gereformeerd leven in nederland

30 juli 2014

Trouw aan onze principes

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: ,

Hoe principieel zijn we eigenlijk? Rehabeam leert ons een lesje[1].
Laten we eerlijk zijn: in grote delen van het jaar hebben wij het zo druk dat er bitter weinig tijd overblijft om gedurende enkele minuten rustig na te denken.
Met zekere regelmaat zweeft in mijn brein de gedachte dat dat precies de bedoeling van Gods tegenstander is. De Satan kan die drukte best gebruiken. Hoe drukker mensen met zichzelf zijn, hoe minder God in beeld komt. En dat is Satans oogmerk.
Het lijkt mij goed om, in verband met onze dienst aan God vandaag weer eens een bekende wetmatigheid in het licht te zetten. Dat is deze:
* wie God verlaat, moet erop rekenen dat Gods gunst uit zijn leven verdwijnt
* wie met God leeft en zich verootmoedigt, kan rekenen op Gods zegen.
Die eenvoudige regels gelden ook vandaag nog.

In een Schriftgedeelte als 2 Kronieken 12 vind ik dat heel expliciet terug. Uit dat Schriftgedeelte citeer ik: ”Toen kwam de profeet Semaja tot Rehabeam en de oversten van Juda, die wegens de komst van Sisak te Jeruzalem bijeen waren, en zeide tot hen: Zo zegt de HERE: gij hebt Mij verlaten, nu heb Ik ook u verlaten en gegeven in de macht van Sisak. Hierop verootmoedigden zich de oversten van Israël en de koning, en zij zeiden: De HERE is rechtvaardig. Toen de HERE zag, dat zij zich verootmoedigd hadden, kwam het woord des HEREN tot Semaja: Zij hebben zich verootmoedigd, Ik zal hen niet verdelgen, maar hun spoedig uitredding geven, zodat mijn toorn zich niet over Jeruzalem zal uitstorten door de hand van Sisak. Zij zullen hem echter tot knechten zijn, zodat zij mijn dienst en de dienst van de koninkrijken der landen leren kennen”[2].

Het was niet zo dat Rehabeam de Here vergat. De koning deed heus wel aan godsdienst.
Het zou een misvatting zijn om te denken dat de Here met één machtswoord dat hele koningschap van Rehabeam afdeed als onnut. In 2 Kronieken 12 staat: “Ook was er in Juda nog wel iets goeds”[3]. Er waren best wel zaken die de Here heel goed vond. Wij moeten dus niet denken dat de Here met een grote klap alles uit Zijn gezichtsveld wegmaaide.
Echter: Rehabeams regeringswerk was heel dubbel. Hij maakte niet gauw duidelijke keuzes.
De inzet van 2 Kronieken 12 is wat dat betreft onthullend: “Toen Rehabeam zijn koninklijke macht stevig gevestigd had en sterk geworden was, verliet hij de wet des HEREN, en geheel Israël met hem”[4].

Zeker, menselijkerwijs gesproken handelde de koning heel verstandig, lees ik in 2 Kronieken 11. Want hij verdeelde “een aantal van zijn zonen over al de streken van Juda en Benjamin, over al de vestingsteden”[5]. Nee, die Rehabeam was heus geen kleine jongen. Hij had z’n verstand wel bij elkaar.
Maar: in de kern zat de zaak fout. Kijkt u maar even naar het eindoordeel over Rehabeam in 2 Kronieken 12: “Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken”[6]. Jawel, er zat wel wat goeds in. Maar in het centrum van Rehabeams leven was iets helemaal verkeerd gegaan. En dat wordt duidelijk gezegd.
Rehabeam was, op zichzelf genomen, een regent van het goede soort. Hij had het erg druk met regeren, dat wel. En och, hij deed een boel verstandige dingen. Maar toch was het eindoordeel van de Here God heel negatief.

Wat concludeer ik hieruit?
Het lijkt mij belangrijk om deze zaken naar voren te brengen. Tegenwoordig wordt een antithetische stellingname al te snel weggewuifd. Meneer Jansen radicaliseert, zeggen de mensen dan. Of: mevrouw Pietersen heeft een probleem met versmalde denkkaders.
Graag pleit ik er voor om met dit soort oordelen uiterst voorzichtig te zijn. Je hoeft niet ongenuanceerd te praten, om toch een heel duidelijk antwoord op allerlei levensvragen te hebben. En daar is, blijkens 2 Kronieken 12, niets tegen. Helemaal niets.
Radicalisering en versmalling van denken: dat zijn typeringen die ik nog wel eens hoor als discussies tussen kerkmensen zich verharden. Dergelijke karakteriseringen doen echter lang niet altijd recht aan de werkelijkheid. Niet zelden is er simpelweg spraken van duidelijke stellingnames. Zeg maar gewoon: van keuzes die op de Heilige Schrift gebaseerd zijn. Waar het in zulke gevallen om gaat is dit: wordt de Here gediend met heel het verstand, met alle kracht en in het hele leven?

Terug naar de historie van 2 Kronieken 12.
De inval van Sisak was een rechtstreekse consequentie van de dwalingen van Juda.
Het gebeurde, als ik het goed weet, allemaal zo’n 925 jaar voor Christus[7]. De mensen in Juda “waren ontrouw geworden jegens de HERE”[8]. En daar gingen zij de gevolgen van ondervinden.
We mogen, denk ik, gevoeglijk aannemen dat het een gebeurtenis was die zijn sporen in de historie heeft getrokken.

Wat concludeer ik hieruit? Ik maak drie gevolgtrekkingen.
1.
Ook buitenbijbelse bronnen maken niet zelden duidelijk dat de hemelse God Zijn plannen uitvoert. Hij reageert op de activiteiten van Zijn kinderen. En als zij afdwalen komt er een moment dat Hij ingrijpt.
2.
Vandaag de dag zijn er heel wat mensen die, naar eigen zeggen, niet zoveel van Gods daadkracht merken. Ik zou zeggen: laat zulke mensen eens op een andere manier naar de wereld kijken. We mogen, denk ik, wel zeggen dat de economische gang van zaken in onze wereld alles te maken heeft met de manier waarop God de wereld regeert. Enkele jaren zei een prominente SGP-er, de heer B.J. van der Vlies over de economische recessie: “De klap van deze crisis, die een flinke deuk in onze welvaart slaat, waarin ook ‘het spreken van God’ opgemerkt moet worden Die onze consumptiemaatschappij tot de orde roept en ons wakker schudt, zal nog vele jaren doordreunen”[9]. Welnu, ook Anno Domini 2014 geeft de Here Zijn bevelen.
3.
Wie 2 Kronieken 12 leest, denkt wellicht: ziehier, dit is het begin van het einde.
Maar laten we, nu het hierover gaat, óók goed kijken naar de trouw van de Here.
In Openbaring 5 wordt Hij ‘de leeuw uit de stam Juda’ genoemd. Ik citeer: “Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was”[10].
Het ontluisterde Juda komt terug in de naam die Jezus Christus krijgt. Hij is ook de Enige die in alles leeft naar Gods wil.
Gods volk zou roemloos aan haar einde gekomen zijn als Hij er niet was geweest.
Laat het maar duidelijk wezen: de Here verbindt Zijn naam aan mensen die in hun leven soms weinig heldere keuzes maken!

De koning en de leidinggevenden in Israël verootmoedigden zich. “De Here is rechtvaardig”, zeiden zij[11]. Dat waren mooie woorden. Het probleem was echter dat Rehabeam en de zijnen niet standvastig waren. Immers: “…hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken”. De leidinggevenden en regeerders waren reuze godsdienstig. Daar niet van. Maar eigenlijk hadden zij het ook heel druk met hun werk. Zij waren reuze bedrijvig; er waren veel zaken die in Juda aandacht vroegen. En nu ja, zo schoot de attentie voor de wetten van de Here er wat bij in. Niet opzettelijk. Dat niet. Wandelen met God: dat kwam er soms eenvoudig niet van.
Wie het bovenstaande tot zich neemt kan zich gedurende een moment in het jaar 2014 wanen.
Want vandaag de dag is het niet anders. Wij draaien, zeker als straks het kerkelijk seizoen weer van start gaat, bijna dol van de drukte.
Ik zou zeggen: laten wij 2 Kronieken 12 lezen en onze dagindeling eens kritisch doornemen.
Het wordt wellicht tijd om onze gedachten weer eens te ordenen.

Rehabeam leert ons om echt te leven.
Standvastig.
En trouw aan onze principes.

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik in maart 2009 schreef.
[2] 2 Kronieken 12:5, 6, 7 en 8.
[3] 2 Kronieken 12:12.
[4] 2 Kronieken 12:1.
[5] 2 Kronieken 11:23.
[6] 2 Kronieken 12:14.
[7] Zie voor deze datering bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Rehabeam .
[8] 2 Kronieken 12:2.
[9] Zie http://www.nd.nl/artikelen/2009/maart/14/van-der-vlies-hand-van-god-in-recessie .
[10] Openbaring 5:5, 6 en 7.
[11] 2 Kronieken 12:6.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: