gereformeerd leven in nederland

11 februari 2022

Christus’ koopkracht

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Wat is de belangrijkste boodschap van een Evangelieverkondiger? De apostel Paulus vat die in 1 Corinthiërs 15 als volgt samen.
“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene”.
Christus is opgestaan! Hoe dat mogelijk is, dat begrijpen wij niet. Hoe dat precies gegaan is, dat weten wij niet. Maar er zijn heel wat mensen die Hem na Zijn sterven op aarde hebben gezien. Het moet dus wel waar zijn.
De Heiland heeft voor onze zonden betaald. Dat is waar.
Dat is het evangelie dat de kerk in deze wereld mag en moet proclameren![1]

In 1 Corinthiërs 15 schrijft Paulus: Christus is gestorven voor onze zonden.
Dat betekent in ieder geval: in Zijn lijden, sterven en opstanding toonde de Here Jezus Christus een geweldige en ongeëvenaarde koopkracht.
U weet het vast wel: er zijn momenteel veel zorgen over de koopkracht in veel Nederlandse huishoudens. En het is goed dat daar veel aandacht voor is.
Maar het allerbelangrijkste is toch “dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost”. Herkent u Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus? Ziet u het onovertroffen effect van Christus’ koopkracht?

Jezus Christus opent de route naar God. Hij wijst ons Hoogstpersoonlijk de weg, schrijft de apostel Petrus daarover in zijn eerste algemene brief. Hij is het “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen”. Jezus Christus brengt ons bij God, schrijft Petrus ook: “Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest”[2].
Ook in 2022 is dus het motto: wandel maar stillekens achter Hem aan, in de richting van de eeuwige toekomst!

Het is belangrijk om dat vast te houden. Er gaat namelijk een storm van egoïsme over de westerse wereld. God moet onze problemen oplossen. En als Hij dat niet doet, moet Hij ons in ieder geval leren om met onze problemen te leven. En nee, dat levensgevoel gaat de kerk niet voorbij. De vraag ‘Wat doe ik als christen?’ is allesoverheersend geworden. Voordat wij ’t weten draait het bij de beantwoording van die vraag om… onszelf. Daar moeten wij voor uitkijken!
Paulus toont in 1 Corinthiërs 15 aan dat mensen niet op de eerste plaats moeten gaan staan. Want hij schrijft ook: “Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd”.
Met andere woorden: wij kunnen ons heel druk maken over al die mensen die Christus na Zijn sterven op aarde gezien hebben; maar daar gaat het niet om. Alles draait om God en Zijn genade![3]

In een recensie van een boek van professor dr. A. van de Beek staat onder meer te lezen: “Waarom willen die ikken van ons vooral rust? Je kunt dat zelfgenoegzaam invullen, je kunt je ook afvragen waarom mensen zo oververmoeid zijn, overprikkeld, overvraagd – door grote verlangens in hun werk, gezin en relaties, en dan zijn er óók nog God, de kerk, ouders, familie. En dat roept weer de vraag op hoe groot onze ‘ikken’ nu echt zijn. Misschien biedt de moderne tijd wel vooral een illusie van vrijheid, terwijl onze keuzes, wensen en levensinvulling feitelijk door allerlei andere krachten worden vormgegeven dan door mijn ‘ik’”.
Gesteld dat dat laatste waar is, dan is het des te meer zaak om onze agenda te bewaken. Dan kunnen wij meteen onze prioriteitenlijstjes eens kritisch bezien.

“‘De meeste mensen doen wat ze willen en waarin ze zin hebben. Dat geldt niet alleen in de brede cultuur, maar ook in de kerk”, concludeert professor Van de Beek in zijn boek. Zijn publicatie is getooid met de veelzeggende titel ‘Ego’. Van de Beek geeft zonder twijfel een alarmsignaal waar aandacht aan geschonken moet worden!
Laten wij in verband met dat alarmsignaal nog even luisteren naar die kernboodschap uit 1 Corinthiërs 15.
Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften.
Hij is begraven, overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgewekt, overeenkomstig de Schriften.
Heel Gods Woord getuigt daarvan. Het is in alle toonaarden aan den volke verkondigd. Het evangelie van Christus’ koopkracht weerklinkt de eeuwen door.
Laten wij maar eerlijk zijn: tegenover Christus’ koopkracht schrompelen menselijke ego’s ineen![4]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 15:3-8.
[2] In deze alinea citeer ik 1 Petrus 2:24 en 25 en 1 Petrus 3:18.
[3] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 15:10 en 11.
[4] Het citaat komt uit: Dick Schinkelshoek, “God is er niet om mijn problemen op te lossen”. Recensie in: Gulliver, bijlage bij het Nederlands Dagblad, vrijdag 4 februari 2022, p. 6 en 7.
De gegevens van het boek dat gerecenseerd wordt zijn: Bram van de Beek, “Ego. Cultuuranalyse van het ik”. – Utrecht: KokBoekencentrum, 2022. – 224 p.
Professor Van de Beek, een hervormd theoloog, was van 1981 tot 2000 hoogleraar dogmatiek aan de Universiteit Leiden en van 2000-2010 hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: