gereformeerd leven in nederland

24 januari 2020

Geen horizontaal verhaal

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

We leven in de week van het gebed voor de eenheid[1].
Het thema van die week wordt onder meer als volgt toegelicht: “De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid”.

Men attendeert op de rust die Paulus uitstraalt.
“Paulus weet wonderwel de vrede tussen de groepen te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de omstandigheden hen samenbinden en onder zijn leiding delen ze met elkaar het brood”.
En ook op de vriendelijkheid van de Maltezers.
“Wanneer Paulus en zijn reisgenoten ten slotte stranden op Malta, wordt hen daar buitengewone vriendelijkheid betoond door de eilandbewoners. Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering”[2].

Wat moet men met het bovenstaande?
Wij moeten vriendelijk zijn voor elkaar. Zoveel is wel duidelijk.
Wij moeten elkaar nemen zoals wij zijn. Dat is ook wel helder.
En als we anders zijn, is dat geen probleem. Praktiserend homo? Dat doet er niet toe. Een drugsverslaafde? Ach – kom erbij!
Wees vriendelijk en blij; voor uzelf en voor mij. Dat is het sfeertje.

Dat is allemaal mooi.
Maar er is meer aan de hand.
Leest u maar mee: “En hier, op ongeveer dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons en bood ons vriendelijk drie dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius, door ​koorts​ en buikloop bevangen, op ​bed​ lag. ​Paulus​ ging naar hem toe, en nadat hij ​gebeden​ had, ​legde​ hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen”[3].
Vlak vóór die genezingen wordt Paulus gebeten door een adder. Maar de apostel schudt de slang van zich af. Van vergiftiging blijkt geen sprake.
Wat gebeurt daar?
Het Evangelie van de opgestane Here Jezus Christus wordt op Malta gebracht. Daar wordt opstandingskracht getoond!

Ja, het Evangelie gaat de wereld over.
De Here heeft in Handelingen we tegen zijn gezant gezegd: “Heb goede moed, ​Paulus, want zoals u in ​Jeruzalem​ van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen”[4].
Kijk, daar gaat het om.

Die Maltezers zijn vriendelijk. En voor Publius geldt dat wel in het bijzonder.
En men wil ons, anno 2020, vertellen: wees ook maar vriendelijk voor de mensen in jouw omgeving. Men schrijft: “Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven”.
Prachtig.
Maar waar het om gaat is: Gods blijde Boodschap moet worden doorverteld!
En wat daar op Malta gebeurt is, om zo te zeggen, een plaatje bij Marcus 16: “Wie geloofd zal hebben en ​gedoopt​ zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden”[5].
Paulus krijgt krachten van zijn Zender om te laten zien hoe machtig het Evangelie is!

Trouwens, weet u hoe het in Marcus 16 verder gaat?
“De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. ​Amen”[6].
Met andere woorden: Evangelievertellers worden vanuit de hemel aangestuurd.
De Bijbel is geen verhaal dat je blijmoedig voorleest met zoetgevooisde stem. Gods Woord is niet de zoveelste poging om een brokje intermenselijk fatsoen bij de mensheid neer te leggen.
Welnee.
De kerk anno Domini 2020 wordt gesteund en geleid vanuit de hemel. Denkt u in dit verband maar aan Hebreeën 4: “Nu wij dan een grote ​Hogepriester​ hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk ​Jezus, de ​Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen ​Hogepriester​ Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder ​zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ verkrijgen en ​genade​ vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”[7].

Gods Woord is geen horizontaal verhaal.
Zijn Woord tilt ons omhoog “waar ​Christus​ is, Die aan de rechterhand van God zit”[8].
Dus:
“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met ​Christus​ verborgen in God. Wanneer ​Christus​ geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”[9].

Noten:
[1] De week van het gebed voor de eenheid vindt plaats van 19 tot 26 januari 2020.
[2] De citaten komen van https://www.weekvangebed.nl/buitengewoon ; geraadpleegd op vrijdag 17 januari 2020.
[3] Handelingen 28:7, 8 en 9.
[4] Handelingen 23:11.
[5] Marcus 16:16, 17 en 18.
[6] Marcus 16:19 en 20.
[7] Hebreeën 4:14, 15 en 16.
[8] Colossenzen 3:1.
[9] Colossenzen 3:2, 3 en 4.

20 juli 2017

De twee getuigen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Openbaring 11 is, in zekere zin althans, een triomfantelijk hoofdstuk.
“En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen”[1].
Openbaring 11 is een hoofdstuk van opstanding, van triomf van God, van vreugde voor Gods kinderen, van heerlijke continuïteit in de wereld!

We horen van twee profeten.
Van evangelisten, feitelijk.
Het is zonneklaar: Gods Woord gaat de wereld over. Onomkeerbaar. Onweerstaanbaar. Niemand kan het Evangelie tegenhouden. De echo van de woorden van God zal in alle gewelven klinken. Het geluid van genadeverkondiging klinkt werkelijk overal. Van kasteel tot krot!

Ja, die twee getuigen zullen allerlei profetieën uitspreken.
Maar er is ook een andere kant.
Want de evangeliepredikers zullen met een zak bekleed zijn. Het zal heel duidelijk wezen: die profeten zijn in de rouw. En ze roepen ook de mensen in hun omgeving op om in de rouw te gaan.
Het is, zo zullen de twee getuigen tonen, tijd voor diep verdriet. En voor bekering!

Ten diepste is er maar één manier om uit die cirkel van rouw, verdriet, instorting en ondergang te komen: de wereld moet nieuwe kracht krijgen door de energie van Gods Heilige Geest.
In Openbaring 11 gaat het over olijfbomen en kandelaren. Dat ‘plaatje’ kennen we uit Zacharia 4: “Daarop zei ik: Ik zie, en zie, een ​kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop zeven bijbehorende ​lampen​ met telkens zeven toevoerbuisjes aan de ​lampen, die daarboven zitten,
met twee olijfbomen ernaast, een aan de rechterkant van het olievaatje en een aan de linkerkant ervan”[2].
En:
“Dit is het woord van de HEERE tot ​Zerubbabel:
Niet door kracht
en niet door geweld,
maar door Mijn Geest,
zegt de HEERE van de legermachten”[3].

Naar aanleiding van Zacharia 4 schreef ik al eens: “De Heilige Geest draagt er zorg voor dat ons een licht opgaat. Nee, niet een lichtje. Het is een groot licht.

De goede uitleg van de Heilige Schrift kunnen wij alleen maar geven als Gods Geest in ons leven actief is. Daarom wordt 2 Petrus 1 ook afgesloten met de woorden: ‘Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken’.
Zacharia spreekt Gods Woord. Daar draait alles om!”[4].

Terug naar Openbaring 11.
Het profeteerwerk heeft grote gevolgen. God komt met Zijn oordeel! De vijanden vinden de dood.
Het water wordt bloed. De aarde wordt geplaagd. Ja geplaagd: de gebeurtenissen doen sterk denken aan de tien plagen waarover we lezen in Exodus 7 en volgende.

Als het Evangelie overal op de wereld geproclameerd is, zal de antichrist de twee getuigen om het leven brengen.

Laten we er op letten: het Woord van de Here heeft, op het moment van de dood van de Godsgetuigen, in alle hoeken en gaten van de wereld geklonken. Iedereen heeft er van gehoord. Alle wereldburgers weten er van. Niemand kan zeggen: ik heb het niet geweten.
Dat betekent ook iets anders.
Dat houdt namelijk in dat de God van hemel en aarde de regie heeft. Nee, er wordt niet met het leven van de getuigen afgerekend als zij – om maar eens iets te noemen – nog maar halverwege hun profeteerwerk zijn. Nee, de antichrist krijgt pas de ruimte voor een afrekening in het criminele circuit als zij hun ‘evangelisatiewerk’ geheel voltooid hebben.

En dan is het einde daar.
De getuigen van God zijn om het leven gebracht.
Het Evangelie gaat ten onder.
Het is over en uit met de wereld.
Althans, daar lijkt het op.
Zo ziet het er uit.
Maar niets is minder waar.

Want de twee getuigen staan weer op!

De beide getuigen van God worden uitgenodigd om in de hemel te komen.
‘Kom maar naar boven! Kom deze kant maar op!’.
De hele wereld schrikt ervan.

De tegenstanders van God kijken elkaar geschokt aan. ‘Wat gaan we nu beleven?’. Verbijsterd zijn die vijanden van God! Er was toch met die beide evangelisten afgerekend? Die Godsgetuigen waren toch dood? Daar zouden ze toch geen last meer van hebben?
Hoe kan dit nu toch gebeuren?
De hele wereld staat met open mond toe te kijken!

Openbaring 11 geeft de kerk een geweldige troost.
Want de God van het verbond overwint.
In Openbaring 11 blijkt dat omdat de profetie niet te stoppen is.

In onze tijd lijkt evangelisatiearbeid bijna onbegonnen werk. Gods Woord is aan dovemansoren gericht. Natuurlijk: saamhorigheid is een groot goed. En nou ja, religie mag best.
Gods beloften zijn mooi. Wereldburgers van nu houden niet van pessimisme, maar van perspectief. Maar zeg niet dat er in het verbondsverkeer, waar Gereformeerde kerkmensen het vaak over hebben, ook eisen worden gesteld.
Eisen? Kom nou toch!
Wij leven in een wereld waarin, naar men zegt, slechts twee dingen moeten:
* je moet naar het toilet
en:
* je moet belasting betalen.
Maar verder? Zeg niet dat de kerk eisen stelt. Ga niet beweren dat de voortgaande prediking van het Evangelie van het grootste belang is. Zeg niet dat je je bekeren moet. Want, zo vinden, overdrijven is een vak en vrijblijvendheid is een must. Bovendien moet het wel een beetje vriendelijk en vrolijk blijven in de kerk.
Met eisen moet je niet aankomen.

Maar in de kerk weten wij het: wij moet heel Gods Woord proclameren. En dus niet alleen de leuke dingen daaruit.

Het is ernst!
Het is voor of tegen!
Het is een kwestie van leven of dood!

Misschien bekruipt u, geachte lezers, dat gevoel ook wel eens. Dat gevoel dat Gereformeerden te zwaar op de hand zijn.
Laat ik het maar gewoon opschrijven: dat gevoel is niet goed.
Openbaring 11 spreekt ons van een ernstige zaak.
Openbaring 11 is geen hoofdstuk van het type: ach, we zullen het wel eens zien.
Integendeel – Openbaring 11 stimuleert ons om op Gods weg te blijven.
En wij mogen het vertrouwen hebben dat Gods Heilige Geest ons leiden zal. Tot in de eeuwigheid!

Noten:
[1] Openbaring 11:11.
[2] Zacharia 4:2 en 3.
[3] Zacharia 4:6.
[4] Zie mijn artikel “De toekomstvisie van Zacharia” ; hier gepubliceerd op woensdag 28 januari 2015. Te vinden via https://bderoos.wordpress.com/2015/01/28/de-toekomstvisie-van-zacharia/ . Het geciteerde Schriftwoord staat in 2 Petrus 1:20 en 21.

19 juli 2017

Zoet in de mond, zwaar op de maag

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Twee dagen geleden publiceerde ik op deze plaats een artikel naar aanleiding van Openbaring 10.
Ik noteerde onder meer: “Openbaring 10 geeft ons troost. De verwarring wordt afgeschaft.
De tijd komt tot een einde.
De Here leert ons naar de Engel te kijken. Hij leert ons om ogen en oren open te houden. Hij leert ons om ons te concentreren op Zijn Woord. Op de zuivere prediking daarvan. Op de sacramenten, die ons een magnifiek beeld geven van een hemelse samenleving waarin tijd niet meer bestaat.
Laten we moed houden.
Want er komt een nieuwe wereld. Vol vrede en gerechtigheid. Een wereld waarin niemand tijd heeft. Want tijd is dan ouderwets. Iets uit een voorbije wereld!”[1].

Vandaag richt ik de blik met name op het slot van Openbaring 10. Dat luidt als volgt: “En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de ​Engel​ Die op de zee en op de aarde staat.
En ik ging naar de ​Engel​ toe en zei tegen Hem: Geef mij dat boekje. En Hij zei tegen mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
En ik nam het boekje uit de hand van de ​Engel​ en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.
En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen”[2].

Johannes moet een boekje opeten.
Wat staat er in dat boekje? Antwoord: allerlei dingen uit Gods raad.
Johannes moet zich dat boekje eigen maken.
En het moet gezegd: het smaakt prima. Het is lekker zoet.

Waarom smaakt dat boekje zo goed? Antwoord: voor Gods kinderen is Gods heil iets heerlijks. Dat heil, daar worden zij blij van. Sterker nog – van dat heil kunnen zij met volle teugen genieten!

Even goed ligt dat boekje, om het maar zacht te zeggen, zwaar op de maag. Om niet te zeggen dat Johannes er een beetje ziek van wordt. Hoe kan dat? Het boekje smaakt eerst zo goed, maar het bekomt Johannes slecht. Hoe komt dat?
Antwoord: de proclamatie van Gods raadsbesluiten roept tegenstand op. Dat Evangelie? Nee, dat willen de mensen niet horen. Daar hebben ze geen zin in. Zij hebben er, op hun manier, geen behoefte aan.

Dat beeld van een geconsumeerd boekje kennen we ook uit Ezechiël 3. Woordvoerders van God moeten, om zo te zeggen, in het Woord van hun Opdrachtgever thuis zijn. Zij moeten het, om zo te zeggen, herkauwen. Zij moeten proberen om dat Woord te doorzien en te begrijpen.

Johannes moet gaan profeteren. De woordvoerder van God moet aan het werk. Hij heeft nog heel wat te doen.
Tijdens dat verkondigingswerk zal alras blijken dat de wereld in twee kampen verdeeld wordt. Die situatie kunnen we ook typeren met woorden uit Ezechiël 3: “Zo zegt de Heere HEERE: Wie luistert, laat hij luisteren. Wie dat nalaat, laat die het maar nalaten, want zij zijn een ​opstandig​ ​huis!”[3].

De wereld wordt verdeeld in twee kampen.
Voor of tegen Christus.
Levend naar Gods Woord, of zwalkend tussen cultuur en Bijbel.
Gehoorzaam werkend, of zoekend naar compromissen tussen gepredikt Woord en gedroomde werkelijkheid.
Luisterend, of omzichtig pogend om de uitleg van de Bijbel een beetje aan te passen.

Ach lezer, u begrijpt wel dat mijn gedachten zwerven naar mensen die nog Gereformeerd willen heten.
U begrijpt misschien ook wel dat ik met name denk aan de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). U heeft wel door dat daar, in de GKv, de cultuur in onze wereld een steeds belangrijkere factor is.
Laten we niet net doen of de tweedeling in Openbaring 10 aan alle zich Gereformeerd noemende mensen voorbij kan gaan!

De hervormde predikant M.J. Schuurman zegt in een preek over Openbaring 10: “Dat is ook de taak voor de kerk, om deze boodschap uit te dragen: een oproep tot bekering, een uitnodiging om te geloven nu het nog kan, om de genade aan te grijpen en tot Christus te wenden, om niet te vergissen in een leven dat nu zoet is, maar uiteindelijk bitter zal zijn.
Het is de hoogste tijd. Dat vraagt van ons ook dat we Gods woord eten. Zonder het uitvoeren van die opdracht kunnen we niet Gods boodschap uitdragen”[4].

Wij moeten allen profeteren.
Wij moeten allen belijdenis doen van ons geloof. Dat doen wij niet allemaal op kansels of op zeepkisten. Wij getuigen gewoon op ons werk. Achter ons bureau. Of misschien wel met onze iPhone, in onze stoel. Via de app, u weet wel. Ambtsdragers en gemeenteleden kennen hun roeping immers?

Nee, dat is lang niet altijd makkelijk.
Het christelijk geloof lijkt, zeker in Nederland, hoe langer hoe meer uit het openbare leven te worden weggedrukt.
Natuurlijk, het is prima om iets met religie te hebben. Maar een christen moet niet vaak en niet te veel op zijn strepen staan. Om kort te gaan: enig aanpassingsvermogen is anno 2017 een must geworden.
Intussen is het voor Gods kinderen duidelijk: het Evangelie ligt zwaar op de maag. Maar het is zoet in de mond. Dat wel.

Noten:
[1] Zie mijn artikel “De tijd voorbij”, hier gepubliceerd op maandag 17 juli 2017. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2017/07/17/de-tijd-voorbij .
[2] Openbaring 10:8-11.
[3] Ezechiël 3:27.
[4] De betreffende preek is te vinden op https://mjschuurman.wordpress.com/tag/openbaring-10/ ; geraadpleegd op vrijdag 30 juni 2017.

1 juni 2017

Het Evangelie van alle tijden

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Het Evangelie moet in 2017 anders worden gebracht dan vroeger. Het moet niet meer gaan over schuld en vergeving. En ook niet over verzoening door voldoening. Nee, wij moeten spreken over de vernieuwing van de schepping. De afgoden van de moderne cultuur zijn “bewondering voor menselijke kracht, de verheerlijking van individuele vrijheid en autonomie en de fixatie op zekerheid, veiligheid”. Mensen zetten maskers op, om sterk en evenwichtig over te komen.
Die opinie komt naar voren tijdens een symposium dat op vrijdag 12 mei jongstleden wordt gehouden in een zaal van de Christelijke Gereformeerde Theologische Universiteit te Apeldoorn. Het symposium gaat over de vraag: wat is het Evangelie, hoe geef je dat door in een moderne, westerse cultuur en wat betekent dat voor de praktijk van het missionaire werk?”.
Hoofdspreker tijdens de bijeenkomst is Gert Jan Roest. Hij is docent missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen, en evangelist en pionier in Amsterdam. Roest promoveerde in 2016 op hetzelfde onderwerp.

Gert Jan Roest zegt: “zo radicaal als dat nu nodig is, gebeurt dat maar eens in de paar honderd jaar. Er is (…) een totale cultuurverandering gaande, en zoals de Reformatie heel andere antwoorden gaf dan de kerk in de eeuwen daarvoor had gegeven, zo moet de kerk nu opnieuw leren het evangelie heel anders te verwoorden”[1][2].

Over de hierboven verwoorde zienswijze heb ik mij een beetje verbaasd.
De cultuur verandert snel, inderdaad. Maar Gods Woord blijft toch de eeuwen door hetzelfde?

Wij leven in een wereld vol agressie en geweld. Er zijn criminelen die een geweldig grote schuld op zich hebben geladen.

Maar daarmee is niet alles gezegd.
Iedereen heeft in zijn leven wel eens dingen verkeerd aangepakt.
Later kunnen we daar soms spijt van hebben, juist ook omdat andere mensen het slachtoffer werden van onze aanpak. En dan hopen wij maar dat mensen ons willen vergeven. En wij weten heel best: wij hebben vooral vergeving van God nodig.

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoorden wij ons geloof onder meer als volgt.
“Hij heeft Zichzelf in onze plaats voor zijn Vader gesteld, om door volkomen voldoening diens toorn te stillen. Daartoe heeft Hij Zichzelf aan het kruis geofferd en zijn kostbaar bloed vergoten, om ons te reinigen van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd.
Want er staat geschreven, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zoon van God was en dat wij door zijn striemen genezen zijn”[3].

Gelet op de inhoud van de belijdenis van ons geloof en op de wereld waarin we leven, moeten we – meen ik – zeggen: schuld, vergeving en verzoening door voldoening hebben heden ten dage nog niets aan actualiteit ingeboet.

Moet men in het missionaire werk dan beginnen met schuld en vergeving?
Nee, wat mij betreft niet. Wij mogen best beginnen met de menselijke kracht, met onze vrijheid en het belang van onze veiligheid.
Maar laten wij wel wezen: de burgers in de Westerse samenleving zijn niet blind. Zij zien best dat er zich om hen heen heel veel ellende voltrekt. Dat lijkt, tot overmaat van ramp, nooit op te houden. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden de mensen: ‘dit nooit meer’. En wat komt er van terecht?
We kunnen er niet omheen: wij moeten transformeren van een harde, meedogenloze maatschappij naar een vergevingsgezinde samenleving.
En hoe bereiken we die? Door ons aan te sluiten bij Jezus Christus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt: “Wij vinden al onze troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt (…). Daarom noemt Gods engel Hem ook Jezus, dat is Verlosser, omdat Hij zijn volk zou redden van hun zonden”[4].
Het Evangelie dat de kerk anno Domini 2017 mag en moet proclameren is, kortom, onveranderd: zelfs in de meest troosteloze omstandigheden is er redding bij de Heiland!

Graag erken ik dat Gert Jan Roest een alleszins te waarderen poging heeft gedaan de westerse cultuur goed te analyseren.
Een jaar geleden kwam Gert Jan daarover al aan het woord in het Reformatorisch Dagblad.
“Waar mensen wél mee lopen, constateert Roest, zijn vragen als: Word ik wel gezien, op Facebook bijvoorbeeld? ‘Ik kom veel mensen tegen die kampen met angst, of gevoelens van waardeloosheid: Ik ben niemand, stel niets voor’.
Dat moet gevolgen hebben voor de Evangelieverkondiging, stelt hij. ‘Luthers vraag speelde in zijn tijd erg. In de verkondiging werd daar ook sterk op ingezet, en dat gebeurt nog steeds wel. Maar vanuit het Evangelie valt er meer te zeggen. De schuldvraag is wat mij betreft geen diepere vraag dan de schaamtevraag. Misschien laat de Geest vandaag andere aspecten van Jezus’ werk oplichten – en moeten wij dat ook doen’”[5].
Inderdaad – veel mensen schamen zich. Voor zichzelf, soms; en voor anderen, vaak. Dat is de sfeer van vandaag.

Mét dat al is het Evangelie echter onveranderd. En het moet glashelder zijn dat de werkelijkheid is dat de zonde nog altijd diep in onze levens ingevreten is.
Laat de insteek van evangelisatie en zending veranderd wezen, de problemen der mensen zijn in wezen dezelfde!
Laat het beginpunt ergens anders liggen, de inhoud van de Heilige Schrift is ongewijzigd gebleven!

Daar wil ik vandaag de vinger bij leggen.
Gert Jan Roest suggereert: onze evangelisatie en zending moeten echt heel anders aangepakt worden, want wij leven in de eenentwintigste eeuw; de wereld is radicaal veranderd.
Niet zelden betekent een radicale wijziging vandaag de dag echter ook dat het met de diepgang in de Evangelieverkondiging wel een beetje minder kan. Daar moeten wij, als u het mij vraagt, goed voor uitkijken!

De Bijbel vraagt ons niet om eigen accenten te leggen.
Gods Woord is in zijn geheel actueel in alle tijden!

Noten:
[1] Zie http://tua.nl/index.php?paginaID=229&archief=agendastuk ; geraadpleegd op zaterdag 13 mei 2017. Het citaat in de eerste alinea komt uit: “Kijk veel scherper naar de afgoden van deze tijd”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 13 mei 2017, p. 6.
[2] Naar aanleiding van de visie die Gert Jan Roest op evangelisatie en zending heeft publiceerde ik op deze plaats op dinsdag 19 juli 2016 het artikel ‘Vergeving vandaag’. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2016/07/19/vergeving-vandaag/ .
[3] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21.
[4] Dit is het slot van artikel 21 N.G.B.
[5] “Heb in verkondiging oog voor afgoden cultuur”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 23 juni 2016, p. 3. Ook te vinden via www.digibron.nl .

28 december 2016

Het hoge niveau van de kerk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Dr. Jos Douma, een spraakmakende predikant binnen het kerkverband van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), verlangt naar het goede leven. Hij schreef er een boek over[1].

De flaptekst van dat boek luidt: “Kerk zijn in de eenentwintigste eeuw. Hoe doen we dat? Dit boek kiest voor een vernieuwende insteek die tegelijk vertrouwd is omdat Woordverkondiging, doop en avondmaal er de basis van vormen. Samen lezen – samen delen – samen eten: dat is de kern van kerk-zijn. En dat kan op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke vormen gestalte krijgen. Heel praktisch. Dicht bij mensen. Dicht bij God. Jos Douma laat in dit boek zien hoe we op zoek zijn naar het goede leven – en vooral hoe we dat kunnen leven – en hoe gemeenten dit goede leven kunnen vormgeven”[2].

Hoe voelt dominee Douma zich?
Het Reformatorisch Dagblad interviewde hem.
“Hij is niet langer een traditionele dominee, concludeert Jos Douma. Zo introduceert hij zichzelf, en onder die naam publiceert hij ook op zijn website josdouma.nl. ‘Ik heb wel geprobeerd om dat te zijn. In Haarlem, een stadsgemeente in een geseculariseerde omgeving, ben ik veranderd. Ik realiseerde me dat ik als dominee geen aansluiting had bij de wereld om me heen’”.

Dominee Douma zegt: “Kijk om je heen en je ziet hoe de cultuur verandert. Dan kun je vasthouden aan hoe je het altijd hebt gedaan, maar daar geloof ik niet meer in. Anderhalf jaar geleden heb ik m’n stropdas definitief afgedaan. Sinds een paar maanden preek ik vanaf het podium. Dat heeft voor mij te maken met behoefte aan nabijheid, echtheid en authenticiteit”.

“Gereformeerden kunnen meer de alledaagsheid van het kerk-zijn omarmen. Ik heb het niet zo op theologie die gefocust is op de zondagse kerkdienst. Laat Woordverkondiging, doop en avondmaal op meer plaatsen terugkomen. Dat kan in verschillende vormen van samen lezen, delen en eten. Ik zoek knooppunten en kruispunten om zeven dagen per week met anderen samen God te kunnen dienen. Een prachtige oude kerk heb je niet nodig om bij God te komen. Gereformeerden hielden het vroeger al bij schuurkerken”.

De kerkdienst boet, als ik het goed zie, bij Douma aan belangrijkheid in.
In Zwolle, de plaats waar de predikant momenteel werkt, gaat dat als volgt.
“’s Ochtends zitten hier in de Plantagekerk zo’n 400 tot 500 mensen. ’s Middags halen we de 100 meestal niet. Zolang de tweede dienst een functie heeft, vind ik het prima om daaraan mee te werken. Maar er is tussen eredienst en gebedstrio nog zo veel meer ruimte om Woord en sacramenten te laten spreken. Christen-zijn is ons hart delen met anderen. We kunnen elkaar steunen bij het geopende Woord. En wat is er nu mooier dan om dat te doen rond eetmomenten?”[3].

Veel van wat de hierboven geciteerde predikant zegt, herken ik.
De samenleving wordt gaandeweg informeler.
Samen delen is prachtig.
Samen eten werkt samenbindend, en is vaak heel gezellig.

En toch voel ik mij niet zo thuis bij de boven omschreven redenering.

De Woordverkondiging op zondag lijkt in het gedrang te komen. En niets is erger dan dat.

Zeker, de Woordverkondiging is voor dominee Douma de basis.
Hij is ijverig op zoek naar verbreding. Het platform wordt, om zo te zeggen, uitgebreid en komt dichter bij de wereld te liggen.
’t Zit ‘m niet meer voornamelijk in de zondagse kerkdienst.
Ergens in mijn hoofd klingelt een belletje. Mijn vraag is: worden de zondagse kerkdiensten een beetje aan de kant geduwd?

De kerkdienst is de samenkomst van de heilige vergadering, zoals die door Jezus Christus is ingesteld.

Terecht schreef dr. J.A. van den Berg, predikant uit de Gereformeerde Bond: “Het eigene van de protestantse eredienst wordt vooral zichtbaar in vergelijking met een middeleeuwse Rooms-Katholieke manier van doen. Rituele bemiddeling van het heil(ige) door een priester aan min of meer passieve kerkgangers was kenmerkend in de middeleeuwse vorm van eredienst. De kerkganger was toeschouwer, of alleen ontvanger van een de genade in de sacramenten. In de reformatie wordt de automatische werking van het sacrament door het ritueel vervangen door de opvatting dat de Heilige Geest werkelijkheid maakt wat er in de dienst gebeurt, door geloof te werken in de kerkganger. De kerkganger verandert hiermee in iemand die actief participeert in de ontmoeting met God”.
En:
“Het gaat op zondagmorgen niet in de eerste plaats om het ons in herinnering brengen wat de historische Jezus gedaan heeft, of gedaan zou hebben. Veeleer gaat het om de ontmoeting met de Levende nu.
In het ons opnieuw toe-eigenen van deze geloofswerkelijkheid als veronderstelling voor de eredienst ligt naar mijn mening de grootste opdracht voor het protestantisme, van welke snit dan ook”[4].

In de eredienst is de Heilige Geest druk aan het werk. Hij draagt er zorg voor dat God en Zijn volk elkaar kunnen gaan ontmoeten.
Het komt mij voor dat wij dat punt goed vast moeten houden.

Je kunt zeggen: de Heilige Geest werkt overal in de wereld. Ook in informele gesprekken, bijvoorbeeld. En tijdens gezamenlijke maaltijden in een dorpshuis of een buurtcentrum.

Maar wat is nu het specifieke van de kerkdienst? Van de eredienst?
Laat ik, wat dit betreft, Mattheüs 18 citeren: “Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden”[5].
De kerk heeft de vrijmacht om iemand schuldig te verklaren of vrij te spreken.
De kerk ontvangt die volmacht van God, op het gebed.
De kerk heeft de roeping om het Evangelie van de opgestane Christus te verkondigen.
De kerk is de belangrijkste werkplek van Gods Geest.

Zeker, in alledaagse dingen kunnen kerkmensen tonen wat de consequenties van het Evangelie zijn.
Maar dat laat onverlet dat dat Evangelie iedere zondag weer geproclameerd moet worden.
Iedere zondag moet die Verbondsontmoeting plaats hebben.
Laat ik het eens zo zeggen: Gods kinderen moeten op niveau blijven, en daarom moet de gemeente wekelijks naar Gods Woord luisteren. Anders is kerk-zijn binnen niet al te lange tijd niet veel meer dan een oefening in solidariteit en wellevendheid. En dat terwijl de kern van kerk-zijn is: de God van hemel en aarde aan het Woord laten, en Hem de eer geven die Hem toekomt.

Dominee Douma zegt: ik heb het niet zo op theologie die gefocust is op de zondagse kerkdienst. En ook: ik zoek knooppunten en kruispunten om zeven dagen per week met anderen samen God te kunnen dienen.
Dat klinkt sympathiek.
Maar ik heb het hinderlijke gevoel dat de zondagse kerkdiensten gaandeweg minder belangrijk worden, ten gunste van allerlei contacten met de moderne wereld. Daar ontspoort volgens mij iets. En voor wij het weten is de schade groot. Zeer groot.

In een oud nummer van het Gereformeerd Weekblad – weekblad voor leden van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlands Hervormde Kerk – schreef iemand eens: “Predikanten die ambtelijk het Woord Gods bedienen, staan niet op een zeepkistje op de markt te evangeliseren (hoe zinvol ook dat kan zijn) en ze houden ook niet een toespraak voor één of andere godsdienstige vereniging. Neen, in opdracht van de grote Herder der schapen weiden ze de kudde Gods.
We moeten goed zien dat de eredienst niets minder is dan de ontmoeting tussen God en Zijn volk op aarde, tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. De kerk is de plaats waar Jezus met zondaren samen woont. Aan het begin van de dienst wordt eerst het votum uitgesproken (Onze hulp…), waarmee wordt aangegeven dat het hier maar niet een menselijke samenkomst betreft, maar een ontmoeting op het hoogste niveau”[6].
Het hoogste niveau!
Terwijl er heel gewone, zondige mensen in de kerk zitten!
Is het niet een wonder?

Wellicht ongewild gaat dr. Douma dat wonder verkleinen.
Het niveau van de kerk wordt naar beneden gehaald.
Maar in de kerk mag en moet dat nooit de bedoeling wezen!

Noten:
[1] Dr. Jos Douma, “Verlangen naar het goede leven – samen lezen, samen delen, samen eten”. – Uitgeverij Boekencentrum, 2016. – 128 p.
[2] Geciteerd via http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=1118633 ; geraadpleegd op donderdag 8 december 2016.
[3] “Het DNA van de kerk”. In: katern Kruispunt, onderdeel van het Reformatorisch Dagblad, donderdag 24 november 2016. p. 4 en 5. Ook te vinden via www.digibron.nl .
[4] Deze formulering is van dr. J.A. van den Berg, predikant binnen de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Zie http://www.izb.nl/verdieping/artikelen/het-heilige-gebeurt ; geraadpleegd op donderdag 8 december 2016.
[5] Mattheüs 18:18, 19 en 20.
[6] “De aanspraak ‘gemeente des Heeren’”. In: Gereformeerd Weekblad, vrijdag 18 maart 1994, p. 181 en 182. Ook te vinden via www.digibron.nl . Het artikel waar dit citaat uit komt is ondertekend met “V.  J.H.”. Mijn vermoeden is dat dat dr. J. Hoek is. Hoek woonde en werkte indertijd te Veenendaal. Hij was jarenlang redacteur van het inmiddels niet meer bestaande Gereformeerd Weekblad.

14 december 2016

Van zelfvertrouwen naar Godsvertrouwen

Als zendeling maak je nog eens wat mee!

Neem nou bijvoorbeeld Paulus, in Handelingen 16[1].
Een complete stad – Philippi – komt in opstand. De kleren worden Paulus en de zijnen van het lijf gerukt. Ze worden gegeseld, en in de gevangenis gesmeten. ‘En denk erom’, zegt allerlei drukdoenerig gepeupel waarschuwend tegen de cipier, ‘bewaak die revolutionairen goed. Staatsgevaarlijk zijn ze!’.
En dan?
Dan niets, zou je zeggen.
Wat kun je nog doen als je zover mogelijk van de uitgang der gevangenis wordt opgeborgen?
Weinig – zo reëel moet men wel wezen.
Toch?
Toch niet.

Een mens kan bidden tot de Here. En Paulus en Silas doen dat ook.

Het is, als u het mij vraagt, belangrijk om die ene regel hierboven nog eens goed tot ons door te laten dringen. Een mens kan bidden tot de Here.
Laten wij maar eerlijk wezen: voor ons gevoel heeft bidden vaak iets van eenrichtingsverkeer. U spreekt in geloof tot de Here. Maar antwoord komt er niet. De moeilijkheden blijven even groot. En u vraagt zich af: hoort de Here mij wel? Of zelfs: luistert de Here anno Domini 2016 nog wel naar mij?
Handelingen 16 bewijst ons dat de Here wel degelijk Zijn oor neigt tot het gebed van Zijn kinderen.
Nee, Zijn antwoord is niet altijd hoorbaar en merkbaar. Maar Hij hoort ons gebed. Onze tranen doet Hij in Zijn kruik. Ons verdriet wordt opgeschreven in Zijn boek. Dat lezen we in Psalm 56:
“Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
doe mijn tranen in uw kruik;
zijn zij niet in uw boek?”[2].
Nee, wij krijgen niet altijd hoorbaar antwoord van de Here. Maar er komt een reactie. De Here noteert onze klachten, onze teleurstellingen, onze ellende, onze eenzaamheid en onze frustratie. Onze tranen vangt Hij op. ‘Kom maar Mijn kind, ik zal al dat verdriet een plaats geven in Mijn heilige woonplaats!’.

In Handelingen 16 geeft de Here wel een merkbare reactie.
Want wij lezen: “Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los”[3].
Philippi ligt op een breuk in de aardkorst. Maar daar gaat het hier duidelijk niet om. Nee, dat daverende natuurverschijnsel dient om de verbreiding van het Evangelie voortgang te doen hebben.
Hier laat de God van hemel en aarde Zijn almacht zien.

Hebt u dat gezien?
De verbreiding van het Evangelie heeft voortgang.
Opnieuw moeten wij eerlijk wezen: wij twijfelen er wel eens aan dat de verbreiding van het Evangelie verder gaat. Er is zoveel tegenstand. Mensen relativeren alles. Als u iets over Bijbel en geloof zegt wordt u niet zelden wat meewarig aangekeken. Want wat kan men met Gods Woord in de dagelijkse praktijk van het leven? Weinig, zo schijnt het.
Maar hier – in Handelingen 16 – blijkt dat de Here het evangeliseren verzorgt als mensen op hun manier en met hun ideeën alle mogelijkheden afsluiten. Evangelisatie is niet af te remmen. Zending is niet te stoppen.
Wij kunnen wel denken dat wij zo intelligent zijn dat wij alle evangelisatiemogelijkheden moeiteloos kunnen inventariseren. Maar net als wij het idee hebben dat wij de zaken keurig op een rijtje hebben, doet zich iets nieuws voor. Laten we ’t maar toegeven: de Schepper van deze wereld heeft veel meer overzicht dan wij.
Wij doen er daarom goed aan om ons leven in Zijn handen te leggen. Want dan weten wij: alles komt goed.

En dan is er die magnifieke ommekeer.

“En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen”[4].
Het gaat van zelfmoord tot behoud.
Het gaat van zelfvertrouwen naar Godsvertrouwen.
Een exegeet noteert hier bij: “In de Romeinse wereld waren sekten en religieuze verenigingen veelal uitsluitend voor een select gezelschap, een groep ingewijden, waarvan vrouwen, kinderen en slaven al bij voorbaat waren uitgesloten. Het christelijk geloof doorbreekt echter deze grenzen (…): het aanbod van genade is voor een ieder”[5].

Een dominee preekte eens over die gevangenbewaarder en zijn gezin in Handelingen 16. De predikant gaf zijn preek een duidelijk thema en een veelzeggende verdeling mee:
“God toont in Filippi zijn onweerstaanbare macht om te openen
1. Hij opent monden
2. Hij opent deuren
3. Hij opent harten”[6].
In zijn preek zei de dominee onder meer dit: “Midden in de nacht klinkt er in de cel van Paulus en Silas een lied. Een lied, dat gebed en lofzang ineen is. Een roep tot God en tegelijk een jubel op God.
Ik werd benauwd aan alle zijden,
en riep de Heer ootmoedig aan.
Paulus en Silas verkijken zich niet op hun boeien. Zij verheffen hun harten tot God en roepen Hem aan in groot vertrouwen. Er staat niet bij wat ze precies gebeden hebben, maar duidelijk is: ze leggen hun leven en werk biddend in de handen van God. En dat gebed wordt tot een jubellied:
De Heer is met mij, ‘k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:
ik zie op al mijn haters neer”[7].

De kerk heeft een Woord voor de wereld. Dat Woord wordt overal verkondigd. Ja, ook in en vanuit een streng bewaakte gevangenis.
Dat Woord is niet maar voor enkele ingewijden.
In de kerk gebeuren geen geheime dingen. In de kerk gebeuren wel grote dingen. In de kerk gebeuren dingen die voor mensen onverklaarbaar zijn.
Maar het is duidelijk: onze God is almachtig. Hij overwint de wereld. Daar mogen we blij om wezen.
Dat gold voor de cipier en zijn gezin, in Philippi.
Dat geldt voor mensen in Groningen. In Nederland. In Canada. In Suriname. In Australië. Of in welke leefomgeving dan ook.
Ja, dat geldt overal op aarde!

Noten:
[1] Vanavond, woensdagavond 14 december 2016, vergadert Deo Volente de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Tijdens die bijeenkomst zal de tweede zendingsreis van Paulus aan de orde komen; de beschrijving daarvan vinden we in Handelingen 15:36-18:23. Het schrijven van dit artikel is een deel van mijn voorbereiding op die vergadering.
Over de eerste zendingsreis schreef ik iets in mijn artikel “Kijk naar de kerkgeschiedenis”; hier gepubliceerd op woensdag 19 oktober 2016. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2016/10/19/kijk-naar-de-kerkgeschiedenis/ .
[2] Psalm 56:9 (onberijmd).
[3] Handelingen 16:26.
[4] Handelingen 16:27-33.
[5] Zie de webversie van de Studiebijbel, https://web.studiebijbel.nl/ . Commentaar bij Handelingen 16:31. Geraadpleegd op donderdag 1 december 2016.
[6] De betreffende predikant is H.J.C.C.J. Wilschut, momenteel predikant binnen de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. De preek werd circa het jaar 2000 geschreven. Toen was Wilschut dominee in het kerkverband van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). De preek is te vinden op http://www.prekendiespreken.nl/preken/dutch/han16v25.html ; geraadpleegd op donderdag 1 december 2016.
[7] Tot tweemaal toe citeert dominee Wilschut Psalm 118:2 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek).

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.