gereformeerd leven in nederland

4 december 2019

Jezus Christus is de Eersteling

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

In 1 Corinthiërs 15 vinden wij een typisch voorbeeld van Paulinische logica[1]. Leest u maar even mee: “… als er geen opstanding van de doden is, dan is ​Christus​ ook niet ​opgewekt. En als ​Christus​ niet is ​opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij ​Christus​ heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet ​opgewekt​ worden, is ook ​Christus​ niet ​opgewekt. En als ​Christus​ niet is ​opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw ​zonden. Dan zijn ook zij die in ​Christus​ ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op ​Christus​ onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, ​Christus​ ís ​opgewekt​ uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn”[2].
Alles staat of valt met het geloof in de opstanding van de doden. Als dat er niet is, zegt Paulus, dan kunnen wij wel ophouden. Dan gaat het Evangelie dicht. Dan blijft de hemel gesloten.

Het is van enig belang het bovenstaande voor in het geheugen te houden.
In de Islam wordt de opstanding zonder veel omwegen ontkend. Op de website van de Stichting Het Zoeklicht wordt dat als volgt uiteengezet: “Mohammed zegt dat de Bijbelse overlevering over het leven en de persoon van Christus onjuist zijn. Daarmee wordt de hele Bijbel onbetrouwbaar verklaard. De moslim gelooft wat de Koran zegt over Jezus en over de andere Bijbelse personen. Adam, Noach, Abraham, ze waren allen moslims, die Allah dienden. Maar de Jezus van het Nieuwe Testament is een totaal andere dan die van de Koran. Daarom zijn Christendom en Islam niet met elkaar te verenigen. De Koran is volkomen in strijd met de Bijbel, ook als het gaat om Jezus. De Koran noemt Jezus een apostel van God, een profeet voor Israël. Maar Mohammed maakte zichzelf tot de laatste profeet en wel voor de hele wereld. De geloofsleer van de Islam is dan ook een volkomen andere dan de leer van het Nieuwe Testament. De Koran ontkent de kruisiging en ook de dood van Jezus, evenals Zijn Zoonschap Gods.
Zeshonderd jaar na Christus komt iemand vertellen dat hij een profeet van God is en dat hij een volkomen nieuwe openbaring heeft gekregen, die dan alle Bijbelse feiten ontkent en die naar het land der fabelen verwijst, zonder enige bewijsvoering daarvoor te leveren. Het Nieuwe Testament spreekt echter aan de hand van zeer vele ooggetuigen(!). Zij, die de dingen zelf hebben meegemaakt, hebben het ook nauwkeurig te boek gesteld. Daarom blijft de Koran op de vraag naar de bewijsvoering van de beweringen het antwoord volkomen schuldig”[3].

Het valt op dat de logische redenering van Paulus ophoudt bij de opstanding. Hij legt niet uit hoe het daarmee precies zit. Hij zet geen rationeel betoog op. De opstanding van Jezus Christus, onze Heiland, is een feit. Punt. Die opstanding wordt in feite niet bewezen maar beleden!

De opstanding van onze Heiland is uniek.
Hij stond op uit de dood.
Met hetzelfde lichaam als Hij voor Zijn dood had.
En toch was het anders.
Dr. A. de Reuver – een prominent lid van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk – schrijft: “Ik bedoel het feit dat het Nieuwe Testament enerzijds duidelijk gewag maakt van de lichamelijkheid van de opgestane Christus, en dat het anderzijds even onmiskenbaar laat zien dat deze lichamelijkheid een eigensoortige is, zonder analogie in onze aardse werkelijkheid. Christus’ opstanding is vooralsnog volstrekt uniek. Maar niet omdat zij ònlichamelijk zou zijn. Op diverse momenten blijkt dat de Opgestane geen lichaamloze geestverschijning is, en komt Zijn lichamelijkheid nadrukkelijk op ons toe: Hij toont de littekenen van Zijn wonden, laat Zich aanraken, eet en drinkt. Hij is Dezelfde als de Gekruisigde. Anderzijds is het evident dat Hij niet ‘hetzelfde’ is als voorheen en dat Zijn lichamelijkheid van een andere kwaliteit is dan de onze. H. Bavinck tekent bij dit laatste aan: ‘Hij verschijnt en verdwijnt op een geheimzinnige wijze…, in een andere gedaante. Zijn lichaam is veranderd in een Geestelijk lichaam’. De Opgestane is anders dan vóór Zijn verrijzenis, maar toch niet een Ander!”.
En:
Paulus kent klaarblijkelijk twee soorten lichamelijkheid. De ene soort noemt hij psychisch (natuurlijk), de andere duidt hij aan met pneumatisch (Geestelijk). Alleen van de éérste bestaanswijze kunnen wij ons een concrete voorstelling maken. Het betreft een lichaam zoals het onze: met al de creatuurlijke beperktheden van dien. Het is gebrekkig, vergankelijk, aan slijtage, ziekte en dood onderworpen. De tweede is voor ons onvoorstelbaar nieuw. Het betreft een verheerlijkt, onsterfelijk en onverderfelijk lichaam. Het is pneumatisch, dat wil zeggen: door de Heilige Geest doortrokken en beheerst. Wij zien en begrijpen daarvan nog niets. Wij hopen erop, en geloven dat de Opgestane een levendmakende Geest is geworden, en dat wij naar het beeld van Zijn verheerlijkt lichaam herschapen zullen worden.
Voor Paulus vormen lichamelijkheid en Geestelijkheid dus geen tegenstellingen die elkaar uitsluiten, maar twee facetten van de ene existentie die elkaar insluiten. Naar deze geestelijke lichamelijkheid gaat het heen, en Christus, de Eersteling, staat er garant voor. God zal dan zijn alles in allen. En heel ons bestaan zal gezuiverd en doorzinderd zijn door de Geest, Die de Vader en de Zoon verheerlijkt. Onze Geestelijk-lichamelijke heerlijkheid zal er geheel ‘op gebouwd’ zijn, de drievuldige God te verheerlijken!”[4].
Ja, dit is onvoorstelbaar.
Nee, dit kunnen wij niet op een rijtje krijgen.
Nee, dit past niet in aardse wetmatigheden.
Het is een kwestie van geloof!

Het onderscheid ‘lichamelijk’ en ‘geestelijk’ heeft de kerk reeds vroeg parten gespeeld. De Gereformeerd-vrijgemaakte predikant G. van Rongen (1918-2006) schrijft: in Corinthe waren er “lieden die beweerden dat er geen opstanding der doden is. Vermoedelijk leerden ze zoiets als ook Hymenaeus en Philetus propageerden, ’dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad’, dus een ’geestelijke’ is -2 Timotheüs 2:18-.
Het is niet bekend of dit spiritualisme – zoals we het noemen – uit Griekse dan wel Joodse bron kwam. Maar de hele situatie in Korinthe, zoals die in deze brief getekend wordt, wijst in de richting van een overwaardering van ’de geest’ en een onderwaardering van het lichamelijke”[5].

Jezus Christus, onze Heiland, is de Eersteling. Als Betaler voor de zonden ging Hij de hemel in. Alle door Hem gekochte kinderen zullen Hem volgen.
Hoe dat precies gaat, kunnen we hier op aarde niet uitleggen. Wij kunnen er hele betogen over houden, maar een precieze beschrijving van het opstandingsproces zal er niet komen.
Het is een kwestie van geloof!

Laten we ’t in de kerk maar blijven zingen:
“Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen.
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid”[6].

Noten:
[1] Vanavond zal de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen vergaderen. Aldaar wordt gesproken over 1 Corinthiërs 15:1-34. Het schrijven van dit artikel is een deel van de voorbereiding op die vergadering.
[2] 1 Corinthiërs 15:13-20.
[3] Geciteerd van https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+opstanding+van+christus+feit+of+fictie_3242 ; geraadpleegd op zaterdag 30 november 2019.
[4] Dr. A. de Reuver, “De aard van Christus’ opstandingslichaam”. In: De Waarheidsvriend – huisorgaan van de Gereformeerde Bond in de PKN –, 12 april 1990, p. 9 en 10. Dr. De Reuver was van 1979 tot 1994 lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, en van 1994 tot 2007 bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
[5] G. van Rongen, “Jaagt de liefde na – schetsen over de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe”. – Nederlandse Bond van Gereformeerde Jeugdverenigingen, [ca. 1984]. – pagina 120.
[6] Gezang 24:2 – Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.