gereformeerd leven in nederland

18 september 2014

Een leerzaam gebed

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , ,

Niet lang geleden zette ik Ezra 9 op mijn computerscherm.
Boven dat hoofdstuk staat in onze Bijbels: “Ezra’s maatregelen tegen gemengde huwelijken”.
Die maatregelen komen er uiteindelijk ook. Alle vreemde vrouwen worden met hun kinderen weggestuurd[1].
Maar hoofdstuk 9 wordt vrijwel helemaal gevuld met schuldbelijdenis. Vijftien verzen lang wordt tegenover de Here uiteengezet hoe deplorabel de toestand is. Ootmoed, deemoed, schaamte, schuld: daar worden heel veel woorden aan gewijd.
Ezra put zich uit om woorden te geven aan het verval in Israël. Het wordt duidelijk hoe diep Gods natie gevallen is.

Ik geef een paar citaten:
“Het volk Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd gehouden van de volken der landen, wat hun gruwelen betreft: van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Want zij hebben uit hun dochters vrouwen genomen voor zich en hun zonen, waardoor het heilige zaad zich vermengd heeft met de volken der landen; ja, de oversten en de leiders zijn in deze trouwbreuk voorgegaan”[2].
“Tijdens het avondoffer echter stond ik op uit mijn verootmoediging, en met gescheurd kleed en gescheurde mantel knielde ik, breidde mijn handen uit tot de HERE, mijn God, en zeide: Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel”[3].
“Zouden wij dan – na alles wat ons overkomen is vanwege onze boze daden en onze grote schuld, terwijl Gij, onze God, ons minder hebt toegerekend dan onze ongerechtigheden verdienden, en ons nog zovelen geschonken hebt die ontkomen zijn – wederom uw geboden schenden en ons verzwageren met deze gruwelijke volken? Zoudt Gij dan niet tegen ons toornen tot verdelgens toe, zodat er geen overblijfsel of ontkomene meer zou zijn? O HERE, God van Israël, Gij zijt rechtvaardig, daarin, dat wij als een schare ontkomenen zijn overgebleven, gelijk heden het geval is. Zie, wij staan voor uw aangezicht in onze schuld. Waarlijk, niemand kan deswege voor uw aangezicht standhouden”[4].

Wie Ezra 9 leest, heeft wellicht de neiging om te zeggen dat dat gebed ook wel wat korter kan.
Maar het zou, denk ik, onjuist zijn om zo te spreken.

Wij mogen niet uit het oog verliezen dat in het begin van het Bijbelboek Ezra de eerste terugkeer van de ballingen wordt beschreven. Er wordt een nieuwe start gemaakt. De tempel wordt gebouwd.
En daarna komt Ezra met nog méér ballingen terug.
Gods volk heeft dus juist de straf van de ballingschap ondergaan.
En juist dan komt de zonde van de gemengde huwelijken naar buiten.

De inhoud van het gebed van Ezra staat in extenso in Gods Woord. Er staat niet iets als: ‘Ezra bad tot de Here om Hem tot vergeving te vragen’. Nee, Ezra’s gebed staat woordelijk in de Bijbel.
Het is dus nodig dat wij dat gebed kennen.
Het is nodig dat wij, om zo te zeggen, Ezra’s gebedsmethodiek kennen.
Het is van belang dat wij beseffen dat het gebed niet het karakter heeft van een zakelijke verontschuldiging. Zo van: excuus!; ik zal mijn werk over doen. Zo zit een Verbondsrelatie niet in elkaar.

Gereformeerde mensen uit 2014 leren van Ezra hoe dichtbij de zonde is. Zelfs vlak na een reformatie – zoals die van 2003 – ligt de zonde als een belager aan de deur[5]. Juist daarom is het belangrijk om aan de schuldbelijdenis telkens goede aandacht te besteden.
Natuurlijk mogen we vandaag die aandacht voor onze schuld met nauw verholen vreugde verbinden aan het verlossingswerk dat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Maar het moet wel tot ons doordringen dat de kracht van de zonde gaat ook in onze wereld nog buitengewoon groot is.

“Onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel”, zegt Ezra.
Met andere woorden: de zonden stapelen zich op, en we kunnen er niet meer overheen kijken.
Toch zit in deze woorden ook troost. Want die schuld bereikt de hemel wel. En het gebed bereikt de hemel eveneens. Net als in 2 Kronieken 30: “Toen stonden de levitische priesters op en zegenden het volk, en hun stem werd gehoord; hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel[6].
Als wij schuldbewust een gebed tot God richten is de hemel niet van koper. Wij bidden niet in het luchtledige. Wij voeren geen goedbedoeld ritueeltje op. De Here luistert. Hij zet zowel de hemel als Zijn hart open voor Zijn kinderen.
Is dat geen geruststellende gedachte voor de kerk?

Ezra formuleert ook: “Wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten”[7].
Midden in die schuldbelijdenis schittert opeens Gods genade. Want het is duidelijk geworden dat de Here erbij was, en erbij blijft. Hij heeft de koningen van Perzië aangestuurd.
Ook in 2014 mogen we altijd op de genade van God vertrouwen. Te midden van de kerkelijke puinhopen en de ongelovige rommel mogen we weten dat de Here present is.
Nee, dat wil niet zeggen dat de scherven van ons ongeluk keurig aan de kant geveegd zijn. Die liggen nog midden op straat. Het lijkt er, om zo te zeggen, voortdurend op dat wij op korte termijn onze banden lek rijden.
Maar ondanks alles is de garantie: de Here staat niet op een afstandje te kijken. Hij is actief aanwezig. Hij grijpt in op Zijn tijd.

“Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem”[8].
In die woorden bemerken we Gods almacht. Hij is niet alleen het Hoofd van het Verbondsvolk. Zijn macht strekt zich over heel de wereld uit.
Is dat geen prachtige troost voor de kleine Gereformeerde kerkjes in Nederland?
Wij voelen ons vaak hulpeloos. Zeker als er (nog) geen predikant in ‘onze’ gemeente is.
En misschien denken onze predikanten ook wel eens: is mijn inspanning de moeite eigenlijk nog wel waard? In die omstandigheden mogen we ons realiseren dat wij, te midden van verwaarloosde kerkelijke ruïnes en ernstige klerikale ongelukken, mogen rekenen op de Here God. Hij geeft ons de gelegenheid om voor Hem te leven en Hem te dienen. Die gelegenheid creëert Hij door ongelovige mensen bepaalde beslissingen te laten nemen, en situaties voortdurend te beïnvloeden.

Ezra roept het vertwijfeld uit: “Maar nu, wat zullen wij hierna zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten, die Gij ons door de dienst uwer knechten, de profeten, gegeven hadt met deze woorden: het land, waar gij komt om het in bezit te nemen, is een bezoedeld land wegens de bezoedeling door de volken der landen, vanwege de gruwelen, waarmede zij het in hun onreinheid hebben gevuld van het ene einde tot het andere”[9].
We kunnen er niet omheen: de hemelse Heer had Zijn volk nog wel zo gewaarschuwd.
Die waarschuwing heeft de Here laten optekenen. Ja, ook voor ons. Voor de Gereformeerden van de eenentwintigste eeuw geldt daarom: een gewaarschuwde kerk geldt voor twee.
De Here heeft ons, hier op aarde, nooit een kalme reis beloofd. Het zal, om het zo maar uit te drukken, regelmatig stormen en hagelen.
Maar juist omdat wij dat zo goed weten moeten wij niet blijven steken in onrust of wanhoop.
Want de Verbondsgod is present.
En daarom is het honderd procent waar: alles komt goed.

Noten:
[1] Ezra 10:3 en 4: “Laat ons dan nu een verbond sluiten met onze God, dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden, volgens de raad van mijn heer en van hen die beven voor het gebod van onze God; en laat er gehandeld worden volgens de wet. Sta op, want op u rust de taak; wij zullen met u zijn; wees sterk en handel!”.
[2] Ezra 9:1 en 2.
[3] Ezra 9:5 en 6.
[4] Ezra 9:13, 14 en 15.
[5] Die term kennen we uit Genesis 4:7: “Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen”.
[6] 2 Kronieken 30:27.
[7] Ezra 9:9 a.
[8] Ezra 9:9 b.
[9] Ezra 9:10 en 11.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: