gereformeerd leven in nederland

1 augustus 2022

Job vervloekt zijn geboortedag

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Het thema van Bijbelboek Job is: de zin van het lijden. Dat onderwerp komt aan de orde via de ervaringen van Job. Vrijwel alles raakt hij kwijt: zijn vee, zijn kinderen – zijn hele leven gaat over de kop! 
In Job 3 klaagt Job zijn nood.
“Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei: Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben, en de nacht waarin men zei: Er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn; laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen, en laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen, laat wolken hem overdekken, laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen!”.
Job zegt: was mijn geboortedag maar nooit aangebroken!
Job zegt: die dag was het licht niet waard.
Job zegt: die dag was Gods aandacht niet waard.
Job zegt: die dag moet overdekt worden door donkere bewolking, door duisternis en dood[1].

Er zijn mensen waarvan wij zeggen: zij krijgen wel heel veel op hun bordje. Of ook: bij hen stapelt de ellende zich wel heel erg op. Wat kunnen mensen veel over zich heen krijgen!
Wij vragen zomaar: waar is God nu toch gebleven?
Of: waarom krijgen wij dit allemaal te verwerken, terwijl de buren die U niet dienen lekker hun eigen gang kunnen gaan?
Of: Here God, U weet toch wel dat wij nog heel nodig zijn in onze gezinnen?
Of: God, wilt U ons uit de nood helpen? U begrijpt toch wel dat wij U zo niet goed dienen kunnen?
Of: wat wil God ons hiermee zeggen?
Maar het vervloeken van onze geboortedag, dat doen we toch niet? Dat gaat toch veel te ver? Wij gaan toch niet zeggen: ‘Was ik maar nooit geboren!’?
Bovendien: waarom moet zo’n moment van intimiteit in Gods Woord staan? Is dat ook Evangelie?

Ja, van de vervloeking van Jobs geboortedag moeten we weten.
En wij moeten weten dat ook Jeremia zijn geboortedag vervloekte: “Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht: U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. Ja, laat die man zijn als de steden die de Heere ondersteboven heeft gekeerd terwijl het Hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat Hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. Waarom toch ben ik uit de baarmoeder naar buiten gekomen, om moeite en verdriet te zien en opdat mijn dagen zouden eindigen in schande?”.
Wij moeten weten dat mensen van deze tijd soms ook totaal wanhopig zijn.
Wij moeten ons realiseren dat er ook vandaag mensen zijn die hardop zeggen dat hun leven totaal overbodig is.
Men spreekt over euthanasie.
En ja, ook zelfmoord komt voor. In 2021 maakten in Nederland 1859 mensen een einde aan hun leven op aarde.
Wat een wanhoop zit daar achter!
Wat een diep verdriet, misschien wel jarenlang!
De vervloeking van de geboortedag door Job en Jeremia moeten wij niet wegpraten. Net zo min als wij de ellende en de treurnis van 2022 stilletjes uit het leven moeten wegstrepen.
Maar wat moeten wij er dan mee?
Wij mogen en moeten elkaar wijzen op het verlossingswerk van onze Here Jezus Christus, de Heiland[2].

Iemand schrijft: “Ook in zijn angstig roepen en vrezen blijft de Christus zonder zonde. Er komt in zijn leven op aarde nooit een ogenblik, waarop Hij als Job en Jeremia de dag vervloekt, waarop Hij werd geboren. In de diepste verschrikking van de eeuwige dood blijft zijn ziel Gods doen prijzen als enkel Majesteit en zij hijgt in heilig verlangen om alles te volbrengen, wat zijn raad tevoren bepaald heeft, dat aan Hem geschieden zal. ‘Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’ en ‘Uw wil geschiede’, zo betuigt Hij in zijn waarste lijden en strijd, en daarin spreekt de sterkste drang, waardoor zijn leven wordt gedragen en voortgestuwd”.
Hoe groot onze wanhoop ook is, wij mogen altijd zeggen: ‘Het ergste leed is al geleden. De Heiland heeft in onze plaats gestaan. Hij heeft Zijn verlossingswerk volbracht. Zo heeft Hij ons gered!’[3]

Jezus zelf zegt in Marcus 14 over zijn verrader: “De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn, als hij niet geboren was”. Dat is de enige keer dat Jezus zo spreekt. Maar Hij weet ook: dat verraad is nodig om Mijn verlossingswerk af te kunnen maken[4].

Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus spreekt over “dit moeitevol leven”. Wij hoeven er niet omheen te draaien: het aardse leven is zeker niet makkelijk. Al dat leed moeten we niet goedkoop af doen. Zo van: ‘Ach, het valt allemaal wel mee’. Het leven kan voor sommige mensen immens zwaar zijn!
Maar wij moeten elkaar wel voorhouden dat God een doel met ons leven heeft. Zijn eer moet elke dag voorin onze gedachten wezen. In en door Jezus Christus is het mogelijk om door dit moeitevolle leven heen te komen. Allerlei diepe droefheid en levensgrote probleempunten kunnen dan in een totaal ander licht komen te staan: het volle licht van alle schijnwerpers staat op de Goddelijke genade. En we kunnen weten: de goede God zal ons nimmer boven vermogen belasten.
Reeds gestorven kinderen en levende gelovigen zullen te Zijner tijd “opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”.
Wat een feest zal dat worden![5]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Job 3:1-5.
[2] In deze alinea citeer ik Jeremia 20:14-18. Verder gebruik ik https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/17/1-859-zelfdodingen-in-2021-36-meer-dan-in-2020 ; geraadpleegd op maandag 25 juli 2022.
[3] In deze alinea citeer ik uit: Dr. D.J. de Groot, “De wedergeboorte”. – Kampen: J.H. Kok n.v., 1952. – 346 p. – Citaat van p. 66. Dr. Douwe Johannes de Groot (1898-1959) studeerde aan de VU 1919, predikant te Woudsend 1928, emeritus 1952. De Groot was van 1936-1952 curator en van 1953-1959 bibliothecaris aan de gereformeerd-synodale Theologische Hogeschool aan de Oudestraat te Kampen.
[4] In deze alinea citeer ik Marcus 14:21.
[5] In deze alinea gebruik ik uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 9, antwoord 26. Verder citeer ik enkele woorden uit 1 Thessalonicenzen 4:17.

18 juli 2022

Lichtende sterren loven Hem

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

God is groot!
Deze lof op de Heer van hemel en aarde past in deze tijd.
Waarom?
“Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenafbeelding getoond die de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop van de kosmos heeft gemaakt. Het gaat om het ‘diepste en scherpste infraroodkijkje’ in het universum ooit”.
“Op de foto staan op de voorgrond een aantal sterren uit ons eigen melkwegstelsel. Door de lange opname is daarnaast veel verder te kijken, tot 13 miljard jaar terug in de tijd. Het sterrenstelselcluster op de voorgrond, SMACS 0723, is op de lang belichte opname gedetailleerd scherp in beeld gebracht. Te zien is hoe het cluster van sterrenstelsels er 4,6 miljard jaar geleden uitzag.
De Amerikaanse president Biden zag de afbeelding als eerste op een briefing in het Witte Huis. ‘Het is een raam naar de geschiedenis van ons universum’, reageerde Biden. ‘En vandaag zien we een eerste glimp licht door dat raam naar binnen schijnen. Licht uit andere werelden, van sterren ver weg van de onze’”[1][2].

God is groot!
Wat heeft Hij aan veel wetenschappers geweldige mogelijkheden en enorme kennis gegeven!

Echter – Gereformeerde mensen steigeren bij het horen van al die miljarden.
Terugkijken tot 13 miljard jaar terug?
Een cluster van sterrenstelsels van 4,6 miljard jaar geleden?
Wat moeten wij van die dingen denken?

Dr. Jason Lisle, een christelijke astrofysicus die onderzoek doet naar kwesties met betrekking tot de wetenschap en het christelijk geloof, schreef in 2018 onder meer het volgende.
“Christenen zijn soms terughoudend om de ouderdom van het universum te bespreken. De Bijbel zegt dat God in zes dagen schiep, en de geslachtsregisters geven duidelijk aan dat dit slechts enkele duizenden jaren geleden plaatsvond. Maar sommige mensen redeneren: ‘Heeft de wetenschap niet aangetoond dat het miljarden jaren zou duren voordat het licht van de verste sterrenstelsels de aarde zou bereiken? Weerlegt dit niet het verhaal van Genesis of dwingt het ons de woorden anders te interpreteren?’ Helemaal niet”.
Waarom niet?
Dr. Lisle schreef:
“Er zijn verschillende bekende manieren waardoor licht grote afstanden kan afleggen in een relatief korte tijd. Einstein vertelt ons zelfs dat, als een persoon met de snelheid van het licht kon reizen, de reis volledig ogenblikkelijk zou zijn (vanuit zijn of haar gezichtspunt). Het kost letterlijk geen tijd om van een ver melkwegstelsel naar de aarde te reizen voor zover het licht betreft”.
En:
“Veelbelovend is misschien een nieuwer model dat een alternatieve manier gebruikt om twee klokken te synchroniseren die ver uit elkaar liggen. Net zoals een vliegtuig Kentucky om 04.00 uur kan verlaten en om 04.00 uur in Colorado aankomt vanwege verschillende tijdzones, zo zou sterrenlicht op aarde op Dag Vier kunnen aan kunnen komen, ongeacht hoe ver weg de ster verwijderd is. We moeten ook beseffen dat God niet, zoals wij, beperkt is tot huidige natuurlijke methoden”.
En:
“Ironisch genoeg heeft het op dit moment gangbare seculiere alternatief voor de Bijbel -de oerknal- een eigen probleem met de licht-reistijd. Dat staat bekend als het ‘horizonprobleem’. De oerknal kan het licht niet van de ene kant van het universum naar de andere kant krijgen binnen zijn eigen miljardenjaren-tijd”

Het moge duidelijk zijn dat we ons niet met de snelheid van het licht omver moeten laten praten als het over die miljarden jaren gaat[3].

Gods Woord meldt ons in Genesis 1 eenvoudig: “En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was”.
God geeft ons een indrukwekkend licht, om ermee te werken en ervan te genieten[4].

De bekende reformator Johannes Calvijn noteert daar bij: “De sterrenkunde is niet alleen een aangename wetenschap, maar ook bijzonder nuttig, en het kan niet worden ontkend, of die kunst ontvouwt Gods bewonderenswaardige wijsheid. Daarom moeten de mensen die hierin nuttig werk verrichten niet alleen geprezen worden, maar zij die tijd en bekwaamheid hebben, mogen zich hieraan niet onttrekken”.
Calvijn nodigt ons dus uit om de hemellichamen via de natuurwetenschap te onderzoeken.
Dat onderzoek brengt ons, als het goed is, tot verwondering en bewondering[5].

