gereformeerd leven in nederland

16 juli 2019

God raakt ons nooit kwijt

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Deuteronomium 4 – dat is een lang hoofdstuk waarin Mozes zijn volksgenoten aanspoort om naar de geboden van God te leven.

Voeg niets toe!, waarschuwt Mozes.
Knabbel er niet een stukje van af!, vermaant Mozes Israël.
Want, zegt hij, u weet best dat de Here hard kan ingrijpen. Hij kan zelfs Zijn tegenstanders doden; dat hebt u zelf gezien.
Als u zich aan Gods geboden houdt, zullen de volken in de omgeving zeggen: wat een wijs en verstandig volk is dat!
Denk erom, zegt Mozes, vergeet die geboden niet. Stop ze niet weg. God heeft u Zijn geboden gegeven. Dat zijn verbondswoorden. Dat verbond is van blijvende betekenis.

Mozes zegt: “Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders! En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw ​kinderen​ na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen”[1].

God heeft een verbond met mensen gesloten.
Het is dat verbond dat in Deuteronomium 4 centraal staat.
Dat verbond komen wij in Deuteronomium 3 en 4 steeds weer tegen. Leest u maar mee.
Deuteronomium 3:
“Hij maakte u Zijn ​verbond​ bekend, dat Hij u beval te doen, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen”[2].
En:
“Wees op uw hoede, dat u het ​verbond​ van de HEERE, uw God, dat Hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft”[3].
En Deuteronomium 4:
“De HEERE, onze God, heeft een ​verbond​ met ons gesloten bij de ​Horeb. Niet met onze vaderen heeft de HEERE dit ​verbond​ gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn”[4].

Denk erom, zegt Mozes ook, u bent door de Here God uitgekozen om bij Hem te horen: “ú heeft de HEERE genomen en uit de ijzeroven, uit ​Egypte​ geleid, om voor Hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is”[5].

Een dominee zei eens in een preek: “…nergens lezen we dat God zijn verbond met Israël verbroken heeft. Israël heeft dat van zijn kant af wel vaak gedaan, maar de Here heeft zijn verbond met Israël niet afgeschaft. De Here komt niet op zijn afspraken terug! Hij blijft trouw aan wat Hij beloofd heeft. En daarbij komt ook dit: door het geloof in de Here Jezus, worden wij bij Gods verbond met Israël ingelijfd. God heeft wilde scheuten op de edele olijfboom geplant. Zo mogen ook wij heidenen door Zijn genade bij Zijn volk horen”[6].
Zo komt het dat ook Nederlanders in dat verbond opgenomen zijn!
Zo komt het dat Deuteronomium 4 ook in 2019 nog volop actueel is.

En het betreft hier een eeuwig verbond.
De Here spreekt er al over in Genesis 9: “Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is”[7]. En de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël spreken er ook over.
En trouwens – in Psalm 105 zingen we al sinds jaar en dag:
“Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte
naar Hem die al uw heil bewerkte.
Zoekt dagelijks zijn aangezicht,
gedenkt al wat Hij heeft verricht.
Slaat acht op ’t oordeel van zijn mond
en vreest Hem, volk van Gods verbond[8].

In het formulier voor de heilige doop wordt het zonder omwegen gezegd: “Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede”[9].

Het is belangrijk om het bovenstaande vast te houden.
In onze maatschappij hebben we veel te maken met dementie.
Experts schrijven: “In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie.
Hiervan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar.
Hiervan wonen er ruim 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen.
Hiervan hebben er ruim 100.000 nog geen diagnose.
Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Erkenning duurt echter lang. Gemiddeld duurt het 14 maanden voordat de diagnose wordt gesteld. Bij jonge mensen duurt dit gemiddeld meer dan vier jaar.
Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Tot 2050 zal het aantal mensen met dementie verder oplopen naar ruim 620.000”[10].
U begrijpt: er is nog niets gezegd over zestigplussers die niet dementeren, maar wel wat vergeetachtig worden.
Even voor ons beeld: er zijn in totaal ruim 4 miljoen zestigplussers in ons land[11]!
Voor al die ouderen is het des te belangrijker om te beseffen dat de God van het verbond een eeuwig verbond met Zijn kinderen sluit.
Dat verbond geldt ook als het verstand minder goed wordt.

Wilt u daar een voorbeeld van?
Vooruit dan.

Woensdag 10 juli 2019: schrijver dezes en zijn vrouw gaan op bezoek bij wat oudere vrienden. Achter in de zeventig zijn ze.
En het is bekend: zij dementeert. Vijf, zes keer vraagt de vrouw des huizes wat haar gasten in de koffie hebben. Terwijl zij vroeger een uiterst actieve vrouw en moeder was.
Hij controleert alles wat zij doet. Vrijwel voortdurend volgt hij haar met de ogen.
Het gesprek is geanimeerd.
Maar iedere aanwezige in de kamer weet en voelt: de afbraak van het bestaan is hier realiteit.
Wij houden het elkaar voor: wij gaan de goede kant op. Zo zeggen wij dat letterlijk. En dat wordt grif beaamd.

Voor dezulken blijft het recht overeind:
“God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken”[12].
Mensen kunnen van alles kwijt raken. Zelfs hun geheugen en verstand. Maar God raakt ons nooit kwijt!
Dat geldt voor ouderen. En ja, natuurlijk geldt dat ook voor jongeren.

Laten we Hem daarom maar trouw dienen.
Met de mogelijkheden die wij hebben.
Gewoon in het leven van alledag.
Velen kijken enigszins laatdunkend en meewarig naar gelovige kerkleden. “Mensen die religieus zijn, zijn over het algemeen minder intelligent dan atheïsten”, stelden geleerde onderzoekers eens vast. “De onderzoekers gaan ervan uit dat religieuzen gewend zijn meer op hun intuïtie te vertrouwen”[13]. Hier op aarde moge dat zo zijn. Maar Gods kinderen kijken verder. En daarom gaan zij moedig op pad. Iedere dag die hen op deze aarde gegeven wordt. Op weg naar de eeuwigheid!

Noten:
[1] Deuteronomium 4:39 en 40.
[2] Deuteronomium 3:13.
[3] Deuteronomium 3:23.
[4] Deuteronomium 4:2 en 3.
[5] Deuteronomium 4:20.
[6] De woorden zijn geciteerd uit een preek van de hervormde predikant dr. G.C. Vreugdenhil. Te vinden op https://www.gcvreugdenhil.nl/preek/verbond-heel-leven/ ; geraadpleegd op vrijdag 12 juli 2019.
[7] Genesis 9:16.
[8] Psalm 105:3 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[9] “Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen”. – Gereformeerd Kerkboek, 1986. Citaat van p. 513.
[10] Geciteerd van https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie ; geraadpleegd op vrijdag 12 juli 2019.
[11] Zie hiervoor https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?ts=1562922010921 ; geraadpleegd op vrijdag 12 juli 2019.
[12] Dit zijn de eerste regels van Psalm 105:5 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[13] Geciteerd van https://www.hln.be/wetenschap-planeet/-atheisten-zijn-intelligenter-dan-gelovigen~a57885be/ ; geraadpleegd op vrijdag 12 juli 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.