gereformeerd leven in nederland

27 september 2018

Gerechtigheid nastreven

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Hoe herkent men in deze wilde wereld echte christenen?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt er onder meer dit over: “Zij die bij de kerk horen, zijn te kennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk aan het geloof en hieraan dat zij, na de enige Heiland Christus aangenomen te hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen…”[1].

Lezers die niet met het kerkelijk jargon vertrouwd zijn, moeten waarschijnlijk wennen aan die laatste term: ‘gerechtigheid najagen’.

Over die term wil ik iets schrijven. Mijn uitgangspunt ligt in Romeinen 6.

De apostel Paulus schrijft daar aan de christenen in Rome: “Hoe zullen wij, die met betrekking tot de ​zonde​ gestorven zijn, nog daarin leven?
Of weet u niet dat wij allen die in ​Christus​ ​Jezus​ ​gedoopt​ zijn, in Zijn dood ​gedoopt​ zijn? Wij zijn dan met Hem ​begraven​ door de ​doop​ in de dood, opdat evenals ​Christus​ uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen”[2].

De zonde is in het christelijk leven afgestorven. Men kan de resten nog terugvinden.
In het leven van christenen is de zonde niet meer prominent in beeld.

Paulus herinnert aan de doop. Die doop betekent heel veel. Die doop is cruciaal!

Die doop bepaalt christenen er namelijk bij dat zij met zonden behept zijn. Van nature zijn zij bedorven. Zij doen verkeerde dingen. Zij hebben soms heel verkeerde gedachten. Ja, soms schrikken Gods kinderen van zichzelf. Ben ik dat? Deed ik dat?

Die doop bepaalt christenen erbij dat zij een wasbeurt ondergaan. Hun zonden worden afgewassen.

Die doop bepaalt christenen namelijk bij het verbond dat God met hen sluit. Dat verbond kan niet worden verbroken; het is eeuwig.

Die doop bepaalt christenen namelijk bij het werk van Gods Heilige Geest. Hun leven wordt vernieuwd. Het oude leven krijgt een nieuw aanzicht. Het leven wordt structureel verbeterd. De kosten van die levensverbetering zijn door Jezus Christus, de Heiland, betaald; over de financiering hoeven wij ons dus geen zorgen meer te maken.

Bij de renovatie van een huis zijn vaak nogal wat mensen en instanties betrokken: een architect, een aannemer, de vergunningverstrekker….
In het christelijk leven is het alles in Eén.
Christenen zijn in Christus Jezus gedoopt. Zij zijn deel van Zijn lichaam. In Corinthiërs 12 omschrijft Paulus het zo: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met ​Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam ​gedoopt, hetzij dat wij ​Joden​ zijn, hetzij Grieken, hetzij ​slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt”[3].
Die ene Heilige Geest woont in heel veel volgelingen van Christus, waar zij zich ter wereld ook bevinden.

Christenen, Gereformeerden inbegrepen, zijn dus één met Christus.
‘Eén plant’, staat in Romeinen 6: “Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding”[4].
Nee, christenen zijn geen kasplantjes.
Maar zij groeien wel.
In Christus komen zij tot bloei.

Dat betekent onder meer: zij gaan ontspannen en blijmoedig met hun medemensen om; maar die medemensen zijn niet de norm.
De liefde van mensen om christenen heen is belangrijk, maar niet het hoogste goed.
Daarom staat in Deuteronomium 16 ook: “U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid, ​gerechtigheid​ moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt”[5].
In de gunst staan bij mensen – dat is mooi, maar zeker geen noodzaak!

Dat woord ‘najagen’ heeft vooral te maken met de tegenstelling met mensen die niets beters weten te doen dan God te negeren. Met de antithese in de wereld dus.
Graag wijs ik u op Psalm 119:
“Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij;
zij zijn ver van Uw wet verwijderd”[6].
En op Spreuken 11:
“Ware gerechtigheid is ten leven,
najagen van kwaad leidt tot de dood”[7].
Ook Romeinen 14 is van belang. Daar schrijft Paulus:
“Want het ​Koninkrijk van God​ bestaat niet uit eten en drinken, maar uit ​gerechtigheid​ en ​vrede​ en blijdschap in de ​Heilige​ Geest. Want wie ​Christus​ in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de ​vrede​ en de onderlinge opbouw bevordert”[8].
In 1 Petrus 3 staat geschreven:
“…wie het leven wil ​liefhebben​ en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van ​het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog; die moet zich afkeren van ​het kwaad​ en het goede doen; die moet ​vrede​ zoeken en die najagen”[9].

Christenen, Gereformeerden inbegrepen, jagen de gerechtigheid na.
Die term heeft in de Bijbel niet alleen te maken met rechtvaardigheid.
En ook niet alleen met eerlijkheid.
In onze tijd wordt ook nog wel eens gesproken over sociale rechtvaardigheid. Dan zegt men bijvoorbeeld: “In een sociaal rechtvaardige samenleving heeft elke mens, ongeacht zijn identiteit, recht op en toegang tot de basisbehoeften. Bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Zo is welzijn voor iedereen gewaarborgd”.
En:
“De toenemende schaarste aan natuurlijke hulpbronnen maakt het moeilijk om sociale rechtvaardigheid in een samenleving te realiseren. De kloof tussen arm en rijk wordt ook groter. Niet alleen tussen verschillende landen maar ook tussen mensen binnen een land”[10]. Maar nee, het najagen van de gerechtigheid is meer.
In Gods Woord betekent die term: leven binnen de kaders van Gods wet. Oftewel: leven naar de wetten en regels die God geeft.

En daarom noteer ik tenslotte: gerechtigheid najagen – dat doen wij, als het goed is, heel ons leven lang!

Noten:
[1] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 29.
[2] Romeinen 6:2-4.
[3] 1 Corinthiërs 12:12 en 13.
[4] Romeinen 6:5.
[5] Deuteronomium 16:19 en 20.
[6] Psalm 119:150.
[7] Spreuken 11:19.
[8] Romeinen 14:17, 18 en 19.
[9] 1 Petrus 3:10 en 11.
[10] Geciteerd van http://www.kleurbekennen.be/thema/sociale-rechtvaardigheid ; geraadpleegd op woensdag 19 september 2018.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.