gereformeerd leven in nederland

29 januari 2021

Genezend Evangelie

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

“Gewelddadige uren na ingaan avondklok”, “Geëmotioneerde burgemeester Eindhoven: We zijn zo op weg naar burgeroorlog”, “Ziekenhuis Enschede geschokt nadat het doelwit werd van relschoppers”. De koppen op de internetpagina van de NOS spraken afgelopen maandag boekdelen[1].

Ook op Urk was er veel geweld. Wat is de oorzaak?
“’De geschiedenis herhaalt zich constant in Urk’, zegt de Belgische journalist Matthias Declercq. Hij woonde een half jaar op Urk bij een orthodox protestants gezin en schreef het boek De ontdekking van Urk. ‘Als je Urkers inperkt in hun vrijheid komen ze fel in opstand’.
Ook historicus Eva Vriend kent de geschiedenis van Urk. ‘Die loopt parallel met die van dorpen als Volendam en Spakenburg. Het zijn vissersdorpen waarvan het bestaansrecht werd ontnomen door de inpoldering van de Zuiderzee’.
Veel dorpen aan de Zuiderzee, zo ook het eilandje Urk, waren sterk afhankelijk van de visvangst. Toen Urk werd ingepolderd werd het dorp amper meegenomen in de planning voor de polder. Het vissersdorp werd inclusief haar inwoners als een probleem gezien door de overheid”[2].     

Toch waren de berichten over Urk, wat schrijver dezes betreft, uiterst pijnlijk.
Urk heeft altijd bekend gestaan als een christelijk dorp. En ja, er wonen daar heus heel veel diepgelovige mensen. Maar er is ook een groep die gewelddadige activiteiten ontwikkelt waarvan men zeggen kan: Amsterdam is er niks bij.

Wat is in dit alles het grondprobleem? Antwoord: ondermijning en ontkenning van gezag.
De eerste vraag is of men het gezag van Jezus Christus, de Heiland, wel erkent. Over dat gezag gaat het in Marcus 1: “En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?”[3].
Die vragen komen op als Jezus een bezetene genezen heeft. Wat hield die bezetenheid in? Er woonden duivels in de geest van de man die genezen werd. Het waren er mogelijk meerdere. Want er wordt een meervoud gebruikt: “Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten?”. Zij kunnen echter ook wel met één mond spreken: “Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God”[4].  
Hier staat de satan, de tegenstander van God, tegenover de almachtige Heerser van hemel en aarde!
In de genezing van de bezetene laat Jezus zien dat er genezing is. De kapotte wereld wordt weer geheeld door de Heiland.

Laten we ‘t maar eerlijk zeggen: het valt in Marcus 1 behoorlijk tegen met het geloof. Er worden vragen gesteld. Wie is die Man? Kennen we ‘m ergens van? Waar haalt Hij Zijn kracht en mogelijkheden vandaan?
Dat stellen van vragen kunnen wij in deze tijd ook heel goed. Is dat coronavirus nu echt veel erger dan de gewone griep? Is het geen tijdverspilling om een hele dag (!) met name te discussiëren over de instelling van een avondklok, om vervolgens het aanvangstijdstip van die avondklok wel een halfuur (!) te verplaatsen? Was het instellen van die avondklok nu echt nodig? Enzovoort. En misschien hebben we ook wel andere vragen. Wat hebben we aan het geloof in 2021? Is het nu ook echt nodig om kerkdiensten te blijven beleggen, of kunnen we ook wel een tijdje zonder die bijeenkomsten? U kunt er vast nog wel een paar bedenken.
In die situatie zegt de Here Jezus Christus: mensen, kijk maar naar Mijn kracht. Verkijk u niet op het virus. Onderwerp u aan Mijn gezag!

Als wij dat alles overzien komt ook Mattheüs 22 aan bod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten”[5].
De liefde voor God – die volledig gezag over Zijn volk heeft – en de liefde voor alle mensen in onze omgeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Geweld en brand passen daar op geen enkele manier bij.     

Misschien zegt men wel: ‘Wij moeten gewelddadig optreden. Anders worden wij niet gezien en gehoord. Nu gebéurt er tenminste wat!’.
Laten wij echter deze les uit Marcus 1 leren: de Here Jezus Christus is machtiger dan wie of wat dan ook in deze samenleving; Hij heeft de leiding in ons aller leven. Dat maakt het leven meer ontspannen. Dat maakt het leven een stuk rustiger. Als er al ingegrepen moet worden, dan zal de Heer van hemel en aarde dat Zelf wel doen. En wij mogen ervan overtuigd zijn: onze sterke God kan dat prima alleen af!    
Daarom schrijft Paulus in Romeinen 12 en 13: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen”[6].    

In Marcus 1 lezen we: “En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea”[7]. Er werd over dat genezingswonder gepraat. Het was het gesprek van de dag. Dat was het begin: het Evangelie van Jezus’ genezende kracht verspreidde zich door het land en gaat nog altijd door de wereld.
De blijde Boodschap van Jezus Christus heeft ook Nederland bereikt. Het klinkt op Urk. En in Eindhoven. En in Enschede. En op vele, vele andere plaatsen. Nog altijd klinken Jezus’ liefdevolle bevelen. Met kracht en met gezag. Zijn genezende Evangelie gaat ver, mijlen ver uit boven de kracht van een zogenaamd zelfredzaam volk dat relletjes schopt en het recht in eigen hand neemt.

Noten:
[1] Geraadpleegd op maandag 25 januari 2021.
[2] Geciteerd van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365839-waarom-is-er-zo-vaak-onrust-op-urk-er-is-hier-jarenlang-weggekeken.html ; geraadpleegd op maandag 25 januari 2021.
[3] Marcus 1:27.
[4] Marcus 1:24.
[5] Mattheüs 22:37-40.
[6] Romeinen 12:18-13:2.
[7] Marcus 1:28.

28 januari 2021

Terug naar de basis

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”. Dat zegt Jezus in Marcus 1[1]. Hij staat aan het begin van Zijn werk op aarde. Hij vat de kern van Zijn boodschap samen.
Die samenvatting is van belang voor Bijbellezers van alle tijden. Ook voor ons dus.

De proclamatie van Jezus sluit naadloos aan op een profetie van Jesaja, in hoofdstuk 56: “Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden”[2].
Welnu – Jezus begint in Marcus 1 met Zijn werk. Met Zijn betalingswerk op aarde brengt Hij hemelse heil dichterbij. Allen die in Hem geloven mogen het weten: onze zonden worden vergeven, om Jezus’ wil.
Gelovige kerkmensen kijken terug op het werk dat de Heiland gedaan heeft. De woorden uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis mogen zij naspreken: “Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd; wij beschouwen alles als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus, onze Heer, alles te boven gaat. Wij vinden al onze troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt. Daarom noemt Gods engel Hem ook Jezus, dat is Verlosser, omdat Hij zijn volk zou redden van hun zonden”[3]
De kerk verkondigt ook vandaag nog: “bekeer u en geloof het Evangelie”.

Gelovigen bezitten die zekerheid in een onzekere tijd.
De NOS publiceert op zaterdag 23 januari een interview met Jaap van Dissel en Jacco Walinga, functionarissen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De kop boven het interview luidt: ‘Vooral de onzekerheid over corona neemt toe’.
Daaronder is onder meer het volgende te lezen.
“Behalve covid neemt vooral ook de onzekerheid toe. De onzekerheidsmarge is zo groot, dat die uit de grafiek loopt”.
En:
“Het is erg onzeker hoe de opbouw van natuurlijke immuniteit door het doormaken van infecties verloopt”.
En:
“Er zijn veel onzekerheden en voor een belangrijk deel gaat het om gedrag. Het is moeilijk te voorspellen of het genoeg is voor gedragsverandering. Het is hoopvol dat het in Engeland gelukt is de R omlaag te krijgen. Dan moeten wij dat ook kunnen. Maar de Engelsen hebben wel een veel breder en strenger pakket maatregelen”.
En:
“Wetenschappers hebben er plezier in als ze een standpunt moeten aanpassen, omdat nieuwe inzichten vooruitgang betekenen. Het is winst! In de politiek wordt dat wellicht eerder gezien als een soort doodzonde. Als je alle OMT-brieven bekijkt, dan zie je veranderingen in de advisering. En daarna vaak ook in het beleid. In de wetenschap is zoiets een fact of life, maar ik kan me voorstellen dat het in de politiek ingewikkelder ligt”[4].
Wij zien het: onduidelijkheid en veranderlijkheid zijn troef.

In zo’n tijd brengt de God van hemel en aarde Zijn kinderen terug naar de basis. Die basis is: bij en door Jezus Christus ontvangen volgelingen van Christus voor altijd vrijheid. In Galaten 4 beschrijft Paulus dat zo: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen”[5]. Dat Evangelie klinkt in een wereld die vol is met beperkingen. Maar het is, om met 1 Petrus 5 te spreken, “een korte tijd van lijden”[6]. Relatief kort – want het hemelse heil heeft eeuwigheidswaarde. Het wordt nooit meer afgepakt.

Wij leven in een tijd waarin het kerkelijk leven goeddeels stil ligt. Kerkleden zien elkaar weinig meer. Gemeenschap zijn? – als er op dit moment iets ingewikkeld is, dan is het dat wel. Laten we echter niet vergeten dat de Heiland al Zijn kinderen weer bijeen brengt. Zoals Paulus in Efeziërs 1 schrijft. Het was en is de bedoeling om “in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is”[7]

“Bekeer u en geloof het Evangelie”. Die Boodschap klinkt in een wereld die gedeprimeerd en verontrust is. En laten we eerlijk zijn – ten diepste is dat al jaren zo.
Jaren geleden al – het was in 1973 – zong de zanger en cabaretier Gerard Cox:
“Iedereen die heeft ’t over, morgen wordt ’t beter
Als de morgen dan nog maar bestaat
Want ik voel die nieuwe morgen komt eraan
En misschien is daarom ook dit lied ontstaan
Iedereen die heeft ’t over, morgen wordt ’t beter
Morgen zal het heus niet beter gaan
En ’t geeft niet hoe geëngageerd je bent
En ook niet welke partij of dat je stemt
Iedereen die heeft ’t over morgen wordt ’t beter
Zorg toch maar vandaag dat je er bent”[8].
Echter – Gereformeerden weten beter. Want de hemelse toekomst lonkt!

Noten:
[1] Marcus 1:15.
[2] Jesaja 56:1.
[3] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21.
[4] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2365572-rivm-vooral-de-onzekerheid-over-corona-neemt-toe.html ; geraadpleegd op zaterdag 23 januari 2021. In het citaat is de R de aanduiding van ‘reproductiegetal’; dat laat zien hoe snel het virus zich vermenigvuldigt. Het OMT is het Outbreak Management Team, het team van deskundigen dat de regering bij een virusuitbraak adviezen geeft.
[5] Galaten 4:4 en 5.
[6] 1 Petrus 5:10.
[7] Efeziërs 1:10.
[8] Geciteerd van https://muzikum.eu/nl/123-76-3765/gerard-cox/morgen-wordt-het-beter-songtekst.html . Voor meer informatie over Gerard Cox zie bijvoorbeeld https://www.gerardcox.nl/biografie/ . Beide sites zijn geraadpleegd op zaterdag 23 januari 2021.

27 januari 2021

Afgezonderd

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Gods uitverkoren kinderen behoren heilig te leven. Zij zijn uitgekozen door de God van hemel en aarde. Zij zijn aan Hem verbonden. De hemelse God geeft Zijn uitverkoren kinderen eindeloze vrijheid. 
In Leviticus 11 klinkt het: “U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo voortbewegen, en u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor verontreinigd wordt, want Ik ben de HEERE, uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig”[1].

U moet zich heiligen, staat er. In Leviticus 20 staat het nog eens met nadruk: “Heilig uzelf en wees heilig”[2]. En even verder: “Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn”[3]. Gods volk moet dus ook zelf zijn best doen om apart te blijven staan van de wereld. Nee, dat betekent niet dat u er altijd anders uit moet zien als de meeste medemensen. Maar het moet in uw gedrag blijken dat u bij de Here hoort. De keuzes die u maakt moeten het voor de mensen in uw omgeving duidelijk maken dat u een kind van God bent. Het moet helder zijn: deze man is een christen. Of ook: deze vrouw is een kerkganger.

Zeg niet dat die woorden uit het Bijbelboek Leviticus Oudtestamentisch zijn, en dus voor ons niet meer zo relevant. Want in 1 Petrus 1 staat te lezen: “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”[4].

In een christelijke internetencyclopedie kunnen we over de eerste brief van Petrus lezen: “Petrus schreef de brief toen hij zich samen met Marcus in Babylon bevond, waar een uitgebreide Joodse gemeenschap woonde. Het is echter ook mogelijk dat hij ‘Babylon’ gebruikte als een symbolische aanduiding voor de stad Rome”.
En:
“Petrus roept de lijdende christenen op tot een heilige levenswandel, zodat aan ieder duidelijk zal zijn dat ze niet lijden vanwege eigen zonden. Lijden hoort bij het christenleven, ook Christus heeft voor ons geleden. Lijden om Christus’ wil is genade van God”[5].
Het is dus belangrijk om heilig te leven, dat wil zeggen: door God apart gezet om ons aan Hem te wijden. Dat geldt zelfs in tijden van lijden!

Dat moeten wij helder voor ogen hebben.
De oude Grieken kenden de term ‘heiligen’ ook. Zij gebruikten die voor personen die apart gezet waren voor het dienen van hun goden[6].
Vandaag de dag voor het woord ‘heilig’ ook gebruikt in andere kringen.
In de Rooms-katholieke kerk bijvoorbeeld: “Voordat een overledene officieel door de paus heilig verklaard wordt, vindt een opeenvolging van onderzoekingen plaats. Aan elk stadium van onderzoek beantwoordt een ‘rang’ van kerkelijke erkenning. Er zijn vier stadia.
a. Wanneer een overleden gelovige geruime tijd na zijn of haar dood nog steeds verering geniet, kan er een officieel verzoek tot kerkelijke erkenning uitgaan naar de plaatselijke bisschop. Na een eerste vluchtige beschouwing wordt de overledene op een lijst geplaatst en aangeduid met Dienaar Gods.
b Na onderzoek van levenswijze, teksten en wonderen van de ‘Dienaar Gods’ gaat er bericht naar de Heilige Stoel in Rome. Wanneer daar de kwaliteit van het bisschoppelijk onderzoek wordt bevestigd is de vereerde opgeklommen tot Eerbiedwaardige.
c Nu worden vooral de wonderen onderzocht die aan de voorspraak van de Eerbiedwaardige in de hemel worden toegeschreven. Wanneer de paus deze erkent wordt de vereerde persoon zalig verklaard. In feite houdt dit in dat de plaatselijke verering door de paus wordt goedgekeurd en erkend.
d De zalige wordt heilig wanneer de paus officieel de verering voor de hele wereldkerk goedkeurt en aanbeveelt”[7].
Het woord ‘heilig’ wordt daarnaast ook door rechts-extremisten gebruikt. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Nederland schreef: “Vooral de aanslag van een Australiër in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij 51 mensen in een moskee werden gedood, heeft mensen aangezet tot copycat-gedrag. Het gebruik van sociale media en vooral het livestreamen van aanslagen -zoals in Christchurch- speelt daarbij een rol. Zo beschouwden de aanslagplegers van Oslo in Noorwegen en Halle in Duitsland de aanslagpleger in Christchurch als een heilige en verklaarde een van hen dat deze hem als zijn opvolger had aangewezen”[8].
Jazeker – ook moordenaars en hun navolgers worden niet zelden gekwalificeerd als heilig! 

In deze wereld worden heel wat mensen heilig genoemd of heilig verklaard als zij, volgens allerlei mensen om hen heen, grote verdiensten voor hun omgeving hebben.
Maar zo werkt dat in de kerk niet.
Dat blijkt ook wel uit de inzet van 1 Petrus 1. Petrus adresseert zijn brief als volgt: “…aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden”[9].
God de Vader heeft Zijn kinderen uitgekozen,
De heiliging is een activiteit van Gods Heilige Geest.
De Heilige Geest wijst ons voortdurend op Jezus Christus, de Heiland.
De Heilige Geest maakt ons gaandeweg gehoorzamer aan God.
Petrus schrijft: moge dat veel vaker en nog veel meer gebeuren!
Als Gods Geest in ons werkt, gaan wij ook zelf steeds meer keuzes maken die passen bij een burger van het koninkrijk van God.

Laten wij thans nog een ogenblik terugkeren naar Leviticus 11. U mag uzelf niet verontreinigen, zegt de Here. En daar staat dan bij: “Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig”. De God van het verbond is een Bevrijder. Hij verlost uiteindelijk van alle ellende die wij op deze aarde kunnen tegenkomen. In de hemel is totale bevrijding een feit.
Gods kinderen van alle tijden en plaatsen zijn apart gezet om die totale bevrijding te gaan ervaren!

Noten:
[1] Leviticus 11:43, 44 en 45.
[2] Leviticus 20:7 a.
[3] Leviticus 20:26 b.
[4] 1 Petrus 1:14, 15 en 16.
[5] Geciteerd van https://www.christipedia.nl/wiki/1_Petrus ; geraadpleegd op donderdag 21 januari 2021.
[6] Zie https://petersteffens.nl/artikel/heiligen-of-schijnheiligen/ ; geraadpleegd op vrijdag 22 januari 2021.
[7] Geciteerd van https://www.heiligen.net/voet_heilig.php ; geraadpleegd op vrijdag 22 januari 2021.
[8] Geciteerd van https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/jaarverslag-2019/extremisme ; geraadpleegd op vrijdag 22 januari 2021.
[9] 1 Petrus 1:1 b en 2.

26 januari 2021

Vorming in het vogelpark

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Een vogelpark – dat kunnen wij tegenkomen in Leviticus 11. Leest u maar mee: “En van deze vogelsoorten moet u een afschuw hebben; ze mogen niet gegeten worden, ze zijn iets afschuwelijks: de arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, elke soort kiekendief, elke soort raaf, de struisvogel, de velduil, de meeuw, elke soort valk, de steenuil, de visarend, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de ooievaar, elke soort reiger, de hop en de vleermuis”[1].

Het lijkt erop dat dit een tamelijk willekeurige opsomming van beesten is. Toch is er een overeenkomst: alle opgesomde vogels leven van aas of levende prooi. Dat betekent dus dat zij het bloed van andere dieren eten. En dat is iets dat de Here verboden heeft.

Wat is de achtergrond van de voedselwetten? Daarover doen heel wat theorieën de ronde.
Sommigen zeggen: dieren worden als onrein beschouwd, wanneer het eten ervan nadelig kan zijn voor de gezondheid.
Er wordt gezegd: dieren zijn onrein als zij kunnen worden geassocieerd met afgoden van buiten Israël.
Er wordt gezegd: de voedselwetten zijn bedoeld om de Israëlieten gehoorzaamheid en heiligheid te leren. Zij moeten leren om te zeggen: God wil het – punt.
Er wordt gezegd: onreine dieren ‘vertegenwoordigen’ de zonde; reine dieren zijn vaak een symbool voor een Goddelijk gebod dat onderhouden moet worden.
Er wordt gezegd: onreine dieren staan in verbinding met de dood; reine dieren zijn verbonden met het leven.
Er wordt gezegd dat de verklaring moet worden gezocht in de natuurlijke voedingsmiddelen die beschikbaar zijn. De voedselwetten worden geformuleerd vanuit de omstandigheden waarin men zich bevindt.
Er wordt gezegd: elke categorie dieren heeft een eigen wijze van voortbeweging – vogels hebben twee vleugels om te vliegen en twee poten om op te lopen; vissen hebben schubben ter bescherming en vinnen om mee te zwemmen; landdieren hebben hoeven om mee te lopen. Reine dieren beantwoorden aan deze standaarden. Dieren die buiten deze categorieën vallen zijn echter onrein: vissen zonder schubben en vinnen; vliegende insecten met meer poten enzovoort.
Er wordt gezegd: die opsommingen in Leviticus 11 zijn vooral om een ongeremde jacht te voorkomen.
Er wordt gezegd: in Leviticus 11 gaat het om heelheid, heiligheid en integriteit.
Men kan concluderen: “God laat (…) door een volk, dat de voedselwetten onderhoudt, zien wat zijn bedoeling met de wereld is: Hij is de God van het leven, de orde en de vrijheid. De onreine dieren symboliseren dat wat niet zijn wil weerspiegelt: dood, wanorde en slavernij”[2].

Onze God is de Heer van het leven. Van het geordende leven, wel te verstaan. En juist dat geordende leven geeft vrijheid. Dat is de vrijheid die de profeet Micha in hoofdstuk 6 bedoelt: “Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God”[3].
Gods volk moet leren dat afgoden niets waard zijn. In de praktijk van het kerkelijk leven heb je er niks aan. Die afgoden breken de kerk alleen maar af.

Gods volk moet zich realiseren dat het apart gezet is. Elke poging om een beetje op de onchristelijke wereld te lijken strandt. In de kerk geldt namelijk: alles of niets.
Gods volk moet beseffen dat het houden van Gods geboden pas echt tot leven leidt. Zoals bijvoorbeeld de dichter van Psalm 119 het zegt:
“Mijn ziel kleeft aan het stof;
maak mij levend overeenkomstig Uw woord.
Ik heb U mijn wegen verteld en U hebt mij verhoord;
leer mij Uw verordeningen.
Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen,
dan zal ik Uw wonderen overdenken”[4].

Leven zoals God het bedoelt heeft: dat is geen ver-van-ons-bed-show. Dat doen we in de omstandigheden van alledag. Niet alleen maar in het Bijbellezen en in de Bijbelstudie, maar in ons dagelijks werk: op kantoren, in bedrijven, langs de weg.
Alle door God uitverkoren mensen moeten beseffen dat zij rentmeesters zijn van de schepping die de Creator van hemel en aarde gemaakt heeft. ‘Je moet wat bereiken’. zeggen de mensen. Echter – druk bezig zijnde, gaat het er soms hard aan toe! Niet voor niets noteert de Prediker: “Indien u onderdrukking van de arme en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten letten op hén”[5].
In de kerk moet het anders toe gaan. Gods kinderen zijn rentmeesters: zij beheren de schepping die de Here hen ten gebruike heeft gegeven. Als het goed is vinden zij hun levensopdracht in Romeinen 12: “Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede”[6].

Nog één keer gaan we terug naar die tegenstelling: rein-onrein. Als het daarom gaat, spreekt onze doop boekdelen. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt daarover: Christus heeft “geboden al de zijnen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest -Mattheüs 28:19-, met gewoon water. Daarmee geeft Hij ons te verstaan: evenals het water waarmee de dopeling overgoten en voor aller ogen besprenkeld wordt, de onreinheid van het lichaam afwast, zo bewerkt het bloed van Christus hetzelfde van binnen, in de ziel, door de Heilige Geest; het besprenkelt de ziel en zuivert haar van zonden en doet ons van kinderen des toorns opnieuw geboren worden tot kinderen van God. Wij worden evenwel niet door het water als zodanig van onze zonden gereinigd, maar door de besprenkeling met het kostbaar bloed van de Zoon van God. Hij is onze Rode Zee, waar wij doorheen moeten gaan om te ontkomen aan de tirannie van Farao — dat is de duivel — en binnen te gaan in het geestelijke Kanaän. De dienaren van hun kant geven ons alleen het sacrament, dat zichtbaar is, maar onze Here geeft wat door het sacrament wordt aangeduid, namelijk de onzichtbare genadegaven. Hij wast onze ziel en reinigt haar grondig van alle onreinheden en ongerechtigheden. Hij vernieuwt ons hart, schenkt ons volkomen troost en geeft ons vaste zekerheid van zijn vaderlijke goedheid. Hij doet ons de nieuwe mens aan en Hij trekt ons de oude mens uit met al zijn werken”[7].
Het geheel overziende kunnen we zeggen: dat vogelpark in Leviticus 11 is reuze educatief!

Noten:
[1] Leviticus 11:13-19.
[2] Excurs ‘Rein en onrein’. Te vinden in de onlineversie van de Studiebijbel.
[3] Micha 6:6, 7 en 8.
[4] Psalm 119:25, 26 en 27.
[5] Prediker 5:7.
[6] Romeinen 12:9 b.
[7] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 34.

25 januari 2021

De avond dat het licht blijft

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Vanaf zaterdag 23 januari jongstleden geldt er in Nederland een avondklok. Wij moeten binnen blijven van 21.00 tot 04.30 uur. Men hoopt dat die maatregel een bijdrage zal zijn aan de bestrijding van het COVID 19-virus.
Die avondklok brengt ons vandaag bij de avond dat het licht blijft. Die komen wij tegen in Zacharia 14. Kijkt u maar: “Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft[1].

Laten wij die tekst bezien in het verband: “Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige”[2].

In Zacharia 14 gaat het over de dag van de Here. Het is Zijn dag. Gods vrederijk wordt geïntroduceerd! De Here eist de heerschappij over de schepping op. Hij handhaaft Zijn regering; uiteindelijk komt daar helemaal niemand meer tussen.
De komst van dat vrederijk heeft echter ook een keerzijde. Het wordt oorlog! Alle heidenvolken trekken gezamenlijk naar Jeruzalem, de stad van God. Zij willen de stad innemen. Zij willen de boel leeghalen. En dat lijkt ook prima te lukken. Het is een reële oorlogssituatie. Er staat zelfs bij dat de vrouwen in de stad verkracht worden. Plunderingen zijn aan de orde van de dag. Onrecht, rampspoed en algemene treurnis – de profeet Zacharia schetst een uiterst droevig beeld.
Jeruzalem wordt echter niet geheel verwoest. Er blijft nog volk in de stad over; een rest, zogezegd.
En dan zien we de Here in actie! Hij staat op de Olijfberg. Iedereen kan Hem zien. En Hij straalt overmacht uit. Ieder schepsel begrijpt in minder dan één seconde: hier staat de Machthebber van de kosmos! De Olijfberg wordt in tweeën gespleten. Er ontstaat een groot en diep dal. Wordt dat dal een vluchtweg voor goddelozen? Ach, dat zal een illusie blijken te zijn…
De Here komt. Samen met de heiligen, staat erbij. Wie zijn die heiligen? De engelen misschien? Of zijn het toch mensen? De exegeten zijn het er niet over eens.
Hoe dat zij – het is een uiterst merkwaardige dag. De opzet van de dag verraadt al dat de macht in de wereld definitief wordt overgenomen. Het is de omgekeerde wereld: de dag begint met licht en eindigt met dikke duisternis.
De God van hemel en aarde neemt de macht over. Hij regeert overal! Niet alleen in Israël, maar op elke plek van de aarde. Overal zal Zijn zegen merkbaar en voelbaar zijn.
De verhoudingen in de wereld worden weer hersteld. Alles wordt weer zuiver. Het is duidelijk: Gods kinderen zijn veilig, voor altijd. Wat een prachtig perspectief is dat!

Zacharia 14 brengt ons bijna als vanzelf naar het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Bijvoorbeeld naar hoofdstuk 21: “En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp”[3]. En ook naar Openbaring 22: “En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn”[4].
Er komt een overvloed van heil, het maximum van vruchtbaarheid aan!
Wij zijn op weg naar de eeuwigheid. Daar zal een en al geluk en vrede zijn!

Geluk en vrede – die beide steken schril af tegen de pas ingevoerde avondklok. Het is de zoveelste beperking, in een ultieme poging het besmettingsgevaar van COVID 19 en zogeheten coronamutanten te keren. Wellicht worden sommigen er wanhopig van. Wat te doen tegen depressiviteit? Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe gaan we om met puberende jeugd die contactarm bij de laptop zit?
Laten we maar tegen elkaar zeggen: de geordende maatschappij van vandaag is, vanwege ons aller gezondheid, aan allerlei grenzen gebonden; maar er komt een hemelse samenleving waarin grenzeloos geluk nimmermeer doorbroken zal worden.
Een onzichtbaar virus heeft de wereld in de war gegooid. Maar het moment komt dat de God van hemel en aarde voor alle wereldburgers te zien zal zijn. Dan komt er een magnifieke ommekeer: de glorieuze heerlijkheid in de woonplaats van God en al Zijn uitverkorenen!

Noten:
[1] Zacharia 14:7.
[2] Zacharia 14:6-9.
[3] Openbaring 21:23.
[4] Openbaring 22:1, 2 en 3.

22 januari 2021

Wees op uw hoede

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

“Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen”. De voorgaande tien woorden vormen het slot van de eerste algemene brief van de apostel Johannes[1]. Daar schrijft een pastor – een door God gezondene die zijn schapen zorgzaam naar groene weiden leidt. Het is de stijl van Psalm 23:
“Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam”[2].

Johannes schrijft in de verzen daarvoor: ”Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven”[3].

Gods kinderen ontvangen het vermogen om helder te zien om Wie het in hun leven draait. Dat moet aan Gods kinderen gegeven worden. En de God van hemel en aarde is er niet zuinig mee! De Emmaüsgangers ontvangen het in Lucas 24: “Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen”[4]. En Lydia, de purperverkoopster uit Thyatíra: “En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd”[5]. En de gemeente in Efeze; de apostel Paulus schrijft in Efeziërs 1 over “verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen”[6].  
Kerkmensen mogen dankbaar zijn. Zeker ook in deze tijd. Een virus gaat rond, inclusief diverse varianten daarvan. Het Nederlandse kabinet, Rutte III, is gevallen en demissionair geworden vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. ‘Grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’, stelt men vast; dat is voorwaar een spijkerharde conclusie! Echter – te midden van falende regeerders en rondwarende ziektekiemen staat de Redder. De Heiland staat, als het goed is, in het centrum van ons leven.   

De wereld is in twee kampen verdeeld: voor of tegen de Waarachtige. Drie keer staat dat woord ‘Waarachtige’ in het citaat. Een exegeet noteert: “De vertaling ‘waar’ of ‘waarachtig’ in de zin van ‘echt, werkelijk’ vinden we, wanneer er een tegenstelling gemaakt wordt tussen schijn en werkelijkheid of tussen oppervlakkige en diepere waarheid: wanneer Christus bijvoorbeeld het ‘waarachtige’ licht wordt genoemd, wil dat zeggen dat Hij ‘pas ten volle’ licht is in vergelijking met ander licht; evenzo wordt er gesproken van ‘waarachtige’ aanbidders of de ‘ware’ tabernakel, die in de hemel is”[7].
Tegenwoordig kennen we ledverlichting. LED is de afkorting van Light Emitting Diode. De Leds zelf zijn kleine lichtbronnen die door bewegende elektronen via een halfgeleidermateriaal verlicht worden[8]. Maar dat licht háált het niet bij het licht van onze God!
 
Het licht van Jezus Christus schijnt helder in een wereld waarin het steeds donkerder lijkt te worden. Juist daarom zet Johannes nog eens duidelijk neer waar het hem in deze brief om te doen is. Hij laat de rode draad in zijn brief zien[9].
De lezers moeten nog maar eens repeteren waar hoofdstuk 1 mee begint: “Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt”[10].
De lezers moeten terugdenken aan hoofdstuk 2: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven”[11].
De lezers moeten zich hoofdstuk 4 blijven herinneren: “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”[12].
En dan is er nog die retorische vraag uit 1 Johannes 5: “Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?”[13].
Om kort te gaan – Johannes wil het er wel bij ons intimmeren. Hij vraagt ons dringend: hebt u de Waarachtige scherp in beeld? En: zult u vanaf nu nooit meer geloof hechten aan allerlei andere filosofieën, theorieën en zogenaamde godsdiensten?

Johannes drukt het zijn lezers op het hart: “Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen”. Welke afgoden zijn dat, vandaag de dag? In dit artikel staan er drie:
* vrijheid – veel mensen lijken pas gelukkig als de lockdown achter de rug is en er nul beperkingen zijn. Maar is dat het hoogste goed?
* genderneutraliteit – het werd door verschillende media gemeld: “Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft aan het begin van de zittingsduur nieuwe huisregels vastgelegd. Die bepalen dat er niet meer mag worden gesproken in termen als man of vrouw, op welke manier dan ook (…) De benamingen ‘vader, moeder, zoon, dochter, broer, zuster, oom, tante, neef, nicht, echtgenoot, echtgenote, schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, zwager, schoonzus, stiefvader, -moeder, -zoon, -dochter, -broer, -zus, halfbroer of -zus, kleinzoon, kleindochter’ moeten worden ‘geschrapt en vervangen door ouder, kind, nakomeling, ouders kind, volle verwant, kindskind, kind van familie, huwelijkspartner, schoonouder, schoonkind, stiefouder, stiefkind, halve verwant of kleinkind’”[14]. Opnieuw is de vraag: is dat het hoogste goed?
* klimaat –  het online journalistiek platform De Correspondent schreef in november 2020: “Als de afgelopen vijf jaar klimaatjournalistiek mij iets geleerd heeft, dan is het dit wel: niets is onvermijdelijk. Ja, heel veel pijlen wijzen de verkeerde kant uit: de hoeveelheid broeikasgassen die we uitstoten, de snelheid waarmee ijskappen afkalven en diersoorten uitsterven, de hitterecords en de bosbranden… Maar kijk ook naar wat er goed gaat: er zijn krachtige (jongeren)bewegingen voor klimaatactie die aanwijsbare invloed hebben op de politiek, overheden zijn ambitieuzer dan ooit, alternatieven voor fossiele energie en voor vlees worden steeds aantrekkelijker…
Het is dus veel te vroeg om te concluderen dat klimaatverandering uit de hand zal lopen. Hoe de toekomst eruitziet, bepalen we zelf” [15]. En wederom ligt daar de vraag: is dat het hoogste goed?

Laten wij het maar bij Psalm 63 houden:
“Uw liefde is het hoogste goed
dat U, o God, mij hebt gegeven,
uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet”[16].

Noten:
[1] 1 Johannes 5:21.
[2] Psalm 23:2 en 3.
[3] 1 Johannes 5:19 en 20.
[4] Lucas 24:45.
[5] Handelingen 16:14 b.
[6] Efeziërs 1:18.
[7] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; woordstudie alethinos.
[8] Zie https://www.ledshop-groenovatie.com/blog/Hoe-werkt-een-LED-lamp-eigenlijk ; geraadpleegd op maandag 18 januari 2021.
[9] In het onderstaande gebruik ik onder meer: dr. S. Greijdanus, “De eerste brief van den apostel Johannes”. – 1929.
[10] 1 Johannes 1:1-4.
[11] 1 Johannes 2:22, 23 en 24.
[12] 1 Johannes 4:9.
[13] 1 Johannes 5:5.
[14] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1011739/geen-man-of-vrouw-meer-in-het-huis-van-afgevaardigden ; geraadpleegd op maandag 18 januari 2021.
[15] Zie hierover https://decorrespondent.nl/11835/om-de-aarde-te-kunnen-redden-moeten-we-ook-de-democratie-redden-en-andersom/1304323515-7ba07f90 ; geraadpleegd op maandag 18 januari 2021.
[16] Dit zijn regels uit Psalm 63:2 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.