gereformeerd leven in nederland

26 maart 2013

Verbondskader

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Waarom doen we op deze aarde de dingen zoáls wij ze doen?
Meer precies: waarop baseren Gereformeerde mensen de keuzes die zij maken?

Als het goed is verloochenen wij onze eigen wil. Wij leven naar Gods wil; dát is de wil die goed is. De taak waartoe wij geroepen zijn vervullen wij even gewillig en trouw als de engelen in de hemel dat doen[1].

Die motivatie is kraakhelder. Er is, om het maar zo te zeggen, geen woord Frans bij.
Wij leven in het kader van het verbond met God. Onze taak is duidelijk afgegrensd. Wij weten hoe de wet van God luidt, en wat wij hebben te doen.

Daarin verschillen wij nogal van mensen uit de wereld.

De acteur Kees Brusse zei eens: het leven is in zekere zin onbekend gebied.
“Gelukkig is er altijd de kracht en de ambitie en het talent van de jeugd om wat je je voorstelt ook te willen bereiken. Je moet misschien je plan wel een tikje bijstellen maar meestal gaat dat wel volgens redelijk vaste patronen”.
“Als je geluk hebt kom je ook door gebieden van grote betekenis, zoals liefde en gedachten over ons bestaan, maar in ieder geval… we lopen, we hollen, we streven, we willen wat doen. Maar we weten allemaal dat dit leven eens ophoudt en dat je bevoorrecht bent als je oud wordt”.
“Als ik over mezelf praat, dan vind ik dat onbekende en niet vertrouwde gebied, waarin ik nu ben, toch redelijk onzeker. Want alles wat je aannam als vanzelfsprekend heeft nu een vraagteken. Wat als ik opeens niet meer kan lopen? Wat als ik opeens niet meer kan zien? Wat als ik niet meer kan horen? Wat als ik opeens niet meer normaal kan denken? Wat als ik mij niet meer alleen kan wassen?…”.
De acteur ging naar de uiterste zuidkust van West-Australië. Daar was hij nog nooit eerder geweest.  Het is een ruig, maar erg mooi gebied. “De rotsen daar zijn heel speciaal. Want ze waren vroeger verbonden met precies dezelfde rotsen in Antarctica…”. “Ik geniet er van de elementen, van de oudheid. Er is iets groots daar. Heel groot en heel solide. Op dat moment realiseerde ik me dat, zelfs als mijn lichaam aan het aftakelen is, onze geest deel blijft uitmaken van iets heel groots en iets ouds en iets heel echts”[2].
De acteur – die overigens sinds kort weer in Nederland woont – heeft in die natuur iets gezien van de grootheid van de schepping. Van het ongrijpbare. Van het onberedeneerbare.
En toch staat hij op achterstand.
Want hij komt niet verder dan iets. Hij komt niet verder dan een soort algemene kracht, die zeer solide is.
Dat komt omdat hij zijn uitgangspunt neemt in zijn eigen geest. Die geest is zijn ankerpunt. Van daaruit gaat hij op zoek naar grote dingen. Naar móóie dingen. Naar de manier waarop de gebeurtenissen in de wereldhistorie met elkaar verbonden zijn. Naar grondvormen en oerbeelden.
De acteur is nu 88 jaar[3]. En zijn gezondheid laat nogal te wensen over. Maar hij blijft op zoek…

In de kerk zijn wij niet op zoek.
Wij hebben een vaststaand kader.
Wij weten dat ons leven in de hand van onze almachtige Vader ligt. En wij zeggen: Uw wil geschiede. En we zeggen erbij: zoals het in de hemel toe gaat, zo moet het ook op aarde werken. Om te beginnen in de kerk.
Wij géven ons leven niet aan Vader. Nee, het is andersom: wij weten dat Vader ons het leven geeft. Hij biedt ons de mogelijkheden om Hem te dienen. Gewoon, in het leven van alledag.
De Here geeft ons het kader waarbinnen ons leven op hemelse wijze wordt ontplooid. Het gaat dan niet meer over ontplooiingskansen. Of over ambitie en talent. Het gaat over zekerheid die vanuit de hemel verstrekt wordt. Het gaat over garanties die de Here geeft.

Die garanties geeft Hij vanwege het werk dat Zijn Zoon, Jezus Christus, heeft gedaan.

Nu het hierom gaat wijs ik op Mattheüs 26[4]. Daar kunnen wij lezen: “En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”[5]. In Zijn gebed beleed Jezus dat Hij de wil van Vader wilde doen. Hij moest de kennis van Gods wil eigenlijk weer opnieuw verwerven.

Er kwam een tweede gebed, daar in Mattheüs 26.
Opnieuw ging de Zoon de troonzaal van Vader binnen.
Jezus had de kennis van Gods wil, om zo te zeggen, ververst. Nu zei hij: “Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!”[6]. Daar wordt een imperatief gebruikt, een gebiedende wijs: genetheto – Uw wil moet geschieden. Dat moet. Er zit, menselijk gesproken, niets anders op.
Want, zei Jezus even later, als Mijn levensgeschiedenis op aarde ánders eindigt, gaat het tegen Gods eigen Woord in. “Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?”[7].
De profeet Jesaja sprak er in hoofdstuk 53 zó over: “Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft”[8].
Het plan van de Here gaat door.
Heel veel mensen worden door Zijn lijden en sterven van schuld vrij gesproken.
Onze zonden heeft Hij gedragen!
Ziedaar, dat is het Verbondskader waar ons gebed in past: Uw wil geschiede.

Mensen reizen, zo wordt gezegd, in hun leven door allerlei bijzonder interessante gebieden. Zij wandelen over het terrein van liefde en verliefdheid. Zij kiezen een beroep, en in dat beroepsveld doen zij er alles aan om een ideaal te verwezenlijken.
Men kan, zo suggereert men, op allerlei manieren proberen om de wereld te verbeteren.
Dat is laatste is, horizontaal bekeken, reuze nobel.
Maar de tragiek ervan is dat dat alles, in de meest letterlijke zin van het woord, heel vaak eigen-zinnig is.
Het verhaal over een onsterfelijke, jonge, fitte geest houdt voor ongelovigen op aarde op.

Maar voor kinderen van God geldt het hoopgevende woord uit Efeziërs 1: wij hebben het erfdeel ontvangen “waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd”[9].

Wij zijn onderweg naar het hemels vaderland.
Hoe het er daar precies uit ziet? Dat weten we niet. Het is voor ons nu nog onbekend gebied.
En toch zullen we er ons volkomen thuis voelen. Want God zal daar alles in allen zijn!

Noten:
[1] Zie Heidelbergse Catechismus – Zondag 49, vraag en antwoord 124: “Wat is de derde bede? Antwoord: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, zodat een ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen”.
[2] Zie http://www.youtube.com/watch?v=yzGPlceZEao . Groet na Pasen, van Kees Brusse.
[3] Zie voor meer informatie over Kees Brusse http://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_Brusse .
[4] In deze alinea gebruik ik de webversie van de Studiebijbel.
[5] Mattheüs 26:39.
[6] Mattheüs 26:42.
[7] Mattheüs 26:54.
[8] Jesaja 53:10, 11 en 12.
[9] Efeziërs 1:11 en 12.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: