gereformeerd leven in nederland

23 april 2018

Economen van God

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Het schijnt dat ik verstand van de Bijbel heb. ‘Daar hebt u meer verstand van dan ik’, schreef iemand laatst.

Zo’n ontboezeming begrijp ik best. Zeker als die afkomstig is van iemand die niet zo vertrouwd is met het christelijk geloof, en alles wat daarmee samenhangt.

Toch gaat er iets scheef als mensen dat zeggen of schrijven.

Je zou namelijk kunnen denken dat je alleen maar bij God kunt horen als je verstand van Zijn Woord hebt. En ik kan u vertellen: dat is niet waar. Het is niet zo dat je pas door de Heer van hemel en aarde wordt aanvaard als je een bepaald kennisniveau bereikt hebt.

De Here vraagt geloof.
Geloof in de Schepper van hemel en aarde.
Geloof in Jezus Christus. De Man die geleden heeft om voor de zonden te betalen. De Man die de dood heeft overwonnen. De Man die nu in de hemel is om daar onze Advocaat te zijn. De Man die te Zijner tijd op aarde terug zal komen om het werk van alle mensen die op aarde hebben geleefd te beoordelen.
Geloof in de Heilige Geest.
Geloof dat onze zonden vergeven worden.
Geloof dat wij, net als Jezus Christus, zullen opstaan uit de dood.
Geloof dat er eeuwig leven is, en dat dat voor gelovige mensen nu eigenlijk al is begonnen.
Natuurlijk:
wie dat alles wil doorgronden, heeft Bijbelkennis nodig.
Natuurlijk:
wie dit wil begrijpen moet de Bijbel lezen en/of uitleg vragen aan een rechtgeaard christen.
Maar het is niet zo dat je pas geslaagd bent als je, om zo te zeggen, de opleiding hbo-Bijbel met succes hebt afgerond.

Nu het hierom gaat, wijs ik u graag op een paar woorden uit 1 Petrus 4. Het zijn deze: “Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige ​genade​ van God”[1].

De eerste algemene brief van de apostel Petrus gaat over de praktijk van het christelijk leven.
Een bekende internetencyclopedie maakt de volgende onderverdeling:
“* Adressering
* Lofprijzing op Gods heilgaven
* Oproep tot leven volgens de roeping
* Het christelijk leven in deze wereld
* De christen en het lijden
* Slotvermaningen
* Groeten”[2].

Als u bij Jezus Christus hoort, schrijft Petrus, bent u gestopt met het dienen van de zonde.
Zijn vraag is dus eigenlijk: bij wie bent u in dienst?
Bij de God van hemel en aarde?
Of bij de duivel, de opponent van God?

Al dat goddeloze gedoe heeft nu wel lang genoeg geduurd, noteert Petrus. Echte christenen doen daar niet meer aan mee.
Want zij weten dat, zelfs als zij gaan sterven, hun geest door Gods kracht blijft leven.
Zowel de mensen die al gestorven zijn als de wereldburgers van deze aarde zijn in afwachting van Christus’ terugkomst.
Wie zich dat realiseert, ziet de dingen in de juiste proporties. Dan is het ook minder moeilijk om voor een gebed de juiste woorden te vinden.

Wie dat beseft, begrijpt ook hoe belangrijk het is om in de kerk liefde te geven. Als je vanuit Gods kracht leeft, is liefde per slot van rekening het kenmerk van je leven.
En ja – als vanzelf word je dan gastvrij en hulpvaardig. Het is toch niet meer dan logisch dat u zoveel mogelijk mensen van die liefde wilt laten meegenieten? Het ligt toch voor de hand dat je zoveel mensen in je omgeving met de kracht van God wilt laten kennismaken?

Als Petrus dat alles duidelijk heeft gemaakt, komt hij bij die formulering: “Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige ​genade​ van God”.

Voor dat woord ‘genadegave’ staat er het Griekse woord charisma. Dat betekent: Gods Heilige Geest geeft de mogelijkheden om anderen te dienen.
Het gaat niet zozeer om de energie die van iemands persoon uitgaat. Alles draait hier om God. Want Hij zorgt ervoor dat wij dienend in het leven kunnen staan.

Voor dat woord ‘dienen’ staat er het woord diakonountes.
Gereformeerde lezers herkennen het woord ‘diaken’ wel. Diakenen zijn in de Gereformeerde wereld de ambtsdragers die alles doen om gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid in de gemeente te stimuleren. Dan kunnen zwakken en hulpbehoevenden “volop delen in de vreugde van Gods volk”[3].
We worden opgeroepen om allen diaconaal te zijn. Niet alleen de diakenen dus. Maar ook de andere gemeenteleden.

Voor die term ‘beheerders’ staat er in het Grieks oikonomoi. Dat betekent: ‘huisbestuurder, huisbeheerder, rentmeester, beheerder’. U ziet het wel: daar zit het Nederlandse woord ‘economie’ in. Het woord duidt op iemand aan wie het beheren van het huis met inbegrip van huisraad en verder vermogen is toevertrouwd.
De genade van God die – om zo te zeggen – in alle soorten en kleuren voorkomt, is in beheer bij de kerk. In de kerk zitten zogezegd de economen van God.
Zij hebben een grote verantwoordelijkheid.
Maar de kerk wordt, als het goed is, ook blij van die beheersfunctie. Immers – is er iets mooiers dan het uitdelen van Gods genade?

Laten gelovige mensen maar gewoon hun werk gaan doen.
Misschien hebben ze, om die term van hierboven maar te gebruiken, niet zoveel verstand van de Bijbel.
Maar met een groot Godsvertrouwen komen ze al een eind in de goede richting. Om met Psalm 125 te spreken:
“Wie op den HERE God vertrouwen
staan als de Sion vast.
Hoe hoog het onheil wast,
zij wanklen niet die op Hem bouwen.
Zij zullen als de berg des Heren
de tijd trotseren”[4].

Noten:
[1] 1 Petrus 4:10.
[2] Zie hiervoor https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Petrus ; geraadpleegd op vrijdag 13 april 2018.
[3] De term komt uit het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, Gereformeerd Kerkboek-1986, citaat van p. 552.
[4] Psalm 125:1, Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.