Terecht zegt sterrenkundige professor dr. Falcke over de foto: “Het is knap werk, maar voor mij laat het vooral zien hoe groot de Schepper is. Wie niet gelooft, zal misschien ook ontzag voelen, maar bij mij komt dat ontzag voort uit het geloof. Het is bijzonder waar wij als kleine mensen toe in staat zijn, hoeveel ambacht en creativiteit er achter deze foto schuilgaat. Deze foto van een deel van de schepping laat zien dat God nog veel groter is dan alles wat wij in beeld kunnen brengen”[6].

De sterren zijn er ten behoeve van de aarde en haar bewoners. God schenkt ze ons. Het zijn cadeaus van Hem. En de bedoeling van die geschenken is dat wij steeds weer een heel goede reden hebben om Hem te eren.
De mensen van 2022 kijken met open mond naar een geweldige foto.
Wat komt er veel moois tevoorschijn!
Nog even en de mensen gaan de sterren prijzen… Maar dat moeten Gereformeerden vooral niet doen. Laten wij elkaar wijzen op Deuteronomium 4: “Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld, maar ú heeft de HEERE genomen en uit de ijzeroven, uit Egypte geleid, om voor Hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is”. Met andere woorden: de sterren zijn er voor iedereen; maar de Here heeft Israël uitgekozen om Zijn volk te zijn. Of ook: de wereld kijkt met verbijstering naar een prachtige foto, waarachter van alles schuilgaat; maar in de kerk verzamelt de Schepper van hemel en aarde de mensen die Hij uitgekozen heeft om eeuwig voor Hem te leven[7].

Dat alles behoren volgelingen van Christus te bedenken als zij naar foto’s van sterren kijken!

Noten:
[1] De titel van dit artikel is ontleend aan Psalm 148:3: “Loof Hem, zon en maan, / loof Hem, alle lichtende sterren”.
[2] De citaten in deze alinea komen van https://nos.nl/artikel/2436322-eerste-beeld-james-webb-ruimtetelescoop-geeft-scherpe-nieuwe-kijk-op-heelal ; dit bericht werd gepubliceerd op 12 juli 2022 en door mij geraadpleegd op woensdag 13 juli 2022.
[3] De citaten uit het artikel van dr. Jason Lisle komen van https://logos.nl/basisprincipe-5-ver-sterrenlicht/ . Meer informatie over dr. Lisle is te vinden op https://biblicalscienceinstitute.com/dr-lisle/ . Beide websites raadpleegde ik op woensdag 13 juli 2022.
[4] In deze alinea citeer ik Genesis 1:16-18.
[5] In deze alinea citeer ik uit: dr.ir. Jan van der Graaf, “Natuurwetenschap is een gave van de Schepper”. In: Puntkomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, donderdag 2 november 2017, p. 6.
[6] In deze alinea citeer ik uit: “Een overweldigende foto”. In: Nederlands Dagblad, woensdag 13 juli 2022, p. 6.
[7] In deze alinea citeer ik Deuteronomium 4:19,20.

2 september 2021

De juiste startpositie

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

Kent u Henk en Ingrid nog? Zij werden in 2010 door PVV-politicus Wilders ten tonele gevoerd. Doorsnee-Nederlanders zijn het. De internetencyclopedie Wikipedia meldt onder meer: “Volgens De Telegraaf en RTL 4 wonen ‘Henk en Ingrid’ in een koophuis in een Vinex-wijk. Ze hebben twee schoolgaande kinderen, een modaal inkomen en allebei een baan. Ze maken regelmatig gebruik van hun auto. Ze stemden volgens Geert Wilders zelf ooit op de PvdA en GroenLinks, maar nu op de PVV.
Toen Geert Wilders in april 2010 namens de Partij voor de Vrijheid zijn politieke programma presenteerde, stelde hij dat zijn partij het opneemt voor ‘Henk en Ingrid, de doorsnee Nederlanders. De PVV zou zich ook expliciet tijdens de verkiezingen richten op ‘Henk en Ingrid’. ‘Henk en Ingrid’ vrezen dat ze minder kansen krijgen dan allochtonen en dat zij moeten opdraaien voor de economische crisis. Ook beloofde Wilders dat hun pensioenleeftijd niet zal worden verhoogd. Eerder had Wilders het over ‘Henk en Anja’. Toen stelde hij in een debat met Wouter Bos dat ‘Henk en Anja’ zouden betalen voor ‘Ahmed en Fatima’. Toen Wilders Henk en Ingrid aanhaalde in een debat in de Tweede Kamer vroeg Mariëtte Hamer waar Anja was gebleven”1.

Bestaan er ook Gereformeerde Henk en Ingrid’s? Doorsnee-Nederlanders die gewoon doen wat de Here zegt? Vast wel. Maar daar gaat het in de kerk niet in de eerste plaats om. Het gaat daar om de eer van God.
Wij maken ons druk over het kerk-zijn na corona. Hoe geven we dat vorm? Waar moeten wij extra op letten?
In het Nederlands Dagblad van donderdag 26 augustus komt Arjan Zantingh aan het woord. Hij is voorganger van de Stadskerk in de stad Groningen. In dat gebouw komen de vrije baptisten samen. Arjan zegt: “We zien het als een valkuil om het nieuwe kerkseizoen direct weer aan de slag te gaan met activiteiten. De afgelopen periode was veelal online, nu is er met de huidige coronamaatregelen meer mogelijk en kunnen bedieningen weer opgestart worden. Maar we willen als eerste, en boven alles, onze focus richten op de Heer van dit huis. Als een belijdenis. We willen tijd nemen om God te danken en te aanbidden. Het is ook een moment om te beseffen dat wij hard kunnen bouwen aan de kerk – en dat mag, wij mogen medearbeiders zijn – maar God is de bouwmeester. In Psalm 127 staat dat als de Heer het huis niet bouwt, de bouwlieden vergeefs zwoegen. We willen als kerk niet terechtkomen in goedbedoeld gezwoeg, we willen op God afgestemd zijn”.
Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september wordt de startactiviteit georganiseerd: 50 uur van aanbidding en gebed.
Zantingh brengt ons bij het centrale punt van ons leven: de eer van God. Daar moet het in ons leven om gaan. Gods almacht en Gods genade – daar moet ons leven op gericht zijn.
Toegegeven – die gebedsmarathon spreekt schrijver dezes niet zo aan. Maar Zantingh en de zijnen nemen zonder twijfel de juiste startpositie in2.

Laten wij, met een schuine blik op het bovenstaande, elkaar een ogenblik meenemen naar Psalm 19. Daarin gaat het over Gods scheppingswerk. En over de door Hem gegeven wet. In die psalm wordt ook gebeden om vergeving. Leest u maar mee:
“De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door”.
En:
“De wet van de HEERE is volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige wijsheid”.
En:
“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
Heere, mijn rots en mijn Verlosser!”3.

David prijst zijn God vanwege het prachtige hemelgewelf dat hij ziet als hij omhoog kijkt. Maar in het scherpe licht van de zon wordt heel veel zichtbaar. Professor dr. J. Douma (1931-2020) schreef naar aanleiding van deze psalm eens: “Mogelijk heeft deze gloed twee aspecten. Alles komt aan het licht, terwijl de hitte ook ondraaglijk kan worden. Het spreekt vanzelf dat de zon in dienst van God staat. Hij ontdekt op aarde alle goede dingen, maar ontmaskert ook al het kwaad dat er gebeurt. Wie alles ziet kan ook rechtvaardig oordelen”4.

Zo komt Gods wet in zicht. Die wet is rechtvaardig. Die wet werpt een helder licht op heel het leven. Die wet geeft alle gelegenheid om in het leven te onderscheiden waar het op aan komt. Die wet is tijdloos; die wet geldt overal en altijd.
Door die wet moeten we ons ook laten waarschuwen. In ons leven kunnen we zomaar verkeerde wegen gaan. Het is niet voor niets dat Ezechiël tegen het volk in zijn omgeving moet zeggen: “Wanneer Ik een zwaard over een land breng, en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven”. En ja – ook in de eenentwintigste eeuw moeten wij beseffen dat wij, soms ongemerkt, bij God weg kunnen dwalen!5

In dat besef mogen en moeten wij biddend naar God gaan. Dat hoeft niet in een gebedsmarathon die 50 uren in beslag neemt. Dat mag altijd en overal. Niet alleen Henk en Ingrid behoren dat te doen. Wij allen behoren ons tot God te wenden.

Wandel met God!
In het afgelopen decennium – deze website bestaat vandaag precies tien jaar – is die boodschap op deze plaats vaak geformuleerd.
En ook in de komende tijd zullen, zo de Here wil, allerlei variaties op dat thema klinken. Want nog altijd is Psalm 19 waar:
“Volkomen is Gods woord.
’t Verkwikt elk die het hoort
en deze wet begeert,
daar Gods getuigenis
hem die nog inzicht mist,
de ware wijsheid leert.
Hoort naar het woord van God.
Volmaakt is zijn gebod,
betrouwbaar, rein en heilig.
Zijn woord, dat ons verlicht
en onze voeten richt,
geleidt ons vast en veilig”6.

Noten:
1 Het citaat komt van https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_en_Ingrid ; geraadpleegd op donderdag 26 augustus 2021.
2 Het citaat komt uit: “Stadskerk begint nieuw seizoen met 50 uur gebed”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 26 augustus 2021, p. 7. De website van de Stadskerk is https://www.destadskerk.nl/ ; geraadpleegd op donderdag 26 augustus 2021.
3 In deze alinea citeer ik achtereenvolgens Psalm 19:2, 3, 8 en 15.
4 In deze alinea citeer ik uit: Dr. Jochem Douma, “Psalmen – Commentaar op Psalm 1-41”. – Kampen: Uitgeverij Brevier, 2013. – p. 138.
5 In deze alinea citeer ik Ezechiël 33:2-5.
6 Psalm 19:3 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.

22 december 2020

Complottheorieën bederven Gods lof

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Complottheorieën – dat woord wordt in coronatijd veel gebruikt. Dergelijke theorieën zijn van alle tijden. Maar in deze periode van de wereldgeschiedenis denken heel wat mensen er regelmatig aan.

In een artikel op de website van het dagblad Trouw, gedateerd op 30 oktober 2020, staat het volgende te lezen: “Het complotdenken en de anti-overheidssentimenten: het wordt allemaal versterkt door de onzekerheid en angst die de crisis met zich meebrengt. Polarisatie kan leiden tot radicalisering en extremisme. En dat kan weer mensen voortbrengen die bereid zijn om met geweld in actie te komen.
Actie door bijvoorbeeld een coronateststraat te vernielen, zoals afgelopen weekend in Breda gebeurde. Door zendmasten in brand te steken vanwege complottheorieën rond 5G en corona. Door tijdens demonstraties tegen strengere maatregelen te gaan rellen, zoals in Italië de afgelopen week. Of door langslopende politici bij de Tweede Kamer in Den Haag te intimideren en uit te maken voor pedofiel en kinderverkrachter.
Dat laatste komt voort uit een complottheorie die al lange tijd rondgaat op internet en die stelt dat de elite deel uitmaakt van een wereldwijd pedofielennetwerk. Een theorie die al eerder voor grote beroering zorgde. Het bekendste voorbeeld is ‘pizzagate’: een bewapende man bestormde een pizzeria in Washington D.C. omdat hij had gelezen dat het pedofielennetwerk van Hillary Clinton daar in de kelder kinderen vasthield. Het restaurant had helemaal geen kelder”[1].

Hoe komt zulk een radicalisering tot stand?
Het begint bij de gevoeligheidsfase. Iemand heeft bepaalde stressfactoren in zijn leven waardoor hij gevoelig is voor extreme denkbeelden.
Na de gevoeligheidsfase volgt de groepsfase. Mensen hebben behoefte om zich aan te sluiten bij gelijkgestemden. Een groep kent eigen normen en kan steeds extremer worden, omdat steeds dezelfde berichten worden gedeeld en kritische opmerkingen binnen de groep op een gegeven moment niet meer worden geuit.
Ten slotte is er de actiefase: iemand is zo ver geradicaliseerd, dat hij bereid is om ondemocratische middelen in te zetten voor zijn idealen.
Bedreigingen zijn aan de orde van de dag. En ja, daar zijn ook doodsbedreigingen bij.

Dit alles brengt ons bij Psalm 115. Een commentator noteert bij die psalm onder meer: “Mensen worden zeer snel getrokken tot het vereren van afgoden; dit is een thema dat steeds weer terugkeert in het Oude Testament. Het is goed om regelmatig na te gaan waar wij onze tijd en energie in steken: is het in iets wat wij zelf gemaakt hebben en dus feitelijk ‘dood’ is en niets kan, of zijn we bezig met de dingen van de levende God? Hij komt zijn beloften na en op Hem kun je werkelijk vertrouwen.
De lofprijzing op God als Schepper en bron van zegen is voor ons van belang in een tijd waarin vooral gelet wordt op natuurlijke oorzaken en begrijpelijke gevolgen”[2].

De maker van Psalm 115 zegt: “De doden zullen de HEERE niet prijzen,
evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. 
Maar wij zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid”[3].
De impliciete vraag van de psalmist is: bent u gericht op de aarde, of op de hemel?

Men hoort in onze maatschappij met zekere regelmaat over doodsbedreigingen. Daarmee overschrijdt men werkelijk alle fatsoensnormen. Dergelijke doodsbedreigingen lijken vooral beperkt te blijven tot sociale media. Hoewel, virologe Marion Koopmans zei op woensdagavond 16 december 2020 in een televisieprogramma: “Er zijn ook huis-aan-huisblaadjes waarin mijn naam niet in de meest mooie bewoordingen genoemd wordt”. Zij zei ook: “Ik vind dat we ’t niet gewoon moeten vinden”. En: “Als je echt gaat proberen om theorieën te verkondigen waarvan heel duidelijk is dat die niet kloppen, dan ben je wel een beetje ondermijnend bezig”[4].
Daar raken we een heel belangrijk punt.
In de eerste plaats zijn complottheorieën en allerlei bedreigingen vaak gezagsondermijnend. Bovendien kunnen al die verhalen over samenzweringen zomaar tot geweld leiden. Geweld tegen allerlei bevolkingsgroepen – tegen joden, tegen christenen, tegen mensen van niet-Nederlandse afkomst. ‘U zult niet doodslaan’, leert de Bijbel ons. Dat gebod krijgt in onze maatschappij een nieuwe actualiteit!
In de tweede plaats zijn complottheorieën en allerlei bedreigingen God-onterend. Ze halen God naar beneden. Mensen die zulke theorieën aanhangen laten, wellicht ongewild, in hun doen en laten zien dat zij in de wereld hun eigen boontjes kunnen doppen. Het vertrouwen op de Heiland staat niet op de eerste plaats.

Gereformeerden moeten ook in 2020 de kern van het christelijk geloof vasthouden. Ook in deze tijd mogen en moeten we belijden: de Here Jezus Christus is sterk. Ja, sterker dan welk virus dan ook. En het lijdt geen twijfel: de glorieuze kracht van de Redder van de wereld kan ook samenzweringen zonder enige moeite laten mislukken.
Allerlei al of niet duister gedoe met complottheorieën gaat ten koste van de tijd die we kunnen gebruiken om onze eeuwige, ondoorgrondelijke, onzienlijke, onveranderlijke. oneindige, almachtige, wijze, rechtvaardige en goede God te eren en te loven[5].
Jacobus schrijft in zijn algemene brief: “…waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd”[6].
De dichter van Psalm 115 zegt: mensen die in het graf liggen kunnen God niet meer loven en prijzen. En zijn oproep laat aan duidelijkheid niets te wensen over: laten wij God wel eren, met alles wat in ons is. Vandaag, om te beginnen. En we hoeven er nooit meer mee op te houden. Ja, daarmee gaan wij tot in eeuwigheid door!

Noten:
[1] Geciteerd uit https://www.trouw.nl/verdieping/de-coronacrisis-zet-complotdenkers-aan-tot-actie-hoe-zorgwekkend-is-dat~b470b327/ ; geraadpleegd op donderdag 17 december 2020. Ook hieronder wordt van dat artikel gebruik gemaakt.
[2] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; ‘Boodschap’ van Psalm 115.
[3] Psalm 115:17 en 18.
[4] In: Op1, talkshow op NPO1, donderdagavond 16 december 2020.
[5] De formulering van deze zin is gebaseerd op artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
[6] Jacobus 3:16 en 17.

27 maart 2020

Politieke vrijheid

De politieke vrijheid van Gereformeerde mensen staat onder druk.
Die term betekent in dit artikel: de burger is in staat zijn leven zelf in te richten; en ook: de burger mag zijn eigen levensovertuiging hebben, en die ook uitdragen.

Voor de helderheid is het goed om, hierover peinzend, de filosoof Immanuel Kant een ogenblik naar voren te halen.
Citaat: “De Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) onderscheidde in het begrip ‘vrijheid’ enerzijds natuurlijke of handelsvrijheid, en anderzijds autonomie.
Het eerste begrip, ook wel negatieve vrijheid genoemd, houdt in dat wij vrij zijn te handelen zoals wij willen. De vrijheid mag slechts aan banden worden gelegd in zoverre dat noodzakelijk is om anderen optimale vrijheid te garanderen.
Het tweede begrip, ook wel positieve vrijheid genoemd, houdt in dat wat men wil ook werkelijk in vrijheid en zelfstandigheid kan worden nagestreefd. Het is de vrijheid om het leven zoveel als kan zelf vorm te geven”.
Naast de politieke vrijheid is er natuurlijk ook de godsdienstvrijheid.
In verband daarmee schrijft men: “In de vrijheid van godsdienst mag de overheid grenzen stellen aan onder meer de keuze voor de plaats van eredienst, de kleding die als religieuze uiting wordt gedragen en de wijze waarop kinderen in een bepaald geloof worden grootgebracht. In de vrijheid van omgang met het eigen lichaam -medicijngebruik, drugs, tatoeage, verminking en dergelijke- mag een overheid ingrijpen als het individu niet toerekeningsvatbaar is. In de vrijheid van expressie, zoals bij kunst op openbare plaatsen, mag de overheid grenzen stellen om de openbare orde en zedelijkheid te bewaren”[1].

Hoe dat zij – in 2008 schrijft de Volkskrant nog: “Van alle volken ter wereld hebben Nederlanders de grootste politieke vrijheid. Die kenmerkt zich onder meer door liberale en progressieve wetgeving op het gebied van euthanasie en de kijk op drugs”[2].

Twaalf jaar later, in 2020, staan de zaken toch wat anders. Nee, de politieke vrijheid is niet geheel verdwenen.
Maar u wordt – bijvoorbeeld – wel meewarig aangekeken als u homoseksuele relaties afwijst. Die op Gods Woord gebaseerde opinie levert vaak al zoveel opwinding op dat de mededeling: ‘Mensen met een homoseksuele geaardheid zijn van harte welkom in de kerk’ zomaar in het lawaai verloren gaat.
Soms is de politieke vrijheid niet zo groot meer als die lijkt.

Hierboven gaat het over grenzen. En over overheidsingrijpen. En over liberale en progressieve wetgeving.
Bij dat alles dienen Gereformeerde mensen altijd te blijven bedenken dat de eer van God onbegrensd is. Het is van het grootste belang dat wij voor de eer van God op blijven komen. Godsdienst is, zo menen velen, iets dat achter de voordeur hoort. In het openbare leven moet men zich aanpassen aan de mening van de meerderheid.
Als dat maar vaak genoeg wordt gezegd of gesuggereerd hebben wij de neiging om een beetje in onze schulp te kruipen. In de hoop op betere tijden. In de hoop om een ommekeer.
Laten we het niet vergeten: de eer van God gaat boven alles. En het gebrek aan die eer is een probleem van alle tijden.
Leest u maar mee in Johannes 12: hoewel Hij zoveel tekenen in het bijzijn van de Joden gedaan had “geloofden zij niet in Hem; opdat het woord van de ​profeet​ ​Jesaja​ vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat ​Jesaja​ verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun ​hart​ verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het ​hart​ inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. Dit zei ​Jesaja​ toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de ​Farizeeën​ beleden zij het niet, opdat zij niet uit de ​synagoge​ geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God”[3].
Jesaja heeft het dus al gezien: een volk dat vrijheid heeft loopt in een ommezien bij God vandaan.
De kerk die midden in de samenleving staat, heeft al gauw de neiging om dat wat te vergoelijken. Wij leven in de eenentwintigste eeuw, nietwaar? En wie de teugels wat laat vieren is niet meteen ongelovig – nee toch? En wij moeten het aardse bestaan met z’n allen leefbaar houden – jazeker.
Hoor, daar roept Iemand!
Ja, het is Jezus Christus Zelf.
In Johannes 12 verkondigt Hij het met stentorstem, luidkeels en zonder omhaal: “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft”[4].

In dat licht kunnen wij een twaalftal karakteristieken van belijdend en geloofwaardig gedrag in de politiek geven. De typeringen stonden in het blad ‘Zicht’ – uitgave van de Guido de Brès Stichting, het wetenschappelijk instituut van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Zij werden geformuleerd in het najaar van 1992. Het is, ook vandaag, nog steeds alleszins de moeite waard om die typeringen tot ons door te laten dringen.
“1. Doel van een politiek gemotiveerde activiteit mag nooit de overwinning op de politieke of theologische tegenstander zijn, maar alleen het zoeken naar vrede en verzoening op grond van rechtvaardigheid; dit is een doel dat je ook van al je tegenstanders mag verwachten.
2. Deze verantwoordelijkheid is geen onpartijdige verantwoordelijkheid, die boven de wereld zweeft en zegt dat je je er niet mee moet bemoeien, maar is juist partijdig omdat die altijd voor de onderworpenen en vernederden kiest.
3. Durf rechteloosheid en onrechtvaardigheid bij hun naam te noemen. Ook als dit lastig is en met spanningen gepaard gaat.
4. Bereid afstand te doen van persoonlijke voordelen.
5. Kan al zijn politieke daden vrijwaren van haat. Kan onderscheid maken tussen de persoon en een door hem vertegenwoordigde zaak.
6. Heeft een uitgesproken en duidelijke mening, maar wordt geen fanaticus.
7. Is bereid zijn eigen fouten in te zien en van anderen te leren.
8. Kan tegen teleurstellingen, ook dan als hij herhaaldelijk wordt tegengewerkt, en weerstaat de verzoeking van resignatie (= afstand doen ván, aftreden – BdR) en wanhoop.
9. Is zich ervan bewust dat al het slagen van zijn pogingen van Gods genade afhankelijk is.
10. Houdt de rechten van minderheden in eer.
11. Weet dat hij erg veel tijd moet investeren en elke situatie, elk plan en elke activiteit in het licht van Christus dient te stellen.
12. Ten slotte, diegenen die dit doen, weten dat ze medearbeiders mogen zijn in Gods Koninkrijk”[5].
De politicus die echt christelijke uitgangspunten hanteert, weet dat politieke vrijheid gewaarborgd is.
W
at gebeurt er als die uitgangspunten losgelaten worden? De Britse arts Anthony M. Daniels, die beter bekend is onder zijn pseudoniem Theodore Dalrymple, laat het op zaterdag 7 maart 2020 in het Nederlands Dagblad zien. Hij zegt over de zin van het leven: “Ik zou niet kunnen zeggen welk gedrag zinvol is en welk niet. Er is op dit vlak nog maar weinig houvast voor mensen. Vroeger gaven de kerk en de politiek dat. Van het marxisme kun je van alles vinden, maar mensen hadden wel het gevoel dat ze aan de goede kant van de geschiedenis konden staan. Dat is verdwenen. Je ziet nu een soort balkanisering van ideologie; mensen die fanatiek bezig zijn met een deelonderwerp, zoals identiteit. Transseksualiteit is plots een groot onderwerp, gekomen vanuit het niets. Tien jaar geleden hoorde je er nauwelijks iets over, nu is het een grote beweging. Voor mij past dat bij het zoeken naar het geven van betekenis aan je leven. Klimaatverandering is ook zo’n onderwerp waarmee mensen zin aan hun leven denken te kunnen geven”[6][7].

Laten wij, bij alle politieke vrijheid die er is, samen vooral de christelijke hoop vasthouden. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 8: “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de ​kinderen​ van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de ​kinderen​ van God”[8].

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-en-mensenrechten ; geraadpleegd op maandag 3 maart 2020.
[2] Geciteerd van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederland-kent-hoogste-mate-van-politieke-vrijheid~b392bc24/ ; geciteerd op maandag 23 maart 2020.
[3] Johannes 12:37-43.
[4] Johannes 12:44, 45 en 46.
[5] In: Zicht, 1 oktober 1992, pagina 29 en volgende. Geciteerd via https://www.digibron.nl/ ; geraadpleegd op maandag 23 maart 2020.
[6] NDZeven, bijlage bij het Nederlands Dagblad, zaterdag 7 maart 2020, p. 17.
[7] Meer informatie over Anthony M. Daniels/Theodore Dalrymple is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodore_Dalrymple ; geraadpleegd op maandag 23 maart 2020.
[8] Romeinen 8:18-21.

8 juni 2018

Vreemdelingen tellen mee

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Mensen van buitenlandse afkomst: daar zijn er in ons land heel veel van[1]. Wat zijn er in heden en verleden veel discussies geweest over asielzoekers!
Met name de Partij van de Vrijheid praat, als het maar even kan, over de islamisering van Nederland die gestopt moet worden.

Laten wij intussen niet net doen alsof vreemdelingen en vluchtelingen alleen maar in de eenentwintigste eeuw voorkomen.
Dat is namelijk niet waar.

Dat blijkt in Gods Woord. Bijvoorbeeld in Jozua 8.
Ik citeer: “Heel Israël met zijn ​oudsten, beambten en rechters stond aan deze en aan de andere zijde van de ​ark, vóór de Levitische ​priesters, die de ​ark​ van het ​verbond​ van de HEERE droegen, zowel vreemdelingen als ingezetenen. Eén helft daarvan stond tegenover de berg Gerizim en één helft daarvan stond tegenover de berg Ebal, zoals ​Mozes, de dienaar van de HEERE, vroeger geboden had om het volk Israël te ​zegenen.
Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de ​zegen​ en de ​vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat.
Er was niet één woord van alles wat ​Mozes​ geboden had, dat ​Jozua​ niet voorlas voor heel de ​gemeente​ van Israël, de vrouwen, de kleine ​kinderen​ en de vreemdelingen die in hun midden meetrokken[2].

Vreemdelingen horen dus ook over Gods liefde.
Zij horen welke regels er in Israël gelden. En zij kunnen in de praktijk ontdekken hoe heilzaam Gods wetten zijn.
In Israël telt iedereen mee.
In de kerk van het Oude Testament hebben vreemdelingen een volwaardige plaats.

In de kerk van het Nieuwe Testament is dat niet anders.
En ja, in de kerk van 2018 is die situatie heus niet plotsklaps gewijzigd.

Heel veel mensen in de wereld kijken wat argwanend naar vluchtelingen.
Wat moet je met die mensen?
Komen er niet teveel?
Wat moeten we aanvangen met de taalbarrières en met al die vreemde gewoontes?
En trouwens, behouden wij onze eigen identiteit wel?
Wat mij geldt in de kerk de regel van Efeziërs 4: “Maar u hebt ​Christus​ zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in ​Jezus​ is”[3].
Jezus Christus brengt Zijn Evangelie aan alles en iedereen die het maar horen wil!

Nu ziet het bovenstaande er prachtig uit.

Maar het zou niet juist zijn om het tekstverband van Jozua 8 te negeren.

Want waar gaat het in Jozua 8 om?
Israël moet het beloofde land gaan veroveren. De kwestie is niet dat de volken die nu in het aan Israël beloofde land wonen moeten worden verjaagd.
Nee, er is iets anders aan de orde.
Dat is dit.
God heeft het volk uitgekozen om volk van de Here te zijn. De God van hemel en aarde zorgt er zelf voor dat Hij door Zijn volk geëerd wordt. Hijzelf geeft Zijn volk een plaats om Hem te eren.
Daarom schuift Hij heidense volken aan de kant. Dat doet de Here Zelf. Er is namelijk maar één God in de wereld. En dat is Hij. Al die goden van de heidenen? Die zijn stuk voor stuk nep. Door mensen bedacht.
De hemelse God is de Enige die de macht heeft in de wereld!
Die verovering in Jozua 8 is in feite een strijd die de Here voert. Het betreft een gevecht dat de Here levert.

Jazeker, Hij rekent af met heidenvolken.
En waarom?
Omdat Hij het volk dat Hijzelf uitgekozen heeft genadig is!

Waarom is Hij zo genadig voor Israël?
Omdat dat zo’n braaf en keurig volk is? Nou nee. Wie de Bijbel nauwkeurig leest ziet wel: Israëlieten zijn geen haar beter dan andere wereldburgers. De Here was heel rechtvaardig geweest als Hij hen in hun zonden had laten zitten.
Maar dat deed Hij niet.
In de Dordtse Leerregels staat het zo: “God schenkt in dit leven aan sommigen het geloof, terwijl Hij het aan anderen onthoudt. Dit vloeit voort uit zijn eeuwig besluit. Want de Schrift zegt, dat al zijn werken Hem van eeuwigheid bekend zijn (…), en dat Hij alles werkt naar de raad van zijn wil (…). Overeenkomstig dat besluit vermurwt Hij in zijn genade de harten van de uitverkorenen, hoe hard die ook zijn, en buigt Hij ze om te geloven. Maar volgens datzelfde besluit laat Hij hen die niet zijn uitverkoren, uit kracht van zijn rechtvaardig oordeel over aan eigen slechtheid en hardheid. Juist hier komt voor ons de ondoorgrondelijke, even barmhartige als rechtvaardige beslissing van God aan het licht, waarbij Hij onderscheid gemaakt heeft tussen mensen, die allen evenzeer verloren zondaren zijn. Dit is het besluit van de uitverkiezing en de verwerping, dat in het Woord van God geopenbaard is”[4].
We kunnen dus niet analyseren waarom God zo genadig is voor Israël.
We kunnen niet precies uitzoeken waarom onze God zoveel liefde heeft voor de kerk van toen en nu.
Maar feit is dat het zo is.
Laten we van die oneindige liefde genieten!

Het tekstverband in Jozua 8 vertelt ons dat de Here Zich niet tegen laat houden door allerlei heidens gedoe. Hij zet Zijn plannen door. De satan slaagt er niet in om de uitvoering van die plannen te vertragen. Als het gaat over Gods gang met de wereld moeten wij met twee woorden spreken:
* liefde: Vader zond Zijn Zoon om de wereld te redden
* ernst: het Evangelie heeft ook een oordeel in zich.
Vreemdelingen zijn bij Gereformeerde mensen zeer welkom. Maar dan horen ze, als het goed is, wél dat Gods blijde Boodschap twee kanten heeft.

Tegenwoordig wordt er naar je geluisterd als je een evenwichtig verhaal hebt.
Welnu, de kerk brengt een heel evenwichtig Evangelie. Een boodschap van liefde en van ernst.

En nu begrijpen we wel wat ons te doen staat. Laten we naar God toe gaan, en bij Hem blijven!
Om met Psalm 32 te spreken:
“Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen,
wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.
Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt,
omringt Hij met zijn goedertierenheid”[5].

Noten:
[1] Dit artikel is gebaseerd op een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op maandag 8 juni 2009.
[2] Jozua 8:33, 34 en 35.
[3] Efeziërs 4:20 en 21.
[4] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 6.
[5] Psalm 32:5; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.