gereformeerd leven in nederland

23 december 2020

Troost als de overheid faalt

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Het zwerft door het Neêrlandse zwerk: ‘Ongekend onrecht!’. En het gaat over de affaire rond de kinderopvangtoeslagen.
Het Nederlands Dagblad bericht op vrijdag 18 december 2020: “Het kabinet, de Tweede Kamer, de ministeries van Financiën en Sociale Zaken, de Nederlandse rechtspraak en – last but not least – de belastingdienst: stuk voor stuk zijn zij verantwoordelijk voor het debacle met de kinderopvangtoeslagen. Het eindverslag van de parlementaire onderzoekscommissie schetst een treurig stemmend beeld van een disfunctionele Rijksoverheid.
De ene na de andere betrokkene krijgt een veeg uit de pan van de onderzoekscommissie. Geen enkele instantie blijft buiten schot, hoewel de commissie ervoor terugdeinst om personen met naam en toenaam verantwoordelijk te stellen. De acht Kamerleden concluderen dat de misstanden het gevolg zijn van collectief falen op alle fronten. Het rapport, dat de veelzeggende titel Ongekend onrecht draagt, stelt dat ‘het oplossen van de problemen waarin ouders door toedoen van de overheid terecht zijn gekomen keer op keer vooruit is geschoven’. Over de verantwoordelijkheid van de politiek schrijft de commissie: ‘De wetgever – kabinet en parlement – mag het zich aanrekenen dat zij wetgeving heeft vastgesteld die spijkerhard was en die onvoldoende de mogelijkheid bood recht te doen aan individuele situaties. (…) Noodzakelijke beginselen van behoorlijk bestuur kregen veel te weinig aandacht van de wetgever’. Die spijkerharde wetgeving werd ontworpen tegen de achtergrond van een ‘oververhitte politieke behoefte aan fraudebestrijding’, aldus de commissieleden”[1].

Het beeld is duidelijk. De overheid heeft gefaald. Duizenden mensen hadden en hebben te maken met ellende, onterechte verdenking van frauduleuze handelingen, verdriet en wanhoop – jarenlang! Dit is een schandaal. Een grof schandaal. Niet meer en niet minder.
Het zou de leiders en hoge ambtenaren sieren als zij bij het treffen van maatregelen in het vervolg telkenmale zouden denken: hoe leg ik dit uit aan het gezin dat naast mij woont, de familie Modaal-Doorsnee, die met deze maatregel te maken krijgt? Tegenwoordig hebben wij daar een term voor: de menselijke maat.
De affaire in kwestie voedt ons wantrouwen. Immers – als het bij een paar ministeries en de belastingdienst zo gaat, hoe gaat het dan elders? Het is daar niet veel beter, zo valt te vrezen.
De apostel Paulus leert ons in Romeinen 13: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen”[2].
Laten we er maar niet omheen draaien: het wordt wel heel moeilijk om ons aan zo’n overheid te onderwerpen!

De affaire is een sterk staaltje van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Dat is van alle tijden. Het gebeurde al in Genesis 3: “De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten”[3]. Ja, dat is Adams verdediging: “De vrouw die U mij gaf…”. Met andere woorden: als Adam nog even doorpraat is het de schuld van God dat het in Genesis 3 structureel en totaal fout gaat.
En ook vandaag is de verleiding wellicht groot om te vragen: als de Here alles in de hand heeft, waarom gebeurt dit dan? Eén van onze antwoorden zou kunnen zijn: om ons, mensen met een beperkt denkraam, ervan te doordringen dat wij zondig zijn.
Om met de Dordtse Leerregels te spreken: “Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige dood. Daarom zou God niemand onrecht gedaan hebben, als Hij besloten had het hele menselijke geslacht aan zonde en vervloeking over te laten en vanwege de zonde te veroordelen. De apostel zegt immers: De hele wereld is voor God strafwaardig. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods -Romeinen 3:19 en 23-. En: Het loon, dat de zonde geeft, is de dood -Romeinen 6:23-”[4].

Wordt het een droevige Kerst? Toch niet.
De apostel Johannes schrijft in zijn eerste algemene brief: “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden”[5].
Waar kunnen wij terecht als de overheid oneerlijk en bureaucratisch is? Waar kunnen wij terecht als wijzelf onzeker zijn? Waar moeten wij naar toe als we in ons leven moeiten en vraagtekens meedragen? Antwoord: dan kunnen wij naar de Heiland! Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, komt naar de aarde om toch te sterven voor de zonden van de mensen[6]. Hij gaat het dodenrijk betreden om ons van de dood te redden. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor onze zonden. En zie – dat verandert de wereld! Altijd als wij door ernstig berouw op de goede weg terugkeren, doet God zijn vaderlijk aangezicht weer over ons lichten[7]. Dat geldt voor alle wereldburgers. En ja, dat geldt ook voor falende overheidsdienaren.
Dan gelden ook de woorden van de zegen uit Numeri 6: “De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”[8].

Noten:
[1] Geciteerd uit: “Ongekend onrecht in toeslagenaffaire”. In: Nederlands Dagblad, vrijdag 18 december 2020, p. 4.
[2] Romeinen 13:1 en 2.
[3] Genesis 3:12.
[4] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 1.
[5] 1 Johannes 4:9 en 10.
[6] Zie 1 Timotheüs 6:16.
[7] Deze formulering is ontleend aan de Dordtse Leerregels, hoofdstuk V, artikel 5.
[8] Numeri 6:24, 25 en 26.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: