gereformeerd leven in nederland

17 september 2019

Gods toorn en de Verbondsernst

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

“Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?”. Dat zijn woorden uit Jesaja 33[1].

Als de profeet dat zegt is hij trouwens niet origineel.
Denkt u maar aan Deuteronomium 4: “Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een na-ijverig God”[2]. En aan Deuteronomium 9: “Daarom moet u heden weten dat het de HEERE, uw God, is Die voor u uit de Jordaan overtrekt, een verterend vuur”[3].

Ook in het Nieuwe Testament wordt niet om de toorn van God heen gedraaid.
Laten wij elkaar wijzen op Johannes 3: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem”[4]. De vraag hoe wij in het leven staan heeft onder meer te maken met Gods toorn!

Laten wij nog een ogenblik naar Deuteronomium 4 kijken.
“Voeg niets toe!, waarschuwt Mozes.
Knabbel er niet een stukje van af!, vermaant Mozes Israël.
Want, zegt hij, u weet best dat de Here hard kan ingrijpen. Hij kan zelfs Zijn tegenstanders doden; dat hebt u zelf gezien.
Als u zich aan Gods geboden houdt, zullen de volken in de omgeving zeggen: wat een wijs en verstandig volk is dat!
Denk erom, zegt Mozes, vergeet die geboden niet. Stop ze niet weg. God heeft u Zijn geboden gegeven. Dat zijn verbondswoorden. Dat verbond is van blijvende betekenis”[5].

Dat verbond zien we op heel wat plaatsen in Gods Woord terug. In de Psalmen bijvoorbeeld.
Denkt u alleen maar aan Psalm 25:
“Louter goedheid zijn Gods paden
voor wie leeft naar zijn verbond,
daaraan trouw blijft en zijn daden
slechts op Gods geboden grondt.
Zie mij schuldig voor U staan,
HEER, vergeef mijn overtreden,
neem mij om uws naams wil aan,
groot zijn uw barmhartigheden”[6].
En:
“Gods vertrouwlijk’ omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont,
daar de HEER aan zijn beminden
zijn verbondsgeheimen toont”[7].

De toorn van God heeft alles te maken met Gods verbond. Dat verbond is een kwestie van belofte en eis. Aan Zijn eis kunnen mensen nimmer voldoen. Wij zijn afhankelijk van Goddelijke vergeving, vanwege het werk van Jezus Christus.

Als wij in de kerk spreken over de toorn van God, moeten wij onmiddellijk het verbond met Hem in beeld brengen.
De verleiding is groot om elkaar aan te kijken en te vragen: wat is de toorn van God eigenlijk?, om vervolgens al snel op licht blijmoedige toon te zeggen: God is liefde; in Zijn toorn negeert Hij ons niet – wat heerlijk!
Hoe waar dat laatste ook zijn mag, dat betekent vervolgens niet dat we ons met een jantje-van-leiden van het leven met God af kunnen maken! Zo van: Hij gaat met ons mee, en verder gaan we maar onze eigen gang.
De toorn van God is in de kerk een Verbondszaak.

Terecht schrijft iemand: “In het Oude Testament is de toorn van God een Goddelijke reactie op menselijke zonde en ongehoorzaamheid. Afgoderij was vaak de aanleiding voor Goddelijke toorn. Psalm 78:56-66 beschrijft de afgoderij van Israël. De toorn van God richt zich consequent op degenen die Zijn wil niet volgen (…). De profeten van het Oude Testament schreven vaak over een toekomstige ‘dag van razernij’ (…). Gods toorn tegen zonde en ongehoorzaamheid is volledig gerechtvaardigd omdat Zijn plan voor de mensheid heilig en volmaakt is, zoals God Zelf ook heilig en volmaakt is. God verschafte ons een mogelijkheid om Zijn Goddelijke gunst te verkrijgen – berouw – waarmee Gods toorn van de zondaar afgeleid wordt. Wie dat volmaakte plan afwijst, wijst Gods liefde, genade, barmhartigheid en gunst af, en roept Zijn rechtvaardige toorn over zich af”[8].

De toorn van God is een Verbondszaak.
Alleen daarom al is de toorn van God een zaak die levenslang impact heeft.
In Psalm 78 worden zaken uit de geschiedenis van Israël gememoreerd. Zeg maar: de Oudtestamentische kerkgeschiedenis komt aan de orde.
En daar staat dan:
“Hij sloeg Zijn tegenstanders vanachter,
Hij deed hun voor eeuwig smaad aan[9].
Een kind van God dat Zijn verbond negeert heeft daar voor eeuwig last van!

Wij leven in een tijd waarin de toorn van God niet al te veel aandacht krijgt.
Meestal hebben we al meer dan genoeg aan onze eigen sores.
En zegt u nou zelf: u bent al blij als uw kinderen gelovig blijven en met een zekere regelmaat een kerkdienst bezoeken.
Iemand geeft in het Nederlands Dagblad een treffende kenschets van de sfeer in onze tijd: “Mensen hoppen tegenwoordig maar van baan naar baan, van kerk naar kerk en van blad naar blad. De meeste van onze kinderen lezen het ND ook niet, maar als ouders zijn mijn man en ik allang blij dat ze nog geloven”[10].
De typering is raak. Maar dat betekent niet dat het verbond maar stilletjes achter de coulissen moet verdwijnen!

Zeker, in Romeinen 5 lezen wij: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn”[11].
Inderdaad – die troost blijft recht overeind staan.

Maar in een tijd van kerkelijke oppervlakkigheid, in een samenleving waarin diepgang zelden aan de orde blijkt, is het goed om de Verbondsernst eens te benadrukken.

Noten:
[1] Over Jesaja 33 schreef ik in mijn artikel ‘Jesaja 33 geeft de burger moed’, hier gepubliceerd op maandag 16 september 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/09/16/jesaja-33-geeft-de-burger-moed/ .
[2] Deuteronomium 4:24.
[3] Deuteronomium 9:3 a.
[4] Johannes 3:36.
[5] Dit citaat komt uit mijn artikel ‘God raakt ons nooit kwijt’; hier gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/07/16/god-raakt-ons-nooit-kwijt/ .
[6] Psalm 25:5 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[7] Dit zijn de eerste regels van Psalm 25:7 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[8] Geciteerd van https://www.gotquestions.org/Nederlands/toorn-van-God.html ; geraadpleegd op donderdag 12 september 2019.
[9] Psalm 78:66.
[10] Dat zegt Mieke Wubs-Janssen uit Roden. In: “Ik vind de feuilleton zo spannend”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 12 september 2019 (rubriek ‘De lezer’), p. 21.
[11] Romeinen 5:8 en 9.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.