gereformeerd leven in nederland

19 april 2017

Een ongemakkelijk Schriftgedeelte

Eigenlijk heeft schrijver dezes de Handelingen der Apostelen altijd een ietwat bijzonder Bijbelboek gevonden.
Dat komt onder meer doordat in die Handelingen zoveel gewone dingen staan.

Neem nou Handelingen 21[1].
Paulus en zijn medewerkers gaan op reis naar Jeruzalem[2]. Een aantal gelovigen uit Caesarea sluit zich bij het reisgezelschap aan.
Het logeeradres – het huis van Mnason – wordt met name genoemd.
In Jeruzalem is men geweldig blij om Paulus te zien.
Ten huize van Jacobus wordt een kerkenraadsvergadering belegd. Alwaar Paulus nauwkeurig verslag uitbrengt van al zijn werk, zijn bevindingen en de resultaten daarvan.

In Handelingen 20 worden Paulus’ medewerkers met name genoemd[3].
Paulus heeft aan den lijve ondervonden hoe Handelingen 2:39 werkelijkheid werd: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal”. Hij kent de realiteit van Efeziërs 2: “Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen”[4]. En: “En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren”[5].

De Here laat zien dat, wanneer een zendeling gewoon aan het werk gaat, Hijzelf er voor zorgen zal dat er gepassioneerde medewerkers komen die het zendingswerk mee helpen uitvoeren. Natuurlijk, die medewerkers zijn er niet op dag één. En ook niet op dag twee. Maar uiteindelijk komen ze er wel.
De namen van die medewerkers worden, door toedoen van de Heilige Geest, zelfs in het Woord van God vastgelegd.
Dat is een geweldige troost.
Hoeveel werk voor de kerk wordt er niet in stilte gedaan? Hoeveel klusjes doen wij in de kerk die geen naam hebben? Ach, u weet er zelf ook wel het een en ander van. Laten wij ons maar realiseren dat onze namen door de Here worden genoteerd.
Iedere veertien dagen vergadert in het appartement dat mijn vrouw en ik bewonen een vrouwenvereniging. U weet hoe dat gaat: een stel stoelen rond een tafel, een kop koffie… Wat stelt dat nou eigenlijk voor? Maar onze Heiland ziet het. Hij weet met welke intentie zulk eenvoudig werk gedaan wordt!

Handelingen 21 is wat, mij betreft, in zekere zin een ongemakkelijk Schriftgedeelte.
Waarom?
Georganiseerde zending en evangelisatie: dat zijn thema’s die in gemeentes van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) enigszins gevoelig liggen.

De kerk bedrijft zending. Het bevel van Jezus in Mattheüs 28 – “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen” – is niet gesproken voor dovemansoren[6].
Maar waar halen we, als kerkverband met ruim duizend leden, het benodigde geld vandaan? Want we willen dominees, pastorieën, kerkgebouwen en eigenlijk ook nog wel eigen scholen.

Daar komt bij dat zending bedrijven steeds moeilijker lijkt te worden. Je moet, zegt men, elkaar vrijlaten in eigen overtuiging. Leven volgens normen en waarden – zo heet dat tegenwoordig – is, naar men zegt, niet voorbehouden aan Gereformeerde mensen.
Gereformeerd zijn – dat heeft voor velen nauwelijks meerwaarde.

Handelingen 21 leert ons dat de Here de regie heeft.
En ik vraag: zou het zo kunnen zijn dat we iets meer geduld moeten hebben?
Natuurlijk, wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. En als er mogelijkheden zijn, moeten we die grijpen.
Maar als de gelegenheden er niet zijn, moeten wij die niet op eigenzinnige wijze creëren om vervolgens verbijsterd te constateren dat onze onderneming mislukt is.

Even zo goed leert Handelingen 21 ons ook dat wij attent moeten blijven op kansen die geboden worden.
Als het daarom gaat, kunnen er diepe meningsverschillen ontstaan. De een vindt dat er een kans ligt, een ander acht het perspectief onvoldoende.
Laat er in een dergelijke situatie alstublieft geen concurrentiestrijd ontstaan! Laten we elkaar niet afserveren als de één ondernemender is dan de ander.

Nu het hierom gaat, wijs ik u tenslotte op de voorbereidingen voor Paulus’ reis naar Jeruzalem.
Ik citeer uit Handelingen 21: “En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was.
En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren.
Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan.
Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.
En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil van de Heere geschieden”[7].

Laat de wil van de Heere geschieden!
Dat is, wat mij betreft, het beste commentaar dat men op Handelingen 21 geven kan!

Noten:
[1] Dit Schriftgedeelte noem ik omdat een deel van dit hoofdstuk de aandacht zal hebben tijdens een vergadering van de mannenvereniging Augustinus van De Gereformeerde Kerk Groningen. Die vergadering vindt vanavond, woensdagavond 19 april 2017, plaats. Dit artikel is een deel van mijn voorbereiding op die bijeenkomst.
[2] Naar aanleiding van de zendingsreizen van Paulus schreef ik in de periode oktober 2016 tot februari 2017 een drietal artikelen. Deze zijn te vinden via https://bderoos.wordpress.com/tag/zendingsreizen/ .
[3] Handelingen 20:4: “En tot in Asia vergezelden hem Sopáter uit Beréa, en van de Thessalonicenzen Aristárchus en Secundus, en Gajus uit Derbe, en Timótheüs, en Tychicus en Tróphimus uit Asia”.
[4] Efeziërs 2:13.
[5] Efeziërs 2:17.
[6] Mattheüs 28:19.
[7] Handelingen 21:10-14.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.