gereformeerd leven in nederland

30 januari 2017

Start de evacuatie!

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

“Om dit alles des te beter te kunnen onderhouden, is het volgens Gods Woord de roeping van alle gelovigen zich af te scheiden van hen die niet bij de kerk horen, en zich bij deze vergadering te voegen op ieder plaats waar God haar gesteld heeft, zelfs al zouden de overheden en wetten van de vorsten zich daartegen verzetten en al zou er de dood of lijfstraf op staan. Daarom handelen allen die zich van haar afzonderen of zich niet bij haar voegen, in strijd met Gods bevel”.
Die woorden zijn de laatste tijd met zekere regelmaat op deze plaats geciteerd. Ze staan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis[1].

Als de Here mensen bij Zich roept, gebeuren er bijzonder belangrijke dingen. Zeker, het geheugen van mensen is feilbaar. Mensen zien het belang van Goddelijke dingen niet zo makkelijk in. Hoe dat zij: God gaat met Zijn werk verder.

Als wij op aarde leven in de kerk, geldt de regel: halve gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid.
Die gehoorzaamheid kunnen uit onszelf wij niet opbrengen. Maar het is God die een revolutionaire ommekeer bewerkstelligt. Door Zijn machtig ingrijpen komen mensen die Hij uitgekozen heeft naar Hem toe. God is genadig!
En als wij dan in de kerk zijn, wordt er van ons gevraagd om ons te concentreren op Gods Woord. Dat is moeilijk, want er wordt in de wereld veel herrie gemaakt. Daarom moeten kinderen van God waakzaam zijn[2]!

Dat klinkt streng.
Moeten we in de kerk niet wat zachter wezen? Moet de kerk, om zo te zeggen, niet meer fluweelzachte stoelen aanbieden?
Antwoord: het heerlijke evangelie van de redding heeft twee kanten:
* de ene kant is de vreugde en de troost
* de andere kant is het attentiesein, de waarschuwing.
Gods Woord brengt scheiding. Hoe graag wij dat ook willen, wij kunnen en mogen daar niet omheen praten.

Daarom vraag ik vandaag uw aandacht voor woorden uit Openbaring 18. Het zijn deze: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen”[3].

In Openbaring 17 en 18 gaat het over de val van het grote Babylon[4].
Wat is dat grote Babylon?
Er is wel op gewezen dat dat het Romeinse rijk zou zijn, dat inmiddels gevallen en verdwenen is. Maar wij moeten, denk ik, het beeld toch nog wat breder maken. Het gaat in feite om de afvallige kerk. Dat zijn alle mensen die zeggen dat zij Jezus Christus volgen, maar intussen op heel wat punten hun eigen zin doorzetten.

Waar kom je dan terecht?
Een dominee maakte dat duidelijk in de volgende beelden: “Als we het over het belang van de kerk hebben dan kunnen we dat het beste met het beeld vergelijken van de gnoes:
de gnoes maken jaarlijks een trektocht van achthonderd kilometer door de savannen van Afrika. Zo’n kudde kan wel veertig kilometer lang zijn. De gnoes zijn alleen veilig voor de roofdieren als ze hecht aaneengesloten blijven in de kudde. Als er één buiten de kudde terecht komt wordt hij door roofdieren omsingeld en verscheurd.
Conclusie: wil je als gelovige veilig je eindbestemming bereiken dan heb je Gods ‘kudde’, dat is de kerk nodig. Anders kom je om en val je ten prooi aan de boze machten.
Nog een ander beeld: geloven zonder kerk is denken dat je te voet de Sahara woestijn kunt oversteken zonder water mee te nemen. Je kunt het wel proberen maar je redt het niet”[5].

Hoe gaat dat grote Babylon ten onder?
Wel, de koningen van de aarde hebben eenvoudigweg genoeg van dat geweldige rijk. De koningen maken zich er los van. De ban gaat breken. De liefde en de eerbied die die heersers ooit voor dat Babylon hebben gevoeld, slaat om in haat.
Hoe dat kan?
Antwoord: de Machthebber van hemel en aarde, God Zelf, grijpt in. De wereld gaat structureel veranderen!
Babylon zelf heeft van dat alles niets door. Zij is gegrepen door grootheidswaanzin. Zij acht zich onaantastbaar. Zij waant zich veilig.
En juist dan pakt de Here de wereld aan. En Zijn oordeel is volstrekt duidelijk: “Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.
Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, voor haar het dubbele in”[6].

Dat is de reden dat de Here tegen Zijn kinderen zegt: inpakken en wegwezen!
Oftewel: zorg dat u de afvallige kerk zo snel mogelijk verlaat!
Start de evacuatieprocedure!
Doe het nu!

Dat betekent natuurlijk niet dat wij, vluchters anno Domini 2017, het beter weten.
Welnee.
Dat betekent wel dat wij, met heel ons hebben en houden, een schuilplaats zoeken. Een veilig heenkomen, bij de Here. Een toevluchtsoord, voor nu en voor de toekomst.

En ja, dan komen de vragen op.
Want waarom is dat toevluchtsoord zo primitief? Waarom is het er niet wat comfortabeler ingericht? En waarom zijn er eigenlijk zo weinig mensen naar dat toevluchtsoord gekomen?
Niet in beelden gezegd: waarom is de kerk zo klein en machteloos?

Een volledig en sluitend antwoord op die vraag kunnen wij niet geven.
Maar daarmee is niet alles gezegd.
Want:
1.
Tegenover dat grote Babylon lijkt de kerk een dwerg. De kerk valt bijna weg tegenover die grote kolos. Laten wij nooit vergeten dat de wereld met een niet aflatende ijver zijn best doet om het beeld te vertekenen.
Immers, in de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij: “Tenslotte geloven wij in overeenstemming met Gods Woord, dat als de door de Heer bepaalde tijd — die aan alle schepselen onbekend is — gekomen en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren (…), met grote heerlijkheid en majesteit. Hij zal Zich openbaren als Rechter over levenden en doden, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren. Dan zullen voor deze grote Rechter persoonlijk verschijnen alle mensen die ooit geleefd hebben: mannen, vrouwen en kinderen, gedagvaard door de stem van een aartsengel en het geklank van een goddelijke bazuin (…). Want al de gestorvenen zullen uit de aarde verrijzen en de zielen zullen verenigd worden met het eigen lichaam waarin zij geleefd hebben. Zij die dan nog leven zullen niet sterven zoals de anderen, maar in één ogenblik veranderd worden en van vergankelijk onvergankelijk worden”[7].
Dringt het tot u door hoe groot de mensenmassa wezen zal die in de rechtszaal verschijnt?
2.
De kerk lijkt hier op aarde klein, jazeker. Maar des te groter is de tegenstelling tussen het gebrek van deze aarde en de hemelse heerlijkheid!

Noten:
[1] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 28.
[2] Over de roeping om zich bij de kerk te voegen publiceerde ik in de afgelopen verscheidene artikelen op deze internetpagina. Deze zijn te vinden via https://bderoos.wordpress.com/tag/roeping/ .
[3] Openbaring 18:4.
[4] In het onderstaande gebruik ik onder meer: ds. J.M. Goedhart, “Onthulde geheimenissen: Meditatieve verklaring van het laatste bijbelboek”. – Wezep: Drukkerij-Uitgeverij Bredewold, 1994. – met name p. 190 en 191. Dominee Goedhart leefde van 1924 tot 2010.
[5] Zie www.keesdegraaf.com ; doorklikken naar Meditaties en Bijbelstudies, en “Waarom blijft de kerk noodzakelijk? – een korte verhandeling”. Geraadpleegd op vrijdag 13 januari 2017.
[6] Openbaring 18:5 en 6.
[7] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.