gereformeerd leven in nederland

24 februari 2014

Bevrijdingspsalm

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Psalm 126 is een optimistische Psalm[1].
Er wordt teruggekeken op een historische gebeurtenis: gevangenen herkregen de vrijheid.
Daar werd een droom werkelijkheid. Er brak gejuich los! De mens lachten nog een beetje ongelovig: wat hier gebeurde was groots! Onvoorstelbaar!
Zelfs heidenen, die van een afstandje toekeken, waren verbijsterd: daar gebeurde iets geweldigs!
De dichter van dit lied kijkt er met groot genoegen op terug.

Welk hoogtepunt in Israëls geschiedenis wordt hier bedoeld? Welk blij moment in de kerkgeschiedenis is hier in beeld?
Kijkt de psalmist terug op de ballingschap? Dat zou heel goed kunnen. Maar het kan ook zijn dat het hier om een ander verlossingswerk van de Here gaat.
Sommige exegeten zien wel verbanden met het taalgebruik van Joël. Maar die veronderstelling is met allerlei onzekerheden omgeven.
Hoe dan ook: de situatie van het volk is vroeger enkele keren echt totaal veranderd. Opeens was er redding gekomen. Wonderlijk, maar waar!
Zodoende konden de mensen haast niet anders dan lachen en juichen.

Zo’n radicale verandering heeft de profeet Jeremia een paar keer beschreven.
Ik wijs u op Jeremia 30: “Zo zegt de HERE: Zie, Ik breng een keer in het lot van de tenten van Jakob en over zijn woningen zal Ik Mij ontfermen: de stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen. Dan zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis; Ik zal hen vermeerderen en zij zullen niet verminderen; Ik zal hen tot eer brengen en zij zullen niet veracht zijn”[2].
Even verder, in Jeremia 31, staat nog zo’n ommekeer: “Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten, zullen ook de vrucht genieten. Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de HERE, onze God!”[3].

Het is zonneklaar: in Psalm 126 kijkt de Psalmschrijver terug op een heerlijke bevrijdingsdag.
Hij draait de film nog eens terug.
De beelden komen weer voorbij.
Prachtig was het.

Maar de vraag is: wat doe je met zo’n film?
Er komt een tijd waarin de euforie weer weg is. Het leven herneemt zijn loop.
Teleurstelling en droefheid zijn weer aan de orde van de dag.
Dat is ook de situatie van Psalm 126.
De dichter hoopt op een ongelooflijke wending in de geschiedenis. Hij vraagt om Gods hulp. Om Zijn genadig ingrijpen.
Hij weet dat dat zomaar kan gebeuren.
Het verleden heeft het immers bewezen?

De schrijver spreekt over “de beken in het Zuiderland”.
Een uitlegger schreef daaromtrent: “Het gebed beoogt in ieder geval een radicale verandering, die in een metafoor vergeleken wordt met wat er gebeurt met de beddingen in de Negev, het woestijngebied ten zuidwesten van Israël. De wadi’s in dat gebied waren in de zomer volledig uitgedroogd, maar tijdens de winterregens liepen ze vol met water”[4].
Het gevolg van die natuurlijke verfrissing laat zich raden. Als er – na een lange tijd van droogte – weer water in zo’n beek komt te staan, gaan de planten weer bloeien. Het hele gebied leeft weer op. De kleuren komen terug, alles wordt weer mooi!
Zo’n ommekeer wil de dichter ook zo graag bij de mensen zien. Er moet verlossing komen. En de Here is de Enige die daarvoor zorgen kan!

Psalm 126 is echt een bevrijdingspsalm.
Kerkmensen hebben dat, door de eeuwen heen, best begrepen.
Wilt u een voorbeeld?
Op dinsdag 30 november 1813 landde prins Willem Frederik op het strand van Scheveningen.
Over de gebeurtenissen in die tijd schreef iemand onder meer: “Op straat werd er massaal feestgevierd. Zelfs in het gereserveerde Amsterdam werd de prins twee dagen na zijn landing hartstochtelijk toegejuicht. Het raakte hem diep. Bier en brandewijn vloeiden rijkelijk. Maar ook de kerken zaten vol. Bijvoorbeeld in Den Haag, waar dominee Bernardus Verwey op 1 december in aanwezigheid van de prins preekte over Psalm 126:3: ‘De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd’”[5].
Reeds vele gelovigen zijn door deze Psalm getroost!

Betekent dit alles dat het gelovig kerkvolk netjes in een hoekje kan gaan zitten afwachten, om te kijken wat God zoal doet?
Nee, zeker niet.

Er moet gewerkt worden. De componist van de Psalm ziet mensen voor zich die zaadjes zaaien. En mensen die later koren maaien.
De dichter draait de film nog eens terug. De beelden komen weer voorbij. En in gedachten maakt hij een tweede film. Over een tweede bevrijdingsdag.

Wat zullen wij vandaag van deze dingen zeggen?
Antwoord: als Gods kinderen in deze tijd trouw hun werk doen, ontvangen ze ook zegen van de Here.
Nu het hierom gaat, wijs ik u graag op 1 Corinthiërs 15: “Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here”[6].
Wij ontvangen de overwinning. Er komt een nieuwe, een definitieve bevrijdingsdag.
Dat kan.
En dat gebeurt ook. Door het werk van Jezus Christus.
Nee, er komt geen derde film. Dat hoeft niet. Het is nergens voor nodig. Want het wordt eeuwige werkelijkheid.

Dat wil geenszins zeggen dat het leven van kerkmensen anno Domini 2014 heel makkelijk is.
Maar we mogen weten: de Here is bij ons.
Hij geeft ons energie.
Die krachten gebruikt de God van het verbond om Zijn werk af te maken!

Noten:
[1]
Deze onderwerpskeuze is ingegeven door het feit dat ik binnenkort Psalm 126:3 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek) in De Bazuin hoop toe te lichten. Die korte uitleg verschijnt op 5 maart 2014 in nummer 9 van jaargang 8 van dat Gereformeerd kerkblad, in de rubriek ‘Psalm van de Week’. De toelichting werk ik in dit artikel uit.
[2] Jeremia 30:18 en 19.
[3] Jeremia 31:4, 5 en 6.
[4] Zie de webversie van de Studiebijbel; uitleg bij Psalm 126.
[5] Kees de Groot, “Warm welkom voor Oranje”. In: themakatern PuntKomma ‘200 jaar Koninkrijk’, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad (18 oktober 2013), p. 2 en 3. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[6] 1 Corinthiërs 15:57 en 58.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: