gereformeerd leven in nederland

30 december 2020

Het voorbeeld van Sodom en Gomorra

Het jaar 2020 is een jaar van beproeving voor de kerk. Het samenkomen in de kerkdiensten is vanwege het COVID 19-virus vooralsnog beperkt. En dat terwijl de Hebreeënschrijver zegt: “Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”[1]. Er wordt nu veel wijsheid gevraagd. Wat moeten we doen? Moeten we de regeringsadviezen volgen? Of moeten we zeggen dat we meer naar God moeten luisteren dan naar de regeerders?
In discussies daarover is één ding zeker: “…als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; (…) dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden”. Zo staat dat in 2 Petrus 2[2].
Godvruchtigen worden verlost. Het is zaak om in het geloof te volharden. Volhouden! – dat is het parool.
Is het COVID 19-virus een straf van de Here? Is het virus een verzoeking die de tegenstander van God, de satan, over de wereld brengt? Er is niemand op aarde die daar het laatste woord over zeggen kan. Maar de verlossing is gegarandeerd!

De verwoesting van Sodom en Gomorra staat beschreven in Genesis 19. De totale destructie van die steden is een werk van God. Het staat er nadrukkelijk bij: “Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel”[3]. Zo machtig is de Here. Complete steden kan Hij wegvagen. Maar zoals Hij destructie kan toepassen kan Hij ook redding geven. En dat doet Hij ook!

Voor Gods kinderen staat dat vast. Ook in coronatijd. Waarom staat dat vast? Omdat de Here een verbond heeft gesloten met mensen die Hem toegewijd dienen. Op dat verbond mogen gelovigen zich altijd beroepen. Denkt u maar aan Genesis 17, waar God tegen Abraham zegt: “Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u”[4].
Daar zit ook een keerzijde aan. Als dat verbond door Gods gekochte kinderen geschonden wordt is God woest. Ziedend is Hij dan! In Deuteronomium 29 wordt het volk van God daar al voor gewaarschuwd: “En het zal gebeuren, als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent door te zeggen: Ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg; de overvloed zal de dorst wegnemen, dat de HEERE hem niet zal willen vergeven; dan zal de toorn van de HEERE en Zijn na-ijver tegen die man ontbranden, en alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn, zullen op hem rusten. De HEERE zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. De HEERE zal hem voor dit kwaad afzonderen van al de stammen van Israël, overeenkomstig alle vervloekingen van het verbond dat beschreven is in het boek met deze wet. Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, en de buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen van dit land en zijn ziekten, waarmee de HEERE het getroffen heeft, zien – zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid – dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben”[5].
Woordverlating is het ergste wat er is! En wat meer is: uiteindelijk zullen ook mensen uit de omgeving van de kerk zeggen: ‘Van die gelovigen blijft weinig over; bij die mensen is duidelijk van alles verkeerd gegaan’. Zo wordt er dan schande gesproken van God en van de kerk!

Als mensen die zichzelf christen noemen God de facto verlaten, zijn zij feitelijk geen haar beter dan ware gelovigen. En laten we wel wezen: met de wereld der goddelozen loopt het heel slecht af. De profeet Jesaja laat er in hoofdstuk 13 iets van zien: “Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen”[6].
Vromen genieten generaties lang bescherming. Goddelozen hebben generaties lang te maken met diepe, diepe ellende. De tegenstelling is scherp!

Trouwens – ook de profeet Jeremia spreekt in hoofdstuk 50 in dezelfde trant, als hij op last van zijn Opdrachtgever profeteert tegen Babel: “Zoals God Sodom en Gomorra en de naburige plaatsen ervan ondersteboven heeft gekeerd, spreekt de HEERE, zo zal niemand daar wonen en geen mensenkind erin verblijven”[7].
Babel is door de Here ingeschakeld. Hij straft Israël – het door Hem gekozen volk – vanwege aanhoudende ongehoorzaamheid en ongeloof, en stuurt het naar Babel. Conclusie: soms worden mensen uit de wereld ingezet om kerkmensen een lesje te leren. Maar dat wil geenszins zeggen dat de Koning van hemel en aarde die ingeschakelde Babyloniërs thans gunstig gezind is!

Sodom en Gomorra zijn ondersteboven gekeerd. Waarom? Ezechiël spreekt erover in hoofdstuk 16: “Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet. Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had”[8].
Maar Ezechiël zegt daar wat bij.
Namelijk dit: Gods volk maakt het op dit moment nog veel gekker dan al die mensen in Sodom en Gomorra bij elkaar! Lees maar mee: “Samaria heeft nog niet de helft van uw zonden gedaan, en u hebt uw gruweldaden talrijker gemaakt dan zij. U hebt uw zusters rechtvaardig doen lijken, vergeleken bij al uw gruweldaden, die u gedaan hebt!”[9].

Nou nou, dit is niet best! Men zou toch zeggen: dit wordt niets meer!
En toch
Via Hosea 11 wordt een hoopvol bericht verspreid: “Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt. Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal Ik niet komen. Zij zullen achter de HEERE aan gaan, Hij zal brullen als een leeuw. Ja, Híj zal brullen, en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE”[10].
God verbreekt het verbond nooit. Dwars door alle zonden, wanhoop en ellende heen leidt Hij Zijn volk naar de toekomst. Dat is een wonder. Een ongelooflijk wonder!

De kerk kan met recht zeggen: het is, dankzij onze grote en goede God, allemaal net goed gegaan. Wat een geluk! Wat een Evangelie!
Het jaar 2020 is een jaar van beproeving voor de kerk. Maar ook nu weten wij: God houdt Zijn kinderen vast. Daarom is er hoop. Voor nu. En voor de toekomst.

Noten:
[1] Hebreeën 10:25.
[2] 2 Petrus 2:6 en 9.
[3] Genesis 19:24.
[4] Genesis 17:7.
[5] Deuteronomium 29:19-25.
[6] Jesaja 13:19 en 20 a.
[7] Jeremia 50:40.
[8] Ezechiël 16:49 en 50.
[9] Ezechiël 16:51.
[10] Hosea 11:8-11.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: