gereformeerd leven in nederland

27 februari 2015

De Here komt spoedig terug

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

“Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”.
Dat zijn, zoals u weet, de voorlaatste zinnen van Gods Woord[1].
De Man die daar spreekt is Jezus. Een paar verzen eerder wordt dat in Openbaring 22 al duidelijk: “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden…”[2]. Jezus heeft Zelf beloofd dat Hij terug komt. En Johannes zegt daar ‘amen’ op. We mogen Hem dus terug verwachten.
En daar moeten wij voor kiezen. Dat moet de eerste prioriteit in ons leven zijn. Heel vaak zijn er dingen waar u en ik in het leven niet aan toe komen. Meestal zeggen we dan: nou, dat komt later wel; morgen, of zo. Maar met die toekomstverwachting moet dat niet zo gaan. Die behoort ook vandaag levend te blijven.

Jaren geleden al zeiden woordvoerders van Kerkinactie – een organisatie van de Protestantse Kerk die missionair en diaconaal werk doet – dat kerkleden in de veertigdagentijd “bewust moeten kiezen voor hun naaste, de aarde en voor God”.
De veertigdagentijd: dat is, zoals bekend, de periode voor Pasen. Dit jaar is die op woensdag 18 februari begonnen.
Weet u wat ik in het bovenstaande citaat het meest opvallend vindt? De volgorde. Achtereenvolgens worden genoemd:
* de naaste
* de aarde
* God.
God staat onderaan.
En dat terwijl het lijstje met Hem moet beginnen. Als Hij op de wolken terugkomt wordt alles nieuw, inclusief de aarde. Als Hij terugkeert, doen verhoudingen met onze naasten er niet zoveel meer toe. We moeten het van Jezus Christus verwachten. En we moeten Hem terug verwachten. Die toekomstvisie is, als het goed is, altijd herkenbaar in ons leven. Ons gelovig optimisme over de toekomst kan op ongedachte momenten naar buiten komen!

Graag wil ik attent zijn op mijn naaste. Omgaan met mensen vind ik mooi.
Natuur is prachtig. Natuurfilms, ik krijg er niet snel genoeg van.
Maar daar begint het allemaal niet.
Het startpunt ligt bij God.
Als u het mij vraagt kunnen wij pas echt wat voor onze naasten betekenen als onze toekomstverwachting op orde is.

Vooral in Amerika verschijnen nogal ês boeken met thema’s rond christelijke toekomstverwachting. Maar er wordt heel wat afgefantaseerd. Niet zelden schrijft men vanuit een visie betreffende een duizendjarig rijk. Men begint bij het idee dat Jezus terugkeert op aarde, dat hij zal afrekenen met de antichrist en met valse profeten, en dat hij vervolgens duizend jaar in vrede zal regeren. ‘Chiliasme’ heet die theorie. Chilias is Grieks. En het betekent: duizend.

Nu is de Bijbel geen almanak. En ook geen tijdschema. Als het in Openbaring 20 over het duizendjarig rijk gaat, zien we een röntgenfoto van de toekomst, en geen kalender[3]. In een vorig jaar verschenen themabrochure van de Gereformeerde Bond werd terecht opgemerkt: “We hoeven ons niet blind te staren op de buitenkant van de geschiedenis, maar mogen de röntgenfoto vanuit het Woord van God ernaast leggen. De gemeente mag te midden van de signalen van de eindtijd – ze worden ons gegeven in Jezus’ rede over de laatste dingen (…) – de voetstappen van de naderende Christus horen”[4].
Wij moeten, met andere woorden, gewoon op God vertrouwen.
En we hoeven niet op de klok te kijken om vervolgens te zeggen: het is nu half negen, en om negen uur is het zover. Het is een kwestie van gelovend en vertrouwend verwachten.

De Here komt spoedig terug, zeggen wij.
Dat is geen reden om alleen maar boven te kijken. Daarin ligt ook geen motivatie om de wereld om ons heen meewarig aan te kijken, en er verder maar het zwijgen toe te doen.
Echter: goede aandacht geven aan onze naasten begint niet bij de vraag ‘kan ik iets voor u doen?’ Het startpunt ligt bij de vraag: ‘verwachten we leiding en hulp van God?’.
U ziet het.
Er is niet alleen aandacht voor de hulpvrager.
Ook de aanbieder van die hulp komt in beeld.
Want die vraag van hierboven komt voort uit de constatering dat zowel de hulpvrager als de hulpaanbieder het van Zijn reddingsplan moeten hebben.
Als de hulpaanbieder een gedienstig mens is, is dat prachtig. De wereld wordt er gedurende korte tijd wat leuker, prettiger en/of leefbaarder van. Maar met een dosis hulpvaardigheid kan een mens geen plaatsje in de hemel verdienen. Dat niet.
Als de hulpvrager zich niet afhankelijk weet van God, willen Gereformeerden hem best helpen. Maar het is korte-termijn hulp. Structureel helpen, dat doet het niet.

De Here komt spoedig terug, zeggen wij.
En men vraagt ons: hoezo, spoedig? Want dit roepen christenen reeds sedert vele, vele jaren.
Op die vraag moeten we antwoorden dat Gods tijdrekening hemelsbreed verschilt van de onze. In 2 Petrus 3 staat niet voor niets: “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief”[5].
Er zijn mensen die vinden dat de mededeling dat Christus spoedig komt, sterk overdreven is. Wel, laten ze maar blij zijn dat Christus nog niet teruggekomen is. Nu hebben ze nog tijd om zich te bekeren!

De Here komt spoedig terug, zeggen wij.
Er wordt wel eens gezegd dat Gereformeerden zich daar te weinig bewust van zijn. Misschien komt dat wel omdat er voor echte kinderen van God weinig verandert. Relatief bezien, althans.
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”, zegt Jezus in Mattheüs 28[6]. Dat is dus nu al zo.
“En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u”. Zo staat het in Lucas 17[7]. Het Koninkrijk Gods is bij ons – dat is dus nu al zo.
Kinderen van God wandelen nu al met God door de wereld. In de hemel wandelen wij met Hem verder; maar dan in volmaaktheid.

De Here komt spoedig terug, schrijf ik voor de laatste keer in dit artikel.
En daar moeten we ons voor gereed houden. En zoveel mogelijk mensen met ons. Daarom moeten we onze naaste aandacht geven. Niet omdat we – bijvoorbeeld – zo nodig op zoek moeten naar vormen van economie waarin de aarde en de mens centraal staan.
Duurzaamheid? Nee, ik zeg er geen kwaad van. Het is een goede zaak om de aarde zorgvuldig te beheren. Maar dat is niet het belangrijkste.

Op een website van Kerkinactie las ik onlangs: “Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons allemaal”[8]. Welnu, gelooft u dat maar niet.
Het startpunt van onze toekomstverwachting ligt namelijk niet bij mensen.
De naam van God moet worden geëerd. Dat is eerste prioriteit. Overal op de wereld.
Daar begint en eindigt alles mee[9].

Noten:
[1] Ze staan in Openbaring 22:20.
[2] Openbaring 22:16.
[3] Dit beeld gebruikte de Gereformeerd-vrijgemaakte predikant H. Drost eens in een preek over Openbaring 20:1-3. Het is onder predikanten en andere theologen overigens een bekend beeld. Zie ook noot 4.
[4] Zie http://gereformeerdebond.nl/boeken-brochures/brochures-downloads  . Het citaat komt uit de themabrochure 11, Eindtijdsignalen. Uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk; bijlage bij De Waarheidsvriend, donderdag 16 januari 2014.
[5] 2 Petrus 3:8, 9 en 10.
[6] Mattheüs 28:20.
[7] Lucas 17:20 en 21.
[8] Zie http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas (geraadpleegd op donderdag 12 februari 2015).
[9] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op donderdag 2 maart 2006.

1 reactie »

 1. God komt achteraan?!!1
  Die verdeling doet mij herinneren aan een preek uitgaande van Genesis 22:
  Thema: Abraham door de HEERE geproefd.
  1. God;
  2. Abraham;
  3. Isaak;
  4. Wijzelf.
  na ruim 65 jaar herinner ik mij deze preek uit een synodale kerk
  Tussenzang: psalm 4 : Dan zult gij recht naar ’t outer treden.

  Reactie door H. T. van Faassen — 28 februari 2015 @ 10:02 | Beantwoorden


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: