gereformeerd leven in nederland

17 september 2014

Zefanja in onze praktijk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

De profeet Zefanja heeft een boodschap waar wij niet omheen kunnen. Nog onlangs heb ik daar op deze internetpagina iets van laten zien[1].
Maar wat heeft Zefanja ons te zeggen in de praktijk van 2014? Vandaag maak ik daar vijf opmerkingen over[2].

Troost aangeboden
Wij kunnen in het eerste hoofdstuk van Zefanja’s profetie lezen: “Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des HEREN; want de HERE heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd”[3].
In de eerste plaats wil ik daarover dit zeggen: Christenen, Gereformeerden incluis, spreken en schrijven heel veel over Gods Woord. En dat is goed. Zijn Woord moet in heel het leven centraal staan. Maar we moeten daarbij de eerbied niet vergeten. We hebben te maken met de machtige God. Als hij oordeelt behoren wij in stille bewondering te zwijgen. Laten we er daarbij op letten dat Gods kinderen niet buiten het oordeel blijven. De Here zegt in dit Schriftgedeelte ook: “Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem…”[4].
Die bewondering – dat is het tweede – past bij Gods werk. Zijn geheiligden heeft hij apart gezet. Dat is voor ons een grote troost. Gods uitverkiezing is voor die geheiligden geen zwaard dat boven hun hoofden hangt. Met betrekking tot het oordeel van God staat in de Nederlandse Geloofsbelijdenis: “Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden en zij zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen”[5].

Ootmoed gevraagd
In Zefanja 2 staat een niet mis te verstane oproep: “Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN”[6].
Dat is ook vandaag nog een actueel woord.
Laten wij overigens niet denken dat dit betekent dat wij ons volkomen gedachteloos aan de Here moeten overgeven. In Daniël 12 kunnen we zelfs lezen: “En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos”[7]. Verstandig: dat betekent vooral dat we – door Gods Geest gedreven – ons leven toevertrouwen aan Jezus Christus, die eens op Golgotha gekruisigd is. Zacharia profeteerde als volgt over Hem: “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene”[8].
De Redder der wereld verruimt ons blikveld. Dat zien we ook heel duidelijk in Mattheüs 5: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”[9]. Ik wil maar zeggen: wie ootmoedig blijven wil, komt tot grote dingen!

Kleine kerk
In Zefanja 3 zegt de God van het Verbond: “En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt”[10].
Een rest wordt behouden. Jesaja sprak daar ook al over. Ik herinner u aan Jesaja 11: “En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk, die overblijft in Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamath en in de kustlanden der zee. En Hij zal een banier opheffen voor de volken, en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde”[11].
De kerk is zogezegd een restje.
De kerk is relatief klein.
Dat toont Zefanja duidelijk aan. En hij schaamt zich er blijkbaar niet voor.
Ook De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK) zijn klein. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Maar dat is geen schande.
Goed beschouwd kunnen we wellicht zeggen: klein, maar fijn. Met andere woorden: zolang de kerk klein blijft gaat het goed met de kerk.

Rust voor gelovigen
Wie bij de Here schuilt, krijgt rust.
Dat betekent niet dat alle stress eensklaps verdwenen is. Dat betekent niet dat we in het leven nooit meer spannende dagen beleven.
Het houdt zeker ook niet in dat de kerk altijd een vredige verzameling van mensen is. Integendeel. Zondige mensen die de eer van God willen bevorderen, zijn – om zo te zeggen – regelmatig met elkaar aan het ‘touwtrekken’. Steeds weer is de vraag: hoe maken wij de eer van God het grootst?
Met Hebreeën 4 mogen we samen zeggen: “Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn”[12].

Eindeloze glorie
Zefanja is een boek dat ons met Gods oordeel confronteert[13].
Maar dat wil beslist niet zeggen dat we dit Bijbelboek huilend moeten uitlezen.
Het laatste vers van Zefanja’s profetie wrijft het ons nog eens in: de Here moet aan het werk, wij niet. En als Hij iets tot stand brengt, worden de omstandigheden ronduit glorieus en magnifiek: “Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de HERE”[14].

Noten:
[1] Zie mijn artikel ‘Oordeel en genade’, dat hier op woensdag 10 september 2014 gepubliceerd werd. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/09/10/oordeel-en-genade/ .
[2] Tijdens de vergadering van de Mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen die vanavond wordt gehouden, zal het gaan over het Bijbelboek Zefanja. Over dat Bijbelboek hoop ik een inleiding te verzorgen. Een bewerking van dit artikel zal een deel van die inleiding zijn.
[3] Zefanja 1:7.
[4] Zefanja 1:4.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.
[6] Zefanja 2:3.
[7] Daniël 12:3.
[8] Zacharia 12:10.
[9] Mattheüs 5:5.
[10] Zefanja 3:12 en 13.
[11] Jesaja 11:11 en 12.
[12] Hebreeën 4:3.
[13] Op deze internetpagina is het Bijbelboek Zefanja reeds verschillende keren in beeld geweest. De betreffende artikelen zijn te lezen als u klikt op https://bderoos.wordpress.com/tag/zefanja/ .
[14] Zefanja 3:20.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: