gereformeerd leven in nederland

13 april 2022

Intocht in Jeruzalem

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In ons leven zien wij, als wij nauwkeurig kijken, op vele plaatsen Gods goedheid. Zelfs in de meest deplorabele omstandigheden is er wel reden om optimistisch te blijven over het vervolg van ons leven. Want zelfs als wij het aardse leven plotsklaps los moeten laten is er een magnifiek vervolg: wij krijgen een definitieve woonplaats in de hemelse heerlijkheid.
Het is van groot belang om die blijde Boodschap scherp voor ogen te hebben.
Dat zal hieronder blijken[1].

Zonder het te weten wijzen Jezus’ discipelen in Lucas 19 op die hemelse glorie. Want zij roepen bij Jezus’ intocht in Jeruzalem: “Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen”. Dat roepen heeft een diepe betekenis. Want de discipelen proclameren niet zomaar wat. Zij grijpen terug op Psalm 118:
“Och Heere, breng toch heil;
och Heere, geef toch voorspoed.
Gezegend wie komt in de Naam van de Heere!
Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere”.
In de Oudtestamentische tijd zong men de pelgrims met die woorden toe. Maar in Lucas 19 krijgt Psalm 118 een diepere betekenis. Hij is de Verlosser waarover eeuwenlang door profeten gesproken is. De profeet Maleachi was indertijd heel duidelijk geweest: “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de Heere van de legermachten”. Welnu, dat moment is in Lucas 19 aangebroken[2].

De discipelen nemen grote woorden in de mond.
Vrede in de hemel!
Heerlijkheid in de hóógste hemelen!
De discipelen beseffen niet precies wat zij zeggen. De betekenis van hun juichkreten overzien zij ongetwijfeld niet. Waarom zeggen zij die woorden dan? Omdat hen de woorden klaarblijkelijk in de mond gelegd worden. De intocht in Jeruzalem wordt op Goddelijke wijze geregisseerd.
Onze God is de God van hemel en aarde. Hij vangt heel de kosmos in Zijn blik. Tijdens die intocht in Jeruzalem wordt het duidelijk voor mensen die goed naar de inhoud van de juichkreten luisteren: Jezus wordt geen koning van een aards koninkrijk. Nee, Zijn greep is groter. Onze Heiland zegt het in Johannes 18 Zelf tegen Pilatus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier”.
Het is dus een hemels koninkrijk. Dat koninkrijk is hier op aarde niet zomaar te zien. Het is een kwestie van geloof.
De juichkreten van Jezus’ discipelen worden door veel toeschouwers overgenomen. Heel het omringende volk laat – zonder zich dat te realiseren – weten dat Christus’ koninkrijk een hemelse dimensie heeft!
Ook voor ons is het anno Domini 2022 belangrijk om die laatste gedachte vast te houden. Wij leven in een wereld vol misstanden en rampen. We horen over de opwarming van de aarde. Gods wet wordt met voeten getreden. Huwelijkstrouw is bijvoorbeeld vaak ver te zoeken. Er zijn veel internationale spanningen die bij tijd en wijle tot een oorlog leiden. In zo’n enerverende wereld kan zomaar de vraag rijzen: kan God hier nou niets aan doen?? Laten wij elkaar voorhouden: de hemelse God doet er wat aan; maar dat is niet altijd zichtbaar, want Hij sticht een hemels Koninkrijk. In dat Koninkrijk krijgen gelovige kinderen van God een schitterende woonplaats![3]

In Lucas 12 had de Here Jezus al tegen Zijn discipelen gezegd: “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”. De kleine kudde van 2022, de kerk, mag dat feit ook op zichzelf toepassen. Die kant gaan wij op. In dat kader staat ook de intocht in Jeruzalem. Natuurlijk, het gaat in Lucas 19 over het aardse Jeruzalem. Maar dat is nog maar een klein begin.
Jesaja maakt het in Zijn tijd al veel grootser. Want Jesaja 60 begint zo: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden”. Ook Zacharia heeft in zijn tijd een brede blik: “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde”.
Onze God brengt in Openbaring 3 het hemelse Jeruzalem Zelf ter sprake: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam”. In Openbaring 21 zien we hoe Jeruzalem Gods glorie gaat weerspiegelen: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is”. En even verder: “En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan”.
Jezus Christus deed intocht in het aardse Jeruzalem.
Al de uitverkorenen zullen intocht doen in het hemelse Jeruzalem.
En daarom mogen we zeggen: Lucas 19 is nog maar het begin![4]

Noten:
[1] Zie voor een uitwerking van het bovenstaande mijn artikel ‘Dopen, Pasen en Pinksteren’, hier gepubliceerd op maandag 11 april 2022. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2022/04/11/ .
[2] In deze alinea citeer ik achtereenvolgens Lucas 19:38, Psalm 118:25,26 en Maleachi 3:1 b.
[3] In deze alinea citeer ik Johannes 18:36.
[4] In deze alinea citeer ik achtereenvolgens Lucas 12:32, Jesaja 60:1,2, Zacharia 9:9,10, Openbaring 3:12, Openbaring 21:1,2 en Openbaring 21:10.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: