gereformeerd leven in nederland

25 augustus 2016

Gekroond met gaven

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

In Efeziërs 4 gaat het over de waarheid[1].
Exacter aangeduid: over de waarheid in Jezus.
De in de vorige zin gecursiveerde woorden betekenen: u hebt onderwijs gehad over het leven dat Jezus hier op aarde heeft gehad. Over de dingen die Hij heeft gezegd. Over de wonderen die Hij heeft gedaan. Over Zijn lijden, sterven en opstanding. Over Zijn hemelvaart.
De mensen in Efeze kennen de waarheid en haar achtergrond.
Misschien zijn wij geneigd om te zeggen dat Jezus Christus in de hemel een nieuwe start heeft gemaakt.
Wij moeten de situatie echter nog wat nog wat preciezer omschrijven. Namelijk als volgt: Christus heeft Zijn reddingswerk voltooid, zodat wij een nieuwe start kunnen maken.
Het is daarover dat Paulus in zijn brief aan de mensen in Efeze noteert: de waarheid is dat u “de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid”[2].
Het leven krijgt, om zo te zeggen, een geheel nieuwe aankleding.

In het onderstaande wil ik bij die zeventien woorden uit Efeziërs 4 enkele aantekeningen maken.

1 Blij en heerlijk leven
Over de hierboven geciteerde tekst schreef ik op deze plaats al eens: “Een ware gelovige wordt verjongd. De Here begint een groot werk: Hij voert een grondige vernieuwing door. Vervolgens gaat Gods kind ook zelf actief aan de arbeid: hij doet de nieuwe mens aan. En ja, daar kun je heel blij van worden. De gevangenbewaarder in Philippi werd er in Handelingen 16 in ieder geval heel gelukkig van”[3].
En:
“Hier is de dood helemaal uit het zicht. Verderf en verdwijning zijn hier niet aan de orde. Integendeel – er komt wat nieuws! Het leven wordt vele malen mooier! We bereiden ons voor op een leven dat zo heerlijk is dat we er niet eens genoeg woorden voor hebben”[4].
Deze gedachten ruk ik gaarne een ogenblik uit de vergetelheid.

2 Bekroond leven
Een nieuw kostuum, een nieuwe jurk: dat voelt toch vaak alsof er iets bijzonders gebeurt.
Wij willen bovendien heel graag dat er iemand is die wat over die nieuwe kleding zegt. We willen graag dat de nieuwe kledij opvalt.
In de kerk valt ons nieuwe leven misschien niet zo op. Want daar lopen heel veel nieuwe mensen. Maar het werk dat de Heilige Geest daarvoor moet verzetten is ongekend en volstrekt onaards!
Om het met woorden uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis te zeggen:
“Wij geloven dat dit ware geloof, in de mens verwekt door het horen van het Woord van God en door de werking van de Heilige Geest, hem opnieuw geboren doet worden en hem tot een nieuwe mens maakt. Dit ware geloof doet hem leven in een nieuw leven en bevrijdt hem uit de slavernij van de zonde. Daarom is er geen sprake van dat dit rechtvaardigend geloof de mensen onverschillig zou maken voor een vroom en heilig leven. Integendeel, zonder dit geloof zullen zij nooit iets doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees veroordeeld te worden. Het is dan ook onmogelijk dat dit heilig geloof in de mens niets zou uitwerken. Wij spreken immers niet van een onvruchtbaar geloof, maar van geloof waarvan de Schrift zegt, dat het door de liefde werkt (…). Het beweegt de mens ertoe, zich te oefenen in de werken die God in zijn Woord geboden heeft. Als deze werken voortkomen uit de goede wortel van het geloof, zijn ze goed en voor God aangenaam, omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn”. (…) “Door Zijn genade kroont Hij Zijn gaven”[5].
Met andere woorden: in de kerk zitten bekroonde mensen!

3 Gewóón leven
In de kerk zijn heel veel nieuwe mensen aanwezig.
Zij zijn in de kerk is zekere zin een alledaags verschijnsel.
Die nieuwe mensen zijn ook in andere zin tamelijk gewoon.
Die nieuwe mensen doen denken aan de paradijssituatie.
U weet wel, die van Genesis 1: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”[6].
God vertoont Zich, om zo te zeggen, in een spiegel aan de mensen. De nieuwe mens is de standaard die de Verbondsgod aanlegt.
Nieuwe mensen zijn bij de God van het verbond heel gewoon.

