gereformeerd leven in nederland

29 november 2018

Veilig onderweg

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

“En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?”.
Die vraag wordt gesteld in 1 Petrus 3[1].
Welaan, daar weten de eerste lezers van 1 Petrus 3 wel het een en ander van.

Het is ongeveer het jaar 60 na Christus.
Petrus schrijft een brief waarin het gaat over:
* de verlossing en de levensheiliging
* het gezag en het huwelijk
* het lijden en de volharding[2].
De zin waarmee dit artikel begint is de inzet van het laatste deel van de eerste brief van Petrus.

Over dat kwaad en dat lijden weten de eerste lezers van deze brief dus wel mee te praten.
In hun heidense omgeving zijn onbegrip, laster en smaad aan de orde van de dag.

In die situatie lijkt de vraag van hierboven nogal ongepast.
Overheid, leidinggevenden, echtgenoten… – die kunnen het de gelovigen knap lastig maken. Dan kom je toch niet met zo’n vraag aan?
Toch is die vraag niet zo gek. Want Petrus vervolgt: “Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de ​gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen”[3].
Dan bent u zalig – zo staat het er. De hemel komt op aarde; in 1 Petrus 3 staat de garantie zwart op wit.
Allerlei smaad en laster kan ons niet in de kern van ons leven raken. Want Christus beschermt ons. Hij brengt ons naar Zijn toekomst toe.

Hoe zal die toekomst wezen?
Zitten we dan in de sfeer van Constantijntje?
Misschien weet u ’t wel – Constantijntje is een zoon van de dichter Joost van den Vondel. Constantijntje overlijdt als hij nog geen jaar oud is. Zijn vader dicht in 1632:
“Constantijntje, ’t zalig kijntje,
cherubijntje, van omhoog
d’ ijdelheden hier beneden
uitlacht met een lodderoog.
Moeder, zeit hij, waarom schreit gij,
waarom greit gij op mijn lijk?
Boven leef ik, boven zweef ik,
engeltje van ’t hemelrijk”[4].
In Gods Woord wordt ons niet geleerd dat overleden mensen transformeren tot zwevende engeltjes. Dat klinkt wel romantisch, maar het is niet veel meer dan goed bedoelde onzin.

De Here geeft ons een hemels bestaan dat zo luisterrijk is dat iedere omschrijving die we op aarde bedenken tekortschiet.
Altijd is het nog mooier. Nog harmonieuzer. Nog glorieuzer.

Nu het hierom gaat wijs ik graag op een vraaggesprek dat de Volkskrant had met oud-diplomaat Edy Korthals Altes[5].
Korthals Altes zegt: “We hebben een nieuwe mens nodig die gedreven wordt door liefde voor de medemens en de natuur; en die dat weet te vertalen in een ander economisch model en een ander veiligheidsmodel. Dat vergt een andere vorm van leven: materieel soberder, maar rijker van inhoud, met meer aandacht voor de geest. Met onze knappe koppen hebben we een bulldozer ontwikkeld die tot de vernietiging van alles in staat is – van het menselijk leven door middel van kernwapens tot vernietiging van de natuur, zie onze ecologische crisis. Die bulldozer wordt bestuurd door een klein mannetje met een nog kleiner kopje. In zijn geest wordt niet geïnvesteerd, want nee, we geloven tegenwoordig in algoritmen! Dan zeg ik: juist nu hebben we mensen nodig die weet hebben van mens-zijn, die oog hebben voor de krachten die er gaande zijn en die zich de vraag stellen: hoe kunnen we die verantwoord beheersen?’”[6].

Voor kerkmensen van 2018 is het duidelijk.
De ultieme liefde voor de medemens is door Jezus Christus gedemonstreerd.

Zou een ander veiligheidsmodel echt helpen? Het valt te vrezen dat dat niet het geval is. Immers – we moeten rekening houden met het feit dat de zonde altijd deel uit zal maken van dit aardse bestaan.

Er is, zegt Korthals Altes, meer aandacht nodig voor de geest. Dat is zonder twijfel waar. Maar er is, zegt 1 Petrus 3, met name attentie nodig voor de Heiland en Zijn Geest. Petrus schrijft namelijk: “Want ook ​Christus​ heeft eenmaal voor de ​zonden​ geleden, Hij, Die ​rechtvaardig​ was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest”[7].

Wij zijn in staat om onszelf te vernietigen, zegt de filosoferende oud-diplomaat.
Maar weet u wat de schrijver van 1 Petrus 3 doet? Hij wijst op de boodschap die in het Oude Testament uitging naar de mensheid om de tijd van Noach. U weet wel – Noach die de ark moest bouwen voor de zondvloed kwam. Er werd gepredikt: “…namelijk aan hen die voorheen ​ongehoorzaam​ waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van ​Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen”[8].
De Here God dankt de door Hem geschapen wereld niet af!

Wij moeten mensen zijn die weten wat er gaande is, zegt Korthals Altes.
Weet u wat er gaande is?
De hele wereld heeft te maken met de opgestane Christus “Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de ​engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn”[9].
Dat is er aan de hand in de wereld. De oud-diplomaat die hierboven aan het woord is heeft gelijk: als de mensen aan zichzelf overgelaten werden, zou het gauw een janboel in de wereld zijn. Maar Petrus zegt: de God van hemel en aarde heeft heel de kosmos in de hand.

“En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?”.
Wat er ook gebeurt, Gods kinderen komen altijd goed terecht. Want in de hemel is een plaats voor hen gereserveerd. Zij zijn veilig onderweg naar de mooiste toekomst die denkbaar is!

Noten:
[1] 1 Petrus 3:13.
[2] Zie hiervoor http://christipedia.nl/index.php?title=Artikelen/P/Petrus%2C_zijn_brieven ; geraadpleegd op zaterdag 24 november 2018.
[3] 1 Petrus 3:14.
[4] Geciteerd van https://www.literatuurgeschiedenis.nl/goudeneeuw/literatuurgeschiedenis/lgge015.html ; geraadpleegd op zaterdag 24 november 2018.
[5] Zie voor meer informatie over Korthals Altes https://nl.wikipedia.org/wiki/Edy_Korthals_Altes ; geraadpleegd op zaterdag 24 november 2018.
[6] Geciteerd van https://www.volkskrant.nl/mensen/oud-diplomaat-edy-korthals-altes-94-de-nieuwe-mens-stemt-mij-hoopvol-~b7e65935/?utm_term=73373&utm_campaign=20181119%7Cochtend&utm_medium=email&utm_userid=&utm_source=VK ; geraadpleegd op zaterdag 24 november 2018.
[7] 1 Petrus 3:18.
[8] 1 Petrus 3:20.
[9] 1 Petrus 3:21.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.