gereformeerd leven in nederland

8 juli 2019

Antithese zichtbaar in Amsterdam

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Amsterdam wil iets doen aan het toerisme op de Wallen.

Het Reformatorisch Dagblad meldt dat nieuws onder meer als volgt: “Amsterdam wil iets doen aan de misstanden in en overlast door de raamprostitutie. Met onder meer sekswerkers en exploitanten zijn daarvoor scenario’s opgesteld en die legt burgemeester Femke Halsema voor aan de gemeenteraad. Te denken valt aan het dichtdoen van de gordijnen.
De branche is de afgelopen jaren erg veranderd, stelde de gemeente woensdag. Daardoor staat de traditionele, vergunde raamprostitutie in de binnenstad onder druk. Voor de massaal toestromende toeristen zijn de ramen vaak niet meer dan een attractie om naar te kijken, met alle drukte en overlast van dien. De onzichtbare prostitutie, ook zonder vergunning, neemt steeds meer toe. Dat vergroot weer de kans op misstanden zoals mensenhandel en slechte toegang tot gezondheidszorg en hulp”[1].

Raamprostitutie als toeristische trekker – blijkbaar is hoererij interessant of leuk.
Een Gereformeerd mens vraagt zich wellicht af: waar gaat het toch heen met deze wereld?
Hoever moet het komen voordat de Here ingrijpt?

Intussen moeten wij ons realiseren dat in Gods Woord ook tamelijk expliciete ‘seksuele scènes’ voorkomen.
Neem nu 1 Samuël 18. Ik citeer: “Toen zei ​Saul: Jullie moeten dit tegen ​David​ zeggen: De koning vindt geen vreugde in een ​bruidsschat, maar wel in honderd voorhuiden van Filistijnen, om zich op de vijanden van de koning te wreken. Want ​Saul​ dacht ​David​ door de hand van de Filistijnen te laten vallen in de strijd. Zijn dienaren vertelden ​David​ deze woorden. Toen was het in de ogen van ​David​ een goede zaak om schoonzoon van de koning te worden. En de dagen waren nog niet voorbij of ​David​ stond op. Hij en zijn mannen gingen op weg en doodden onder de Filistijnen tweehonderd man. ​David​ bracht hun voorhuiden, en men leverde het volledige aantal bij de koning af, zodat hij schoonzoon van de koning kon worden. Toen gaf ​Saul​ hem zijn dochter ​Michal​ tot vrouw”[2].

Koning Saul heeft een verborgen agenda. Hij wil bewerkstelligen dat David op het slagveld om het leven komt.

Een exegeet noteert hier bij: “Terwijl de afgesproken tijd nog niet voorbij was, trekt David erop uit en verslaat tweehonderd man van de Filistijnen (…). Hij brengt hun voorhuiden naar de koning en biedt zo het dubbele van wat van hem is gevraagd. Aangezien David aan het gevraagde voldoet, kan Saul een huwelijk met zijn dochter Michal niet meer tegenhouden. De koning is niet geslaagd in zijn poging zich van David te ontdoen door hem te laten sterven door het zwaard van de Filistijnen. De situatie is voor hem nu veel ernstiger geworden, want de man die hij als een bedreiging ervaart, wordt nu zijn schoonzoon. Saul moet erkennen dat de HERE met David is (…). Daar komt nog bij, dat zijn dochter Michal David liefheeft. Door al deze gebeurtenissen vreest Saul David nog meer en wordt hij de rest van zijn leven Davids vijand”[3].

In het bovenstaande staat een belangrijke zin die ik nu nog eens cursief noteer: Saul moet erkennen dat de HERE met David is.
Alles draait in 1 Samuël 18 om het werk van de Here. Hij moet centraal staan. Hij leidt de geschiedenis van deze wereld, en brengt die naar het eindpunt toe. Hij is volop actief, ook anno Domini 2019. Dat mogen wij niet vergeten!

Als we berichten lezen over – bijvoorbeeld – toerisme op de Wallen te Amsterdam, mogen we ons realiseren dat de Here dat alles ziet en óverziet. Hij staat niet aan de zijlijn om te zien hoe Zijn wereld naar de ondergang snelt.
Integendeel!
Hij is druk doende als Regisseur van de wereldhistorie. Hij weet waarom de geschiedenis loopt zoáls zij voortgaat. Hij weet bovendien precies waar deze verdorven wereld eindigt. Hij heeft de zaken in de hand!

Intussen staan ze nog altijd in Gods Woord, die tweehonderd voorhuiden.
In 2006 stelde een promovendus: “De bruidsschat die Saul David oplegt en die David in dubbele hoeveelheid aan Saul afdraagt (1 Samuël 18:25-27), bestaat niet uit honderd voorhuiden, maar uit evenzoveel onbesneden geslachtsdelen”[4].
Men zou zeggen: daar wordt het nog erger van! Wat een drama heeft zich daar voltrokken!
Is dit niet te erg?
Doen wij er beter aan om hier maar over te zwijgen?

Laten wij beseffen dat de Filistijnen vijanden van God zijn. Iemand schrijft: “Het is tussen de Filistijnen en de Israëlieten eigenlijk permanent oorlog”[5]. En zo is het ook.
Wij hebben hier te maken met de gevolgen van Gods raadsbesluit. Met Zijn keuze. Hij kiest een volk uit dat Hij redden zal.
Om het met de Dordtse Leerregels te zeggen: “Deze uitverkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij voor de grondlegging van de wereld uit het hele menselijke geslacht – dat door eigen schuld de oorspronkelijke gerechtigheid verloren en zich in zonde en ondergang gestort heeft – een vast en groot aantal mensen in Christus tot het heil heeft uitgekozen. Deze uitverkorenen zijn niet beter dan anderen en zij hebben evenmin enig recht op Gods liefde, omdat zij met alle mensen aan de ellende prijsgegeven zijn. Alleen uit genade zijn zij in Christus uitverkoren overeenkomstig het vrije welbehagen van Gods wil. God heeft Christus ook van eeuwigheid tot Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van het heil gesteld. En om hen door Christus te behouden, besloot God tegelijk deze uitverkorenen aan Hem te geven en met kracht tot de gemeenschap met Christus te roepen en te trekken door zijn Woord en Geest. Of met andere woorden: God besloot hun het geloof in Christus te schenken, hen te rechtvaardigen en te heiligen en hen, nadat zij in de gemeenschap van zijn Zoon met kracht bewaard zijn, uiteindelijk te verheerlijken”[6].

Ten diepste zien wij hier de tweedeling in de wereldburgerij: door God gekozen / door God verworpen.
Zeg niet: dit is een Oudtestamentische zaak die heden ten dage niet zo actueel meer is. Niet voor niets zegt Jezus in Mattheüs 12: “Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen”[7].
Met kritische neutraliteit komen we er niet. We kunnen niet zeggen: ik sta er tamelijk neutraal in, maar zou met Jezus graag nog eens willen discussiëren over…– nee, nuanceringen zijn hier niet aan de orde.

Ook vandaag roept de Schepper van hemel en aarde Zijn kinderen op om bij Hem in de buurt te blijven.

En dat toerisme op de Wallen?
Dat laat ons zien hoe ver de wereld inmiddels van de kerk af staat.
Dat laat ons zien hoeveel wereldburgers zich vergapen aan zaken die God verboden heeft.

Laten wij het advies dat de apostel Paulus in Efeziërs 5 maar ter harte nemen: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en ​Christus​ zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn”[8].

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/amsterdam-wallen-moeten-op-de-schop-1.1579741 ; geraadpleegd op donderdag 4 juli 2019.
[2] 1 Samuël 18:26 en 27.
[3] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij 1 Samuël 18:6-30.
[4] Te vinden op https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12302/22.%20stellingen.pdf?sequence=1 ; geraadpleegd op donderdag 4 juli 2019.
[5] Geciteerd van https://www.holyhome.nl/Vreemdeling%20en%20de%20Bijbel.doc ; geraadpleegd op donderdag 4 juli 2019.
[6] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 7.
[7] Mattheüs 12:30.
[8] Efeziërs 5:11-16.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: