gereformeerd leven in nederland

31 december 2015

Jaarwisseling 2015-2016: rein het nieuwe jaar door

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , ,

Vandaag is het Oudejaarsdag. Morgen gaan we het jaar 2016 in. Wij staan dus op de drempel van een nieuw begin.
In verband daarmee vraag ik vandaag graag uw aandacht voor enkele aspecten van Gods Woord, zoals dat tot ons komt in Exodus 30. De bedoelde passage citeer ik in de volgende alinea.

“De Here sprak tot Mozes: Gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper, voor de afwassingen, het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en daar water in doen. En Aäron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Wanneer zij naar de tent der samenkomst komen, zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven; of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen en een vuuroffer in rook te doen opgaan voor de Here. Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; het zal voor hen een altoosdurende inzetting zijn, voor hem en voor zijn nakomelingen naar hun geslachten.
De Here sprak tot Mozes: Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes, en vijfhonderd sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie. Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn.
Gij zult daarmede zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis, de tafel met al haar gerei, de kandelaar met al zijn gerei, en het reukofferaltaar; het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk. Gij zult ze heiligen, zodat zij allerheiligst zijn; ieder die ze aanraakt, zal heilig zijn. Ook Aäron en zijn zonen zult gij zalven en heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden”[1].

De priesters moeten, als zij in de tempel dienst doen, zichzelf reinigen. Reinheid is een absolute voorwaarde in het Verbondsverkeer. Een ongewassen priester vindt de dood.
De zalfolie is heilig. En ook heiligend. Die olie mag alleen in Gods heiligdom gebruikt worden. Iemand die deze zalfolie volgens de voorschriften maakt, maar ‘m vervolgens gebruikt voor de zalving van een onbevoegde, zal uitgeroeid worden.

Wat wil dat zeggen? In ieder geval het volgende.
Van nature zijn priesters voor de hemelse God ontoonbaar. Niet om aan te zien. De vuilheid ten top.
Toch wil de Here zulke mensen inzetten. Hij gebruikt mensen in die tot in de vezels van hun bestaan bedorven en verdorven zijn. Hij heeft mensen in dienst die vanuit zichzelf op geen enkele manier bij God passen.
De Verbondsgod had ook kunnen besluiten Zijn plan uit te voeren zonder tussenkomst van mensen. Maar dat deed Hij niet. En dat doet Hij nog steeds niet.
Feitelijk is het een wonder dat de Here God menselijk instrumentarium gebruikt!
Wij gaan een nieuw jaar in. Als de Here Jezus nog niet terugkomt zal de kerk ook in het komende jaar blijven bestaan. Dat is, als wij naar alleen naar de prestaties van mensen kijken, volstrekt verbazingwekkend. Maar de God van hemel en aarde roept ons op om onze blik op Hem te richten. Hij draagt zorg voor Zijn kerk. Hij heiligt haar. Hij draagt haar de toekomst in. Daar mogen en moeten wij op blijven vertrouwen.

Voelt u hoe belangrijk heiliging van het leven is?
Vandaag zijn alle door God uitgekozen mensen priesters. Al die priesters brengt Hij in de kerk bijeen.
Denkt u in dit verband maar aan 1 Petrus 2: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen”[2].
Een exegeet noteert bij deze tekst: “Elke gelovige is een priester van God die dienst doet in het huis van God, de gemeente, met als eerste opdracht: het brengen van offers”. Met die offers zijn onze gebeden, onze lofprijzingen en onze dankzeggingen bedoeld[3].
De Here roept ons op om heilig te leven: in de wereld, maar niet van de wereld. Vandaag, en ook in het komende jaar 2016.

Laat ik teruggaan naar Exodus 30.
Die zalfolie staat symbool voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. De Here God geeft steun en hulp aan mensen die, in Zijn dienst, leiding dienen te geven. Koningen bijvoorbeeld. En profeten. Denkt u maar aan Psalm 2:
“Waarom woelen de volken
en zinnen de natiën op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde
en de machthebbers spannen samen
tegen de Here en zijn gezalfde”[4].
Of aan 1 Koningen 19: “Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël; en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehóla, zult gij zalven tot profeet in uw plaats”[5].

In de Nieuwtestamentische kerk wordt de Heilige Geest aan veel meer mensen gegeven.
Ik wijs u in dit verband graag op Handelingen 10. Daar prediken de apostelen “Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd”[6].
Een paar verzen verderop lezen we: “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken”[7].
Dat is nu de stand van zaken in de kerk. De Heilige Geest werkt bij en in allen die het Woord horen.
Paulus vat de zaak in Efeziërs 5 zo samen: Christus heeft zijn gemeente liefgehad en zich voor haar overgegeven “om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord”[8].
Dat proces gaat ook door in het volgende kalenderjaar!

