gereformeerd leven in nederland

22 mei 2013

‘Gereformeerde’ PKN

Afgelopen zaterdag, 18 mei, stond er een voorspelbaar bericht in de krant.
Namelijk dit: “De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) moeten samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) één kerkverband gaan vormen. Die oproep deed dr. A.J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, gisteren in het Christelijk Weekblad (nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland).
Wat de hoofdzaken van het christelijk geloof betreft, liggen de kerkverbanden volgens dr. Plaisier op dezelfde golflengte. ‘Willen we streven naar eenheid in verscheidenheid of berusten we in een kerkscheiding? Dat is nogal wat. Een kerkscheiding is heel radicaal en in strijd met het gebod van Christus om één te zijn’.
Op uitnodiging van de PKN spraken vertegenwoordigers van de CGK, GKV en NGK in maart over kerkelijke eenheid. Een verzoek van de PKN om serieuze gesprekken te voeren over ‘samenwerking en zelfs vereniging’, ligt nu bij de landelijke vergaderingen van deze kerkverbanden. ‘Binnen een jaar hoop ik antwoord te krijgen op de vraag of ze al dan niet willen praten over toetreding tot de PKN, in welke vorm dan ook. Het gaat om de intentie, niet om een concrete invulling van die samenwerking’, aldus de scriba.
Dr. Plaisier denkt dat de GKV en de NGK volmondig ja zullen zeggen op het voorstel. ‘Bij de christelijke gereformeerden ligt het wat anders. Daar zal bij delen de vrees bestaan te verliezen wat dierbaar en vertrouwd is. Het zal niet eenvoudig zijn om iedereen op één lijn te krijgen’.
Volgens dr. Plaisier is ‘alles bespreekbaar’ en is er binnen de PKN-familie ruimte voor ‘meerdere identiteiten’”[1].

Over deze kwestie zou veel te zeggen zijn.
Vandaag volsta ik met het volgende.

Het krantenbericht hierboven bevat weinig nieuws. Voor mij althans.
Er zijn namelijk zoveel theologen die over eenheid praten, dat je kunt wachten op de stichting van een ‘Gereformeerde PKN’. En dat de scriba van de Protestantse Kerk deze oproep doet is geen wonder. De PKN is met 2,1 miljoen leden het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland[2]. Dat dr. Plaisier fungeert als samenroeper behoeft niemand te verwonderen.

De kerkverbanden liggen, wat de hoofdzaken van het christelijk geloof betreft, op één lijn. Zegt dr. Plaisier.
Dat zal best.
Als je het maar algemeen genoeg houdt, gaat alles heel lang goed.
Men kan zeggen: ‘Gelooft u in Jezus? In dat geval hoort u er bij’.
Maar daarmee is, wat mij betreft, onvoldoende duidelijk gemaakt dat in het christelijk geloof leer en leven bij elkaar horen.
Hoe is het mogelijk dat christenen op zondag massaal uit de kerk wegblijven, en gewoon gaan werken?
Hoe is het mogelijk dat christelijke ouders en kinderen soms zo ver uit elkaar groeien dat een breuk onontkoombaar is?
Hoe is het mogelijk het dat christenen samenwonen?
Hoe kan het dat christenen het praktiseren van homoseksuele en lesbische relaties toestaan?
Een kerk die werkelijk kerk wil wezen, kan dat niet zomaar laten passeren. Lijkt mij.
De samensmelting die Plaisier promoot, is heel goed mogelijk. Als het maar vaag genoeg blijft.

Een kerkscheiding is heel radicaal en in strijd met Christus’ gebod.
Dat lijkt een mooi statement.
Maar wat moet ik dan met 2 Corinthiërs 6? Ik citeer: “Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige”[3].
Judas spreekt over “het kleed, dat door het vlees bevlekt is”[4]. Daar moet je, als ik Judas goed begrijp, doodsbenauwd voor wezen. Is Judas niet meer relevant, of zo?

Er is binnen de PKN-familie ruimte voor meerdere identiteiten.
Dat klinkt niet best.
Het doet mij denken aan een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Dat is een psychische aandoening “waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over. Vaak heeft de patiënt ‘gaten in het geheugen’ die niet door vergeetachtigheid te verklaren zijn”[5].
Leven met zo’n stoornis is, denk ik, buitengewoon moeilijk. Patiënten die Mps hebben zijn beslist niet te benijden.
Maar in een ‘Gereformeerde PKN’ kan iets dergelijks blijkbaar wel. En als de geschiedenis van de samengesmolten kerkgenootschappen met elkaar conflicteert, dan creëren we her en der wat gaten in het geheugen. Da’s wel zo makkelijk.

Het kan bekend zijn: ikzelf ben een groot voorstander van de eenheid van alle Gereformeerden. Persoonlijk betreur ik zeer dat er zoveel verdeeldheid is.
Maar de eenheid die Gereformeerden zoeken, moet wel op de Heilige Schrift gebaseerd zijn.
Het moet niet zo zijn dat we zeggen: ‘kruip maar gauw bij elkaar, want samen staan we sterker; en bovendien ziet het kerkplein er dan een stuk overzichtelijker uit’.

Ik denk aan een tekst uit Galaten 3: “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”[6].
Bij die tekst noteer ik vandaag: nu het geroep om eenheid in de eenentwintigste eeuw steeds modieuzer wordt, wordt de kleding van veel gelovigen er niet mooier op.

Noten:
[1]
“Dr. Plaisier: CGK, GKV en NGK moeten samengaan met PKN”. In: Reformatorisch Dagblad, zaterdag 18 mei 2013, p. 2.
[2] Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Kerk_in_Nederland .
[3] 2 Corinthiërs 6:16, 17 en 18.
[4] Judas vers 20-23: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.
[5] Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Mps .
[6] Galaten 3:26.

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: