gereformeerd leven in nederland

26 juni 2018

Krachtige types en broze burgers

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

In de eerste brief die Paulus aan de christenen in Corinthe schrijft, gaat het heel vaak over sterke en zwakke mensen.
Maar uiteindelijk kan en moet worden geconcludeerd: juist die verschillen brengen krachtige types en broze burgers samen bij de Heiland.

Dat zal hieronder al snel blijken.

Wij beginnen bij het begin. Bij 1 Corinthiërs 1 namelijk[1].
Ik citeer: “Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God ​uitverkoren​ om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God ​uitverkoren​ om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God ​uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen”[2].
Dat zijn heel bekende woorden. Woorden die, op de keper beschouwd, een uiterst merkwaardige boodschap bevatten.
Maar het is wel een bericht van God, de Machthebber in hemel en op aarde.
En juist die almachtige God kiest eenvoudige mensen uit om Zijn kinderen te zijn. Er wordt niet gevraagd naar uw intelligentiequotiënt. En ook niet naar de maatschappelijke positie die u heeft. En ook niet naar uw ijver in de kerk.
Juist onbelangrijke mensen mogen toetreden tot het leger van Christus’ volgelingen!

Op die onbelangrijkheid borduurt Paulus in 1 Corinthiërs 4 voort.
Paulus en de andere apostelen zijn in de ogen van de wereld zwak. De Corinthiërs vinden zichzelf sterk in Christus. Maar in de grond van de zaak vinden de christenen in Corinthe zichzelf best een beetje belangrijk[3].

Christenen moeten echter snel afleren zichzelf van grote betekenis te vinden!
Integendeel – het wordt tijd dat zij leren om rekening met elkaar te houden.
Paulus schrijft: “Want als iemand u, die deze kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten, omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten?”[4].
Een commentator schrijft hierbij: op deze manier wordt het geloof “in de verkeerde richting gestimuleerd”[5].

Het wordt ons duidelijk gemaakt: alles draait om inlevingsvermogen en aanpassingsvermogen. Willen wij werkelijk rekening houden met elkaar?
Paulus noteert: “Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden”[6].
En: “Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?”[7].
En verder: “…zoals ik ook in alles allen behaag, door niet mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden”.

Een uitlegger schrijft: “Waarom het gaat, is hoe jij met je vrijheden omgaat. Gebruik jij je vrijheid voor jezelf of houd je in het gebruik ervan ook rekening met je broeder of zuster die ergens zwak in is?”[8].
En: “Paulus komt de ander zo ver mogelijk tegemoet in de situatie waarin deze zich bevindt. Zo benadert hij de zwakken alsof hijzelf ook een zwakke is. Hij houdt rekening met het geweten van de zwakke en past er wel voor op dat hij iets doet waardoor de zwakke zich zou afkeren van de boodschap van het evangelie”[9].
En ja, zelfs: “De christenheid is versplinterd in allerlei kerken en groepen. We zijn dan ook uitsluitend op de Bijbel aangewezen als ons enige houvast. Wij willen de Heer toch niet tot jaloersheid verwekken door aan Zijn Naam allerlei regels te verbinden die in vele delen van de christenheid door mensen zijn opgesteld? Hij kan het niet goedvinden dat wij ons door onze eigen ideeën laten leiden. Wanneer we dat doen, zal Hij ons moeten berispen, en als wij niet luisteren, zal Hij ons moeten tuchtigen. Daar is Hij sterk genoeg voor”[10].

Kritisch zelfonderzoek is een must: ieder moet zichzelf beproeven.

Nu las ik ergens het volgende.
“Een gezonde zelfanalyse is natuurlijk prima. Als je jezelf analyseert, leert van je acties en ziet wat je volgende keer beter kan doen. Zo heb je een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke groei in handen.
Maar zelfkritiek is geen zelfanalyse. Het is jezelf naar beneden halen. Het merkwaardige is dat mensen kritiek van anderen vaak niet accepteren, maar wel van zichzelf. Zou jij iemand in je buurt tolereren die je de hele tijd aan het neerhalen is? Die overal kritiek op heeft en altijd vindt dat je niet goed genoeg bent?”[11].
Zegt u nu zelf: het bovenstaande staat midden in onze werkelijkheid. En je kunt je afvragen: is het in de kerk nu echt de bedoeling dat ons zelfbeeld aan gruzelementen gaat?
Wie goed kijkt, ziet al snel waar het in het bovenstaande citaat fout gaat. Dat is dit: onze Heiland wordt niet genoemd.
En dat terwijl Paulus in 1 Corinthiërs de mond vol heeft over Jezus Christus!

Het is niet moeilijk om dat te zien.

Laten we beginnen bij de inzet van 1 Corinthiërs 4: “Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van ​Christus​ en beheerders van de geheimenissen van God”[12].
In 1 Corinthiërs 8 schrijft de apostel onomwonden: “Want al zijn er ook die ​goden​ genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde -zoals er vele ​goden​ en vele heren zijn-, toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere: ​Jezus​ ​Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem”[13].
In 1 Corinthiërs 9 vraagt Paulus: “Heb ik niet ​Jezus​ ​Christus, onze Heere, gezien? Bent u [christenen in Corinthe] niet mijn werk in de Heere?”[14].
In 1 Corinthiërs 10 betoogt de Godsgezant: “God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”[15].
Zelfonderzoek is een goede zaak.
Zelfbeproeving noemen we dat vanouds in de kerk. In de eenentwintigste eeuw spreken we dan van een zelftest.
In die zelftest zoeken we onder meer een antwoord op de volgende vragen:
* vertrouwen we ons helemaal aan Jezus Christus toe?
* vertrouwen we erop dat de reparatie van ons zelfbeeld bij Hem in goede handen is?
* willen we rekening houden met elkaar?
* willen wij altijd gelijk hebben?
* willen wij toegeven dat wij maar zwakke mensen zijn, die lang niet altijd alles doorzien?
* leggen we onze ruzies en onenigheden bij de Here neer, als we er zelf niet uitkomen?
* staan wij onszelf toe om de minste te zijn, om zo de vrede in de kerk te bevorderen?

“Uit Hem bent u in ​Christus​ ​Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en ​gerechtigheid, ​heiliging​ en verlossing”[16].
Laten wij die woorden uit 1 Corinthiërs 1 maar vaak repeteren!

Noten:
[1] De keuze van een tekst uit het Bijbelboek 1 Corinthiërs is mede ingegeven door het feit dat ik op woensdag 12 september 2018 tijdens een vergadering van de mannenvereniging Augustinus van De Gereformeerde Kerk Groningen een korte inleiding hoop te houden over schets 1 van: Ds. G. van Rongen, “Jaagt de liefde na – schetsen over de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe”. – Nederlandse Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, [ca. 1984]. – pagina 5-14.
[2] 1 Corinthiërs 1:25-29.
[3] Zie 1 Corinthiërs 4:10: “Wij zijn dwaas om ​Christus’ wil, maar u bent wijs in ​Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht”.
[4] 1 Corinthiërs 8:10.
[5] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij 1 Corinthiërs 8:10.
[6] 1 Corinthiërs 9:22.
[7] 1 Corinthiërs 10:22.
[8] Geciteerd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1015.pdf , p. 134; geraadpleegd op donderdag 14 juni 2018.
[9] Geciteerd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1015.pdf , p. 150; geraadpleegd op donderdag 14 juni 2018.
[10] Geciteerd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS1015.pdf , p. 173; geraadpleegd op donderdag 14 juni 2018.
[11] Geciteerd van https://www.newstart.nl/blog/van-zelfkritiek-naar-zelfvertrouwen/ ; geraadpleegd op donderdag 14 juni 2018.
[12] 1 Corinthiërs 4:1.
[13] 1 Corinthiërs 8:5 en 6.
[14] 1 Corinthiërs 9:1.
[15] 1 Corinthiërs 10:13.
[16] 1 Corinthiërs 1:30.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.