gereformeerd leven in nederland

29 juli 2014

Geloof alleen

Gereformeerden geloven in de drie-enige God.
In Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus staat het heel eenvoudig.
“[Vraag:] Waarom noemt u drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, terwijl er toch maar één God is?
[Antwoord:] Omdat God Zich zo in zijn Woord geopenbaard heeft: deze drie onderscheiden Personen zijn de ene, ware en eeuwige God”[1].
Wij geloven dus in de drie-enige God, omdat Hij Zich zo in Zijn Woord laat zien. De belijdenis van de drie-enige God is de proef op de som: geloven we wat de Here zegt, of willen we echt alles uitleggen?

De Joden willen van Gods Drie-eenheid niks weten.
Dat Jezus zich aan God gelijkstelde, dat vonden de kerkleiders in het Nieuwe Testament al ronduit godslasterlijk. In Johannes 5 kunnen wij lezen dat Jezus zegt: “Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde”[2].
Welnu, zeggen de Joden verbijsterd, dat kan toch niet? Dat doet tekort aan Gods grootheid en macht! En ja, ook vandaag geloven de Joden er nog weinig van.
In de Islam wordt de Drie-eenheid volkomen ongerijmd geacht. God noemt men Allah. En Mohammed is zijn profeet. En Jezus? Hij is ook een woordvoerder van Allah. De Koran is een dictaat uit de hemel. Maar de Drie-eenheid acht men, om zo te zeggen, uit de lucht gegrepen.

De belijdenis over de Drie-eenheid wordt, om het zo uit te drukken, overkoepeld door die bekende woorden uit Deuteronomium 6: “Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!”[3].
Een predikant vatte de op dit punt geldende geloofsleer eens mooi samen in een preek over Zondag 8. Hij zei het volgende.
“We hebben een drie-enig God nodig voor onze zaligheid, voor ons behoud, voor onze verlossing.
* Het is de Vader, die het plan tot onze redding heeft uitgedacht. Hij is het die ons verkiest tot het eeuwige leven.
* Die reddingsoperatie is uitgevoerd door Jezus Christus, de Zoon. Hij kocht ons vrij met zijn bloed.
* En dan moet dat werk van de verlossing ook worden toegepast in ons leven. Wij moeten er persoonlijk deel aan krijgen. Dat is het werk van de Heilige Geest”.
Die dominee zei er bij: “God is geen optelsom van drie personen, maar een God die boven ons – wiskundig – aangelegd verstand zijn macht verheft”[4].

Reeds in het begin van Gods Woord wordt duidelijk dat er meer dan één Persoon in God is.
In Genesis 1 lezen we al: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt”[5].
Bij de schepping van de mensen komt dus de Drie-eenheid al in zicht.
Het is, naar het mij voor komt, belangrijk om dat te signaleren.

Juist bij de schepping, en zeker bij de creatie van de mensen, komt het op geloof aan.
Heel veel geleerden gaan, als het over het ontstaan van de mensheid, uit van de evolutietheorie.
Men houdt een verhaal over veranderingen in de genetische volgorde van een organisme.
Men praat over natuurlijke selectie. Daarmee bedoelt men dat de best aangepaste leden van een soort overleven om genetische informatie over te dragen.
Men gebruikt het moeilijke woord ‘speciatie’: de leden van een bepaalde soort veranderen uiteindelijk zodanig dat ze niet meer passen bij hun voorgeslacht. De nieuw ontstane populatie wordt een geïsoleerde gemeenschap die los staat van de ‘vorige’ soort[6].
Daar tegenover lezen we in de Bijbel dat onze God Iemand is “die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept”[7]. Onze Here vraagt geloof, en verder niets!
Het lijkt geen toeval te zijn dat die twee dingen vanuit de ratio, het verstand, volkomen onverklaarbaar zijn: de schepping van de mens en de Drie-eenheid van de hemelse God.
Laten wij ervoor waken om alles met betrekking tot God en Zijn werk te willen verklaren.

Is het, in dat verband, niet wonderlijk dat onze Heiland – Zoon van God, één van de Personen der Drie-eenheid! – een kind werd? Hij werd een schepsel!
Maar Hij evolueerde niet.
Nee, Hij muteerde niet.
Hij kwam bij ons – heel gewoon!
Om met Jesaja 9 te spreken: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”[8].
Daar, in Jesaja 9, staan grote woorden.
Jesaja, de profeet van de Here, voegt er in hoofdstuk 9 nog aan toe: “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen”[9].
Bij al die grootsheid staat ons verstand stil.
Om met Psalm 139 te spreken:
“Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij”[10].

Jezus heeft het Zelf tegen Jaïrus, de ceremonieel leider van een synagoge, gezegd: “Wees niet bevreesd, geloof alleen”[11].
Laten ook wij die dienstorder maar gewoon uitvoeren.

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 8, vraag en antwoord 25.
[2] Johannes 5:17 en 18.
[3] Deuteronomium 6:4.
[4] Zie http://dsjkc.weebly.com/uploads/1/0/7/9/1079570/01-05_a4.pdf . De preek is van de Christelijk-Gereformeerde emerituspredikant J.K.C. Kronenberg.
[5] Genesis 1:26.
[6] Zie http://www.allaboutscience.org/dutch/evolutie-van-de-mens.htm .
[7] Romeinen 4:17.
[8] Jesaja 9:5.
[9] Jesaja 9:6.
[10] Psalm 139:6 (onberijmd).
[11] Zie Marcus 5:36 en Lucas 8:50.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: