gereformeerd leven in nederland

15 januari 2020

Vertrouw maar op God!

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Efeziërs 1 is een volgeladen hoofdstuk[1].
Na de groet begint het meteen: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde”[2].
Dat is wat je noemt een afgeladen zin![3]

De apostel Paulus geeft alle eer aan God. Hij zegent Zijn volk vanuit de hemel. Hij gaf ons Zijn Heilige Geest omdat wij bij de Heiland horen. Al vóórdat de wereld bestond koos Hij Zijn kinderen uit. Genadig en zorgvuldig. En in Hem zijn wij volmaakt.

Het is belangrijk om dat laatste vast te stellen. Van onszelf zijn we niet volmaakt. Goed beschouwd is ons doen en laten soms niet meer dan wat gefröbel. En ja, dat geldt ook voor onze kerkelijke activiteiten.

Ergens werd geschreven: “Efeze 1:3-14 is op te delen in drie delen:
1 het werk van God de Vader – vers 3-6
2 het werk van Christus – vers 7-12, en
3 het werk van de Heilige Geest – vers 13-14.
Martyn Lloyd-Jones vatte het zo samen: ‘de Vader plande, de Zoon voerde het uit, en de Heilige Geest paste het toe’”[4][5].

Over de uitverkiezing zeggen de Dordtse Leerregels onder meer: “God heeft uitverkoren niet omdat Hij tevoren in de mens geloof, gehoorzaamheid van het geloof, heiligheid of een andere goede eigenschap of aanleg zag, die als oorzaak of voorwaarde in de mens, die uitverkoren zou worden, aanwezig moest zijn. Integendeel, Hij heeft uitverkoren opdat Hij geloof, gehoorzaamheid van het geloof, heiligheid enzovoort zou bewerken. Deze uitverkiezing is dus de bron van al het goede, dat tot behoud leidt. Daaruit komen als vruchten het geloof, de heiligheid en de andere heilsgaven en tenslotte het eeuwige leven voort. De apostel getuigt immers: Hij heeft ons uitverkoren, (niet: omdat wij waren, maar:) opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”[6].
En:
“Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate. Die zekerheid ontvangen de uitverkorenen niet, wanneer zij de verborgenheden en diepten van God nieuwsgierig doorzoeken. Maar zij ontvangen haar, wanneer zij met een geestelijke blijdschap en heilige vreugde de onmiskenbare vruchten van de uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst, bij zichzelf opmerken, zoals bijvoorbeeld het ware geloof in Christus, kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid.
Wanneer Gods kinderen nu de uitverkiezing ervaren en er zeker van zijn, ontlenen zij daaraan dagelijks meer reden om zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheid te aanbidden, zichzelf te reinigen en Hem, die hen eerst zozeer heeft liefgehad, van hun kant vurig lief te hebben. Er is dan ook geen sprake van, dat zij door deze leer van de uitverkiezing en de overdenking ervan zouden verslappen in het onderhouden van Gods geboden, of in zondige zorgeloosheid zouden gaan leven. Dit gebeurt doorgaans naar Gods rechtvaardig oordeel met hen die op de wegen van de uitverkorenen niet willen gaan, terwijl zij zich lichtvaardig laten voorstaan op de genade van de uitverkiezing, of hun tijd verdoen met lichtzinnige praat daarover”[7].

Gods kinderen belijden dat in een wereld die bol staat van de moeilijke zaken.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bijvoorbeeld. Met argusogen volgt de wereld wat er tussen die beide landen gebeurt. De zaken staan op scherp[8]!

Echter – ook dichterbij zijn er veel moeilijke kwesties. Het vertrouwen in de overheid wordt bij tijd en wijle ernstig geschaad.
Neem nu de MKZ-kwestie.
Een commentator van het Nederlands Dagblad schrijft: “De hoogste rechter heeft gesproken. De preventieve ruiming in 2002 van 60.000 dieren, in en om Kootwijkerbroek, was rechtmatig. Bijna twintig jaar na die fel omstreden ruiming, vanwege een uitbraak van het besmettelijke mond-en-klauwzeer (MKZ), stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven de overheid in het gelijk”.
En:
“In deze beladen MKZ-zaak zijn de emoties zo hoog opgelopen en zijn de wonden zo diep dat het te simpel is te stellen dat het nu over en uit is. Lau Jansen zei dat juridisch gezien er een streep door de zaak is gezet, maar dat ‘het rechtsgevoel in Kootwijkerbroek ernstig is aangetast’”[9].
En laten we maar eerlijk zijn: ons aller vertrouwen in overheden krijgt met zekere regelmaat een flinke knauw.
Het is in zo’n wereld niet verwonderlijk als wij ons af gaan vragen: wie is er heden ten dage nog te vertrouwen?

Het antwoord van Gereformeerde mensen is eenvoudig: wij kunnen op God aan!
De apostel Paulus schrijft over “de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in ​Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende”[10].

Laten wij bij dit alles vooral niet vergeten dat Jezus Christus, onze Heiland, het hoofd is van alles en iedereen – in heel de wereld. En ja, Hij resideert in de kerk: “En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de ​gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult”[11].
De kerk is een beschermde, een afgeschermde plaats.
Daar zijn we samen. We steunen elkaar daar. En we stimuleren elkaar daar. In de erediensten. En in allerlei activiteiten van verenigingen en commissies.
Laten wij dat maar blijven doen. Tot eer van God. En tot versterking van elkaar.

Noten:
[1] Dit Schriftgedeelte is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen afgelopen donderdag, 9 januari 2020, een avond wijdde aan Efeziërs 1. Van die vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij de voorbereiding op die avond.
[2] Efeziërs 1:3 en 4.
[3] Op dinsdag 9 juli 2019 publiceerde ik op deze plaats over deze verzen het artikel ‘Gezegend vanwege de uitverkiezing’. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/07/09/gezegend-vanwege-de-uitverkiezing/ .
[4] Geciteerd van https://calvarychapel.nl/sermons/is-identiteit-op-gebaseerd-efeziers-11-14/?player=video ; geraadpleegd op woensdag 8 januari 2020.
[5] David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was een Britse protestantse predikant. Hij had grote invloed binnen de reformatorische vleugel van de evangelische beweging in Engeland. Hij was bijna dertig jaar lang predikant in Westminster Chapel in Londen. Lloyd-Jones was een fel tegenstander van de liberale theologie die opgang vond in veel kerken. Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Martyn_Lloyd-Jones ; geraadpleegd op woensdag 8 januari 2020.
[6] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 9.
[7] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikelen 12 en 13.
[8] Zie hierover onder meer https://nos.nl/artikel/2317726-iran-bestookt-amerikaanse-luchtmachtbases-in-irak-aantal-slachtoffers-onduidelijk.html ; geraadpleegd op woensdag 8 januari 2020.
[9] Geciteerd uit: ’60.000 geruimde dieren’, commentaar van Piet H. de Jong. In: Nederlands Dagblad, woensdag 8 januari 2020, p. 3.
[10] Efeziërs 1:19, 20 en 21.
[11] Efeziërs 1:22 en 23.

30 december 2019

De nauwkeurigheid van Efeziërs 5

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

“Zolang je in de kerk ruimte krijgt, blijf je”.
Aldus een grote kop in het Nederlands Dagblad van maandag 23 december 2019. Daaronder staat een vraaggesprek met de historicus Harm Veldman. De in de gereformeerde wereld bekende geschiedkundige schreef het boek ‘De Vrijmaking van 1944. Hoe de start in Den Haag doorwerkte in Noord-Nederland’[1].
In het artikel zegt Veldman: “Ik zou mezelf nu omschrijven als een verontruste vrijgemaakte. Maar ik stap er toch niet uit, juist met de geschiedenis van de Vrijmaking in gedachten. Beter is het op je post te blijven, en je stem te laten horen. Mijn motto is: als je gedwongen wordt, moet je wel. Maar zolang men je ruimte laat, blijf je. Daarin sluit ik me aan bij Schilder en mijn andere favoriet, Hendrik de Cock”.
En:
“Zolang er geen vrijzinnigheid is, moet er een zekere elastische ruimte zijn om niet allemaal hetzelfde te laten denken. Door Gods Geest heeft de kerk ook zoiets als een zelfherstellend vermogen: samen kerk zijn, met alle zwakheden. Maar ik wil met dit kerkgeschiedenisboek tegelijk een signaal afgeven: mensen, vergeet het niet, dáár ging het toen om voluit kerk-zijn binnen de elastische bandbreedte van de confessie’”[2].

Dit alles geeft te denken.
Zijn al die mensen die de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in de afgelopen jaren hebben verlaten te kortaangebonden geweest? Waren zij te kort voor de kop? Te kortzichtig?
Nee.
Waarom niet?
Omdat de satan, de tegenstander van God, in onze tijd een andere verleiding aanbiedt als eerder in de geschiedenis. Het gaat in onze tijd niet om binding, maar om vrijheid. Iedereen krijgt de ruimte. Die ruimte is zo groot dat men in alle rust en met het grootste gemak bij Gods Woord kan wegdwalen. Vrijheid blijheid nietwaar?

In verband met het bovenstaande kunnen wij elkaar wijzen op Efeziërs 5. Meer precies op deze woorden: “Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en ​Christus​ zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is”[3].
Paulus zegt tegen de christenen in Efeze: val niet terug in allerlei gewoontes en filosofietjes, maar wandel nauwkeurig als kinderen van het licht. Akribos staat er. Dat betekent: precies, zorgvuldig, op nauwgezette wijze, met aandacht voor of inachtneming van details.
Dat woord geldt ook aan het eind van 2019. En dus zwabberen wij niet zomaar overal heen. Nee, wij blijven zo dicht mogelijk bij het Woord van God. Dat is toch logisch?

Wij leven in het laatste deel van de wereldgeschiedenis. In deze tijd zet de satan alle middelen in die hij ter beschikking heeft. En hij pakt natuurlijk de mensen aan waar hij steeds minder grip op heeft.
Denkt u maar aan Colossenzen 1: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn ​liefde”[4].
En aan 1 Petrus 5: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”[5].
Doe het goede, zegt Paulus. Leef als wijze mensen[6]!

Veldman stelt: ‘zolang je in de kerk ruimte krijgt, blijf je’.
Daartegenover stelt schrijver dezes: dan blijf je dus ook als de kerk ver van Gods Woord afdwaalt; en alle kerkleden bivakkeren daar dan ook.
Laten wij er niet omheen draaien: dat valt maar moeilijk te rijmen met Efeziërs 5.

Noten:
[1] De gegevens van dit boek zijn: H. Veldman, “De Vrijmaking van 1944. Hoe de start in Den Haag doorwerkte in Noord-Nederland”. Bedum: Uitgeverij Profiel, 2019. – 240 p.
[2] “Zolang je in de kerk ruimte krijgt, blijf je”. In: Nederlands Dagblad, maandag 23 december 2019, p. 14 en 15.
[3] Efeziërs 5:14, 15 en 16.
[4] Colossenzen 1:13.
[5] 1 Petrus 5:8.
[6] In het onderstaande gebruik ik onder meer de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Efeziërs 5:14-16.

3 oktober 2019

Zwaar bewapend

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

“Als predikant ben je nooit klaar. En je kunt jezelf afvragen wat het rendement van je werk is. Ik weet wel, dat moet je aan God overlaten, maar ik heb behoefte aan concreetheid”.
Aldus dominee D.J. van Diggele.
De Gereformeerd-vrijgemaakte predikant wordt per 1 januari 2020 ontheven uit zijn ambt, maar houdt wel preekbevoegdheid.

Waar is het mis gegaan?
In het Nederlands Dagblad zegt hij: “Als eerste heeft dat te maken met de breedte van het predikantschap. Ik denk dat ik het vol had gehouden als de beweging van mensen inzetten naar hun gaven er eerder was geweest. Verder heeft het te maken met de verandering van de tijdgeest. De kerkganger wil in de kerk op maat bediend worden. Als predikant sta je voor mensen met verschillende behoeftes. Ondertussen vinden mensen preken ingewikkeld, vinden ze dat er niet genoeg aandacht is voor de jeugd. Maar predikanten zijn er voor de kern. Wij mogen mensen voor Christus plaatsen. Alles wat daarbij komt, leidt af van waar het om gaat”.

Momenteel is de dominee vrachtwagenchauffeur. Maar over het predikantschap zegt hij: “Het is het mooiste beroep dat er bestaat, zelfs mooier dan vrachtwagenchauffeur. Een combinatie is het allermooist”[1].

Wat zullen wij van deze dingen zeggen?
Moeten wij een heel verhaal gaan houden over de afgang in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)? Ach, laten wij dat op deze plaats maar niet doen.
Zeker is wel dat dominee van Diggele door een diep dal is gegaan. Gelukkig gaat het nu goed met hem.
En dat laatste noteert schrijver dezes niet alleen omdat hij dominee Van Diggele van vroeger kent en heel goede herinneringen aan hem heeft.

Dominee Van Diggele zegt zelf: “Wij mogen mensen voor Christus plaatsen. Alles wat daarbij komt, leidt af van waar het om gaat”.
Zo worden alle kinderen van God bij Zijn Woord teruggebracht.

Alleen daarom al brengt het verhaal van de rijdende predikant ons bij Efeziërs 6: “Neem daarom de hele ​wapenrusting​ van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van ​het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand…”[2].
Dat schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. De Heilige Geest zorgde ervoor dat het schrijven van de apostel ook werd gericht aan Gods kinderen van 2019.

Paulus heeft het oog op de hele wapenrusting. Wat ziet hij? Hij ontwaart onder meer waarheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid, het Evangelie van de vrede, geloof, het zicht op de zaligheid, het Woord van God, ons gebed en ons doorzettingsvermogen[3].
Dat is niet gering.
Gods kinderen moeten die wapenrusting dagelijks dragen. Dat betekent dat er elke dag gestreden moet worden. Want een soldaat in volle bepakking ligt in de regel niet op het strand onder een palmboom.
Bovendien is het uiteraard niet de bedoeling dat kinderen van God een deel van de wapenrusting uitdoen. Het geloof even aan de kant? Geen goed idee. De vrede even negeren? Dat past christenen niet. Een poosje geen zicht op de hemelse toekomst? Dat is ondenkbaar.
Dat betekent dan wel dat christenen in de wereld soms wat houterig lijken. Immers – lopen met zware bepakking is geen sinecure. Daarom zijn christenen soms een beetje harkerig. Een tikje stijfjes, misschien. Geen wonder – die bepakking is lastig. Die bepakking is evenwel noodzakelijk!

Kinderen van God blijven overeind. Zij blijven krachtig als zij heel de wapenrusting blijven benutten.
Hoe weten zij dat zo zeker? Omdat zij schuilen bij Hem “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze ​zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader”[4].
En zie – daar is nog een reden voor de houterigheid van Gods kinderen. Zij moeten strijd leveren – jazeker. Maar bovendien heeft de God van hemel en aarde hen met Zijn almachtige kracht uit de wereld weggetrokken. Zij zijn apart gezet – of zij dat nu wilden of niet. Het leven buiten de kerk ziet er soms aantrekkelijk uit. Maar nee, daar hebben Gods kinderen geen vaste plaats. Want Vader heeft hen bij Zich geroepen. Of zij nu tegenspartelden, of niet. Nee, daar wordt het leven vaak niet makkelijker van. Maar het is wel de werkelijkheid!

Kind van God zijn: dat is in deze wereld niet eenvoudig. Niet voor niets wordt in Mattheüs 24 gezegd: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden”[5].
Het betreft een strijd op leven en dood. Het ligt voor de hand dat men daar wel eens doodmoe van is!

De volledige wapenrusting moet op orde wezen.
Dan is de overwinning zeker!

Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn dat dominee Van Diggele meer uithoudingsvermogen had moeten tonen. Daar is het in dit artikel niet om te doen. Daar blijft schrijver dezes af.
Maar het verhaal van de vrachtrijdende predikant is wel een attentiesein. Een signaal voor al Gods kinderen: de strijd is zwaar; het is geen kwestie van ‘sit down and relax’.

Tenslotte –
laten wij gezamenlijk maar 1 Petrus 5 in herinnering roepen: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt”[6].

Noten:
[1] Geciteerd uit: “Dominee gaat verder als vrachtwagenchauffeur”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 26 september 2019, p. 6.
[2] Efeziërs 6:13 en 14 a.
[3] Zie Efeziërs 6:14-18.
[4] Galaten 1:4.
[5] Mattheüs 24:21 en 22.
[6] 1 Petrus 5:7, 8 en 9.

24 september 2019

De richting van onze gedachten

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Wij worden vernieuwd in de geest van ons denken, schrijft Paulus in Efeziërs 4.
Citaat: “Maar u hebt ​Christus​ zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in ​Jezus​ is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid”[1].
Dat betekent: het innerlijk is gericht op Christus.
Dat betekent: onze denkwereld begint en eindigt bij Jezus Christus; hoe wil Hij gediend worden?
Dat betekent: in onze emotie speelt God altijd een rol: ‘Uw wil geschiede!’.

Wie gaat evangeliseren, kan zeggen: mijn gedachten zijn zoveel mogelijk gericht op God in de hemel.
Dat geldt voor evangelisatiecommissies. En voor individuele kerkleden die met mensen in hun omgeving over God en geloof spreken. Het zou bijvoorbeeld ook moeten gelden voor de Evangelische Omroep[2].

Iemand schreef terecht: het maakt nogal wat uit “of je denkt af te stammen van een dier of bewust geschapen bent naar Gods beeld”[3].
Met andere woorden: het maakt nogal wat uit of wij Genesis 1 tot en met 3 aannemen zoals die hoofdstukken in de Bijbel staan, of dat wij er allerlei theorieën omheen maken die in de buurt komen van evolutie en natuurlijke selectie.
Daarmee is niet gezegd dat het verboden is om kennis te nemen van onschriftuurlijke stellingnames en ideeën – welnee. Het is vaak heel goed die ideeën te kennen; dan weten wij ook waar wij zelf staan. De kwestie is echter dat allerlei onschriftuurlijk gepraat en geschrijf niet bepalend mag zijn voor de richting van ons denken.

Het is opmerkelijk hoe vaak in Gods Woord over menselijke gedachten gesproken wordt.
Laten wij eens enkele teksten onder elkaar zetten.
Efeziërs 4:
“Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken…”[4].
Feitelijk zijn dit vlijmscherpe woorden! Immers: mensen die zonder God leven hebben per definitie zinloze gedachten. Geen wonder ook. Heel hun denkwereld is gericht op het hier en nu. Vandaag moet het gebeuren! En als het op deze dinsdag niet lukt, is er morgen weer een herkansing. Morgen maken zij de aarde een stukje beter. Mooier. Volmaakter. Maar zonder God – dat wel.
Colossenzen 2:
“Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken”[5].
In Colosse waren mensen die zich door dikdoenerige dwaalleraars lieten inwijden in diverse Goddelijke mysteries. Die mensen koesterden allerlei hogere filosofieën. Ze hadden beter geestelijk inzicht, vonden zij zelf. In werkelijkheid was het niet meer dan verbeelding of fantasie[6].
Laten wij er maar niet omheen draaien: ook vandaag zijn er duizenden mensen, zo niet miljoenen, die – al of niet via het christendom – in hogere sferen willen komen. Via het zenboeddhisme bijvoorbeeld. Concentratie-meditatie heet dat in goed Nederlands[7]. Met dergelijke zaken moeten christenen zich maar niet mee inlaten!
1 Timotheüs 6:
Paulus schrijft over “voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen”[8].
Er waren dwaalleraren die zich tamelijk vorstelijk lieten betalen voor hun onderwijs – vandaar die winst. Ook bij die leraren ziet men ten diepste een aardse gerichtheid!
2 Timotheüs 3:
“Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen ​Mozes​ in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk”[9].
Jannes en Jambres waren de leiders van de Egyptische tovenaars[10]. Zij zijn een symbool voor iedereen die tegen de waarheid van Gods Woord in gaat.

Het gezegde stelt in de eenentwintigste eeuw nog altijd: zoveel hoofden, zoveel zinnen.
Wij leven in een tijd waarin men via sociale media geweldig veel invloed hebben kan. Daarom is het zeker in onze tijd belangrijk om voortdurend onze gerichtheid te blijven controleren. Staat ons leven, om zo te zeggen, de goede richting op? Eenvoudig gezegd: kijken wij naar boven of naar beneden?
Het regelmatig beantwoorden van die vraag is een taak voor individuele kerkleden, voor kerkgenootschappen en christelijke organisaties. En ja, bijvoorbeeld ook voor de Evangelische Omroep.

Laten wij nog een ogenblik teruggaan naar Efeziërs 4.
Het mag ons wel opvallen dat de formulering is dat u “vernieuwd wordt in de geest van uw denken”.
Wie zich dagelijks bekeert – oftewel: wie zich steeds weer naar de God van hemel en aarde toe keert – mag er zeker van zijn dat de Heilige Geest in zijn of haar leven actief wordt.
Dat is een woord van troost – inderdaad.
Maar het is ook een waarschuwing. Een waarschuwing voor alle christenen. Daarbij is de Evangelische Omroep inbegrepen.

Noten:
[1] Efeziërs 4:20-24.
[2] Over de koers van de Evangelische Omroep schreef ik in mijn artikel ‘De afgang van de Evangelische Omroep’, hier gepubliceerd op maandag 23 september 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/09/23/de-afgang-van-de-eo/ .
[3] Geciteerd van https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/wordt-vernieuwd-in-de-geest-van-uw-denken-ef-423/ ; geraadpleegd op woensdag 18 september 2019.
[4] Efeziërs 4:17.
[5] Colossenzen 2:18.
[6] Zie hiervoor de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Colossenzen 2:18.
[7] Zie hierover bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Zen ; geraadpleegd op woensdag 18 september 2019.
[8] 1 Timotheüs 6:5.
[9] 2 Timotheüs 3:8.
[10] Zie http://www.christipedia.nl/Artikelen/J/Jannes_en_Jambres ; geraadpleegd op woensdag 18 september 2019.

23 september 2019

De afgang van de Evangelische Omroep

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Wat is christelijk? Dat is het volgen van Christus, het leven met Christus op ieder moment van de dag.
Wat is evangelisch? Dat is alles wat naar het Evangelie is.

Dat klinkt eenvoudig. En op de keper beschouwd is het dat ook. Maar mensen maken het moeilijk. Zij zoeken uitvluchten. Zij oefenen zich in mentaal bochtenwerk. En daar krijg je rare dingen van.

Mensen maken hun gezegden gaarne wat eufemistischer. Zij verzachten hun statements. een beetje. Vervolgens worden de meningen niet zelden algemener.
En voor wij het weten schrijven wij ‘christelijk’ met een heel kleine letter c.
Iets dergelijks gebeurt bij de Evangelische Omroep.

Het Reformatorisch Dagblad meldt op maandag 16 september: “Nu de Evangelische Omroep (EO) voor ‘een algemeen-christelijke identiteit kiest’, kan Marten Visser, directeur van zendingsorganisatie GlobalRize, niet langer achter de koers van de omroep staan. Theoloog Visser maakte zaterdag bekend dat hij uit de ledenraad van de EO stapt.
‘Met verdriet, en waarschijnlijk te laat, tot de conclusie gekomen dat ik niet thuis hoor bij de EO nu hij voor een algemeen-christelijk profiel kiest’. Met die woorden kondigde Visser zaterdag via Twitter zijn afscheid van de ledenraad aan.
Afgelopen zaterdag vond een vergadering van de raad plaats. Tijdens die vergadering stond onder andere het beleid op het gebied van homoseksualiteit op de agenda. Voor Visser was de uitkomst van dat agendapunt aanleiding om uit de ledenraad te stappen. ‘Ik kan niet langer achter de identiteit van de omroep staan. De huidige EO wil iedere christen vertegenwoordigen. Ook vrijzinnige geluiden. De boodschap van sommige programma’s staat haaks op het Evangelie. Het gaat veel verder dan alleen de opvattingen over seksuele relaties”.
(…)
Arjan Lock, directeur van de EO, betreurt het besluit van Visser. „Ik vind het oprecht jammer. De ledenraad staat voor de volledige breedte van de achterban. Daar hoort het geluid van Marten Visser ook bij. We hebben zaterdag een open gesprek gevoerd over het beleid. Maar op het moment dat je vindt dat jouw opvatting de dominante opvatting van de EO moet zijn, doe je geen recht aan de mening van anderen’”[1].

Die laatste zin zet ik hier nog eens neer, gecursiveerd en al.
“Maar op het moment dat je vindt dat jouw opvatting de dominante opvatting van de EO moet zijn, doe je geen recht aan de mening van anderen”.

Marten Visser staat niet alleen.
Op zaterdag 21 september meldt het ND: “Na Marten Visser trekt nu ook EO-oudgediende Kees van Velzen zich terug uit de ledenraad van de omroep. Ook andere leden uit het behoudende deel van de ledenraad beraden zich op hun positie.
Ledenraadslid Henk van den Belt, hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, laat weten dat hij zich beraadt op zijn positie. In elk geval blijft hij aan tot de volgende vergadering, in december. Verder wil hij er niets over kwijt, omdat het mediabedrijf van de ledenraadsleden vraagt discussies niet voor het oog van de camera te voeren.
Ook leden Peti van Maldegem en Rens Reedeker weten niet of ze verdere deelname aan de ledenraad nog zinvol vinden”[2].

De EO schrijft ‘christelijk’ met een heel kleine letter c. En ‘evangelisch’ waarschijnlijk met een minuscuul kleine letter e.

De EO gaat steeds vaker op zoek naar compromissen.
Want niemand mag in de discussies de boventoon voeren.
Niemand is de baas.
Niemand heeft in gedachtewisselingen het laatste woord.
De EO is er voor iedereen. Alle meningen tellen even zwaar.
De EO wordt klaarblijkelijk steeds meer de omroep van ‘het zou kunnen’ en ‘er zit wat in’.
De EO wordt door de jaren steeds meer heen de omroep van de welwillende glimlach en de aai over de bol. Van ‘het komt wel goed met je, jongen’ en ‘hou vol meisje, alles komt goed’.
De EO heeft een boodschap voor de wereld.
Dat is al jaren zo.
Echter – in de ijver om de wereld aan te spreken wordt de Bijbel maar een beetje aan de kant geschoven. Gewoon omdat dat makkelijker is.

Jazeker, met de regelmaat van de klok moet men zich afvragen of Gods Woord bij de EO nog wel de boventoon voert.
In natuurfilms die de omroep op het scherm brengt, komt niet zelden de evolutietheorie voorbij. Dat is onderhand de gewoonste zaak van de wereld. Maar nee, die theorie hoort niet bij de christenheid thuis!

De situatie doet denken aan Efeziërs 4.
U weet wel: “Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun ​hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle ​onreinheid​ begerig te bedrijven. Maar u hebt ​Christus​ zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in ​Jezus​ is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid”[3].

De EO moet, met een schuin oog op het bovenstaande, het begrip ‘vernieuwing’ nog maar eens goed doordenken.

Noten:
[1] “Kritische theoloog Visser stapt uit ledenraad EO”. In: Reformatorisch Dagblad, maandag 16 september 2019, p. 5.
[2] Geciteerd uit: “Behoudend deel ledenraad EO dreigt verder af te kalven”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 21 september 2019, p. 4.
[3] Efeziërs 4:17-24.

9 juli 2019

Gezegend vanwege de uitverkiezing

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

In het Woord van God staan dingen die mensen nooit helemaal kunnen begrijpen.
Neem nu de volgende woorden die de apostel Paulus schreef aan de christenen in Efeze: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde”[1].

De God van hemel en aarde moet geprezen worden!
Hij moet zoveel mogelijk eer ontvangen!
Of, om met Psalm 72 te spreken:
“De HERE God zij lof bewezen
door alle tijden heen”[2].

De Nieuwe Psalmberijming heeft in Psalm 72:
“Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond,
want Hij alleen doet grote dingen.
Laat nu uit ieders mond
zijn lof weerklinken door de tijden:
groot is zijn roem en eer!
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER”[3].

Wij zijn gezegend met zegeningen die komen uit de sfeer van de Heilige Geest.
Die zegeningen komen voort uit de geloofsverbondenheid met Hem. Zijn dood en opstanding worden typisch en typerend voor al Gods kinderen. Het leven op aarde is nog maar een begin. Wij worden klaargemaakt voor de eeuwigheid.
Met instemming citeert schrijver dezes zijn oude vader, die onlangs noteerde: “We zullen Jezus Christus zien zoals Hij is. Dan is geloof niet meer nodig. Wij horen als christenen niet thuis in deze al goddelozer wordende wereld, maar in het Koninkrijk van God, dat nu in de hemel is gevestigd en later, na de Laatste Dag, de hele nieuwe aarde zal omvatten. Wij horen daarbij en dragen met de Doop het teken en zegel, zeg maar: Gods handtekening bij ons als een ID-kaart van Zijn Koninkrijk”[4].

In een preek over Efeziërs 1 zei de Gereformeerd-vrijgemaakte predikant J.R. Wiskerke (1923-1968) eens: “Kortzichtige zondaren trachten zich te troosten met allerlei plannen en vooruitzichten, die op deze wereld uit mensenharten opkomen. Maar God zal de plannen en de vooruitzichten van de mensen in deze wereld verijdelen. Al die plannen voor zelfverlossing zijn een illusie. God verplettert die plannen, waarin met Hem niet wordt gerekend en waarin van Hem niet wordt uitgegaan. En Hij verlost ons daarvan, door ons te laten ankeren in Zijn ene, eeuwenoude, eeuwige verlossingsplan.
Het prachtigste, wat mensen bedenken, loopt vast in moeite en verdriet.
Alleen Zijn plannen met en voor Zijn volk zullen slagen. Want van eeuwigheid was Hij God en van eeuwigheid smeedde Hij het plan van Zijn welbehagen, dat Hij nu uitwerkt en doorzet tot in eeuwigheid. Er is geen grotere vastigheid, geen sterkere troost, dan in de trouw van God aan Zijn eigen besluit. Hij laat nooit varen de eeuwige liefde en de onpeilbare genade in de verwonderlijke keuze van Zijn eigen Goddelijke hart.
Wat ooit wankelt, nooit het welbehagen van God in Zijn volk”[5].

Dus – al vóór de Here God de wereld schiep wist Hij het: Bastiaan de Roos, die op woensdag 28 februari 1962 in Groningen geboren gaat worden, hoort bij Mij; Ik wijs Hem een plek toe in Mijn hemelse woonplaats.
Dat is wonderlijk. Maar waar!

Het leven van kinderen van God heeft een welomschreven doel: heilig en smetteloos voor God staan, in de liefde.
Liefde: dat is de atmosfeer waarin wij gaan leven. In de kerk zien we daar vandaag al een klein begin van. Maar het wordt allemaal hemels. Groots. Luisterrijk. Magnifiek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde op vrijdag 5 juli jongstleden: “Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak. Vooral meisjes die met kinderen wilden werken of jongens die timmerman wilden worden maakten dat relatief vaak waar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van het brugklascohort-onderzoek”[6].
Conclusie: lang niet iedereen krijgt zijn of haar droombaan.
In de kerk is dat anders.
Heel anders.
Want daar weten wij: we gaan een heerlijk leven tegemoet!
Nee, wij krijgen geen droombaan. Wij krijgen een leven dat schitterende realiteit wordt, en waarvan het begin nu al te zien is!

Donald J. Trump, president van de Verenigde Staten, sprak onlangs over de kracht van Amerika. Op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag – 4 juli – schilderde hij een prachtig portret van het land waarvan hij de leider is. Amerika is “gedurfd en uitdagend, uitmuntend en avontuurlijk, vol moed en vertrouwen, loyaliteit en liefde die ons heeft gemaakt tot het meest uitzonderlijke land in de geschiedenis. Ons land is sterker dan ooit tevoren. Het is nu op z’n sterkst”[7].
De heer Trump suggereerde nogal nadrukkelijk: beter dan dit wordt het niet. Nu kan meneer Trump niet in de aardse toekomst van de Verenigde Staten kijken; op dit punt heeft hij dus wel een erg grote mond. Maar afgezien daarvan – de kerk weet beter. Er komt een toekomst aan die zo stralend is dat zelfs president Trump die niet concretiseren kan.

Efeziërs 1 is, in zekere zin, althans, onbegrijpelijk.
Maar één ding is zeker: gelovige kinderen van God staan – om een term uit 1 Timotheüs 6 te gebruiken – op “een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen”[8]!

Noten:
[1] Efeziërs 1:3 en 4.
[2] Dit zijn de eerste regels van Psalm 72:10 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[3] Psalm 72:7. Geciteerd van http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-72 ; geraadpleegd op vrijdag 5 juli 2019.
[4] Citaat uit Familiemail 2019-27, gedateerd op vrijdag 5 juli 2019.
[5] De preek van dominee Wiskerke is, voor zover ik weet, ongedateerd. Thema en verdeling van de preek luiden als volgt:
“De troost van de eeuwige uitverkiezing.
1. De tijd van deze verkiezing
2. De weg van deze verkiezing
3. Het doel van deze verkiezing”.
[6] Geciteerd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/27/1-op-de-5-brugklassers-werkt-later-in-droomberoep ; geraadpleegd op vrijdag 5 juli 2019.
[7] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2292094-trump-prijst-leger-op-onafhankelijkheidsdag-amerika-is-sterker-dan-ooit.html ; geraadpleegd op vrijdag 5 juli 2019.
[8] 1 Timotheüs 6:19.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.