gereformeerd leven in nederland

22 februari 2013

De fout van Tommy Osborn

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , ,

Op donderdag 14 februari 2013 overleed de Amerikaanse evangelist Thomas Lee Osborn. Wereldwijd was hij bekend om zijn genezingsdiensten. Die zijn ook in Nederland gehouden; in 1958, en in 1976. Osborn legde veel nadruk op genezing en duivel-uitdrijving. Het evangelie van Christus die onze zonden op zich nam kwam enigszins op de achtergrond te staan[1].
De genezingsdiensten van deze prediker kunnen worden beschouwd als het moment waarop de evangelische beweging in ons land voet aan de grond kreeg.
De aanpak van Osborn was echt Amerikaans: opvallend, in alles overdreven en zo geestdriftig dat de werkelijkheid bijkans uit het oog verloren werd. De organisatie Osborn Ministries International heeft dertigduizend zendelingen uitgezonden; naar men zegt zijn er meer dan 150.000 kerken gesticht. Osborn is in tachtig landen geweest. Zijn boeken zijn in 132 talen vertaald[2].
Veel later – het was in 1986 – werd op de Generale Synode van de Gereformeerde kerken (synodaal) verwezen naar de activiteiten van deze bevlogen evangelieprediker: “Niet weinigen zijn blijven zitten met de vraag of de door sommigen ervaren helende zegen, wel opweegt tegen de bij anderen vaak toegebrachte schade door gewekte en daarna gebroken verwachtingen”[3].
De evangelist Jaap Fijnvandraat (1925-2012) schreef eens: “Van Osborn heb ik verslagen van zijn campagnes via de radio en krantenberichten gevolgd en ik durf rustig te stellen dat het gebakken lucht was. In de krant stond destijds een verzuchting van het verplegend personeel van de psychiatrische inrichting in Zuidlaren. Zij klaagden dat Osborn in Groningen was geweest maar dat zij met de brokken zaten van mensen die geestelijk totaal ontwricht waren”[4]. Daar is geen woord Frans bij, lijkt mij.

De activiteiten van Osborn staan niet op zichzelf[5].
In Engeland stelde aartsbisschop Temple in 1946 een “kerkelijke raad voor genezing” in. Die raad was oecumenisch van karakter; er zaten niet alleen Anglicanen in.
In januari 1950 zette een Indiër, getooid met de naam Sadhu Lam Jevaratnam, voet op Nederlandse bodem om alhier het Evangelie te verkondigen. Die Indiër beschikte, zei hijzelf, over bijzondere krachten.
In het West-Duitse Wuppertal was de fabrikant Hermann Zaiss leider van een opwekkingsbeweging  waarin gebedsgenezing een belangrijke rol speelde.
In een golf kwam de gebedsgenezing Europa binnen. De evangelische beweging spoelde als een bruisende zee over Nederland heen.
In onze tijd hebben we nog steeds met diezelfde beweging te maken. Natuurlijk, de evangelischen hebben allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Maar toch.
Wie de geschiedenis van kerk en wereld bekijkt, ontdekt dat Thomas Osborn deel uitmaakt van een energie van dwaling. Het komt mij voor dat we hier ten diepste met een satanische kracht van doen hebben.
De vraag die op de kerk afkomt is: wilt u, in alle dingen van het leven, helemaal van uw Schepper afhankelijk zijn? Anders gezegd: zijn wij bereid om heel ons leven in handen van de Verbondsgod te leggen?

Wat doet de satan? Hij brengt mensen bij elkaar die christelijk lijken te leven. Heel véél mensen. Kenners zeggen dat er wereldwijd wel 500 miljoen aanhangers van de Pinksterbeweging zijn.
In 2007 schreef iemand dat in ons land een kleine 300 migrantenkerken van Pinkstersignatuur zijn; die hebben samen meer dan 25.000 leden[6]. Ik weet wel: het gaat te ver om al die mensen over een kam te scheren. Maar het is duidelijk dat de Pinksterbeweging zijn duizenden verslaat.
Enthousiasme en daadkracht bepalen in veel Pinkstergroeperingen het beeld. Massa’s ándere kerkmensen kijken er naar. En hun mond valt open. ‘Dat willen wij ook’, roepen zij. Zij lopen de kerk uit en sluiten zich aan bij een evangelische gemeente.
Maar daar blijkt vaak dat je altijd blij moet zijn.
Daar blijkt niet zelden dat je van alles moet doen om je christen-zijn in de praktijk te brengen.
Gereformeerden moeten goed vasthouden dat het geloof niet uit het wonder is. Het geloof is ook niet uit de geestdrift. Het geloof is niet uit de menselijke daadkracht. Het geloof is uit het horen. Geloof is: luisteren naar het Woord van God, en vervolgens doen wat Hij gebiedt. Daarbij moet duidelijk zijn dat ons geloof een gáve is. Geloof genereren wij niet zelf. Geloof ontvangen wij van de Heilige Geest. Iemand typeerde het zó: “Het gaat ook om het toenemen in genade en kennis van de Heere Jezus, de doop in de Heilige Geest, de zekerheid van het geloof!”.

Door de jaren heen hebben heel wat mensen verbijsterd gekeken naar mirakels van gebedsgenezing en andere wonderen.
Wij moeten ons daar echter niet op verkijken[7]. Johannes Calvijn, de bekende reformator, heeft er al op gewezen dat de ziekenzalving en gezondmaking in Jacobus 5 voorkwamen ”zo vaak en zo lang Hij wist dat het nuttig was”. De kern van de zaak zit ‘m echter in het werk van de Heilige Geest.
Dr. W. Balke noteerde omtrent deze zaak eens: “De ziekenzalving is geen sacrament dat in de kerk altijd gebruikt zou moeten worden. Het is in de apostolische tijd geen geneesmiddel (…) geweest, maar het was een teken waarvan de waarheid slechts een tijd geduurd heeft en het teken zelf was ook tijdelijk. Wat blijvend is, is het gebed. God heeft Zijn belofte met het gebed verbonden. De uiterlijke handeling (…) van de zalving was slechts bijkomend”.
Wonderen zijn, om zo te zeggen, aanhangels van de leer omtrent ons heil. Johannes Calvijn schreef: “daaruit volgt dat de heilige orde van God wordt omgekeerd als zij (= de wonderen) worden losgemaakt van het Woord waarbij zij behoren en zij worden meegesleurd om de goddeloze leer te versieren en om schandelijke gebruiken of rituelen te bedenken”.

God wil de ziekte niet.
Dat schreeuwden Tommy Osborn en zijn medewerkers. Zo hard mogelijk. En zo vaak mogelijk.
Heel wat mensen waren onder de indruk. Maar van herstel was geen sprake.

Tommy Osborn: hij is, wat mij betreft, een schoolvoorbeeld van iemand die de almachtige God voor zijn karretje wilde spannen.
De Here Jezus leerde ons: “Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven”[8].
Wie de Heiland volgt, ontvangt in de kerk heel veel broeders en zusters.
Wie de Heiland volgt, ontvangt het uitzicht op eeuwig leven.
Die geloofskennis is voor de ware gelovige genoeg.

Noten:
[1]
In het onderstaande gebruik ik onder meer http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/amerikaanse_evangelist_t_l_osborn_overleden_89_1_716383 .
[2] Zie hierover ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lee_Osborn .
[3] Zie: Willem Bouwman, “Geloof maakt het hele leven beter – in memoriam T.L. Osborn (1923-2013)”. In: Nederlands Dagblad, dinsdag 19 februari 2013, p. 2.
[4] Zie http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=238 . Zie voor meer informatie over J.G. Fijnvandraat http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Fijnvandraat .
[5] In het onderstaande gebruik ik onder meer: P. Jongeling, “Woord en Wandel”. – Stichting Gereformeerd Gezinsblad, 1958. – p. 62, 63. Graag breng ik op deze plaats publiekelijk dank aan br. S. van Ackooij te Amersfoort. Hij attendeerde mij op de uiteenzetting van Jongeling over gebedsgenezing.
[6] In het onderstaande gebruik ik onder meer: I.A. Kole, “Toen de Kracht Gods op mij viel”. In: Gereformeerd Weekblad, jg. 108, nr 44 (16 november 2007), p. 4, 5 en 6. Ook te vinden op http://www.digibron.nl/search/detail/012de1760d15992f8699fe42/toen-de-kracht-gods-op-mij-viel/7 .
[7] In het onderstaande gebruik ik onder meer: Dr. W. Balke, “Het wonder in de Bijbel”. In: De Waarheidsvriend, jg. 95 nr 20 (18 mei 2007), p. 10 en 11. Ook te vinden op http://www.digibron.nl/search/detail/012e4e4d3859b62587745b8a/het-wonder-in-de-bijbel/9 .
[8] Lucas 18:29 en 30.

Blog op WordPress.com.