gereformeerd leven in nederland

23 september 2014

Neergedaald in de hel

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

De Apostolische Geloofsbelijdenis is onder ons zeer bekend[1].
Iedere zondag komt die confessie in de liturgie voorbij.
Vandaag wil ik aandacht besteden aan een paar woorden uit die belijdenis. We zeggen openlijk dat Jezus Christus is “neergedaald in de hel”.
Er was eens een zoon die aan zijn moeder vroeg: waar staat eigenlijk in de Bijbel dat Jezus is neergedaald in de hel? Dat was een heldere vraag. De moeder had indertijd niet meteen een pasklaar antwoord…
Waarop baseren we ons eigenlijk als we belijden dat Gods eniggeboren Zoon neergedaald is in de hel?

Wie in de Heidelbergse Catechismus kijkt, ontdekt dat in Zondag 16 bij de verklaring van die woorden onder meer de motivatie voor onze belijdenis van belang is. Die motivatie is: zelfs als het heel slecht met ons gaat, mogen we weten dat de Here Jezus Christus ons verlost heeft.
Het is, dunkt mij, belangrijk om dat te noteren. Blijkbaar is het niet zo belangrijk om lengte, breedte, hoogte en diepte van Christus’ lijden te peilen. Dat kunnen mensen trouwens ook niet precies. Het draait allemaal om troost. Christus is in de hel geweest. Nu hoeven wij daar niet meer heen. Nooit meer.

Wanneer is Jezus Christus in de hel geweest?
Feit is dat heel Zijn hele leven op aarde een kwelling was. Hij moest de hemel verlaten. Hij ging naar een bevuilde aarde toe. Hij kwam naar de aarde en Hij volbracht Zijn lijden.
Je hoort het sommige mensen wel eens zeggen: mijn leven is een hel. Daar geloof ik niet zoveel van. Natuurlijk, het leven kan vreselijk moeilijk zijn. Ik doe daar geen centimeter van af. Ook op deze internetpagina wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan ons lijden. Maar dat ons aardse leven een hel is, dat geloof ik niet.
Het aardse leven van Jezus Christus was ten diepste de weg naar de hel. En onze Heiland wist dat.
In de hof van Gethsemané zei Hij: “Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij”[2]. Het lijden van Jezus was zo erg dat hij er bijna aan bezweek. Daarom zocht Hij steun bij zijn discipelen, en bij Zijn vader in de hemel.

Het kenmerk van de hel is dat God er niet aanwezig is. En Hij komt er ook niet.
In de Bijbel lees ik dat Jezus aan het kruis zei: “Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”[3]. We mogen, denk ik, zeggen dat dat bij uitstek een hels ogenblik was. De Here God had Zich teruggetrokken. De Vader was er even niet. Gods Zoon was alleen, helemaal alleen. Het was Zijn taak om het lijden zelfstandig te volbrengen.
Jezus Christus riep in dat helse ogenblik om God. Hij wist dat aan de verschrikking en helse kwelling een einde zou komen. Hij vertrouwde er op dat Vader daarvoor zorgen zou.
Dat noteer ik met enige nadruk. Gewone mensen van 2014 zouden het in deze omstandigheden reeds lang hebben opgegeven. Maar de Messias bleef bouwen op het werk dat in de hemel gebeurt. Daar waar wij te kort schieten, ging de Here Jezus door. Hij volbracht Zijn lijden volledig.
Juist als wij met ziekte te kampen hebben, mogen we dat bedenken. Als wij in ons leven voor een enorme berg problemen zitten, mogen we weten dat de Here Jezus Christus voor onze zonden heeft betaald. Zodoende kan er altijd een lichtpunt in onze duisternis zijn.

De Zoon van God leerde gehoorzaamheid.
Hij daalde af naar de hel: een enorm dieptepunt in Zijn lijden.
Hij leerde dat Gods plan volvoerd moest worden. En Hij maakte dat moeilijke karwei helemaal af.
De Hebreeënschrijver heeft daarvan gezegd: “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden”[4].
Het woord dat in onze Bijbels is weergegeven met ‘toen Hij het einde had bereikt’ betekent eigenlijk: volmaakt geworden[5]. Na Jezus’ dood is God in de hemel aan het werk gegaan. En nu is het eeuwig heil gegarandeerd voor alle gehoorzame kinderen van God.

De hel is de plaats waar God ongehoorzame mensen voorgoed buiten sluit.
Als de Here Zelf niet ingegrepen had, waren we daar allemaal terecht gekomen.
Maar dat is niet gebeurd. Want Jezus Christus heeft voor ons betaald. Hij is in de hel geweest, en heeft daar onze straf gedragen. Jezus heeft helse verschrikkingen gekend. Een dominee zei daarover eens in een preek het volgende. Iemand zei eens: iets van die helse kwellingen “horen we als de evangeliën vertellen over Christus’ worsteling in de tuin van Gethsemané, en vooral over de drie uur durende duisternis toen Jezus aan het kruis hing. Toen kwam echt de hel over Jezus heen. Niet pas na zijn dood, maar tijdens zijn leven. Bij zijn volle bewustzijn en met al zijn geestkracht moest Hij die helse stormen doorstaan. Die stormen kregen Hem niet omver: Hij bleef staan”.
En daarom worden wij nooit meer buiten gesloten.

Jezus Christus is neergedaald in de hel.
Dat baseren we onder andere op Mattheüs 26 en 27. En verder ook op Hebreeën 5. Hierboven is dat al gebleken.
Als we Gods Woord lezen, kan het ons opvallen dat niet precies wordt gezegd hoe de hel er uit ziet en waar die zich bevindt.
Voor Gereformeerde mensen is het bestaan van de hel een waarschuwing.
Maar, hoe gek het ook klinkt, de hel staat bij ons vooral in het kader van de troost. Want Jezus Christus is daar geweest om onze straf te boeten. En nu is voor ons de weg naar de hemel open.
Ik mag “er in mijn felste aanvechtingen zeker van zijn en er rijke troost uit putten, dat mijn Here Jezus Christus mij van de angst en pijn van de hel verlost heeft”[6].
Zo gaan wij vol geloofsvreugde op weg naar de hemel!

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik in maart 2008 schreef.
[2] Mattheüs 26:38.
[3] Mattheüs 27:46.
[4] Hebreeën 5:7, 8 en 9.
[5] Zie de webversie van de Studiebijbel.
[6] Heidelbergse Catechismus – Zondag 16, antwoord 44.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: