gereformeerd leven in nederland

8 februari 2018

Waakzaamheid gevraagd

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De uitverkiezing is voor kinderen van God een grote troost[1].
Gods kinderen weten het: onze hemelse toekomst is gegarandeerd.
Met die wetenschap kunnen we verder, ook op donderdag 8 februari 2018.

Als in de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt gesproken over het laatste oordeel wordt daar onder meer gesteld: “Terecht is (…) de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. Hun verlossing zal dan immers helemaal voltooid worden en zij zullen dan de vruchten van hun moeitevolle arbeid ontvangen. Hun onschuld zal dan door allen worden erkend…”[2].

Wat doen we met de vorenstaande kennis?
Mogelijk hebben we de neiging om met een zweem van een glimlach om onze lippen in onze fauteuil achterover te zakken, of ons comfortabel te zetelen in een chaise longue – u weet wel: zo’n leunstoel met een verlengd voeteneinde.
Werk in de kerk kost niet zelden veel energie. En we roepen allemaal wel eens: een ander moet het nu maar eens doen. Of: ik wil nu even iets voor mezelf doen, laat mij toch met rust!
Toegegeven: dat laatste kan soms heel gezond zijn.
Maar voordat je ’t weet treedt er verslapping op. Dan raken u en ik – om met Hebreeën 12 te spreken – achterop in de genade[3].

Christus’ komst verbeiden?
Ach, u en ik weten het – als het erop aankomt – best: afwachten wordt zomaar treuzelen.

In Lucas 12 kunnen wij lezen: “Laten uw lendenen omgord zijn en de ​lampen​ brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun ​heer​ wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die ​slaven​ die de ​heer​ bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan ​tafel​ zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen”[4].

Wij moeten, zo leren wij hierboven, wakker blijven.
Wakende mensen weten dat de toestand wezenlijk veranderen zal: Christus bedient ons.

Tegenwoordig zegt men wel eens: verbondenheid met Jezus Christus is genoeg.
U weet vast wel hoe die redenering ongeveer gaat. Als je bij Jezus hoort, dan komt het vast goed met je. Met die wetenschap huppelt men vervolgens door de wereld.

Dat is, geloof ik, wat te makkelijk.
Het gaat wat snel.

Want de vraag is wel: hoe zit die verbinding in elkaar?
In verband daarmee vraag ik vandaag: waken, wat is dat eigenlijk?

Waken: dat heeft te maken met het feit dat Verbondskinderen bevrijd worden.
Vlak vóórdat de Here de mensen die Hij uitgekozen heeft uit Egypte bevrijdt, blijven de uitverkorenen een nacht op. De opdracht is: “Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam”[5]. Daarna maken de Israëlieten zich klaar voor vertrek. In Exodus 12 lees ik: “En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken. Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door”.

Mijn conclusie is: je kunt niet zomaar zeggen ‘als u verklaart dat u bij Christus hoort bent u in mijn omgeving welkom’. Waken betekent namelijk niet alleen: u laat zich door Hem leiden. Maar ook: u eert Hem altijd, omdat uit uw concrete levenspraktijk blijkt welke grote dingen de Here doet.

Als Gereformeerden waken, dan weten zij dat eerst en vooral de Here waakt. Dat begrijp ik ook als ik Spreuken 2 lees.
Ik citeer: “De HEERE geeft immers wijsheid,
uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed,
Hij is een ​schild​ voor hen die in oprechtheid hun weg gaan,
opdat zij de paden van het recht in acht nemen.
Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
Dan zul je ​gerechtigheid​ en recht begrijpen,
en billijkheid, op elk goed spoor.
Ja, in je ​hart​ zal wijsheid komen
en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel
Bedachtzaamheid zal over jou waken”[6].

Dus: bij dat waken speelt de hemelse Here een grote rol.
Wij volgen Hem. Gereformeerden zijn al eeuwenlang volgzaam. En uit Spreuken 2 leid ik niet af dat dat zou moeten veranderen.
In Spreuken 2 leren wij dat we met Hem wandelen. Wij volgen Hem.
Dat achten wij in het leven onze hoofdtaak.
Dat is onze koers.
Daarin ligt, om het maar modern te zeggen, onze identiteit.
Wij gaan – als het goed is – maar één kant op: achter Christus aan.

Nu neem ik u mee naar Mattheüs 26.
Daar lees ik over de gebeurtenissen in de hof van Gethsemané. Daar zegt Jezus tegen Petrus: “En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken?”[7].
Daar, in Gethsemané, heeft Christus de leiding uit handen gegeven. Hij wordt daar, om zo te zeggen, door de Vader gekeurd. Zal Hij werkelijk doorgaan tot het uiterste? Antwoord: jazeker; Hij maakt Zijn verlossingswerk helemaal af!
Maar de discipelen slapen. Aldus bewijzen zij: aan onze verlossing kunnen wijzelf niets bijdragen.

Daaruit concludeer ik: Jezus Christus moet ons onze identiteit geven. Als het er op aankomt kunnen wijzelf op cruciale momenten niet eens wakker blijven.

Er zijn verschillende Schriftgedeelten voorbij gekomen.
Laat ik enkele conclusies op een rijtje zetten.
1. Door Hem uitgekozen mensen worden tot in eeuwigheid door Hem bediend.
2. Uitgekozen mensen zijn door Hem bevrijd.
3. Uitgekozen mensen kunnen niet attent blijven als de Here niet over hen waakt.
4. Uitgekozen mensen kunnen niets aan hun eigen verlossing bijdragen.
5. Uitgekozen mensen laten in het concrete leven zien dat zij helemaal van Hem afhankelijk zijn.
6. Uitgekozen mensen zorgen ervoor dat hun identiteit blijkt in onderwijs en werk.
7. Uitgekozen mensen zorgen er op alle mogelijke manieren voor dat hun identiteit nooit verwatert.
8. Uitgekozen mensen wandelen met God in het verbond.

Thans kom ik terug bij Lucas 12. Daar lees ik: “Laten uw lendenen omgord zijn en de ​lampen​ brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun ​heer​ wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die ​slaven​ die de ​heer​ bij zijn komst wakend zal vinden”[8].
Ik lees daar nog meer.
Citaat: “En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die ​slaven. Maar weet dit, dat als de ​heer​ des huizes geweten had op welk moment de ​dief​ komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen”[9].

Het gaat in Lucas 12 dus over de wederkomst van Christus.
En het gaat over het feit dat we moeten volhouden tot Hij terugkomt op de wolken.
Volgens mij betekent dat onder meer dat we, tot dat tijdstip aangebroken is, onze identiteit niet moeten laten versmallen. Bijvoorbeeld door allerlei omstandigheden. Of door de cultuur.

Tegenwoordig hoort men het vaak zeggen: ‘verbondenheid met Christus, dat is genoeg’.
Ik zou willen zeggen: dat is veel te simpel.
U weet inmiddels waarom.

Nee, het is niet mijn bedoeling om vandaag eens lekker ingewikkeld te doen. Natuurlijk niet.
Maar in de kerk moeten we wel alert blijven. Aandachtig. En oplettend.

“En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen”.
Dat staat ook in Lucas 12[10]. Wist u dat?

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op maandag 29 januari 2007.
[2] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.
[3] Hebreeën 12:15: “Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de ​genade​ van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden”.
[4] Lucas 12:35, 36 en 37.
[5] Exodus 12:21.
[6] Spreuken 2:6-11 a.
[7] Mattheüs 26:40.
[8] Lucas 12:35, 36 en 37 a.
[9] Lucas 12:38, 39 en 40.
[10] Lucas 12:48 b.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.