gereformeerd leven in nederland

27 juli 2018

Gebed om dienstbaarheid

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De Heidelbergse Catechismus gebruikt in Zondag 47 grote woorden.
Leest u maar mee.
“Wat is de eerste bede?
Antwoord:
Uw naam worde geheiligd. Dat wil zeggen: Geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen. Geef ons ook dat wij ons hele leven – onze gedachten, woorden en werken – daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt”[1].

Zegt u nu zelf: van onszelf komen wij daar nooit aan toe.
Dat wordt nooit wat.

Maar let dan op het eerste woordje in de tweede en derde zin van het antwoord: geef.
Dat roemen en prijzen wordt ons gegeven.
De Heilige Geest legt ons, om zo te zeggen, de juiste woorden in de mond.
Het gaat zoals Psalm 50 het zegt: “Ik geef u ruimte en gij zult Mij eren”[2].
Trouwens, de dichter van Psalm 67 draait er ook niet omheen:
“Hij, die alles geeft,
Hij zij hoog geprezen,
Hem moet ieder vrezen
die op aarde leeft”[3].

Zondag 47 lezend denk ik aan een artikel over de heer Trump, president van de Verenigde Staten.
Uit dat artikel geef ik graag enige citaten.
1.
“’Trump is de grote cowboy die de saloon schietend binnenkomt en verwarring zaait’, zegt Derk Jan Eppink. Hij is oud-medewerker van de Europese Commissie en nu senior fellow bij het London Center for Policy Research in New York. Trump weet volgens hem opschudding te veroorzaken, vervolgens de aandacht te trekken en daarvan te profiteren. ‘Hij weet precies wat hij wil’”.
2.
“Wanneer je groot denkt en zo onderhandelingen ingaat, kun je iemand worden die het proces verstoort. Als je zo ver buiten de grenzen denkt van wat voor mogelijk wordt gezien, verander je niet alleen het debat maar het hele kader waarin het debat wordt gehouden”.
3.
“Niet alleen op diplomatiek niveau, ook op het gebied van internationale handelsbetrekkingen stelt Trump zich op die manier op. Hij gebruikt invoerheffingen als drukmiddel voor onderhandelingen en legt ze eenzijdig op om zijn zin te krijgen.
‘Het is een ruwe, New Yorkse tactiek van intimidatie, van poker spelen. Zo haalt hij een akkoord of deal binnen”, zegt Derk Jan Eppink. “Dat zijn de traditionele politici in Europa en elders in de wereld niet gewend. Die cultuur kennen ze niet”[4].

Een president die als een grote cowboy de saloon schietend binnenkomt – nee, ik kan dat niet met Zondag 47 in lijn brengen.
In een uiteenzetting die ik las over enkele uitlatingen van de heer Trump werd op een rijtje gezet wat er van een aantal beweringen klopt. Het is verbijsterend om te zien hoeveel nonsens de Amerikaanse president wereldkundig maakt[5].
Beledigend spreken, schokkend optreden, stellingen verkondigen die deels of geheel gelogen zijn: dat past niet bij de stijl van de Here.

Natuurlijk – je kunt de boel eens flink opschudden door een aantal opvallende uitspraken te doen.
Ongetwijfeld kan het zo zijn dat president Trump maatregelen neemt en wetten uitvaardigt die de afbraak van Amerika als christelijke natie afremmen.
Maar dit gaat te ver.
Wat mij betreft demonstreert de Amerikaanse president vrij duidelijk hoe het niet moet.
Al met al is het zo dat president Trump al te vaak tekeer gaat als een olifant in de porseleinkast.
Deze manier van doen heeft, naar mijn inzicht, weinig te maken met Goddelijke almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid.

Zou het kunnen zijn dat het doen en laten van de Amerikaanse president een spiegel is voor het wereldwijde christendom?

Van christenen wordt gevraagd om, om zo te zeggen, iets van de Goddelijke glorie uit te stralen.
Daarom vragen we om wijsheid, teneinde verstandig te kunnen leven en werken.
Daarom willen we iedereen billijk en rechtvaardig behandelen.
Daarom laten we geen gelegenheid onbenut om te laten zien wat christelijke ontferming inhoudt.
Daarom houden we ons verre van leugens en halve waarheden.
Van nature zit dat niet in ons. Daarom leert de belijdenis om daarom te bidden.
Zondag 47 bindt ons op het hart om zo’n gebed nooit te vergeten!

Jezus Christus, de Heiland, leert al Zijn volgelingen ook om dienstbaar te zijn.
Kent u de geschiedenis van de voetwassing?
Die staat in Johannes 13. Jezus, de grote Meester, wast de voeten van al Zijn discipelen.
Wij lezen: “Toen Hij dan hun ​voeten​ gewassen had en Zijn ​kleren​ weer had aangedaan, ging Hij weer ​aanliggen​ en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw ​voeten​ gewassen heb, moet ook u elkaars ​voeten​ wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn ​heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet”[6].

En hoe doe je dat dan?
Daarover geeft de apostel Paulus ons enig onderwijs.
Hij schrijft aan de christenen in Corinthe: “De ​liefde​ is geduldig, zij is vriendelijk, de ​liefde​ is niet jaloers, de ​liefde​ pronkt niet, zij doet niet gewichtig”[7].
Ook in een andere brief noteert Paulus het een en ander over het belang van de liefde in de christelijke wereld.
In de brief aan Gods kinderen in Galatië noteert hij: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige ​overtreding​ komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van ​Christus”[8].
Overigens zegt Jezus er Zelf ook iets over in Johannes 13: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar ​liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u ​liefde​ onder elkaar hebt”[9].

Zo gaan we van hooggeplaatste schietende cowboys naar dienende kerkleden.
Wij gaan van schokkende sprekers naar goedertieren gelovigen.
Toegegeven: het valt niet altijd mee om die dienstbaarheid vol te houden.
Het is daarom geen luxe dat Zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus ons leert om in gebed naar Gods troon te gaan!

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 47, vraag en antwoord 122.
[2] Psalm 50:7; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[3] Psalm 67:3; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[4] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2241372-trumps-strategie-een-cowboy-die-schietend-de-saloon-binnenkomt.html ; geraadpleegd op zaterdag 14 juli 2018.
[5] Zie https://www.nu.nl/weekend/5363021/nucheckt-klopt-er-van-uitspraken-van-trump-navo-top-.html ; geraadpleegd op zaterdag 14 juli 2018.
[6] Johannes 13:12-17.
[7] 1 Corinthiërs 13:4.
[8] Galaten 6:1 en 2.
[9] Johannes 13:34 en 35.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.