gereformeerd leven in nederland

25 april 2018

De Here heeft de leiding

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

In de naam van Jezus worden heel wat misstanden in stand gehouden.
Niet zo lang geleden kopte het Nederlands Dagblad: “Vijf maanden cel Nijkerkse voorganger Jezus Centrum”[1]. Daaronder stond een heel verhaal over de dingen die die voorganger verkeerd had gedaan.

Wie dergelijke dingen leest, kan sarcastisch denken: kerkmensen zijn geen haar beter dan de rest van de wereld. En in principe is dat waar.

Toch blijft de Here Zijn volk leiden.
We lezen daarover onder meer in het laatste vers van het Oudtestamentische boek Exodus[2]. Daar staat: “Want de wolk van de HEERE was overdag op de ​tabernakel, en ’s nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het ​huis​ van Israël tijdens al hun tochten”[3].

Dat is bijzonder.
Want de Israëlieten zijn in de Bijbel werkelijk geen lieverdjes.
Iedere keer weer keren zij zich af van God. En dat terwijl Hij zo zorgzaam voor hen is!
Een heel bekende zonde is wel die van het gouden kalf. Dat kalf van goud wordt door Israël aanbeden. En er wordt bij gezegd: “Dit zijn uw ​goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben”[4]. Dat is onzin. Want de Here heeft de Israëlieten uit Egypte bevrijd.
De Israëlieten lopen steeds weer bij God weg.
Omdat ze hun manieren van godsdienstigheid zelf willen bepalen.
Of vanwege de dreigende politieke situatie.
En zo is er nog veel meer.

Toch blijft de Here Zijn volk leiden. Want de Here is trouw. Hij loopt niet weg.

In Exodus 35 wordt opdracht gegeven voor het maken van de tabernakel: een vervoerbaar heiligdom. Knappe ontwerpers en vaklui werken er aan.
Het is een tent die binnen het legerkamp komt te staan.

In de volgende hoofdstukken lezen we over een ark, die een plaats in de tent zal krijgen. Een kleine langwerpige kist die het teken van Gods aanwezigheid is.

En over de tafel van de toonbroden. Dat is een gouden tafel met twaalf broden erop. Broden die tentoongesteld zijn – toonbroden dus. Die twaalf broden symboliseren de twaalf stammen van Israël.
En over de gouden kandelaar, eigenlijk een lampenstandaard: dat is de lichtbron in het donkere heiligdom.
En over het reukofferaltaar, een altaar om allerlei reukwerk op te branden.
En zo zijn er nog wel wat meer dingen.

Maar al die zo zorgvuldig gemaakte voorwerpen zijn pas echt van waarde als God Zelf aanwezig is.

En jazeker, God blijft Zijn volk steeds trouw.

In Nehemia 9 wordt dat als volgt omschreven: “Zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: Dit is uw God Die u heeft doen optrekken uit Egypte, en grote godslasteringen hadden gepleegd, hebt U hen in Uw grote ​barmhartigheid​ toch niet verlaten in de woestijn. De wolkkolom week overdag niet van boven hen om hen te leiden op de ​weg, en ook de vuurkolom ’s nachts niet om voor hen de ​weg​ te verlichten waarop zij zouden gaan”[5].

Paulus wijst er in 1 Corinthiërs 10 op “dat onze vaderen allen onder de wolk waren”[6]. En Hij herinnert  aan de vele zonden die Israël heeft gedaan. Laten wij, zo waarschuwt Paulus, die manieren van doen vooral niet overnemen! “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons”[7].
Paulus schrijft er ook bij: “En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”[8].
Paulus zegt dus: denk erom dat het met u niet dezelfde kant op gaat!
Paulus zegt dus ook: vertrouw nu maar op Gods trouw!

Ook vandaag zijn Gods kinderen op reis. Net als de Israëlieten dus.
In Hebreeën 11 staat een hele rij geloofsgetuigen: mensen die zich, gedurende heel hun aardse leven, aan God hebben overgegeven. In de brief aan de Hebreeën wordt duidelijk dat al die geloofsgetuigen verlangden naar een hemels vaderland[9].
Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen.
Ook in Nederland, in 2018.
Want ook vandaag zijn we op reis. Nee, er gaat geen wolkkolom meer voor ons uit. De vuurkolom zien we ’s nachts ook niet meer. Maar we zijn nog steeds op pad. Op weg naar ons nieuwe vaderland: de hemel.
En ja, we mogen het zeker weten: God ziet zijn reizende kinderen overal en altijd. Hij leidt hen op elk ogenblik van de dag en de nacht.

Het is heel goed mogelijk dat sommige lezers dat heel beangstigend vinden.
Zelfs als je de gordijnen dicht doet, ziet Hij je nóg.
Als er geen mens bij is, dan kijkt Hij nóg.
En als je ’t fout doet…, dan krijg je straf!
Is dat nou de troost van Gods Woord? Wat heb je daar nou aan?

Laat ik opnieuw wijzen op die tent, die tabernakel van hierboven.
Die tent komt terug in Openbaring 21. In het één na laatste hoofdstuk van de Bijbel dus.
De Here woont bij Zijn volk.
Zijn volk krioelt om Hem heen.
En nee – in Openbaring 21 is God niet meer boos.
Integendeel. Hij veegt alle tranen van ’t gezicht af.
De dood is verdwenen. Helemaal weg.
De heimwee naar overledenen, de rouw is er ook al niet meer.
Alle problemen zijn opgelost.
De dingen van vroeger zijn geheel en al voorbij.
Het wordt allemaal helemaal nieuw.
Alles en iedereen is gericht op God. En dat levert een heerlijke, harmonische vrede op.
En mocht iemand nog dorst hebben, dan zal God Zelf Hem te drinken geven.

Die kant gaat het met Gods kinderen op.
Nee, wij moeten ons vooral niet laten afleiden door alle misstanden in de naam van Jezus.

Laten wij Openbaring 21 maar blijven lezen: “Zie, de ​tent​ van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen ​rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de ​bron​ van het water des levens”[10].

Noten:
[1] Nederlands Dagblad, dinsdag 17 april 2018, p. 6.
[2] Voor dit vers kies ik omdat Exodus 35:1-40:38 centraal staat tijdens een vergadering van de mannenvereniging Augustinus van De Gereformeerde Kerk Groningen. Die vergadering vindt vandaag, woensdag 25 april 2018, plaats.
[3] Exodus 40:38.
[4] Exodus 32:4.
[5] Nehemia 9:18 en 19.
[6] 1 Corinthiërs 10:1.
[7] 1 Corinthiërs 10:11.
[8] 1 Corinthiërs 10:13.
[9] Hebreeën 11:16: “Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt”.
[10] Openbaring 21:3-6.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.