gereformeerd leven in nederland

21 april 2017

De kerkstad uitgelicht

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

In een oud nummer van het Nederlands Dagblad staat een verslag van de bidstond die voorafgaat aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in 1972.
De betreffende bidstond wordt geleid door dominee J. Kok (1921-2005).
Boven het uitgebreide verslag prijkt de kop: “Ds. J. Kok preekte over Gods bouwplan voor de kerkstad”[1].

Het verslag is, als u het mij vraagt, leerzaam en troostrijk voor kleine Gereformeerde kerken in onze tijd.
Alleen daarom al geef ik vandaag graag enkele citaten uit het ND-verslag aan u door.

Dominee Kok preekt in een kerkgebouw te Hattem over Psalm 122.

“Wij zongen van Jeruzalem, aldus ds. Kok, over de kerkstad dus, die voor wie haar beschouwt wel saamgevoegd is, en die voor ’s bouwheers kunstwerk gegroet zal worden.
Is dit allemaal niet onwezenlijk, zo vroeg de predikant zich vervolgens af. We hebben jaren achter de rug, geladen van slopende krachten. De grondslagen waren in geding. Zouden wij blijven in het spoor der waarheid, samen ook in dat spoor blijven, elkander dienend door de liefde?”.

Er is een crisis geweest, zegt dominee Kok.
Hij duidt daarmee op de buitenverband-kwestie, die speelde in de jaren ’60 van de vorige eeuw.

“En wat zien wij? Een meetbare schade. Het heengaan van duizenden. In de strijd is veel ons ontvallen. Eén ding mochten wij behouden: de ware schat der kerk, het eeuwig blijvend Evangelie. Wij hebben een woord voor de wereld, een grazige weide voor zoveel dolende schapen. En wat zien wij? Een geringe werfkracht. Er waren er, die het werk Gods herkenden en de stad Gods vonden, maar ze waren te tellen. Wij staan voor nieuwe taken. Willen wij kerken van het Woord zijn hier en nu, dan is er heel wat bij-de-tijd te brengen: de taal van de confessie en de liturgische geschriften, de opleiding tot de dienst des Woords, etc. Kunnen we die taken wel aan? Lopen we niet het risico van achterop te raken, een getto te worden in deze postchristelijke tijd? Wie afgaat op hetgeen voor ogen is, heeft geen moed voor de arbeid, die hier morgen begint. Is het geen prutswerk aan een geteisterde stad, die haar tijd heeft gehad? Er is slechts perspectief voor wie in het geloof ziet op Gods vast bestek”.

Dominee Kok heeft een helder thema en een mooie verdeling aan zijn preek gegeven.
“Gods bouwplan voor de kerkstad
1. de expansie;
2. de defensie;
3. de glorie van die stad”.

“De man met het meetsnoer wil Jeruzalem meten; materiaal verzamelen voor een prognose van de toekomstige omvang van de stad.
Maar de pas wordt hem afgesneden. Hij kan de duimstok in zijn zak steken en weer naar huis gaan. Immers: ‘als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin’. De Here opent met deze profetie het oog voor Zijn stad en verzekert, dat die een toekomst heeft, een expansie, die alle mensenmaat te boven gaat. Van een omgrensde, ommuurde stad zal geen sprake meer kunnen zijn. Steeds is er nieuwe uitgroei en daarom een nieuwe uitleg. De expansiedrift van de kerkstad zal spotten met alle grenzen, die mensen willen stellen. Dit uitzicht op de open stad moet Gods geslagen en geteisterd volk met nieuwe moed bezielen.
Jeruzalem zal zich uitstrekken over de lengte en breedte van de aarde. Het gaat hier niet om het aards Jeruzalem, dat straks weer ommuurd is, opnieuw verwoest wordt en geen eeuwige toekomst heeft. Zacharia ziet het nieuw Jeruzalem, het hemels Sion, het Jeruzalem dat boven is en dat straks nederdaalt van God uit de hemel”.

“Zacharia ziet de kerk van het oude en nieuwe verbond, de kerk der eeuwen. Zij breidt zich uit, zo dat de lust tot tellen je vergaat. De vervulling van deze profetie heeft zich doorgezet in de tijd. Wij hebben de muur zien vallen, die scheiding maakte tussen Israël en de volkeren. Wij hebben Christus zien gaan langs de wegen der wereld, instituerend en reformerend. Er is geen werelddeel te noemen of er wonen burgers van Gods nieuw Jeruzalem. Geen stad heeft zich zo weten uit te breiden als de kerkstad. Zij is Gods universele tempelstad, die straks heel de aarde vervult en de schepping omsluit. Er zijn tegenkrachten, de energie der dwaling, de secularisatie. Het lijkt alsof we achteropkomen en Jeruzalem het straks niet meer haalt bij Babylon. Dat is de schijn der dingen, die bedriegt. We moeten niet cijferen en berekenen, maar de hand van het geloof leggen op Vaders bestek”.

“Gods wereldwijd kerkewerk staat of valt niet met ons werk. Het geeft aan de arbeid der synode ook een nieuwe dimensie. Het heft de spanning op tussen klein vaderlands gedoe en werken op wereldniveau. Met de behartiging van de huishoudelijke zaken van de gereformeerde kerken in dit land zijn de broeders te werk gezet in Gods universele tempelstad”.

“Maar is het wonen in een stad zonder muur niet erg onbehagelijk? Je weet je altijd belaagd. ‘Ikzelf, zo luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom’. Het is bijzonder solide. Jeruzalem heeft geen verdedigingsmuur van steen meer nodig. God Zelf is zijn muur. Zijn muur van vuur. In een stenen muur zijn bressen te slaan. Een muur van vuur is ondoordringbaar. Die verteert elke vijand. Naar de maatstaf van beneden is de kerk weerloos. Een kudde schapen tussen de grijpende wolven. Maar de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”.

Het is, zegt dominee Kok, belangrijk om bij de tijd te leven. En dat is waar. Intussen zien wij echter wel eenzelfde grondpatroon: als het spoor van de waarheid wordt verlaten, decimeert – voor ons gevoel althans – de kerk. Maar dat is dus gezichtsbedrog.

Wij zijn allemaal wel eens enigszins gefrustreerd en teleurgesteld over ervaringen en gebeurtenissen in de kerk.
Laten we daaraan maar niet te veel aandacht besteden. Want onze Verbondsgod werkt verder. Dat overzien wij niet. Maar het gebeurt wel. Echt waar.

Noot:
[1] In: Nederlands Dagblad, woensdag 12 april 1972, p. 2. Ook te vinden via www.delpher.nl .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: