gereformeerd leven in nederland

15 juli 2019

Eeuwige rots

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen ​vrede​ bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots”.
Hierboven staan troostvolle woorden.
Het zijn woorden uit een lied.
Ze staan in Jesaja 26[1].
Die gebeeldhouwde zinnen vormen een tegenwicht voor de zwakheid van mensen.
Voor het Forum voor Democratie, bijvoorbeeld. Dat zal hieronder nog blijken.

Over Jesaja 24 en 25 – de voorafgaande hoofdstukken dus – schreef ik al eens: in hoofdstuk 24 “neemt Jesaja ons mee naar de eindtijd. De aarde dreigt onder Gods oordelen te bezwijken. De Here schudt de aarde uit. Alle wereldburgers krijgen ermee te maken! Alle kwaad wordt opgeruimd en weggedaan. Bijkans heel de aarde loopt achter Gods tegenstander, de Satan, aan. Maar al die mensen zullen de dood vinden.
Rampen gaan over de aarde. Overal is verwoesting en ellende. In Jesaja 24 valt zelfs de term ‘Chaos-stad’.
Blijft er nog wat over? Blijven er nog mensen over? Zeker wel!
(…)
De overgebleven mensen gaan een loflied zingen. Een loflied ter ere van de hoge God, die grote schoonmaak heeft gehouden. Die mensen zingen onder meer:
“Zie, Dit is onze God;
wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen.
Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht,
wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil”[2].
Gelovigen weten het – zelfs als alles om hen heen omvalt en wegvalt is er redding. De verwachting van een goede afloop is dus alleszins gewettigd!”[3].

De eigenzinnigheid van mensen staat tegenover de trouw van de Here!
Hij is een eeuwige rots!

In Jesaja 26 zingen de mensen over een sterke stad. De poorten mogen open. Maar in die stad horen alleen mensen thuis die rechtvaardig zijn. Daar wonen alleen mensen die trouw bij de Here blijven.

In die sterke stad wordt de trouw bewaard.
Vanouds betekent het woord ‘bewaren’: letten op, beschermen, handhaven. Het woord heeft ook in zich: waarschuwen, behoeden voor, bewaken. Daarnaast ook: voorzichtigheid, behoedzaamheid[4].
Zo zal dat gaan in de eindtijd.

Daar bereiden we ons op voor in de kerk. Daarvoor zijn we voortdurend in training. Elke zondag is daarvoor gereserveerd. En de resultaten daarvan zien we, als het goed is, in de rest van de week.

In Jesaja 26 staat iets opmerkelijks: U zult volkomen ​vrede​ bewaren, want men heeft op U vertrouwd”.
Maar de Bijbel staat toch vol met Woordverlating? Men leest toch voortdurend over mensen die bij God weglopen? Inderdaad. Maar daar moeten we ons blijkbaar niet op blind staren. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat echter over de kerk: die “is er geweest vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot het einde toe. Want Christus is een eeuwig Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn. Deze heilige kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en ogenschijnlijk verdwenen is”[5].
Daarin zit een rustgevende boodschap voor trouwe vromen van alle tijden: u bent nooit helemaal op uw eentje christen!

Dat klinkt prachtig.
Maar wat komt ervan terecht?
Door de week doen we onze laag-bij-de-grondse dingen: werken, eten, drinken, ontspannen, slapen. U kent allen de alledaagse patronen van 2019.
Wat maken we van ons Gereformeerd-zijn? Antwoord: niet al te veel; op eigen kracht althans.

Maar juist daarom mogen we met de zangers van Jesaja 26 instemmen: de Here is een eeuwige rots. Hij is rots, door alle tijden heen.
Hij is “de Herder, de rots van Israël”. Dat leert Jakob zijn kinderen al in Genesis 49[6]. Hij ligt dan op zijn sterfbed. Maar hij heeft het in zijn aardse leven gezien: we kunnen op de Here aan!
David zingt het in 2 Samuël 22:
“De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem”[7].
En in Jesaja 30 wordt gesproken over iemand die komt bij “de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël”[8].

Nu het om die rots draait, ga ik even terug naar donderdag 21 maart 2019. Dat was de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten. En ook van de overwinningsspeech van de heer Thierry Baudet, leider van het Forum voor Democratie.
Baudet sprak onder meer de volgende gedenkwaardige woorden: “Want, vrienden, wij gaan met deze partij de trots van ons land herstellen. Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen en vandaag, vandaag, is de eerste grote veldslag gewonnen”[9].
Ziet u dat? Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. Zulke taal staat diametraal op Jesaja 26. Want mensen zijn van nature niet zo rotsachtig. Van nature kun je maar heel tijdelijk op mensen bouwen. Want na een paar tientallen jaren begint de afbraak al.
Op een website van het dagblad Trouw stond, in verband hiermee, het volgende commentaar: “Het FvD is een partij van de Wederopstanding, zei Baudet, ‘het vlaggenschip van de Renaissancevloot’ ‘Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen’, riep hij tot slot vol vuur. Zoals Jezus tegen Petrus zei: ‘Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen’.
Bedoelt Baudet dat hij de nieuwe, door God gezonden Messias is, en zijn partij de rots?”[10]
Waarmee maar weer eens bewezen is dat het FvD geen politieke partij is waar Gereformeerden zich thuis gaan voelen.

Laten wij met Psalm 26 maar blijven zingen:
“Ik blijf op U vertrouwen,
op U, mijn rotssteen, bouwen;
ik wankel niet, o HEER, mijn God”[11].

Noten:
[1] Jesaja 26:3 en 4.
[2] Jesaja 25:9.
[3] Geciteerd uit mijn artikel “Demonstreren? Laat maar”, hier gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/03/05/demonstreren-laat-maar/ ; geraadpleegd op donderdag 11 juli 2019.
[4] Zie http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bewaren ; geraadpleegd op donderdag 11 juli 2019.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 27.
[6] Genesis 49:24.
[7] 1 Samuël 22:2 b en 3 a.
[8] Jesaja 30:29.
[9] Geciteerd van https://www.nrc.nl/nieuws/2019/03/21/de-uil-van-minerva-spreidt-zijn-vleugels-bij-t-vallen-van-de-avond-a3954103 ; geraadpleegd op donderdag 11 juli 2019.
[10] Geciteerd van https://www.trouw.nl/nieuws/bedoelt-baudet-dat-hij-de-nieuwe-door-god-gezonden-messias-is-en-zijn-partij-de-rots~b0dc6d4d/ ; geraadpleegd op donderdag 11 juli 2019.
[11] Dit zijn de laatste regel van Psalm 26:1 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

29 maart 2019

Op zoek naar de wijsheid

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

“De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond”.
Aldus sprak de heer Baudet van het Forum voor Democratie.
Het was de openingszin van zijn speech op de avond van de verkiezingsdag voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer; op 20 maart jongstleden.

Minerva is de Romeinse godin van het verstand, van de vindingrijkheid, van de wijsheid. Dat laatste leidde er indertijd toe dat de uil het symbool van Minerva werd.
Welnu, suggereert Baudet, die uil is nu weer opgestegen.
Het gaat, zo wordt impliciet verkondigd, om het voortbestaan van de westerse beschaving. Met veel theater manifesteert de partijleider van het Forum voor Democratie zich als de redder van die beschaving.
Baudet pakt de boel aan!
Baudet gaat er wat aan doen![1]

Dat spreekt aan. De hoop in de samenleving flakkert op. Is deze man, die zowat in elke zin laat blijken hoe erudiet hij is, de redder van de Westerse samenleving? Brengt de heer Baudet de maatschappij weer terug op het niveau waar zij thuishoort?

Als we die vraag beantwoorden is het nuttig kennis te nemen van een metafoor van de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Hij noteerde eens: “Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug”; de uil van Minerva begint pas bij het aanbreken van de avondschemering haar vlucht. Hegel bedoelde: men kan pas inzichtelijke kennis van een gebeurtenis krijgen als die geschiedenis is geworden[2].
Alleen al de beeldspraak van Hegel geeft ons alle reden om de heer Baudet en de zijnen niet al te snel op het schild te heffen.

Trouwens, al sinds mensenheugenis zoeken mensen naar wijsheid.
Menselijke wijsheid kan van groot belang zijn. De ontwikkelingen worden dan op een goede manier gestuurd. Maar in feite hebben mensen slechts een zeer beperkt denkraam. Het overzicht dat mensen hebben is, als het erop aan komt, begrensd en bekrompen. En er is geen mens die alles weet.
En ja – Job kwam tot een conclusie die ligt in het verlengde van het bovenstaande. Uit hoofdstuk 28 citeer ik:
“De wijsheid dus, waar komt zij vandaan,
en waar is de plaats van het inzicht?
Zij is bedekt voor de ogen van alle levenden,
en voor de vogels in de lucht is zij verborgen”[3].

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 1 in dezelfde lijn: “Immers, de ​Joden​ vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken ​Christus, de Gekruisigde, voor de ​Joden​ een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel ​Joden​ als Grieken, prediken wij ​Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen”[4].

De Gereformeerd-vrijgemaakte predikant en hoogleraar K. Deddens (1924-2005) zei over 1 Corinthiërs 1 in een preek eens: de apostel Paulus wil het “van alle kanten laten zien aan de Corinthiërs dat de prediking van het kruis van de Here Jezus Christus de grootste kracht en de hoogste wijsheid van God is.
En hij voegt er dan meteen antithetisch aan toe, dat in heel de wereld van zijn dagen deze prediking van Christus’ kruis niet anders gezien wordt dan als zwakheid en dwaasheid.
De prediking van dat kruis, zegt de apostel, is voor de Joden een aanstoot en voor de Grieken een dwaasheid.
En hij wil dat met nadruk vooropstellen in zijn brief aan de hoogmoedige gemeente van Corinthe: de prediking van het kruis van de Christus ligt niet in de lijn van het menselijk zoeken.
Integendeel: het menselijk zoeken beweegt zich hoe langer hoe verder van het kruis van Christus af, omdat de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken.
Maar in die weg van het menselijk zoeken, door Joden en Grieken, wordt dan ook nooit het uitgangspunt en de oplossing gevonden, maar blijft het leven altijd weifelend zoeken.
Waar de hoogmoedige levenshouding niet gebroken is, daar zal ook nooit de hoogste wijsheid van het leven ontdekt worden, want alleen daar, waar de erkenning is dat Jezus Christus geworden is wijsheid van God, en dat God door de dwaasheid der prediking beschaamd heeft de wijsheid der wereld, alleen daar is het leven, en kan het leven opbloeien”[5].

Terug nu naar de heer Baudet.
Op 20 maart sprak hij: “Net als al die andere landen van onze boreale wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders”[6].
De boreale wereld – dat betekent: de noordelijke wereld. Boreas is de Griekse god van de noordenwind – vandaar.
Maar dat woord ‘boreaal’ heeft, om zo te zeggen, een geschiedenis met een vuiltje.
Heinrich Himmler, een vooraanstaand oorlogsmisdadiger in de Tweede Wereldoorlog, was van mening dat het arische ras uit een mythische noordelijke provincie afkomstig was: Hyperborea[7].
Die term komt ook terug in het werk van de Franse extreemrechtse historicus Dominique Venner[8].
Het gebruik van het woord ‘boreaal’ getuigt niet bepaald van grote wijsheid!

Voor Gereformeerde mensen is het ondertussen wel duidelijk: bij de Heiland is oneindige wijsheid te vinden.
Laten we het Paulus in 1 Corinthiërs 1 maar nazeggen: “Maar uit Hem bent u in ​Christus​ ​Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en ​gerechtigheid, ​heiliging​ en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere”[9].

Noten:
[1] Zie hierover ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/3328038/dit-bedoelt-baudet-met-zijn-uil-van-minerva ; geraadpleegd op donderdag 28 maart 2019.
[2] Zie hierover https://nl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel ; geraadpleegd op donderdag 28 maart 2019.
[3] Job 28:20 en 21.
[4] 1 Corinthiërs 1:22-25.
[5] De betreffende preek is gedateerd op zondag 19 mei 1974, en heeft als tekst Prediker 10:8-11. Thema en verdeling van de preek luiden als volgt:
“De bescherming van de arbeid door de wijsheid
Wij zien achtereenvolgens:
1. de wijsheid verwerkt het lijden in de arbeid,
2. de wijsheid verlicht de strijd van de arbeid,
3. de wijsheid bezweert het kwaad bij de arbeid”.
[6] Geciteerd van https://www.trouw.nl/democratie/de-uil-van-minerva-en-de-boreale-wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk-~ac79ea83/ ; geraadpleegd op donderdag 28 maart 2019.
[7] Zie over Heinrich Himmler https://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Himmler ; geraadpleegd op donderdag 28 maart 2019.
[8] Zie over Dominique Venner https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Venner ; geraadpleegd op donderdag 28 maart 2019.
[9] 1 Corinthiërs 1:30 en 31.

22 maart 2019

De zege van het FvD

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Het Forum voor Democratie heeft afgelopen woensdag triomfen gevierd.
“Forum grootste, coalitie verliest meerderheid”, kopte de NOS.
De trots van Nederland moet worden hersteld, sprak Baudet ferm. En: “Wij zijn naar het front geroepen omdat het land ons nodig heeft”.
De FvD-leider schuwt harde taal niet.
De minister-president is “een economische onbenul die alle plannen van de verschrikkelijke EU gewoon doorgang laat vinden”. Jawel.
Nederlandse pulsvissers en boeren worden in de steek gelaten. “Die arrogantie en stupiditeit is vandaag afgeschaft. De kiezers hebben hun ware macht getoond”. Nou nou!
Strak door de bocht zei Baudet: “We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken”[1]. Toe maar!

Wat gebeurt er in Nederland?
Antwoord: mensen die met een Schriftuurlijk uitgangspunt politiek bedrijven worden door massa’s mensen aan de kant gezet.

Begin januari schreef ik over het Forum voor Democratie het volgende.

Het Forum voor Democratie “komt op voor bescherming van Nederlandse verworvenheden.
Men pleit voor de invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (BNW).
Wat zijn die waarden dan?
‘1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar’.
Dus –
iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te ridiculiseren. Aldus punt 3 van het bovenstaande.
Alles wat met godsdienst te maken heeft, mag met een verbijsterende onmiddellijkheid belachelijk gemaakt worden. Gelovigen mag je rustig uitlachen. Of het nu islam, Jodendom, hindoeïsme of boeddhisme betreft – het mag allemaal als niet ter zake doende worden weggezet.
Het standpunt van het FvD heeft, op dit punt althans, niet al te veel met liefde voor medemensen te maken. Veel respect voor godsdienstige overtuigingen valt niet te bespeuren. Sterker – een en ander ruikt een beetje naar superioriteit.
Wie de parlementaire vertegenwoordigers van het FvD hoort en ziet kan op sommige momenten wellicht best sympathie voor hen opbrengen. De heer Baudet is een keurige en bij vlagen charmante man. De heer Hiddema komt somtijds enigszins nors over, maar hij kan ook heel nuchtere opmerkingen maken.
Denkend aan het recht van ridiculisering is het FvD echter eensklaps aanzienlijk minder aardig”[2].

Er is meer.

Baudet en de zijnen willen veel meer inbreng van het volk.

Op de website van het FvD staat te lezen: “Ons belangrijkste agendapunt is democratische vernieuwing. Zoals Eberhard van der Laan ooit constateerde: ‘De partijpolitiek is aan het einde van zijn levenscyclus gekomen (…) de burger haakt af’. Daarom zijn bindende referenda noodzakelijk – evenals gekozen burgemeesters. Er is in ons land voldoende talent aanwezig – alleen komt dat niet tot wasdom door de achterhaalde partijcultuur. Nieuwe generaties gaan niet naar rokerige zaaltjes; daarom gaan we e-democracy in Nederland introduceren. De mensen zoveel mogelijk online betrekken bij de zaken die hen raken. Binnenkort lanceren we op onze website het ‘democratie dashboard‘ waar kiezers zélf het heft in handen kunnen nemen om dingen te veranderen via petities, burgerinitiatieven en crowdfunding – en waar ze zich bovendien kunnen kandideren voor openbare functies”[3].

Nu leven we in Nederland in een nogal versplinterde maatschappij. De één wil dit. De ander dat. Een derde wil weer een heel andere kant op.
Wat voor situatie gaan we nu krijgen?
Kan een beslissing die genomen is, met verbijsterende snelheid weer worden teruggedraaid?
Wordt e-democracy een Twitter-regering waarop iedereen door elkaar heen praat, en mensen in een paar seconden kunnen worden afgebrand?

Bij de FvD klinkt het allemaal prachtig.
Maar ik kan mij maar moeilijk onttrekken aan het idee dat Nederland op deze manier uiteindelijk een janboel wordt.

De vragen zijn: hoever gaat de FvD in het sluiten van compromissen? En: wat houdt het woord ‘samenwerking’ in?

Bij dit alles is de vraag gewettigd of er bij het Forum voor Democratie ten principale nog wel ruimte is voor geloof en kerk.
Hangt zo ongeveer alles aan elkaar van gelegenheidsbeslissingen en de sfeer van het moment? Worden Schriftuurlijke waarden en normen serieus genomen, of worden die bij allerlei besprekingen in een oogwenk weggewuifd als zijnde niet ter zake doende?

Moeten Gereformeerden en andere christenen nu onzeker worden?
Ach, laten we de bloeddruk maar niet teveel laten oplopen. Immers, triomf is tijdelijk.
Denkt u alleen maar maar de LPF – de partij waar Pim Fortuijn ooit het gezicht van was; in 2002 had de partij 26 zetels, maar in 2006 verdween de groepering weer van het politieke toneel[4]. Triomf kan eensklaps teloorgang worden.

Gelet op het bovenstaande wijs ik vandaag bovendien op woorden uit Romeinen 8. Het zijn deze: “En wij weten dat voor hen die God ​liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn”[5].
Alle dingen die gelovigen overkomen gebruikt de hemelse God om Zijn kinderen op de goede weg te houden. Het vertrouwen op God wordt gaandeweg groter. Om in de stijl van Romeinen 8 te blijven: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch ​engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere”[6].

Alle dingen werken mee ten goede.
Zo staat het er.
Wij lezen niet: dat zou misschien zo kunnen wezen.
Wij lezen niet: bij tijd en wijle werken die dingen mee. Zo af en toe. Als alles een beetje meezit.
Nee, de Here God bestuurt de wereld, en dus werkt alles mee[7].
Ja, ook de triomf van het Forum voor Democratie.
De FvD-zege mag, moet en zal eraan meewerken dat ware gelovigen volharden in hun liefde voor God. Niet omdat die gelovigen daarvoor gekozen hebben. Maar omdat zij door de almachtige God geroepen zijn.

“En wij weten…”, schrijft Paulus.
Misschien aanvaarden we die wetenschap niet altijd meteen. Ons gevoel gaat misschien tegen ons verstand in.
Voor Gods kinderen zal Psalm 22 echter altijd blijven gelden:
“Gij hebt U tot uw knecht gewend, o HEER,
toen hij in zijn ellende lag terneer.
U was nabij wanneer hij altijd weer
vertrouwend wachtte.
U wilde nooit uw knecht in nood verachten.
Gij hebt voor hem uw aanschijn niet verborgen,
maar hem geantwoord, toen hij in zijn zorgen
verhief zijn stem”[8].

Noten:
[1] Geciteerd uit: “Baudet: We gaan de trots van dit land herstellen”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 21 maart 2019, p. 3.
[2] Geciteerd uit mijn artikel “Liefde in Deuteronomium 10”, hier gepubliceerd op woensdag 9 januari 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/01/09/liefde-in-deuteronomium-10/ .
[3] Geciteerd van https://forumvoordemocratie.nl/standpunten ; geraadpleegd op donderdag 21 maart 2019.
[4] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_Pim_Fortuyn ; geraadpleegd op donderdag 21 maart 2019.
[5] Romeinen 8:28.
[6] Romeinen 8:38 en 39.
[7] Zie hierover ook: Joh. Francke, “Gerechtigheid uit het geloof; Schetsenbundel over de brief aan de christenen te Rome”. – Groningen: De Vuurbaak bv – derde druk, 1984. – p. 92.
[8] Psalm 22:11.

9 januari 2019

Liefde in Deuteronomium 10

“Want de HEERE, uw God, is de God der ​goden​ en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, Die recht verschaft aan de ​wees​ en de ​weduwe, Die de ​vreemdeling​ liefheeft door hem brood en ​kleding​ te geven”.

Hierboven staat een citaat uit Deuteronomium 10[1].

Die tekst zet ons zonder dralen midden in de wereld van vandaag. In de wereld van corruptie en oneerlijkheid. In de wereld van eenzaamheid en verdriet. In de wereld van asielverzoeken en vreemdelingenrecht.
Kon er maar wat aan dat onrecht gedaan worden!
Werden de vele vluchtelingen maar wat humaner behandeld!

Het Bijbelboek Deuteronomium is een herhaling van de wet die zo’n 40 jaar eerder op de Sinaï gegeven werd.
Dat die wet nog een keer herhaald wordt is overigens niet zo gek. Alle mensen die de uittocht naar Egypte en de tocht door de woestijn hebben meegemaakt zijn inmiddels overleden. Een nieuwe generatie moet Gods wet leren kennen. Een nieuwe proclamatie is dus nodig.

Het boek kan als volgt ingedeeld worden
Hoofdstuk 1-4: Gedachtenis van wat de Heere voor en met Israël gedaan had sinds de uittocht uit Egypte, gedurende bijna 40 jaar.
Hoofdstuk 5-26: Herhaling, uitbreiding en nadere verklaring van de wetten, tevoren gegeven aan de vaders van het geslacht dat nu Kanaän zou binnen gaan.
Hoofdstuk 27-30: Bevestiging van de wet der tien geboden, met dringende vermaning tot gehoorzaamheid.
Hoofdstuk 31-34: Aanstelling van Jozua tot Mozes’ opvolger. Laatste redevoeringen en dood van Mozes[2].

In Deuteronomium 10 wordt Gods wet opnieuw op ‘twee tafelen’ gezet.
Dat was al eens eerder gebeurd. Maar Mozes had ze kapot gegooid toen hij in Exodus 32 met volksbrede afgoderij geconfronteerd werd. De Israëlieten dansten enthousiast rond een gouden kalf…[3]
Maar nu wordt Gods wet opnieuw opgeschreven. En in het begeleidend commentaar wordt het grondmotief van die wet duidelijk: liefde.

Dat is unieke liefde. Dat blijkt onder meer uit Deuteronomium 10: “Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE ​liefde​ opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken ​verkozen, zoals het heden ten dage nog is”[4].

De Here spreekt recht.
Hij leert ons vreemdelingen lief te hebben. Dat gaat in Deuteronomium 10 als volgt.
“Daarom moet u de ​vreemdeling​ ​liefhebben, want u bent zelf ​vreemdelingen​ geweest in het land ​Egypte. De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren”.

Waarom moeten wij de mensen om ons heen liefhebben, vreemdelingen incluis?
Antwoord Eén: omdat de Here Zijn volk liefheeft.
Antwoord Twee: u weet wat het is om vreemdeling en vluchteling te zijn, want dat hebt u zelf meegemaakt.
Antwoord Drie: de Here heeft u uitgekozen om Zijn kinderen te zijn.

Het is in dezen belangrijk om het kernwoord liefde vast te houden.

In dit verband denk ik aan een standpunt dat het Forum voor Democratie momenteel uitdraagt. Deze politieke partij komt op voor bescherming van Nederlandse verworvenheden.
Men pleit voor de invoering van een Wet Bescherming Nederlandse Waarden (BNW).
Wat zijn die waarden dan?
“1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar”[5].

Dus –
iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te ridiculiseren. Aldus punt 3 van het bovenstaande.
Alles wat met godsdienst te maken heeft, mag met een verbijsterende onmiddellijkheid belachelijk gemaakt worden. Gelovigen mag je rustig uitlachen. Of het nu islam, Jodendom, hindoeïsme of boeddhisme betreft – het mag allemaal als niet ter zake doende worden weggezet.

Het standpunt van het FvD heeft, op dit punt althans, niet al te veel met liefde voor medemensen te maken. Veel respect voor godsdienstige overtuigingen valt niet te bespeuren. Sterker – een en ander ruikt een beetje naar superioriteit.

Wie de parlementaire vertegenwoordigers van het FvD hoort en ziet kan op sommige momenten wellicht best sympathie voor hen opbrengen. De heer Baudet is een keurige en bij vlagen charmante man. De heer Hiddema komt somtijds enigszins nors over, maar hij kan ook heel nuchtere opmerkingen maken.
Denkend aan het recht van ridiculisering is het FvD echter eensklaps aanzienlijk minder aardig.

Hierboven werd het reeds geschreven: ‘liefde’ is in het Bijbelboek Deuteronomium een kernwoord.
Dat blijkt ook in Deuteronomium 7. Daar gaat het over de verhouding tussen de Israëlieten en de Kanaänieten. De Here zegt: “…u bent een ​heilig​ volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú ​uitgekozen​ uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u ​uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de ​liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de ​farao, de ​koning​ van ​Egypte”[6].
Dus –
de Here maakt ruimte voor Zijn volk. Hij zegt niet: de Kanaänieten zijn, hoofd voor hoofd, een beetje gek. Hij zegt: omdat Ik mijn volk liefheb, schenk Ik hen leefruimte. Het heerlijk ingrijpen van de hemelse Heer heeft een heel positieve reden.

Ook in onze tijd doet de Here ons grote beloften:
* vergeving van de zonden
* de hemel is het land dat aan Gods kinderen beloofd is.

Dan is het toch logisch dat wij Gods liefde met wederliefde beantwoorden?
Dan is het toch logisch dat wij ons met liefde aan Gods wet houden? Die wet geeft ons leven een prachtig kader!
En dus stemmen wij moeiteloos met Psalm 119 in:
“Mijn vreugd is dat mijn woord U niet verlaat,
mijn hart vindt daarin overvloed van vrede.
Ik die de leugen en het onrecht haat,
heb steeds de liefde voor uw wet beleden”[7].

Noten:
[1] Deuteronomium 10:17 en 18.
[2] Deze indeling is ontleend aan http://christipedia.nl/Artikelen/D/Deuteronomium ; geraadpleegd op donderdag 3 januari 2019.
[3] Zie Exodus 32:19: “En het gebeurde, toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de reidansen zag, dat ​Mozes​ in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken”.
[4] Deuteronomium 10:15.
[5] Geciteerd van https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/wet-bnw ; geraadpleegd op donderdag 3 januari 2019.
[6] Deuteronomium 7:6, 7 en 8.
[7] Psalm 119:61 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

Blog op WordPress.com.