Hoe kunnen wij Exodus 30 – en wat daar verder volgt – in verband brengen met onze tijd?
Daarover geef ik hieronder enige richtinggevende gedachten.

1.
In de laatste maanden zijn er steeds meer berichten gekomen over voedsel dat kanker zou veroorzaken. Met name rood vlees zou slecht zijn. U kent die verhalen wel.
Het Voedingscentrum houdt ons voor: “De kans op sommige vormen van kanker kan verkleind worden door gevarieerd te eten, dagelijks 2 ons groente en 2 keer fruit te eten, matig te zijn met alcohol, geen voedsel met zwarte randjes of korstjes te eten, zoals aangebrand vlees of te donker gefrituurd voedsel.
Het is daarnaast belangrijk om overgewicht te voorkomen. Voeding kan de kans op kanker niet alleen vergroten, maar ook verkleinen. Het is echter nog lang niet duidelijk welke stoffen uit de voeding een rol spelen en wat ze precies doen. Er zijn veel vormen van kanker en de invloed van voedsel hierop is erg ingewikkeld”[9].
Natuurlijk – het is belangrijk om gezond te eten.
Maar op de to do-list van de kerk moet bovenaan staan: wandelen met God.
Laat ik, nu het hierom gaat, nog even iets over die zalfolie uit Exodus 30 mogen citeren: “En tot de Israëlieten zult gij spreken: Dit is voor Mij een heilige zalfolie van geslacht tot geslacht. Op het lichaam van een mens zal zij niet uitgegoten worden, en volgens deze bereidingswijze moogt gij niets soortgelijks maken: zij is iets heiligs, heilig zal zij u zijn”[10]. Die zalfolie is, zowel in haar gebruik als in haar toepassing, volstrekt uniek. Priesters moeten aan de Here toegewijd zijn.
Dat geldt vandaag voor heel de kerk. Ons leven is in Zijn hand. Ook in 2016!

2.
Politici van onze tijd zeggen: de strijd tegen Islamitische Staat moet geïntensiveerd worden. Dat is, naar het mij voorkomt, een goed streven. De terreur en het geweld vanuit die staat moeten gestopt worden. Maar de strijd tegen dat radicalisme heeft, ten diepste, weinig zin als allerlei betrokkenen zich niet eerst tot de heilige God wenden.

3.
Het allerbelangrijkste in ons leven is, naar mijn vaste overtuiging, niet de wereldwijde strijd tegen terreur. Zeker, er moet tegen gevochten worden.
Maar de heiliging van de kerk moet, ook in het kalenderjaar dat er aan komt, de eerste prioriteit hebben. Week aan week moeten we ons laten reinigen door Gods Woord. In onze huwelijken kunnen we – als het goed is – iets laten zien van de verhouding die Jezus Christus met Zijn kerk heeft. Als we dat bedenken, zijn al die verhalen over gescheiden mensen. en hun kinderen, feitelijk toch ten hemel schreiend?

4.
Eén ding nog.
De heiligmaking van mensen moet, als het erop aan komt, door de Here worden gegeven.
De uitgebreide instructies in het Bijbelboek Exodus geven echter wel te denken. De grote lijn van die gedachten behoort te zijn: wie in Gods nabijheid leeft, moet weten dat zijn of haar leven er gans anders uit ziet dan dat van iemand uit de wereld.
Wie zich voorneemt om in het nieuwe kalenderjaar zo te leven, doet een goed werk!

Noten:
[1] Exodus 30:17-30.
[2] 1 Petrus 2:9 en 10.
[3] Zie hierover ook de internetversie van de Studiebijbel; commentaar bij 1 Petrus 2:5.
[4] Psalm 2:1 en 2 (onberijmd).
[5] 1 Koningen 19:16.
[6] Handelingen 10:38.
[7] Handelingen 10:44, 45 en 46.
[8] Efeziërs 5:26.
[9] Zie http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kanker.aspx . Geraadpleegd op maandag 7 december 2015. Het Voedingscentrum (voluit: Stichting Voedingscentrum Nederland) is een semi-overheidsinstelling. Het centrum is in Den Haag gevestigd. Er wordt voorlichting gegeven over voedsel en voeding aan de bevolking van Nederland.
[10] Exodus 30:31 en 32.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.