gereformeerd leven in nederland

6 oktober 2022

Depri… en dan?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Suïcide – zelfmoord – blijft ons bezighouden. De gevolgen van de coronacrisis zijn momenteel wel beheersbaar. Je zou dus zeggen dat het nu wat beter moet gaan.
Maar dat blijkt iets te simpel.

De NOS meldt op donderdag 29 september: “Relatief veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, ook nu de meeste coronamaatregelen al maanden zijn opgeheven. Dat concludeert het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen), waarbij onder meer het RIVM en de landelijke GGD betrokken zijn, in een gezamenlijk onderzoek. Ongeveer een op de zes jongeren tussen 12 en 25 jaar denkt er serieus over een einde aan zijn leven te maken. Dat percentage is de afgelopen maanden nauwelijks gedaald.

‘Daar waren we eigenlijk wel verrast over’, zegt Michel Dückers, bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid en een van de onderzoekers. “Je zou verwachten dat het beter gaat, omdat jongeren weer kunnen afspreken en hun leven oppakken. Maar dat zien we niet terug in de mentale last’, legt hij uit in het NOS Radio 1 Journaal”.
Zijn er oorzaken aan te wijzen?
“Er wordt vaker over zelfdoding gedacht door jongeren die stress ervaren door het beeld dat anderen van hen hebben. Ook vanwege school en andere verplichtingen ervaren veel jongeren druk”. De vraag ‘Hoe kom ik bij anderen over?’ kan martelende onzekerheid geven. En er is dus prestatiedruk.
En verder: “We zijn in een soort crisissamenleving terechtgekomen”. Men begrijpt: dat helpt ook al niet[1].

De sfeer in Nederland is, over het algemeen gesproken, nogal gedeprimeerd. Daar hoeven wij niet omheen te draaien.
Maar juist in deze situatie mag de kerk verkondigen: er is hoop. Er is meer dan crisis-op-crisis!

De kerk mag en moet Johannes 5 rondbazuinen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven”[2].

Johannes 5 barst van leven.
Een man die al achtendertig jaar ziek is, ontvangt – om zo te zeggen – nieuw leven.
En Jezus Christus laat het zonder omwegen weten: ‘Iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij gestuurd heeft eeuwig leven’.
Het blijft niet bij die ene man die al tientallen jaren in Bethesda ligt. Iedere gelovige heeft eeuwig leven. 

Ja – het staat echt in Johannes 5: wie in Jezus Christus gelooft heeft het eeuwige leven. Dat geldt voor de ouderen. En voor de jongeren geldt het niet minder.
Als wij denken: ‘Het leven is helemaal niks aan. Ik kan niks bijdragen. Wat doe ik hier nog?’ mogen wij het tegen elkaar zeggen: Jezus Christus geeft ons eeuwig geluk dat niemand kapot maken kan!
Als wij denken: ‘Het leven is één grote ramp! Ik heb er echt geen zin meer in…’, dan mogen wij het ronduit tegen elkaar zeggen: voor wie in Jezus gelooft wordt het echt beter!

Wat zien wij daar nu van? Niet al teveel, inderdaad. Maar er is hoop. We verwachten meer dan het aards gewauwel. Wij verwachten meer dan ruzie, ongeluk en oorlog. Wij verwachten meer dan al het aards gekrakeel.
Wij zuchten nu vaak. Wij zijn gedesillusioneerd. Het had zo mooi kunnen zijn, maar…
Wie in het leven teleurgesteld is, mag het beseffen: ik ben niet de enige die dat overkomt!
Lees maar mee Romeinen 8: “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam”.
Ziet u dat? Heel de schepping zucht. Alles en iedereen heeft last van de ellende op aarde.
Maar in de kerk zijn we bevoorrecht.
Want daar wordt het ons ingepompt: wij zijn tot Gods kinderen aangenomen!
Paulus schrijft: “…In de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding”.
Wie hoopt op verlossing is al zalig.
En natuurlijk – ons leven is, welbeschouwd, niet zelden een zwak zaakje. Maar daarom “komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”. De Heilige Geest zucht met ons mee!

Gods kinderen voelen zich nog niet zalig.
Maar zij zijn het wel.
Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze dat zij al een plaats in de hemel hebben. In Efeziërs 2 staat het zo: “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus”.
U ziet het: het begin is er al![3]

De sfeer in Nederland is ietwat gedeprimeerd. En nee, de wereld is niet vol lachende mensen. Er is altijd en overal wel wat.
En misschien denken wij wel: ‘Is er nog iemand die er wat aan doet??’. Antwoord: Jazeker – uiteindelijk wel! Dat lezen wij in Johannes 5. Ja – alweer Johannes 5. Kijkt u maar mee: “…De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis”.

Laat het ons maar helder voor ogen staan: Gods kinderen – ook zij die tijdens hun aardse bestaan zeer depressief waren – zullen dan worden verwezen naar de hemel waar God alles is in allen; want hun plaats is daar al gereserveerd![4]

Noten:
[1] De citaten komen van https://nos.nl/artikel/2446410-aantal-jongeren-met-suicidale-gedachten-ook-na-corona-hoog ; geraadpleegd op donderdag 29 september 2022.
[2] Johannes 5:24,25.
[3] In deze alinea citeer ik Efeziërs 2:4-6.
[4] In deze alinea citeer ik Johannes 5:28b,29.

5 oktober 2022

Vrolijk en onbezorgd

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De profeet Habakuk stimuleert de kerk tot biddend zingen. Dat doet hij in hoofdstuk 3 van zijn profetie. Lees maar mee: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider, bij mijn snarenspel”[1].

Wij zijn wellicht geneigd om te denken: nou nou, die Habakuk is wel een optimist.
Man man, is Nederland wordt de toren van problemen steeds hoger! De energierekening is zo hoog dat massa’s mensen in de problemen komen. En het is te simpel om te zeggen: trek maar een extra trui aan…
En dan toch van vreugde opspringen? Is dat, op z’n zachtst gezegd, niet een tikkeltje wereldvreemd?
Laten wij ons een ogenblik bezinnen.

In de tijd van Habakuk waren er nog weinig of geen apparaten. Die zijn er nu wel. En wij maken er gretig gebruik van. Is er een coronacrisis? Kijk met behulp van de apparaten in het laboratorium of je het coronavirus kunt uitschakelen. Is er vogelgriep? Ga met behulp van apparaten bekijken of we deze ziekte de wereld uit kunnen helpen!
Natuurlijk – wij zeggen ook: u moet zorgen dat u veel beweging krijgt; dan kan die portie pillen hopelijk nog even wachten. Niettemin is het niet overdreven om te zeggen dat techniek ons leven maar al te vaak beheerst.

Oorzaak en gevolg hangen onverbrekelijk met elkaar samen.
Neem nu de lockdowns in verband met de coronacrisis. In den beginne begreep een ieder waarom die nodig waren. De effecten waren vaak niet al te groot. De neveneffecten bleken echter een enorme omvang te hebben. Wat doen we in een dergelijk geval? Wij zeggen tegen elkaar: laten we nog maar even volhouden… Als wij nu ingrijpen en vervolgens lang genoeg ons best doen, dan lukt het wel om er nog iets van te maken.
Is er een stikstofcrisis? Er moet ingegrepen worden, en wel zo spoedig mogelijk!
Is er een energiecrisis? Aanpakken die zaak. De problemen moeten opgelost worden!
Is er een crisis in de woningbouw? Versoepel de regels met spoed!

Volmondig moeten we erkennen dat wij in actie moeten komen als er problemen zijn. Op zichzelf is dat niet verkeerd.
Maar Habakuk leert ons dat wij ook iets anders moeten doen.
Wij moeten elkaar leren bidden.
Wij moeten elkaar leren zingen.
Niet zelden leren we elkaar andere dingen. We leren elkaar om uit te komen voor onze mening. We leren elkaar discussiëren – in het gezin, in de familie, in de kerk.
Wij leren elkaar twijfelen. Want ach, er zijn zoveel verhalen. Er zijn zoveel goedbedoelde en goed klinkende theorieën. Zelfs de toon van wetenschappers is bij tijden fel. Soms lijkt het wel een concurrentiestrijd… En als wetenschappers heldere verhalen houden blijken allerlei nuanceringen in de publieke opinie en in de communicatie vanuit overheidsinstanties rap weg te vallen.  
Habakuk wijzigt onze denkrichting. Hij leert ons om vrolijk en onbezorgd te zijn. Hij leert ons om niet altijd maar van gedachten te wisselen over de problemen in de wereld. Trouwens, het uitwisselen van meningen kan er soms ook de oorzaak van zijn dat broeders en zusters zich van elkaar verwijderen.
Habakuk wijst ons eerst en vooral op God.
Laten wij, als wij spreken over onze angsten, in het gebed samen naar de Verbondsgod toe gaan: biddend en/of zingend. Laten we maar proberen om, als wij onze ziektegeschiedenissen met elkaar doornemen, samen dichter bij de Heiland te komen. Laten tegenpolen in de kerk vooral pogingen blijven doen om elkaar lief te hebben. Laten wij maar tonen dat de maatschappij niet altijd maar maakbaar is[2].

Blij belijden – dat lukt ook vandaag. Dat lukt zelfs als veel boeren op zoek moeten naar een nieuwe, verantwoorde bedrijfsvoering. Dat lukt zelfs als het koud wordt in huis. Dat lukt altijd, welk onheil ons ook treft.
Wie in 2022 de Habakuk-strategie toepast vindt rust in zijn leven!

Noten:
[1] Habakuk 3:17-19.
[2] In het bovenstaande maak ik gebruik van: Aart Nederveen, “Wat heeft de coronacrisis met ons gedaan?”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 9 juni 2022, p. 30,31.  

4 oktober 2022

Daniëls droom wordt werkelijkheid

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De droom die in Daniël 7 beschreven wordt roept allerlei vragen op. De kern van die vragen is wel deze: wat moeten wij vandaag met die droom beginnen?

Maar wij beginnen vandaag ergens anders. In Daniël 5 namelijk.
Daar lezen we: “Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht?”. Daniël is blijkbaar op een zijspoor gezet. De aardse regeerders vinden de woordvoerder van God blijkbaar niet zo belangrijk meer. Maar God acht de taak van Daniël nog niet voltooid. Gods profeet gaat grote dingen zien![1]

Nu gaan wij weer naar Daniël 7.
Daar komen vier beesten uit de zee omhoog. Die beesten stellen vier koninkrijken voor.
Met name dat vierde koninkrijk is beangstigend. De hele aarde wordt vernield. Alles gaat kapot!
Maar dwars door alles heen behoren gelovige mensen vast te houden aan hun belijdenis: onze Heiland heeft alle macht, in heel de kosmos![2] 

De zee waarover het in dit hoofdstuk gaat, is geen echte zee. Het is een beeld van de volken op aarde. Die volken zijn voortdurend in beweging. Al die volken zijn heel druk bezig, met van alles en nog wat.
Die volkerenzee komen we ook tegen in Jesaja 17: “Wee, het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee; en wee, het gedruis van natiën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het…”.
De zee is dus een symbool van de drukte van alle volken op aarde[3].

Het gerechtshof houdt in Daniël 7 zitting. De rechters zitten op tronen. Wij kennen die tronen ook uit Openbaring 4: “En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd”.
In Openbaring 4 gaan wij even terug in de tijd. We kijken naar de senioren uit het Oude Testament. Die veteranen staan als een wolk van getuigen om nieuwtestamentische kerkleden heen. Er wordt dus naar ons gekeken![4]

De Oudtestamentische gelovigen zijn al in de hemel. Wij zijn nog op aarde. Maar in Christus is dat één geheel. Dat blijkt uit Efeziërs 1. Daar schrijft de apostel Paulus: “In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid (…) om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is”.
Zeg het maar even zo: de ‘bovenafdeling’ en de ‘benedenafdeling’ van de kerk zijn al één. In Christus komen die afdelingen steeds dichter bij elkaar. Dat komt omdat Jezus Christus alle macht van Zijn Vader ontvangen heeft. De kerk erkent Zijn gezag. Wij weten het: Christus is het Hoofd van de kerk. De kerk is de plaats waar alles spreekt van Hem. Alles en iedereen wordt vervuld van de Heiland[5].

Jezus Christus komt uit de hemel. Hij komt “met de wolken van de hemel” staat in Daniël 7.
Hij komt dus niet omhoog uit de volkerenzee. Mensen die vandaag de dag gaan roepen: ‘Hier is Christus, hier moet u wezen’ zullen we dus zeer wantrouwend moeten benaderen. De Heiland komt niet vanuit het volk, maar van boven. Voor heel wereldburgers komt Hij uit onverwachte hoek. Maar de kerk weet: als wij Hem willen zien komen, moeten we naar boven kijken!

Daniël 7 leert ons de drukte van mensen van onze tijd te relativeren. ‘We leven in een spannende tijd’, zeggen wij vaak. En dat is waar. Maar de wereldgeschiedenis als geheel is heel enerverend. En wij weten toch hoe het afloopt? Paulus formuleert dat ook in 2 Timotheüs 2: “Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen”.
De Heiland prikt door onze drukdoenerigheid heen. Hij neemt ons mee naar Zijn toekomst. Daar heeft niemand lege portemonnees. Daar zijn hoofdpijndossiers uit de tijd.
Daniëls droom wordt werkelijkheid![6][7]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Daniël 5:13.
[2] Zie voor een uitwerking van het bovenstaande https://bderoos.wordpress.com/2022/10/03/ .
[3] In deze alinea citeer ik Jesaja 17:12 en 13 a.
[4] In deze alinea citeer ik Openbaring 4:4. Verder maak ik gebruik van: Dr. H.R. van de Kamp, “Openbaring – Profetie vanaf Patmos”. – Kampen: Kok, © 2000. – p. 165.
[5] In deze alinea citeer ik Efeziërs 1:7,8,10. Verder gebruik ik Efeziërs 1:22,23.
[6] In deze alinea citeer ik 2 Timotheüs 2:12,13.
[7] Het onderwerp van dit artikel is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen aanstaande donderdagavond, 6 oktober 2022, zo de Here wil een bespreking wijdt aan Daniël 7. Van voornoemde vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij het maken van haar inleiding.

3 oktober 2022

De versnelde film

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

In Daniël 7 heeft Daniël een droom. In die droom zijn we op zee. Daar stormt het, en niet zo’n klein beetje ook. Uit die zee komen vier indrukwekkende beesten omhoog.
Het eerste beest lijkt op een leeuw, maar hij heeft vleugels. Die vleugels doen denken aan een adelaar. Aan een roofvogel dus. Maar die vleugels worden er afgetrokken. Opeens wordt dat beest opgetild. En dan kan het staan, net als een mens. Het beest krijgt ook een menselijke geest.
Het tweede beest lijkt op een beer. Het staat op zijn achterpoten. En het heeft iets in z’n bek: drie ribben. Een stem zegt: eet veel vlees.
Het derde beest lijkt op een panter. Maar het heeft vier vleugels op zijn rug. Het heeft bovendien vier koppen. Een machtig beest!
En dat is er dat vierde beest. Dat is een klasse apart. Wie er naar kijkt wordt er bang van. Wat een kracht! Wat een tanden – die zijn nota bene van ijzer! Alles wat op zijn weg komt wordt verslonden en weggevaagd! Wie goed telt, ziet in totaal tien horens op dat beest. Terwijl Daniël naar dat verschrikkelijke beest kijkt, komt er nog een kleine hoorn tevoorschijn. Die kleine hoorn eist, terwijl die groeit, steeds meer ruimte op. Uiteindelijk worden drie horens van dat beest afgetrokken. Zo komt er plaats voor die groeiende hoorn. Op die nieuwe hoorn zitten mensenogen. Er zit ook een mond op. Er klinkt een stem – uit die mond komen ronduit goddeloze woorden. Er worden Godslasterlijke dingen gezegd. Die nieuwe hoorn blijkt een verschrikkelijke opschepper. Hij weet zogezegd alles beter![1]

De droom van Daniël gaat verder. Er worden tronen neergezet. Op één van die tronen gaat de Oude van dagen zitten. Dat is God. Hij is er altijd geweest en Hij zal er altijd zijn! De Man heeft hagelwitte kleren aan. Hij heeft ook heel wit haar.
De troon waar Hij op zit is heel bijzonder. Die troon is namelijk gebouwd van vuur. Zelfs de wielen zijn van vuur.
En dat is nog niet alles. Er stroomt een rivier bij God vandaan. Dat is niet een rivier vol water – nee, het is een en al vuur.
Denk niet dat de hoge God, in het wit en te midden van dat laaiende vuur, helemaal alleen is. Niets is minder waar. Hij heeft heel veel dienaren om Zich heen. Duizenden dienaren staan voor Hem gereed. Nee, nog meer: miljoenen zijn het er. Wat brengt God een massa dienaren op de been!  
En dan zien we de rechtbank. Er komt een rechtszaak aan. Die rechters gaan op de tronen zitten. Er gaan boeken open. En als Gods rechters dat doen, dan weet iedereen: alle onrecht gaat de wereld uit. Hoeveel list, bedrog en onbillijkheid er ook is: het verdwijnt helemaal![2]

De gevolgen blijven niet uit. Die nieuwe hoorn van hierboven wordt gedood. Die opschepper houdt op met praten. Het goddeloze gezwets stopt.
Er zijn natuurlijk nog drie beesten. Die worden ook gedood. Dat gebeurt echter niet meteen. Ze mogen nog even blijven leven. Maar het is duidelijk: die beesten hebben nu geen enkele macht meer[3].

En dan gebeurt er nog iets opmerkelijks. Er komt iemand aan die voor de troon van de Oude van dagen gaat staan. Het is Iemand: Jezus Christus!
Hij krijgt alle macht. Zijn positie wordt ongeëvenaard. Glorieus! Prachtig!
Hij wordt Koning. Voor eeuwig!
Dat Koninkrijk blijft voor altijd bestaan. Dat Koninkrijk is sterk en stabiel: niemand kan het vernietigen![4]

Wat betekent dit nu allemaal?
Daniël wordt er heel bang van. Maar er is iemand die Daniël geruststelt. Het volk van God zal Gods Koninkrijk ontvangen. Gods rijk is voor altijd hun thuis!
Daar begint het mee.
De uitlegger gaat verder.
Die vier beesten staan voor vier koninkrijken.
Dat vierde koninkrijk is uniek. Het is totaal anders dan die eerste drie. Dat vierde koninkrijk zal uiterst dominant zijn. Overal en nergens laat het zijn invloed gelden. De hele aarde wordt als het ware opgegeten. Verslonden. Opgeslokt. Alles wat opgebouwd is wordt een puinhoop.
Uit dat vierde koninkrijk komen tien koningen. En na die tien koningen komt er nog een elfde machthebber. Als hij aan bewind komt wordt alles anders. Die elfde koning maakt een enorme hoop kabaal. Hij is een geweldige blaaskaak. Hij overwint zijn voorgangers. Gods volk komt in groot gevaar. Die blaaskaak-koning zal proberen Gods plan te veranderen. Hij zal Gods volk doden.
Zou het die elfde koning ten langen leste lukken om de macht over te nemen?
Zou het die elfde koning lukken om de regeringsverantwoordelijkheid van God over te nemen?
Daar lijkt het wel op. Die elfde koning lijkt gedurende een behoorlijk lange tijd aan de winnende hand.
Maar dan komen die rechters in beeld.
Die elfde koning wordt kapotgemaakt. Verdelgd. Verpletterd. Er blijft niets meer van hem over.
Het volk van de allerhoogste God – dat krijgt de macht. De God van hemel en aarde wordt voor eeuwig en altijd Koning van de kosmos. Alle heersers zullen Hem gehoorzamen.
Dat is de realiteit waaraan in Daniël 7 gewerkt wordt![5]

Daniël is verbijsterd.
Het is allemaal teveel voor hem.
Heel de wereldgeschiedenis gaat in een versnelde film aan hem voorbij.
Het is eigenlijk geen doen om dit allemaal te bevatten.
Daniël is er ziek van.
Hij heeft teveel beleefd.
Het is allemaal te dol!

Wie Daniël 7 leest zal wellicht ook verzuchten: het is allemaal wel erg veel…
Maar in deze versnelde film wordt één ding duidelijk: de Here Jezus heeft alle macht. Ons geloof in Zijn verlossingswerk is niet vruchteloos!
Niet voor niets zegt Hij in Mattheüs 28: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen”[6][7][8].

Noten:
[1] Zie voor het bovenstaande Daniël 7:1-8.
[2] Zie voor het bovenstaande Daniël 7:9,10.
[3] Zie voor het bovenstaande Daniël 7:11,12.
[4] Zie voor het bovenstaande Daniël 7:13,14.
[5] Zie voor het bovenstaande Daniël 7:15-27.
[6] In deze alinea citeer ik Mattheüs 28:18,19,20.
[7] Het onderwerp van dit artikel is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen aanstaande donderdagavond, 6 oktober 2022, zo de Here wil een bespreking wijdt aan Daniël 7. Van voornoemde vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij het maken van haar inleiding.
[8] In de periode september 2021 tot april 2022 zijn de eerste zes hoofdstukken van het Bijbelboek Daniël op deze internetpagina aan de orde gekomen. De betreffende artikelen zijn te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2021/09/29/ (Daniël 1), https://bderoos.wordpress.com/2021/11/11/ (Daniël 2), https://bderoos.wordpress.com/2021/12/06/ (Daniël 3), https://bderoos.wordpress.com/2022/02/03/ (Daniël 4), https://bderoos.wordpress.com/2022/03/03/ (Daniël 5) en https://bderoos.wordpress.com/2022/04/12/ (Daniël 6).

30 september 2022

Forum van God

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Rond het Forum voor Democratie en de leider van de FvD, de heer Baudet, is een politieke rel ontstaan.
Die rel ontstond tijdens de algemene politieke beschouwingen.
Het Reformatorisch Dagblad beschreef het zeer onverkwikkelijke incident aldus: “FvD-voorman Baudet stelde tijdens zijn inbreng dat het marxisme ook tijdens de Koude Oorlog in het Westen springlevend was. ‘Dat was in de vorm van het cultureel marxisme dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde’, zei hij. ‘Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren’.
Hij voegde daaraan als voorbeeld toe dat het St Anthony’s College in Oxford ‘in feite weinig meer is dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten’. Baudet zei in een tussenzin ‘waar Sigrid Kaag haar MPhil heeft gedaan’. Kaag (D66) is vicepremier en minister van Financiën. MPhil staat voor Master of Philosophy en is een universitaire onderzoeksmaster op hoog niveau.
Kamervoorzitter Bergkamp onderbrak na deze tussenzin Baudet en nam het op voor Kaag: ‘Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Ik vind een soort complot over waar zij gestudeerd heeft dus ook echt niet gepast’.
Kaag probeerde ook nog wat te zeggen, maar daar gaf Bergkamp haar de gelegenheid niet voor. Daarop verliet de vicepremier uit protest de vergaderzaal van de Tweede Kamer. En alle andere bewindslieden volgden haar, waarop Bergkamp de vergadering schorste”[1].

Daar valt de term cultureel marxisme.
Wat betekent dat?
“De cultuurmarxisme-complottheorie is een theorie die veronderstelt dat een linkse elite de westerse cultuur omver wil werpen door het opleggen van marxistische ideeën. Anders dan klassieke marxisten zouden cultuurmarxisten de bestaande orde niet langs economische maar langs culturele weg willen opschudden, via hun invloed in culturele instellingen en het culturele debat”.
Dus: de westerse cultuur moet omver geschopt worden.
In Oxford leren de docenten hun studenten hoe dat moet.
Minister Kaag heeft daar gestudeerd.
En dus, zo insinueerde de heer Baudet, heeft zij daar vast wel een tik van meegekregen[2].

Natuurlijk moeten politici er tegen kunnen dat zij worden uitgedaagd.
Maar hoe men dit ook wenden of keren wil: erg netjes is dit niet. Wie zulke verregaande uitspraken moet ze goed onderbouwen.

Afgezien daarvan is iets anders heel belangrijk. Het land moet geregeerd worden. Dat betekent: machthebbers moeten beslissingen nemen en daarbij voortdurend rekening houden met de toekomst.

Naast het Forum voor Democratie is er nog een ander forum. Professor K. Schilder wees in zijn boek ‘Christus en Cultuur’ op dat forum. Leest u maar even mee.
“En de plaats der ontmoetingen met God is, ànders dan blijkbaar Novalis bedoeld heeft, niet: een afgeschoten plekje, waar een romantisch aangelegde ziel ‘religie’ pleegt, in een aparte provincie van de ziel. En ook niet een in schemer gelegd ‘universum’, dat tusschen God en natuur geen grenzen stelt. Want het forum van God, dat is vandaag zijn werkplaats, en die is zoo groot als de wereld, en dáárin is er dan ònze werkplaats, ònze fabriek, de rookende oven, de studeerkamer, het atelier; kortom, elk gebiedsdeel, elk onmathematisch vlak, waar ‘de mensch Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust’, ‘trouw’, waar ze er zijn, ‘de knoppen en de bloemen pleegt’, maar ook de baggerlaarzen aan heeft.
En – het onkruid wiedt, de woestijn ontgint. Een ‘onbegonnen werk’? Ja zeker. Hij kent geen andere dan zulke ‘onbegonnen werken’, die ‘dwaas – in Christus’. Die andere zijn onbezonnen, vindt hij. En hij heeft gelijk.
Een ‘onbegonnen werk’, dat is inderdaad onze cultuurtaak achter Jezus Christus. Gezegend mijn verstandige wijkouderling, die goed huisbezoek doet: een cultuur-kracht, al weet hij ’t waarschijnlijk zelf niet. Laat ze maar om hem lachen: ze weten niet wat ze doen – die cultuurslampampers van den overkant”[3].

Wat betekenen die woorden? In ieder geval wel dit.
Heel de wereld is Gods werkterrein. En in die wereld hoort de Heiland, Jezus Christus, centraal te staan. In die wereld staat dus niet het Forum voor Democratie centraal. En ook Thierry Henri Philippe Baudet, de partijleider van het FvD staat niet in het middelpunt.

De apostel Paulus geeft in Romeinen 6 aan waar wij door geregeerd moeten worden: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade”.
Wij moeten ons leven niet ter beschikking stellen van insinuaties.
Wij moeten ons leven niet ter beschikking stellen van kwaadsprekerij.
Want wij vallen niet onder de wet van het cultureel marxisme[4].
Wij leven onder Gods genade!

Laat dat maar het hoofdthema van ons leven wezen.
Laat de blijdschap daarover maar blijken tijdens de huisbezoeken die in kerkelijk Nederland deze maand weer begonnen zijn!

Noten:
[1] Het citaat in deze alinea komt uit: “Politieke rel na opmerking Baudet over studie van Kaag”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 22 september 2022, p. 6.
[2] Het citaat in deze alinea komt van https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurmarxisme_(complottheorie) ; geraadpleegd op vrijdag 23 september 2022.
[3] Geciteerd uit: K. Schilder, “Christus en cultuur”. – Franeker: T. Wever, 1948. – p.118,119. Voor meer informatie over Novalis, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Novalis ; geraadpleegd op vrijdag 23 september 2022.
[4] In deze alinea citeer ik Romeinen 6:12,13,14.

29 september 2022

Schriftuurlijke wapens

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De oorlog die Rusland in Oekraïne begonnen is duurt nog altijd voort.
Het Nederlands Dagblad kopt op donderdag 22 september jongstleden: “Poetin zet noodplan in werking – met mobilisatie van 300.000 reservisten brengt Poetin de oorlog in Oekraïne ineens naar de Russische woonkamer”. Daaronder staat te lezen: Poetin neemt “draconische maatregelen die de zware nederlagen van het Russische leger moeten stoppen. Wat een korte operatie had moeten worden om Oekraïne te ‘denazificeren’, is in Poetins woorden nu een existentiële strijd voor het voortbestaan van Rusland tegen de NAVO”.
Wat de heer Poetin en diens oorlogszucht betreft is er – om het maar zacht te zeggen – dus sprake van een zekere schaalvergroting.
Heel Europa heeft er last van. Dat is vooral het geval omdat Rusland een belangrijke gasleverancier is. Geen wonder dus dat de energierekeningen extreem hoog worden!
Velen vragen zich af hoe zij de winter doorkomen. Zouden de maatregelen die de Nederlandse regering neemt voldoende zijn om de ergste nood te lenigen?[1]

Gereformeerden in Nederland hebben ook wapens. Daarover schrijft de apostel Paulus in Romeinen 13: “De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken”[2].

Wij zijn mensen van het licht. Dat betekent: wij zijn het eigendom van Jezus Christus. U weet wel, de Heiland van Zondag 1 in de Heidelbergse Catechismus: “Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil”.
Misschien wordt in de komende winter wel eens koud in onze huizen. Wellicht is in de komende maanden de portemonnee niet zo dik als wij wel zouden wensen. Maar er is niemand die dat heil van ons af kan nemen. Ook de heer Poetin niet.
Jezus zegt in Johannes 8: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.
Wij dragen dus het licht van het leven mee. Christus’ Geest woont in ons hart en Hij doet daar het licht aan. Dat licht verlicht – als het goed is – niet alleen ons leven, maar ook het bestaan van velen om ons heen. De Geestelijke energie die daarvoor nodig is raakt nooit op[3].

Het is opvallend dat Paulus dit alles in Romeinen 13 verbindt met een situatie die voor Nederlanders heel herkenbaar is. Dronkenschap, feesten waar uitgebreid gegeten en groots gedronken wordt, seksuele misstanden – grensoverschrijdend gedrag, metoo, incest…–, conflicten -die in het Nederland van 2022 soms uitlopen op steekpartijen-, jaloezie… Paulus weet best hoe de wereld in elkaar zit.
Dat weten wij vandaag ook wel.
De vraag die ons bezig moet houden is: gebruiken wij de wereldse wapens of de Schriftuurlijke wapens?

Hoe moeten wij die Schriftuurlijke wapens gebruiken?
Mensen die God dienen behoren hun gedachten op de juiste dingen te richten. Om het met Paulus in Philippenzen 4 te zeggen: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat”. In deze drukke tijd hebben wij volop werk als wij ons aan die leefregel willen houden!
Het betaamt ons om voortdurend in de invloedssfeer van Christus blijven[4].

Eén ding nog, om misverstanden te voorkomen.
Paulus schrijft: “En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken”. Dat betekent niet dat wij ons lichaam niet mogen verzorgen. Want natuurlijk kan en moet dat wel. Het gaat er om dat wij geen aanleiding geven tot seksuele uitspattingen.
Integendeel.
De kerk behoort het licht van Christus over de aarde te laten schijnen. In dat licht worden al onze drijfveren zichtbaar. Ja, ook die van president Poetin.  

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik uit: “Poetin zet noodplan in werking”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 22 september 2022, p. 1.
[2] In deze alinea citeer ik uit Gods Woord Romeinen 13:12,13,14.
[3] In deze alinea citeer ik uit de Heidelbergse Catechismus een passage uit Zondag 1, antwoord 1. Uit Gods Woord citeer ik Johannes 8:12.
[4] In deze alinea citeer ik Philippenzen 4:8.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.