gereformeerd leven in nederland

26 maart 2019

Blijf jezelf… of toch niet?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

In welke wereld leven wij?

Wij leven en werken in een samenleving waarin seks en gender een grote plaats innemen.
In deftige taal heet dat: men legt grote nadruk op sociale, culturele, gedrags- en identiteitsaspecten van een sekse. Leidend is daarbij datgene wat je voelt. Als een man zich vrouw voelt… – so what? Als een vrouw zich man voelt… – nu ja, dat kan. Cross-dressing, travestie – in onze maatschappij is het allemaal mogelijk. Je moet jezelf zijn!

Wij leven in een wereld waarin persoonskenmerken ook tegen je kunnen werken.
Iemand die zich laat kennen als een aanhanger van de islam wordt, door sommigen althans, meteen gewantrouwd. Hij of zij past, zo suggereert men somtijds, niet echt in onze samenleving. Hij of zij zou eigenlijk niet zichzelf moeten zijn.

Kortom – Nederland is niet altijd even consequent.
Wanneer doe je ’t eigenlijk goed?

In verband hiermee wijs ik vandaag op woorden uit 2 Petrus 1: “Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, ​Jezus​ ​Christus”[1].

De God van hemel en aarde roept Zijn kinderen bij Zich.
De God van hemel en aarde kiest Zijn kinderen uit.
De God van hemel en aarde verandert en vernieuwt Zijn kinderen.

Mogen zij dan niet zichzelf zijn? Jawel. Zeker wel.
Alleen maar – kinderen van God worden uit de invloedssfeer van Satan en zonde weggehaald. Zij komen in een andere wereld terecht. Zij krijgen een plaats in het Koninkrijk van God.
Daarom zijn zij in zekere zin een beetje wereldvreemd. Natuurlijk – zij weten best wat er in de wereld aan de hand is. Maar zij zijn niet zozeer meer op de aardse maatschappij gericht. Zij concentreren zich op hun nieuwe vaderland.
Daarbij geldt het adagium dat Petrus en de apostelen hen in Handelingen 5 leerden: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen”[2].
Wie zo leeft, zo noteert Petrus, zal nooit meer struikelen.
Dat klinkt geweldig. Immers – de volmaaktheid is nabij.
Maar is dat niet wat erg idealistisch? Een ieder weet dat de perfectie in dit leven niet bereikt wordt. We kunnen er niet omheen – ook Gereformeerden in Nederland zijn niet consequent. Ook niet anno Domini 2019.
Maar wat betekent de notitie van Petrus dan?
Antwoord: die houdt in dat de genade van God nooit helemaal uit het zicht verdwijnt. Het is de sfeer van Psalm 37:
“Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen,
want de HEERE ondersteunt zijn hand”[3].
Trouwens, ook Jacobus 3 meldt het ons zonder omwegen: “Want wij struikelen allen in veel opzichten”[4].
Christenen, Gereformeerden inbegrepen, mogen zichzelf zijn.
Echter – de hemelse God brengt een veranderingsproces bij hen op gang. Hijzelf zorgt ervoor dat Zijn kinderen steeds vaker binnen de door Hem aangegeven grenzen blijven. Stap voor stap, gaandeweg, maakt Hij hen geschikt voor een heerlijk en permanent verblijf in Zijn woonplaats: de hemel.

De apostel Judas – waarschijnlijk de zoon van een ons onbekende Jacobus – schrijft in zijn algemene brief dan ook: “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. ​Amen”[5][6].

In onze wereld word je opgeroepen om jezelf te zijn.
Maar af en toe ook niet.
Het hangt er – bijvoorbeeld – van af wie u bent, en wat uw levensovertuiging is.
U moet zichzelf zijn.
Maar incidenteel ook niet.
Zo gaat dat in het Nederland van 2019.
Geen wonder dat er alom verwarring is. Welke kant moet het met ons op?
Heel wat wereldburgers zeggen: blijf dicht bij jezelf; vertrouw maar op jouw eigen inzicht, en misschien op een paar mensen om jou heen.

Gereformeerden mogen en moeten bidden om Gods genade.
Op een dergelijk gebed zinspeelt ook de dichter van Psalm 8:
“HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
Uit de mond van kleine ​kinderen​ en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de ​mensenzoon, dat U naar hem omziet?”[7].

In onze wereld word je opgeroepen om jezelf te zijn.
Maar zo nu en dan ook niet.
Waar gaat het naar toe?
En vooral – waar eindigt het?
Gods kinderen van alle tijden weten het. En zij mogen het, met de woorden van Paulus in 2 Corinthiërs 5, blijven belijden: “Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze ​tent​ zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden”[8].

Noten:
[1] 2 Petrus 1:10 en 11.
[2] Handelingen 5:29.
[3] Psalm 37:24.
[4] Jacobus 3:2 a.
[5] Judas, verzen 24 en 25.
[6] Zie over de identiteit van deze Judas https://christipedia.miraheze.org/wiki/Judas_(apostel) ; geraadpleegd op woensdag 20 maart 2019.
[7] Psalm 8:2-5.
[8] 2 Corinthiërs 5:1-4.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.