4 Leven in gerechtigheid en heiligheid
Wanneer wij als nieuwe mensen leven komen we in een goede verhouding te staan tot God en mensen.
We wijden ons leven aan God.
Dan wordt ons leven opbouwend en aangenaam. Allerlei negativiteit krijgt in ons leven dan een steeds kleinere plaats. Nieuw mens-zijn? Dat heeft iets rustgevends!

5 Kloosterleven?
Wie het bovenstaande tot zich door laat dringen, komt wellicht tot de gedachte dat Efeziërs 4 een beetje in de theorie blijft steken.
Maar dat is gezichtsbedrog.
Want in Efeziërs 4 gaat het over onreinheid; zeg maar even: seks die verboden is. Over het rondstrooien van leugens, en hoe verkeerd dat is. Over boosheid die steeds opnieuw gevoed wordt en mensen die maar moeilijk te kalmeren zijn. Over mensen in de criminaliteit en fraudeurs. Over mensen die anderen voortdurend negatief benaderen. Enzovoort[7].
Ik wil maar zeggen: Efeziërs 4 staat midden in het dagelijkse leven. Paulus behandelt kwesties van alledag.
Het is, naar het mij voorkomt, wel nuttig om het voorgaande te accentueren.
In de editie van het Nederlands Dagblad die op vrijdag 5 augustus verscheen las ik: “De toekomst van het klooster van het Noord-Brabantse dorp Sint Agatha staat op het spel. Door te moderniseren hoopt het klooster nieuwe aanwas te werven. De abdij moet nu een oecumenisch ‘klooster van de toekomst’ worden met ‘eenentwintigste-eeuwse bewoners’, zegt Marga Arendsen, directeur van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Wat het klooster te bieden heeft? Ruimte en rust, zegt Arendsen. ‘Het klooster van de toekomst lijkt op de oudste kloosters die uit de geschiedenis bekend zijn: een klooster bewoond door mensen die ervoor kozen om te wonen op een plaats die bezinning mogelijk maakt, om zo scherper te leren zien wat in het leven belangrijk is”.
Bezinning?
Scherp zien wat in het leven belangrijk is?
Efeziërs 4 laat ons zien dat u en ik ons daarvoor niet in een klooster hoeven terug te trekken. Gods Woord stimuleert ons juist om in ons dagelijks bestaan als nieuwe mensen te leven.
Er stond in het Nederlands Dagblad nog wat bij.
Dat was dit: “Het klooster maakte een heuse ‘profielschets’ voor sollicitanten. Hij of zij moet bijvoorbeeld participeren in het gebedsleven en een gastheer van de stilteplek zijn. Een rooms-katholieke achtergrond is geen vereiste voor potentiële bewoners. Arendsen: ‘De grens ligt bij de christelijke traditie. Mensen hoeven niet eens per se christelijk te zijn, zolang ze maar geïnteresseerd zijn in religie en vragen durven te stellen. We weten dat we in deze tijd niet te veel eisen kunnen stellen’”[8].
Als u het mij vraagt ligt dit ver bij Efeziërs 4 vandaan. Heel ver.

6 Tenslotte
Een nieuwe mens zijn? Dat is reuze rustgevend. Want dat geeft perspectief in het leven. Uitzicht.
Juist in het drukke leven van alledag!

Noten:
[1] Bij het schrijven van dit artikel gebruikte ik een notitie die ik op de zaterdagen 16 en 23 mei 1998 schreef. Die notitie heeft het volgnummer 567 en is getiteld ‘Vernieuwd gedrag’.
[2] Efeziërs 4:24.
[3] Zie mijn artikel ‘Karin zoekt het geluk’; hier gepubliceerd op woensdag 9 november 2011. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2011/11/09/karin-zoekt-het-geluk/ .
[4] Zie mijn artikel ‘Radicaliserend Nederland’; hier gepubliceerd op donderdag 11 september 2014.  Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/09/11/radicaliserend-nederland/ .
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24.
[6] Genesis 1:26 en 27.
[7] In Efeziërs 4:25-31 staat het zo: “Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet. Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed woord hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid”.
[8] “Gezocht: 21e-eeuwse kloosterlingen”. In: Nederlands Dagblad, vrijdag 5 augustus 2016, p. 7.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: