gereformeerd leven in nederland

30 maart 2017

De eenvoudigen bewaard

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Op de keper beschouwd is het tamelijk verbazingwekkend dat er in de kerk zo menigmaal discussies worden gevoerd over zaken die – als het erop aankomt – ‘middelmatig’ moeten worden genoemd[1]. Over de afkondigingen voorafgaand aan de kerkdienst bijvoorbeeld. Of over vormgeving en inhoud van een rubriek in een jaarboekje van een kerk bijvoorbeeld.

Wat mij betreft zouden praters en briefschrijvers in de kerk vaker de vraag moeten beantwoorden: raakt het probleem dat ik aansnijd een principiële zaak, of niet?

In de kerk zitten heel wat gewone mensen die al dat gepraat over punten en komma’s maar niks vinden.
Hebben we nog een boodschap aan hen?

We mogen toch hopen van wel.
Als dat niet zo is, dan is er iets helemaal mis.

In dat verband citeer ik eerst graag een tweetal verzen uit Psalm 116:
“De HEERE is genadig en rechtvaardig,
onze God is een Ontfermer.
De HEERE bewaart de eenvoudigen;
ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij verlost”[2].
Voor dat woord ‘eenvoudigen’ staat er in het Hebreeuws een woord dat duidt op onervaren mensen. Het zijn de broeders en zusters die zich makkelijk vergissen. Het zijn de mannen en vrouwen in de kerk die, soms zonder dat zij het zelf weten, dwalende zijn[3].
Voor hen biedt Psalm 116 troost. Want: de Here bewaart de eenvoudigen. Dat hoeven superintelligente mensen dus niet te doen.
En juist omdat de Here de Beschermheer van de eenvoudigen is, moeten de kerkleiders goed op die gewone mensen letten. De Here Zelf maakt die op de achtergrond opererende kerkleden wijs. Nee, die eenvoudigen hebben wellicht niet zo’n hoog opleidingsniveau. Maar kunnen reuze geleerd zijn in het geloof. Want daar zorgt de Here Zelf voor.

In Lucas 18 staat een bekend woord, dat aanduidt dat bescheidenheid de kerkmens siert. De Zoon van God leert ons deze les: “… ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden”[4].
Vlak daarna zegt Jezus: “Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.
Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan”[5].

Hoogopgeleiden en ongeletterden moeten de houding van een vragend kind hebben. In de kerk hoeven zij slechts hun lege handen op te houden. Als het erop aankomt zijn ze allemaal volkomen afhankelijk van Goddelijk reddingswerk. En dat zal, als het goed is, ook aan hun houding te merken zijn.

In Handelingen 4 staan woorden die ons met de neus op de waarheid drukken. Ik citeer woorden van Petrus en Johannes, en ook de reactie daarop.
“Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: (…) Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren”.
Het evangelie wordt verkondigd door ongeleerde personen.
De blijde Boodschap wordt gebracht door eenvoudige mensen.
Discipelen die geen hoge opleiding hebben vormen, als ik het zo zeggen mag, in Handelingen 4 het fundament van de kerk.
Het bovenvermelde Schriftgedeelte maakt mij eens te meer duidelijk dat dominocratie, of welke vorm van overheersing dan ook, voorkomen dient te worden.
We moeten elkaar meenemen, op weg achter Christus aan. En daarbij is Gods Woord doorslaggevend. Het gaat niet om onze opinies. We hoeven niet te focussen op menselijke meningen.

Met dit alles wil ik niet zeggen dat wij hedendaagse vraagstukken ijverig moeten gaan versimpelen.
We hoeven niet net te doen alsof de hele wereld eenvoudig en gemakkelijk is. Niets is minder waar. Dat weet u net zo goed als ik.
Maar ik meen wel dat mensen die moeilijke vraagstukken kunnen doorgronden, geroepen zijn om die problemen toegankelijk te maken voor mensen die de zaken niet zo goed kunnen analyseren. Wanneer de kwesties voor alle betrokkenen helder zijn, kan in gezamenlijkheid naar Schriftuurlijke antwoorden en oplossingen gezocht worden.

Vreest u niet, ik voel geen behoefte om net te doen of het kerkelijk leven met een paar kleine ingreepjes te versoberen is. Ik weet wel dat het allemaal niet zo makkelijk ligt.
Wel wil ik er voor pleiten om kerkelijke beslissingen niet met stilte te omgeven. Overvaltactieken zijn natuurlijk wel makkelijk. Je kunt snel beslissen, en de ervaring leert dat het kerkvolk een heleboel slikt. Maar in Gods Woord lees ik dat eenvoudigen bij de Here meetellen.
We moeten het niet hebben van sluimerende slimmigheden.
We moeten werken met Schriftuurlijke argumentatie.
Het is onze taak om elkaar, met de Heilige Schrift in de hand, mee te nemen op het pad dat Christus ons wijst. En juist eenvoudige mensen kunnen ons terugbrengen bij de essentie van het Evangelie: “… er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden”.

Laten we maar weer wat vaker worden als een kind.
Daar wordt het vast een stuk eenvoudiger van.

Noten:
[1] Dit is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op vrijdag 28 maart 2008.
[2] Psalm 116:5 en 6.
[3] “Bijbel met kanttekeningen”. – Baarn: Bosch & Keuning n.v. – deel 4, p. 286. Kanttekening 12 bij Psalm 116:6.
[4] Lucas 18:14.
[5] Lucas 18:16 en 17.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.