gereformeerd leven in nederland

24 december 2013

Kerst 2013: feest in een weerbarstige wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Op de Eerste en de Tweede Kerstdag – morgen en overmorgen – vieren we het feest van Christus’ komst op aarde.
De kernteksten uit Lucas 2 kennen wij bijna uit ons hoofd.
Bijvoorbeeld deze: “En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg”[1].

De zoon, die Maria ter wereld brengt, is haar zoon. Maar toch ook weer niet. Want die baby is de Zoon van God.

Die zoon werd geboren om een waardeloos volk te redden.
Kijkt u maar in Ezechiël 16.
In dat hoofdstuk wordt ook een beschrijving gegeven van de geboorte van een baby.
De navelstreng werd niet afgesneden: men stelde geen prijs op het leven van het kind. Men vond het niet de moeite waard om het kind te wassen. De nieuwe wereldburger werd niet in doeken gewikkeld.
En toen…
Toen kwam de Here voorbij. Eigenlijk was Hij niet meer dan een voorbijganger. Maar: Hij was de Almachtige voorbijganger. En Hij vond dat pasgeboren kind wel veel inspanningen waard[2].
Hij verzorgde dat kind geweldig goed. Het kind kreeg alles wat het nodig had. En meer dan dat. Het kind groeide in rijkdom op.
Dat kind is een beeld van Gods volk.
Hoe liep het af met des Heren natie?
Het volk liep ijskoud bij de Here weg. Het bood zich aan iedere voorbijganger aan. De Almachtige voorbijganger werd vergeten.
Dat is het trieste beeld van de ontrouwe kerk.

Eind 2013 is het beeld van de kerk nog niet veel verbeterd.
Als we ons blikveld een ogenblik tot Nederland en de Neêrlandse Gereformeerden beperken, realiseren we ons al snel hoe alarmerend de situatie is.
Heel het volk van God zou vergaderd moeten zijn rond een open Bijbel. Maar na de reformatie van 2003 liepen vele Gereformeerden bij elkaar vandaan. Met als gevolg dat er nu een voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland en een kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) bestaat. Zowel in de DGK als in de GKN wil men heel Gods Woord eerbiedigen. Men leest soms dezelfde preken. U en ik horen berichten over wederzijdse contacten die er her en der zijn.
Nee, het is niet mijn bedoeling om de verhouding tussen DGK en GKN vandaag eens uitgebreid te analyseren.
Maar het beeld van de kerk verheugt mijn hart niet bepaald.

En dan heb ik het nog niet gehad over al die gelovigen die zich in de Hersteld Hervormde Kerk bevinden. En in de Christelijke Gereformeerde Kerken. En in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). En in de Protestantse Kerk, al of niet in de Gereformeerde Bond.
Tegenwoordig weet je ’t maar nooit…

Wie alleen al het bóvenstaande tot zich door laat dringen, beseft het terdege: die geboorte in Lucas 2 was hard nodig!

Nu ga ik weer terug naar het Kerstevangelie.

Er was, zo kunnen we in Lucas 2 lezen, geen plaats meer in de herberg.
Och, och – zeggen we. Er was geen plaats voor Jezus op aarde. Erg hé?
Maar dat staat er niet. Er was geen plaats meer voor hen. Meervoud. De ‘ouders’ en het kind konden geen plek meer krijgen.
Zonder dat men het wist werd de Heiland afgewezen.

Dat is de tragiek van de mensheid: als de hemelse God niet ingrijpt, hebben aardse mensjes werkelijk geen benul van de grootse Goddelijke dingen die gebeuren!

In 2013 is er, op de keper beschouwd, nog niet al te veel veranderd.
In veel moslimlanden is Kerst geen feest van vrede.
Het Nederlands Dagblad bericht: “Met Kerst zijn christenen in islamitische landen extra waakzaam. Kerken hangen liever beveiligingscamera’s op dan kerstdecoraties”[3].
In ons eigen land is de situatie niet zo ernstig. Christenen hoeven niet voor hun aardse leven te vrezen. Maar in de krant kunnen we wel lezen dat kerkverlating een niet te verwaarlozen oorzaak is van een toenemend gebrek aan sociale samenhang. In het Reformatorisch Dagblad staat: “Personen die weleens een godsdienstige bijeenkomst bijwonen, hebben vaker contact met familie en buren en geven vaker hulp aan anderen dan de groep die nooit naar zulke bijeenkomsten gaat. Grotere betrokkenheid bij een kerk levert niet zelden ook grotere maatschappelijke en politieke participatie op. In de groep die zelden of nooit een dienst bezoekt, doet 45 procent vrijwilligerswerk, terwijl van de mensen die meerdere keren per maand naar een kerk of moskee gaan, 70 procent vrijwilligerswerk verricht”[4].

Mensen van de eenentwintigste eeuw hebben veelal geen idee hoe groot de impact is van de keuze om zonder God, geloof en/of kerk te leven. Ze hebben er geen antennes meer voor. Ze hebben er geen besef meer van.

Maar in die situatie blijkt ook hoe groot de genade van de Verbondsgod is.
Want nog altijd laat Hij het Kerstevangelie prediken. De kerken gaan in ons land open. Op heel veel preekstoelen staan predikanten en preeklezers om de blijde Boodschap, voor ieder die het maar horen wil, uit te bazuinen.

Morgen is het Kerstfeest.
Gereformeerde mensen hoeven dat niet te vieren in een stemming van: met de kerk wordt het toch niks meer.
Het is prachtig dat de blijde Boodschap van Christus’ komst in de hardleerse westerse wereld nog altijd klinken mag. Laten we er maar van genieten!

Noten:
[1]
Lucas 2:7.
[2] Ezechiël 16:4, 5 en 6: “Wat uw geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werdt gij niet tot uw reiniging met water gewassen; ook werdt gij niet met zout ingewreven noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één dezer dingen aan u te doen, maar gij werdt weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen gij geboren waart. Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef”.
[3] “In moslimlanden is Kerst zelden een feest van vrede”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 21 december 2013, p. 1.
[4] “Kerkverlating doet afbreuk aan sociale samenhang”. In: Reformatorisch Dagblad, zaterdag 21 december 2013, p. 2.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: