gereformeerd leven in nederland

11 december 2012

Levende verkondiging

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

In de kerk wordt nogal eens gesproken over de levende verkondiging van Gods Woord.
Het gebruik van die term gaat, als ik het goed weet, terug op Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus.
Ik citeer:
[vraag] “Maar zou men de beelden als ‘boeken der leken’ in de kerken mogen toelaten?
[antwoord]: Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn Woord wil laten onderwijzen”[1].

Levende verkondiging: dat is, goed beschouwd, een ietwat merkwaardige uitdrukking.
De voorganger is een levende man.
Als het een beetje wil heeft de dominee een levendige preek.
Maar levende verkondiging…: wat is dat eigenlijk?

De Catechismus verwijst naar Romeinen 10, 2 Timotheüs 3 en 2 Petrus 1.

Romeinen 10
1
In Romeinen 10 gaat het er om dat er iemand moet zijn die het Woord uitbazuint: de preker[2].
Het is van het hoogste belang dat die preker de góede boodschap brengt.
Goed: dat wil in de Bijbel eerst en vooral zeggen dat er gewezen wordt op de grote en goede daden van God. Denkt u maar aan Genesis 1, waar het als een refrein klinkt: “En God zag, dat het goed was”[3].
Goed: dat wil ook zeggen dat iemand de bekwaamheid heeft om de Boodschap goed over te brengen. Denkt u, wat dit betreft, maar aan Aäron. Aäron is de man die Mozes assisteert als hij bij de Egyptische farao spreken moet. In Exodus 4 wordt, blijkens de grondtekst, over Aäron gezegd: ‘sprekende zal hij spreken’[4].
Goed: dat was bij de Israëlieten een woord dat men vooral reserveerde voor God. Daarom zei Jezus in Marcus 10 tegen de rijke jongeling: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen”[5]. Wie Jezus aanspreekt, moet goed weten met Wie hij te maken heeft!
2
De preker moet zich voortdurend realiseren dat hij door God gezonden is.
In Romeinen 10 wordt Jesaja 52 geciteerd: “Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning”[6].
Een exegeet noteert er bij: het gaat hier “om de blijde aankondiging van de terugkeer van God naar Sion als Koning en het aanbreken van de messiaanse tijd. Deze profetie gaat in vervulling wanneer de apostelen het Evangelie verkondigen, waarin het heil en de heerschappij van Jezus Christus de Here centraal staan”[7].
Een preker die zich door God gezonden weet, moet in zijn predicatie Gods reddingswerk en Gods autoriteit in het middelpunt zetten.
3
De luisteraars moeten, zo spoort Romeinen 10 aan, Gods Woord geloven.
Wie Lucas 8 daarbij open legt, begrijpt al snel wat werkelijk geloven is: luisteren “met een goed en vroom hart”. Daar is weer dat woord ‘goed’. Mooi en goed, staat er eigenlijk. Die beide woorden versterken elkaar. Het Woord wordt vastgehouden. Men klampt zich aan de Here vast, en gaat leven naar Zijn regels.

2 Timotheüs 3
In 2 Timotheüs 3 lezen we over het onderwijs en de discussie in de kerk.
Uit de Herziene Statenvertaling citeer ik: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust”[8].
Gods kinderen moeten opgevoed worden in de rechtvaardigheid. In de geréchtigheid. Het Griekse woord daarvoor – dikaiosunei – staat bijvoorbeeld ook in 2 Petrus 1: “Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus…”. De gerechtigheid van Christus houdt in:
* Gods beloften zijn waar
* Gods beloften blijven geldig
* door Gods beloften worden mensen bij Christus geroepen
* in Gods beloften toont Hij Zijn genade[9].
Als het goed is, is alles en iedereen in de kerk dáárop gericht.

2 Petrus 1
Ik blijf nog even bij 2 Petrus 1.
Ik citeer: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”[10].
Wáárom hecht Petrus zoveel waarde aan Gods Woord? Omdat hij, tijdens de verheerlijking op de berg, een stem uit de hemel heeft horen zeggen: “Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb”[11].
De proclamatie van Christus’ reddingswerk moet blijven klinken. Het perspectief dat dat verlossingswerk geeft, moeten we blijven zien. Wij moeten ons realiseren dat Jezus Christus terugkomt om Zijn werk helemaal af te maken.
Dat is ook vandaag van het hoogste belang!

Nu kan er antwoord worden gegeven op de vraag: wat is levende verkondiging van Gods Woord?
Levende verkondiging wijst in ieder geval op:
* Gods grote en goede daden
* het gezag van onze volop actieve Heer
* de terugkeer naar en presentie te midden van Zijn kinderen
* het vasthouden van de Here en Zijn Woord
* leven volgens de goede regels van Zijn wet
* het besef dat Gods beloften ook voor óns gelden
* het perspectief van de terugkomst van Jezus Christus, die Zijn werk voltooit.

Levende verkondiging houdt het verleden levend.
Levende verkondiging houdt het heden levend: wij wandelen met God. En wij bidden met de dichter van Psalm 119: “maak mij levend naar uw woord”[12].
Levende verkondiging houdt de verwachting van de toekomst levend. Zeg maar: het perspectief op de eeuwigheid.

Eén ding wil ik nog opschrijven.
Dat is dit.
Onlangs hoorde een tiener- en jongerenwerker van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) negen tieners in een groepsgesprek over God zeggen: “Ik weet dat Hij er is, maar ik heb niks met Hem”[13].
Dat is een droevige mededeling. Ook een mededeling die tamelijk schokkend is. Een rechtgeaard kerkmens vraagt zich af: hoe gaat het verder met onze jeugd, met de jongeren van 2012?
Laten wij niet wanhopen.
Onze grote en goede God “houdt zijn kerk in leven,
hoe ook bespot, verdrukt,
door dwalingen omgeven,
verscheurd, uiteengerukt.
Al roepen van de tinnen
de wachters nog: Hoe lang?
Straks gaat de dag beginnen
en ’t klagen wordt gezang”[14].
Die levende verkondiging gaat de wereld door. Die levende verkondiging trekt mensen aan. Door die levende verkondiging geeft Jezus de door Hem uitgekozen mensen een vaste plaats in de vergadering van Zijn kinderen. Oók in 2012!

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 35, vraag en antwoord 98.
[2] Romeinen 10:14-17: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus”.
[3] Genesis 1:10, 12 enzovoort.
[4] Exodus 4:14: “Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen Mozes en Hij zeide: Is niet de Leviet Aäron uw broeder? Ik weet, dat hij goed spreekt; en zie, hij is op weg gegaan, u tegemoet, en als hij u ziet, zal hij zich van harte verheugen”. Zie ook de webversie van de Studiebijbel; commentaar bij Exodus 4:10-17.
[5] Marcus 10:18.
[6] Jesaja 52:7.
[7] Het citaat komt uit de Studiebijbel.
[8] 2 Timotheüs 3:16 en 17.
[9] Zie http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/2Pt1.htm (Kanttekeningen bij de Statenvertaling van 2 Petrus 1).
[10] 2 Petrus 1:19.
[11] Zie 2 Petrus 1:17 en 18: “…Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren”.
[12] Psalm 119:25.
[13] Zie: Jurrien ten Brinke, “God is er, maar ik heb niks met Hem”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 8 december 2012, p. 16.
[14] Gezang 32:3 (Gereformeerd Kerkboek; uitgave 1986).

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.