gereformeerd leven in nederland

29 maart 2018

Onbreekbaar werk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Persoonlijk heb ik meestentijds niet het gevoel dat zich een revolutie in mijn leven voltrekt[1]. Als er al wat verandert, dan gaat dat meestentijds heel geleidelijk.
Zo werkt dat, geloof ik, bij veel mensen. Pas na enige tijd realiseren zij zich dat er in hun bestaan iets veranderd is.

Paulus schrijft in Efeziërs 1 over een totale ommekeer. Hij wenst zijn lezers toe dat zij God leren kennen om “de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht” te zien[2]. Het is dus ontzagwekkend. Het is imposant. Ons leven ziet er meestal niet indrukwekkend uit. Maar er geschiedt iets groots.

Paulus doet in Efeziërs 1 zijn best om zijn lezers te doen beseffen wat ze als gelovige mensen van hun God mogen verwachten. Paulus wijst dus op de toekomst.
En vanwege die toekomst werkt de Here er met al Zijn kracht aan dat Zijn kinderen de zaligheid ook echt bereiken. Dat realiseren zij zich vaak niet. Zij kunnen niet overzien hoeveel energie de Heer van de hemel voor hen inzet. En bovendien bedenken zij dat op een doordeweekse dag niet zo gauw.

Nog enkele dagen, dan is het Pasen.

Laten wij alvast maar tot ons laten doordringen wat Paulus hier noteert.
De apostel schrijft over “Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de ​gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult”[3].

Tijdens de Paasdagen herdenken wij Christus’ opstanding.
Maar die opstanding is niet het eindpunt van de heilshistorie. Er komt nog veel meer aan!
De God die dat verwezenlijkt, moet wel enorm veel macht hebben.

We leven in een tijd waarin de kerk schudt en schokt.
Voordat u en ik het weten worden kerken ‘schismatiek’ genoemd. Zij zouden, met andere woorden, op scheuring uit zijn.
Afgevaardigden van kerkverbanden praten met elkander.
Zij komen tot elkaar.
Maar ach, hoe droevig… één artikel in een kerkblad kan eensklaps het ganse proces frustreren. Eén opmerking tijdens een vergadering brengt zomaar een dosis onwil en een heleboel ergernis naar boven.
Welk een treurnis is ons deel!

Hoe moet dat toch verder?

Laten wij bedenken dat wij Gods werk niet kunnen afbreken.

De Satan probeert wel om dat werk neer te halen en in puin te slaan.
Maar we hebben allen te maken met de overdonderende kracht van God.
Gods werk afbreken? Kom kom. Dat gaat gewone mensjes niet lukken. Zeker, zij kunnen er wel afbreuk aan doen. Zij kunnen door hun manier van doen bijvoorbeeld schade aan de kerk toebrengen. Satans macht is per slot van rekening niet gering. Maar complete afbraak van Gods werk…, dat komt er niet van.

In dit verband wil ik vandaag ook attenderen op 2 Thessalonicenzen 1. Daar schrijft Paulus over de inhoud van zijn gebeden.
Ik citeer: “Daarom ​bidden​ wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de ​genade​ van onze God en van de Heere ​Jezus​ ​Christus”[4].
Dat is de diepe wens van Paulus.
En in zijn formulering wordt het volstrekt duidelijk: hij vertrouwt volledig op de vaste beloften van de God van het verbond!

Paulus weet het daarom zeker: kerkleden gaan goede dingen bevorderen.
Kerkleden laten een fantastische geloofsactiviteit zien.
En nee, dat alles doen zij niet omdat zij zelf zulke brave mensen zijn. Nee, alles draait om de glorie van de Here Jezus Christus.

Nu het hierom gaat citeer ik ook enkele verzen uit 2 Petrus 1: “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent”[5]. Gods kinderen hebben grote beloften gekregen. Zij worden klaargemaakt voor een eeuwigheidsleven.

Waar moeten kinderen van God op letten?
Antwoord:
* op de almacht van God
* op de glorie van Gods Zoon, die wij zien in prachtig werk in de kerk
* het uitzicht op de hemel; zien zij de eeuwigheid nog?

De kernkwestie is: krijgt God de eer die Hem toekomt?
De kracht van Gods genade vereist alle voorrang.
En wij kunnen het werk van God niet afbreken.
Dat wil ik vandaag weer eens zonder omwegen noteren. Al was het alleen maar omdat die gedachte zo mooi bij de Paasdagen past. Bij deze.

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op donderdag 25 juni 2009.
[2] Efeziërs 1:19.
[3] Efeziërs 1:20-23.
[4] 2 Thessalonicenzen 1:11 en 12.
[5] 2 Petrus 1:3 en 4.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.