gereformeerd leven in nederland

25 september 2018

Tegen de huichelarij

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In de kerk zitten gelovige mensen.
Maar daar bevinden zich ook anderen.
Dat zijn “de huichelaars, die zich in de kerk tussen de oprechte gelovigen bevinden en toch niet bij de kerk horen, al zijn zij voor het oog wel in de kerk”[1].

Is dat niet heel vreemd?
En is dat niet heel hard?
Mensen die eigenlijk nep-kerkgangers zijn… – voor echt gelovige kinderen is het moeilijk voor te stellen dat er in de kerk namaak-gelovigen rondlopen.
Huichelaars… – mensen die doen alsóf. Je zou toch zeggen: besteedt uw tijd beter.

Als de kerk over zulke mensen praat, wordt nogal eens verwezen naar Romeinen 9: “…niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij ​Abrahams​ nageslacht zijn, zijn zij allen ​kinderen”[2].

Israëlieten die geen Israëlieten zijn: dat klinkt merkwaardig.
Hoe zit dat?

Israël is vanouds het volk van God.
Maar er zijn heel veel Joden die niet in Jezus Christus geloven. Terwijl Hij de beloofde Redder is.
Joden zeggen: de beloofde Messias – ‘Messias’ is het Hebreeuwse woord voor Verlosser – … de beloofde Messias moet nog komen.
Trouwens, alle eeuwen door waren er Israëlieten die geloof hechtten aan de woorden die de profeten spraken en Israëlieten die zeiden: ‘laat die profeten maar praten’.
Van oude tijden af is er dus een scheiding.

Welnu – de God van hemel en aarde kijkt heden ten dage niet alleen naar Israël. Hij kijkt wereldwijd.
De profeet Jesaja heeft het er in Jesaja 49 al over.
Over Jezus Christus, die naar de aarde gaat komen, zegt de profeet: “Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van ​Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde”[3].
De apostel Paulus zegt het in Romeinen 9 zo: “Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de ​Joden, maar ook uit de heidenen”[4].
De Heiland richt zich niet alleen meer op Israël.
Hij kijkt verder. Zijn ogen omvatten de ganse aarde, in één blik.
Hij verzamelt Zijn kinderen vanuit alle hoeken en gaten in heel de wereld.

Zodoende loopt die scheidingslijn tussen gelovigen en ongelovigen vandaag over de hele aardbol.
Overal ter wereld zijn er vandaag mensen die zeggen: ‘de dominee kan mij nog meer vertellen’. Of: ‘de ouderling praat wel mooi, maar hij begrijpt helemaal niet hoe mijn leven in elkaar zit’.

Waar het altijd om gaat is dit: spreken de gezanten van God – de profeet, de dominee, de ouderling, de diaken  – Gods Woord na?
Als boodschappers van God dat Woord brengen, gebeurt dat – als het goed is – met zachtmoedigheid. In Romeinen 9 gaat het namelijk ook over Gods ontferming.
Leest u maar mee: “Want Hij zegt tegen ​Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal ​barmhartig​ zijn voor wie Ik ​barmhartig​ ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. Want de Schrift zegt tegen de ​farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil”[5].
Godsgezanten mogen die zachtzinnigheid nooit kwijtraken!

Spreken de gezanten van God Zijn Woord na?
Die laatste vraag is – als ik het goed zie – ook van belang in zaken met betrekking tot kerkelijke eenheid.

Tijdens sommige kerkscheidingen ontkom je namelijk maar heel moeilijk aan de indruk dat de personen die in de conflicten een centrale rol spelen niet met elkaar door één deur kunnen.
Dat is heel menselijk, doch niettemin zeer onjuist. Want het gaat erom: wie leeft en werkt naar Gods Woord?
Misschien is er een situatie waarbij men kan opmerken: vanuit de Bijbel is er wat te zeggen voor zowel het standpunt van de ene als van de andere partij. In zo’n geval is de vraag: willen we elkaar op basis van het Woord dienen, of niet?

Het geheel overziende zien wij tenminste drie springende punten in het bovenstaande.

Het eerste is dit.
Laten wij dankbaar zijn dat de God van hemel en aarde wereldwijd werkt. Hij kiest Zijn kinderen van overal. Hij roept hen en zij komen. En op aarde is er niemand, helemaal niemand die hen uit Zijn hand kan rukken.
In volken die van oorsprong heidens waren, bevinden zich nu mensen die heel hun leven toevertrouwen aan de Here. In Nederland, in Suriname, in Canada, in de Verenigde Staten…  Wonderlijk, maar waar!

En dan het tweede.
Er zijn in de kerk mensen die, koste wat het kost, hun eigen zin willen doorzetten. Als het een beetje tegenzit houden zij daar ook nog een vroom klinkend verhaal bij.
In de kerk moeten wij ons echter te allen tijde afvragen: wat wil de Here dat wij doen?
Daarom is het van groot belang dat we de hoofdlijnen in de Bijbel duidelijk zien. Het is, als het er op aankomt, niet zo erg moeilijk een hele rij teksten over een bepaald onderwerp onder elkaar te zetten. Maar we moeten steeds op zoek naar de boodschap die de Machthebber van hemel en aarde in Zijn Woord aan ons doorgeeft.
Mensen die niet naar dat Woord willen luisteren zijn stoorzenders in de kerk.
Zulke mensen mogen en moeten op Gods ontferming gewezen worden. Op Zijn genade.
Ja, wij moeten allen lankmoedigheid leren. In deze niets ontziende wereld is die Schriftuurlijke kalmte zomaar verdwenen. Laten wij nimmer vergeten wat het woord ‘ootmoed’ betekent!

Tenslotte dat derde.
Door alle eeuwen heen is de schrijnende werkelijkheid dat er ook huichelaars in de kerk zitten. We komen hen voortdurend tegen. Hypocriete mensen zitten in de kerkbank alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Hoe herken je huichelaars?
Dergelijke mensen hebben tenminste één belangrijk kenmerk: zij zijn hard. Meedogenloos. Compromisloos. Onverbiddelijk. Streng. Wreed.
Voor zulke mensen moeten we oppassen!
Daarbij zullen we er zelf voor moeten uitkijken dat ons hart hard wordt.
Het is belangrijk om in de kerk telkenmale dat woord uit Spreuken 15 te repeteren:
“Een zacht antwoord keert woede af,
maar een krenkend woord wekt toorn op”[6].

Noten:
[1] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 29.
[2] Romeinen 9:6 b en 7 a.
[3] Jesaja 49:6.
[4] Romeinen 9:24.
[5] Romeinen 9:15-18.
[6] Spreuken 15:1.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.