gereformeerd leven in nederland

28 mei 2014

Dubbele nationaliteit

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

Christenen hebben, om zo te zeggen, een dubbele nationaliteit: de Nederlandse bijvoorbeeld, maar ook de hemelse. Daarom hebben zij contact met elkaar.

Welbeschouwd is dat geen wonder.
Mensen die uit eenzelfde land afkomstig zijn herkennen elkaars culturen, elkaars normen, elkaars gewoonten. We spreken, bijvoorbeeld, wel eens over de Joodse gemeenschap in Nederland. Of over de Armeense gemeenschap. Of over de Turkse gemeenschap. Als wij over die mensen spreken, hebben we het over personen die in Nederland helemaal meetellen. Maar hun afkomst is niet-Nederlands.
Iets dergelijks geldt ook voor christenen. Zij wonen wel in Nederland, maar hun afstamming is heel bijzonder.

Joden, Armeniërs en Turken zoeken contact met elkaar. Zij vormen gemeenschappen. Of verenigingen.
Dat doen christenen niet. Zij worden bij elkaar gezet. Christenen vormen niet zomaar een gemeenschap. Nee, samen zijn zij de kerk. Oftewel: het lichaam van Christus. Dat weten christenen ook. Daarom zijn zij in deze wereld, maar niet van deze wereld. Zij richten zich hoe langer hoe meer op hun hemelse vaderland.

Het Hoofd van de kerk is daar op de eerste Hemelvaartsdag naar toe gegaan. Voor ware gelovigen is dat des te meer reden om zich voor te bereiden op een hemels bestaan.
In Lucas 24 staat dat zo: “En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God”[1].

In Lucas 24 lezen we dus over een afscheid. Er staat niet eens expliciet bij dat Jezus Christus de hemel binnen ging. Welnee. Hij nam gewoon afscheid. Punt.
Maar dat was voor de discipelen geen reden voor weemoed. Of voor heimwee. Of voor teleurstelling.
Waarom niet?
Dat staat er in Lucas 24 bij. Ik citeer weer: “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen”[2].
Opeens zien Jezus’ leerlingen de lijn van de geschiedenis. Zij gaan begrijpen waar het om gaat.
Maar let op: dat gebeurt niet omdat de discipelen, vanuit een persoonlijke motivatie, in een oogwenk een enorme studiezin ontwikkelen. Nee, de Here grijpt blijkbaar in in hun verstand. Jezus Christus maakt de kerk van die tijd klaar om het Evangelie in de wereld te proclameren.

Wat gebeurt er, op de keper beschouwd, in Lucas 24?
God stuurt Zijn kerk, gewapend met Zijn zegen, op afstand bediend de wereld in.
Christus geeft Zijn zegen terwijl Hij op reis is naar de hemel. Tussen hemel en aarde in, zogezegd.
Maar er is meer.
Als Christus in de hemel gearriveerd is, gaat Hij op Zijn troon zitten. Hij neemt plaats tussen de Vader en de kinderen. Door Zijn verlossingsarbeid worden de bezigheden van ware gelovigen op aarde geheiligd. Afstandbediening dus!

Nu kunnen afstandbedieningen in onze wereld weigeren. Ze doen het helemaal niet meer. Of u staat net in de verkeerde hoek van de kamer, waardoor de afstandbediening niet meer werkt. Maar zo is het niet met Goddelijke afstandbediening: Hij zet Zijn werk in de wereld door!

Daarbij belooft Christus in Handelingen 1 bovendien nog dat het niet bij bediening op afstand blijft, hoe betrouwbaar hemelse afstandsbediening op zichzelf ook moge wezen.
Op de eerste Hemelvaartsdag belooft Jezus Christus al dat het Pinksteren worden zal. Zijn Geest zal vlakbij komen: “wanneer de Heilige Geest over u komt…”, staat er[3].
Als de afstandbediening van radio of televisie niet werkt, leggen we ‘m weg. Dan zetten we radio of tv eigenhandig zachter. Dan weten we zeker dat datgene gebeurt wat wij wensen. Als God er Zelf bij is, is de garantie van een goede levensgang en van eeuwig levensbehoud nog vele malen groter!
Aangestuurd door Gods Heilige Geest kunnen de discipelen een grote klus aan. Zij moeten getuigen in Jeruzalem en Juda – ze moeten gewoon bij het begin beginnen. Daarna moeten zij naar Samaria gaan. Sterker nog: in de meest afgelegen streken moet het Evangelie klinken!

Geleid door Zijn Geest kan de kerk wereldwijd evangelisatiewerk aan.
Geleid door de Heilige Geest wordt de kerk, ook in onze tijd, in staat gesteld om de blijde Boodschap van redding en eeuwig leven te laten horen.

Wij leven in een tijd waarin er, als het om deze dingen draait, iets faliekant fout gaat.
In deze tijd communiceert alles en iedereen. Overal en nergens zijn allerlei al of niet religieus klinkende berichten en boodschappen te horen.
Lichtelijk verward en met toeterende oren gaan mensen shoppen. Bij een andere kerk in het ‘eigen’ kerkverband, bijvoorbeeld. Bij de hervormden. Bij de Hersteld Hervormden. Bij de baptisten. Bij andere evangelische gemeentes. En als men dan bijna dol gedraaid is, bezoekt men een retraitecentrum. Ten einde raad gaat men het klooster in.
Dus: de mensen met een dubbele nationaliteit gaan niet bij elkaar zitten. Zij vormen geen gemeenschap. Meer precies: zij laten zich niet door de hemelse God bij elkaar zetten!

Dat is niet zo vreemd als het lijkt.
In een tijdsgewricht waarin het vaker over rechten gaat dan over plichten hoeft zulk een ontwikkeling geen verwondering te wekken.
In een tijd waarin meer aandacht is voor onze eigen godsdienstige ervaring dan voor de precieze inhoud van het Goddelijke Woord is zulk een mechanisme heel verklaarbaar.

Wat moeten ware gelovigen in zo’n situatie doen?
Antwoord: zij moeten naar de kerk gaan. Daar moeten zij luisteren. Daar moeten zij God loven.

Laten we er niet overheen lezen dat de discipelen in Lucas 24 precies hetzelfde doen.
Zij beginnen bij het begin; bij de tempel, dus. Van daar uit gaat de blijde Boodschap de ganse wereld over.

Op Hemelvaartsdag gaan de eerste kerkmensen naar de tempel.
En wij begrijpen het nu: in de kerk moet het werk beginnen. Daar moeten wij dus naar toe.
Ziet u in dat Hemelvaartsdag alles met kerkelijke eenheid te maken heeft?

Hemelvaartsdag – dat belooft wat!
Zeker voor Gereformeerde mensen met een dubbele nationaliteit!

Noten:
[1] Lucas 24:51, 52 en 53.
[2] Lucas 24:44 en 45.
[3] Handelingen 1:8.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: