gereformeerd leven in nederland

2 mei 2019

God of graaicultuur

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Henk Otten heeft € 30.250 uit de partijkas uitgekeerd aan zichzelf.

Wie is Henk Otten?
En over welke partij gaat dit?

U moet weten – Otten heeft een hoge positie bij het Forum voor Democratie. Binnen die partij is ruzie ontstaan, met name tussen partijleider Thierry Baudet en genoemde Henk Otten.
Inmiddels is Otten geen bestuurslid meer. Ook zijn werk als medewerker van de fractie in de Tweede Kamer heeft hij neergelegd.

“‘We hebben oprechte verontschuldigingen van Henk Otten ontvangen voor de gemaakte fouten, waaronder de gecorrigeerde banktransactie’, verklaart de partij vandaag. ‘Nu is het zaak te werken aan herstel van het vertrouwen en de rust te laten terugkeren. Dat doen we graag met Henk als lid van onze toekomstige Eerste Kamerfractie’”.
Aldus meldt de NOS op maandag 29 april 2019[1].
Waarvan akte.

Natuurlijk kunnen we gaan klagen. Over politici die machtswellustelingen zijn. Over de graaicultuur in Den Haag. En over talloze andere dingen.

Het probleem is echter dat we dit ‘graaipatroon’ allen in ons hebben.
Wie denkt er op gezette tijden niet aan het bewonen van een mooi landhuis op een prettig perceeltje grond?
Of aan het bezit van een vakantieappartement op Gran Canaria, Lanzarote of Mallorca?
Paulus schrijft aan Timotheüs: “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken”[2].

Geld zorgt voor een gevoel van macht.
Maar geld zorgt er soms ook voor dat je leeft met psychische pijn die door merg en been gaat.
Een exegeet noteert bij 1 Timotheüs 6 over die pijn: “We kunnen daarbij denken aan allerlei vormen van teleurstelling en mislukking, maar misschien ook aan een aanklagend geweten, het verlies van de gemeenschap met de Heer en de hoop op het eeuwige leven”[3].

Geld laat ons zomaar wegdwalen bij de God van het verbond.
Geld kan er de oorzaak van zijn dat het eeuwige leven bij ons op de prioriteitenlijst zakt.
Geld betekent voor velen dat zij zich met vele smarten doorstoken hebben.
Dat woord ‘doorstoken’ brengt ons trouwens ook bij Johannes 19.
In dat hoofdstuk gaat het over Jezus’ kruisiging op Golgotha. Ik citeer: “Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben”[4].
Wie zijn die ‘zij’? Antwoord: dat zijn de Joden. Zij hebben het proces van Jezus’ veroordeling gevolgd. Sterker nog: zij hebben er bij gestaan. En misschien zijn ze ook wel langs dat kruis gelopen waar Jezus aan hing.

Die pijn mogen wij nooit vergeten. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat daarover geschreven: “…… en Hij heeft dit alles geleden ter wille van de vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd (…); wij beschouwen alles als vuilnis, omdat de kennis van Christus Jezus, onze Heer, alles te boven gaat (…). Wij vinden al onze troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt”[5].

De kernvraag is: letten wij op Degene die doorstoken is, of willen wij levenslang last houden van de pijn vanwege graaicultuur en financiële handigheidjes?
Wie geld hoog op zijn persoonlijke hitlijst zet, komt snel in de sfeer van jaloersheid, ruzies, geroddel en wantrouwen.
Paulus schrijft echter aan Timotheüs: “U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen ​gerechtigheid, godsvrucht, geloof, ​liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven…”[6].

Een bedrag als € 30.250 staat mooi op je bankrekening.
En ach – wie zou Henk Otten niet kunnen begrijpen?
Ach, u zou zo graag een nieuwe auto aan willen schaffen. Of een huis willen kopen. Of iets vaker uit eten gaan. Enzovoort.

Stel, er staat € 30.250 op uw bankrekening.
Wat heeft u daaraan als de Here God uiteindelijk tegen u zegt: wat hebt u in de afgelopen voor Mij gedaan? Dan kunt u moeilijk zeggen: ik heb geld verzameld, en dat was heerlijk.

Begeerte naar geld komt bij tijd en wijle bijna ongemerkt in de plaats van verlangen naar hemelse eeuwigheid.
Als we iets leren van het hele gedoe rond Henk Otten, dan is het dat wel.

Noten:
[1] Zie https://nos.nl/artikel/2282522-forum-zet-otten-opzij-als-beoogd-fractieleider-eerste-kamer.html ; geraadpleegd op maandag 29 april 2019.
[2] 1 Timotheüs 6:10.
[3] Geciteerd uit de online versie van de Studiebijbel; commentaar bij 1 Timotheüs 6:10.
[4] Johannes 19:37.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21.
[6] 1 Timotheüs 6:11 en 12 a.

10 april 2019

Elitair

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De kloof tussen de elite en de gewone mensen in Nederland wordt steeds groter.
Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck zei niet zo lang geleden: “De focus ligt volledig op geld pakken. Ik ken genoeg verhalen van rijken die gevraagd werden voor belangrijke politieke posities. Maar die denken daar geen seconde over na. Het geld dat je in Den Haag kunt verdienen staat absoluut niet in verhouding met wat ze elders krijgen. Het besef dat verantwoordelijk nemen ook bij hun positie hoort, is ver weg”.

Er is sprake van inkomensongelijkheid.
Dat is trouwens wat anders dan verschil in salaris.
“Waar er voor salaris nog gewerkt moet worden, wordt vermogen vaak ‘gratis’ verkregen. Via erfenissen, handel in pandjes op de vastgoedmarkt of de zogenaamde ‘jubelton’ – een belastingvrije schenking van 100.000 euro waar vooral de mensen die al rijk waren flink voordeel van hebben”.
Theoloog Ruben van Zwieten zegt: “In Nederland worden vermogensverschillen gezien als een gegeven, waar verder niets aan te doen valt”[1].
Voelt u aan wat het sfeertje is?
Het motto is: geld, geld!
De rest wordt niet vermeld
Maar:
als je ’n vooraanstaande positie claimt
is ’t nodig dat je verantwoordelijkheid neemt!

Dit soort zaken wordt uitgewerkt in het boek ‘Elite gezocht’[2].
De volgende typering van dat boek maakt duidelijk waar het om gaat: “Elke maatschappij behoeft een goed functionerende elite. Er lijkt een toenemende vervreemding te zijn tussen de elites en het volk, maar ook tussen de elites onderling. Wat maakt een goede elite, en waarom hebben we ook alweer een voorhoede nodig? Hoe zou een moderne, eenentwintigste-eeuwse elite zich moeten gedragen? In dit boek bespreken Sander Schimmelpenninck en Ruben van Zwieten aan de hand van de levens van bevoorrechte mensen waarom in Nederland de financiële elite vrijwel geen uitwisseling heeft met de politieke elite, het verschil tussen makers en takers dat begint op te borrelen en waarom u zich zo ergert aan al die rich kids of Instagram. Welke keuzes maken de elites van nu, en in hoeverre kunnen die keuzes nog met de vrijblijvendheid van de afgelopen decennia begroet worden?”[3].

Het bovenstaande brengt ons vandaag bij Jesaja 58: “Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw ​gerechtigheid​ zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn”[4].

In Jesaja 58 moet de profeet uitbazuinen hoe slecht Gods volk bezig is. Het lijkt allemaal reuze vroom. Intussen wordt personeel uitgebuit. Arbeidsvoorwaarden worden geschonden.
Namens de Here zegt Jesaja: u kunt wel doen alsof u heel veel berouw hebt, maar in de praktijk blijkt daar niets van; daar is de Here niet blij mee! Als u daar wat aan wilt doen, zorg dan voor rechtvaardigheid! Dus:
* geef armen eten
* biedt vluchtelingen onderdak aan
* stop met wegdrukken en mensen kapot maken!

Kijk, dan gaat de samenleving er anders uitzien. De samenleving leeft, om zo te zeggen, in een cocon: “Uw ​gerechtigheid​ zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn”. Er is dus rechtvaardigheid aan de ene kant en Goddelijke glorie aan de andere kant.

Waarschijnlijk voelen wij allen aan: hier schort het in onze maatschappij maar al te vaak aan.
Dit is het antwoord dat de kerk heeft op inkomensongelijkheid. Dit is de reactie die de kerk geven moet op elitaire graaiers.

In Jesaja 58 vormt Gods glorie de achterhoede.
Dat betekent dat àls Gods kinderen in de rug aangevallen worden, dat nooit een dodelijke wond tot gevolg kan hebben. Nee, helemaal pijnloos komt u niet door de wereld. Een flinke klap kan knap zeer doen. Maar zo’n onverhoedse dreun van achteren overleeft u altijd. Waarschijnlijk heeft u er een flinke tijd last van. En misschien voelt u die opdoffer uw hele leven lang. Maar één ding is zeker: de overlevingskans is honderd procent!

Hoe kan dat?
Omdat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is!
Jesaja spreekt er in hoofdstuk 53 over: “Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen”[5].
Daarom is er redding voor Gods volk!

Daarbij moeten we niet vergeten dat de toekomst er voor Gods volk glorieus uitziet.
Leest u maar mee in 2 Timotheüs 2: “Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren”[6].

Uiteindelijk zal heel Gods volk tot de elite behoren!

Noten:
[1] De citaten komt uit: ‘Elite, laat jezelf zien. Duik niet weg’. In: Gulliver, bijlage bij het Nederlands Dagblad, vrijdag 5 april 2019, p. 4 en 5.
[2] De gegevens van dit boek zijn: Sander Schimmelpenninck, Ruben van Zwieten, “Elite gezocht”. – Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 2019. – 216 p.
[3] Geciteerd van https://geschiedenis-winkel.nl/elite-gezocht-sander-schimmelpenninck.html ; geraadpleegd op zaterdag 6 april 2019.
[4] Jesaja 58:8.
[5] Jesaja 53:5 en 6.
[6] 2 Timotheüs 2:11 b en 12 a.

16 november 2018

Niet rijk met Salomo

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De laatste perikoop van 2 Kronieken 9 is gewijd aan de overweldigende rijkdom van Salomo.
Het begint allemaal met goud: “Het ​gewicht​ van het goud dat in één jaar voor ​Salomo​ binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud”[1]. Voor de goede orde: dat is ongeveer twintigduizend kilo. Het is de opbrengst van landbouw, wijnbouw, olijfolie en veeteelt[2].
Overigens kan de genoemde hoeveelheid goud ook symbolisch zijn. Dan duidt die op grote overvloed.

Het is duidelijk dat de God van hemel en aarde de belofte die Hij in 2 Kronieken 1 heeft gedaan, heeft ingelost. U weet wel: “Toen zei God tegen ​Salomo: Omdat dit in uw ​hart​ geweest is en u geen rijkdom, bezittingen en ​eer​ gevraagd hebt, of het leven van wie u haat, of zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over Mijn volk, waarover Ik u ​koning​ gemaakt heb, zou kunnen rechtspreken, daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal Ik u rijkdom, bezittingen en eer geven, zoveel als de koningen vóór u niet gehad hebben en zoveel als de koningen na u niet zullen hebben[3].

In 1924 schreef een uitlegger: “De Schrift verzwijgt ons ook den rijkdom van Salomo niet. Zijn inkomsten werden geschat op 666 talenten gouds, dat is minstens 30.000.000 gulden – volgens anderen zelfs 50.000.000 gulden – behalve wat hem nog gebracht werd door de schatplichtige koningen. Dit reuzencijfer stijgt nog, als men met de toenmalige waarde van het geld rekent. Het volk deelde in die welvaart des konings. Het at en dronk onder zijnen wijnstok en vijgeboom. Vele schatten stroomden in het land. Naar heinde en ver werden de karavanen gezonden om koopwaren te verhandelen. Zelfs voeren er schepen naar Ofir, het beroemde goudland in Zuid-Arabië, om vandaar goud te halen. Zoo rijk was Israël, dat zilver niet hooger werd geacht dan steen”[4].

Salomo is een koning van vrede en rijkdom. Het hele volk profiteert mee. Regenten en vorsten uit heel de wereld kijken bewonderend toe. Zij vragen zich af: hoe speelt Salomo het toch klaar om zo rijk te worden? en: wat is Israël toch een vredig land; wat voor politiek houdt Salomo erop na?

Hoe moeten wij tegen Salomo aankijken?
Laten wij bedenken dat Salomo een Oudtestamentische ‘voorafbeelding’ van Jezus Christus is.
Toegegeven: een Koning aan een kruis ziet er niet rijk uit. De priesters en de kerkleiders spotten in Mattheüs 27 dan ook: “Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de ​Koning​ van Israël is, laat Hij nu van het ​kruis​ afkomen en wij zullen Hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon”[5].

Onze Heiland is in feite het tegenbeeld van Salomo. Kijkt u maar naar de beschrijving van Jesaja: “Gestalte of ​glorie​ had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ​ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld”[6].

Niettemin heeft de Heiland mensen gekocht.
U leeft, schrijft Petrus, in “de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van ​Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”[7].
Johannes schrijft in 1 Johannes 1: “…het bloed van ​Jezus​ ​Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle ​zonde”[8].

In 2 Kronieken 9 vinden we een uitgebreide beschrijving van Salomo’s rijkdom. Goud, zilver, paarden, geweldig veel bomen, macht: het komt in dat hoofdstuk allemaal langs.
Maar hoe rijk Salomo ook is: mensen verlossen uit de macht van de zonde kan hij niet. Mensen vernieuwen, dat kan Hij niet. Een weg bereiden naar God en Zijn troon, dat kan Salomo niet. Gods kinderen een plaats in de hemel geven, dat kan deze aardse vredevorst niet.

Ook het Nederland van 2018 kent heel rijke mensen. Als daar zijn: de families Brenninkmeijer (C & A), Van der Vorm (onder meer Cool Blue en Boskalis), De Rijcke (Kruidvat), Dreesmann (eertijds V & D) en Melchior (Eyelove brillen)[9].
Maar zelfs de rijkdom van al die families bij elkaar kan ons niet van de zonde afhelpen!

Eind oktober meldde de NOS: “Vorig jaar waren er voor het eerst in de geschiedenis meer miljardairs in Azië dan in de Verenigde Staten. Het aantal miljardairs in Azië, de VS en Europa steeg met 10 procent naar 1542. Dat blijkt uit een rapport over de rijkdom van miljardairs van financieel adviseur PwC en vermogensbeheerder UBS.
De stijging van het aantal miljardairs in Azië was explosief: 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Deze groei wordt voornamelijk verklaard door Chinese tech-ondernemers, die hun vermogen flink zagen toenemen.
Azië telde daardoor 637 miljardairs in 2017, tegen 563 in de VS. De miljardairs in de Verenigde Staten hebben samen nog wel meer geld dan de miljardairs in Azië. Dat komt doordat veel Amerikaanse miljardairs rijker zijn dan Aziatische miljardairs”[10].

Kinderen van God worden ooit nog rijker dan al die miljardairs bij elkaar.

Kijkt u maar mee in Openbaring 7: “Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn ​tent​ over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende ​waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen”[11].

Uiteindelijk worden we niet rijk met Salomo. Maar wel met Jezus Christus, onze Heiland!

Noten:
[1] 2 Kronieken 9:13.
[2] Zie de onlineversie van de Studiebijbel. Commentaar bij 2 Kronieken 9:13-28, noot 31.
[3] 2 Kronieken 1:11 en 12.
[4] Gereformeerd Jongelingsblad – orgaan van den Ned. Bond van Geref. Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag, jg. 35 nr. 15 (vrijdag 12 december 1924). – Citaat van p. 233.
[5] Mattheüs 27:42 en 43.
[6] Jesaja 53:2-5.
[7] 1 Petrus 1:18 en 19.
[8] 1 Johannes 1:7.
[9] Zie http://www.quotenet.nl/Nieuws/Quote-500-2018-Dit-zijn-de-5-rijkste-families-218313 ; geraadpleegd op maandag 12 november 2018.
[10] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2256477-voor-het-eerst-meer-miljardairs-in-azie-dan-in-de-vs.html ; geraadpleegd op maandag 12 november 2018.
[11] Openbaring 7:14-17.

2 oktober 2018

Te dol of tevreden?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Gelovige kerkmensen zeggen het wel eens tegen elkaar: wat leven wij toch in een dwaze wereld![1] Soms klinkt het bijna als een verzuchting. Zo van: men kan er weinig aan doen, het godsdienstig gepeupel moet zich in deze welhaast waanzinnige wereld maar zien te redden.

Op de keper beschouwd blijkt er echter weinig nieuws onder de zon.
Reeds in Spreuken 20 worden aardig wat dwaasheden op een rij gezet.
Ik noem: alcoholisme, tegen de bevelen van de regering ingaan, olie op het vuur gooien tijdens ruzies, luiheid, gebrek aan inzicht, onbetrouwbaarheid, oneerlijkheid in de handel, het verkondigen van leugens en roddels en het vervloeken van je ouders[2].

Anno 2018 leven wij in een wereld vol dwaasheid. De opsomming die hierboven staat zal, naar ik aanneem, bij veel lezers nogal wat herkenning oproepen.
En laten we wél wezen: voordat we ’t weten draaien we zelf in die mallemolen mee. Al was het alleen maar omdat we als kerkmensen niet al te zeer apart willen staan.

Welke lessen leert Spreuken 20 ons?
Laat ik er drie noemen:
a. besef waar u vandaan komt
b. wees realistisch als het gaat om uw afhankelijkheid
c. realiseer u dus bij Wie u het zoeken moet.

Uit Spreuken 20 citeer ik nu de verzen 20-24:
“Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt,
diens ​lamp​ zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden.
Als een ​erfenis​ in het begin al te snel wordt verworven,
zal er uiteindelijk geen ​zegen​ op rusten.
Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden;
wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen.
Tweeërlei weegsteen is voor de HEERE een gruwel,
een bedrieglijke ​weegschaal​ is niet goed.
De voetstappen van een man zijn van de HEERE,
hoe zou dan een mens zijn weg kunnen begrijpen?”.

Concreet betekent dat onder meer:
* eer uw vader en uw moeder
* eigen graaikapitalisme brengt u niet verder
* de Here helpt u om recht te verkrijgen.
* in de commerciële wereld is eerlijkheid een groot goed
* de Here bestuurt ook ons leven.

Een Gereformeerde hoogleraar Oude Testament noteerde eens: “Spreuken leert ons af om haastig te concluderen: daar woont een rijke man, die is dus rijk gezegend. In 28:20: ‘Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft’. En heel ontdekkend: 20:21: ‘Een bezit, in het begin spoedig verworven, zal tenslotte niet tot zegen zijn’. De HERE let scherp op de motieven die achter die haast zitten. De mens beproeve zichzelf”[3].

Die professor brengt ons bij kernvragen: wat is onze mentaliteit? En ook: hoe staan wij in het leven?

Niet zelden hoor je de opmerking: ik wil dit en dat hebben, en wel nu.
Een moeder schreef eens: “Ik wil te veel en alles tegelijk en wel nu!! Ik vraag me soms wel eens af of er iemand is met hetzelfde ongeduld als ik, met dezelfde onrust als ik, met hetzelfde gevoel alles te willen en daarom juist niets te bereiken. Het gevoel altijd op het puntje van je stoel te zitten. Al jaren het ‘gevoel’ te hebben dat je op een dag wel de moed en de energie gaat vinden om dát te doen wat je eigenlijk al jarenlang wilt doen”[4].

Wat zullen wij van die dingen zeggen?
Nee, het is niet verkeerd om ambities te hebben.
Je mag gerust je best doen om carrière te maken.
Maar we moeten ons altijd blijven realiseren dat ons leven door de God van hemel en aarde bestuurd wordt.
Dat betekent soms dat er geduld geoefend moet worden.
Soms houdt het ook in dat verlangens nimmer vervuld kunnen worden. Dat is vrijwel altijd teleurstellend, doch niet onoverkomelijk.

In Spreuken 20 kunnen we ook lezen:
“De geest van een mens is een ​lamp​ van de HEERE,
die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt”[5].
Naarmate zijn leven op aarde vordert, leert de mens zichzelf kennen. Paulus schreef ook niet voor niets aan de christenen in Corinthe: “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?”[6].
Met de lamp van de Here kunnen wij ons binnenste goed inspecteren. Des Heren licht maakt de diepste drijfveren zichtbaar.

Zeker, wij leven in een dwaze wereld!
Maar als wij dag bij dag aan Zijn hand door de wereld wandelen, dan blijkt het leven alleszins aangenaam.
Dan kunnen wij met Psalm 68 instemmen:
“Geloofd zij God met diep ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen”[7].

Noten:
[1] Dit artikel is deels gebaseerd op een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op dinsdag 7 oktober 2008.
[2] Zie Spreuken 20:1-20.
[3] Prof.drs. H.M. Ohmann, “Spreuken – Boek van de Bijbel; Spiegel van de werkelijkheid”. – Bedum: Uitgeverij Woord en Wereld, © 2001 (Woord en Wereld; nr 50). – p. 68.
[4] Geciteerd van https://www.mamaplaats.nl/blog/ik-wil-te-veel-en-alles-tegelijk-en-wel-nu ; geraadpleegd op woensdag 26 september 2018.
[5] Spreuken 20:27.
[6] 1 Corinthiërs 2:11 a.
[7] Dit zijn de eerste regels van Psalm 68:8; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

7 juni 2018

Bij God zijn alle dingen mogelijk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Er zijn van die dingen die wij wel graag zouden willen realiseren, maar waarvan wij weten dat ze misschien nimmer werkelijkheid kunnen worden.
Misschien wilt u uw leven overdoen, om dan bepaalde dingen anders en beter aan te pakken.
Misschien zou u graag een grote reis maken, terwijl u best weet dat dat in uw situatie niet kan.
De kerkelijke verdeeldheid zou met onmiddellijke ingang opgeheven moeten worden.
Vele, vele romans zijn er waarin het thema ‘onmogelijke liefde’ centraal staat.
En zo is er nog veel meer.

Er zijn heel wat van die onmogelijkheden die stil verdriet kunnen geven.
Ach, er is mee te leven.
Maar je draagt het altijd mee, jouw hele leven lang.

Peinzend over dit thema dacht ik aan Marcus 10: “Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk”[1].

Is dat geen dooddoener?
Verandert de zaak daarmee vandaag, in deze wereld?

Die woorden staan dus in Marcus 10.
Daar gaat het over een jongeman die heel rijk is. Alles kan hij kopen. Hij heeft aan niets gebrek.
En wat nog mooier is: hij heeft zijn leven lang naar de geboden van God geleefd. Hij heeft zich er keurig aan gehouden. Hij heeft het, kort samenvattend, netjes gedaan. Wat je noemt een voorbeeldig kerklid!

Jezus kijkt hem liefdevol aan.
De genegenheid tussen beide mannen is bijna voelbaar. Jezus Christus gunt deze jongeman werkelijk het állerbeste. Hij gunt hem een plaats in de hemel.
Maar nu is er nog één ding nodig.
Jezus zegt: “Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het ​kruis​ op en volg Mij”[2].

Daar wordt de jongeman uiterst treurig van. Ronduit verdrietig.
Moet uitgerekend hij nu zijn hele hebben en houden verkopen?
En trouwens – betekent dit nu eigenlijk dat wij allemaal op sinaasappelkistjes moeten gaan leven?

Waar het om gaat is dit:
* is de rijke jongeman bereid om alle rijkdom eraan te geven, om Jezus Christus te volgen?
* zijn wij bereid om al onze vragen en problemen opzij te zetten om samen met God de toekomst in te gaan?

Voor de discipelen klinkt dat irreëel.
Alles aan de kant voor Jezus?
Nou ja, laten we wel wezen: als het zo staat, dan komt er toch helemaal niemand in de hemel?

Jezus zegt: “…bij God zijn alle dingen mogelijk”.
De God van hemel en aarde kan deze vermogende jongeman zo ver brengen dat hij zijn eigen vermogen tot € 0,00 reduceren gaat.
Maar we kunnen dit zeker ook beschouwen als algemeen geldend: mensen zijn voor hun behoud volledig op de genade van God aangewezen. Als God het wil, kan Hij Zijn macht gebruiken om voor kapotte en zondige mensen toch een plaats in de hemel te creëren.

Dit alles inmiddels zo zijnde zitten we nog steeds met die onmogelijkheden waarmee dit artikel begon.
Dit aardse leven kent zijn beperkingen.
U had nog zo graag dit of dat willen doen…
Jij verlangt zo vurig naar…, en dat is onrealiseerbaar; hoe graag je dat ook wilt, het wordt – althans in de komende tijd – helemaal niks. En eigenlijk vind je dat heel verdrietig. Wat moet je ermee?

Laten we eerst bedenken dat God soms langs wegen gaat die wij niet overzien. Gebeurtenissen die totaal onmogelijk leken, vinden soms tóch plaats. Op een onverwachte manier. Op een wijze die wij niet hadden bedacht.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Daarom zeg ik: hoop doet leven. En ook: jij hoeft jouw ideaal niet zonder meer los te laten.

Laten we vervolgens ook overwegen dat Gods Zijn genade geeft in alle omstandigheden van het leven.
Hij geeft de kracht om met het onmogelijke te leven. Hij geeft de energie om teleurstelling, verdriet of zelfs wanhoop in dit aardse bestaan niet de boventoon te laten voeren.

Want altijd geldt dat bekende woord uit Johannes 14, waar Jezus zonder omwegen zegt: “Laat uw ​hart​ niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”[3].

Alle kinderen van God krijgen gegarandeerd een plaats in de hemel.
Wie zich dat realiseert, zal minder moeite hebben om de mogelijkheden én de onmogelijkheden van het aardse leven los te laten.

Noten:
[1] Marcus 10:27.
[2] Marcus 10:21.
[3] Johannes 14:1, 2 en 3.

3 januari 2018

Bitcoinbubbel

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

De dans om het gouden kalf – zo typeerde iemand onlangs de gestadig toenemende belangstelling voor de bitcoin.

U weet het wellicht wel: de bitcoin is een munt. Maar het is geen munt die echt bestaat. Je vindt ‘m alleen op internet. Het is dus een digitaal betaalmiddel.

Ergens las ik: “De bitcoin is eigenlijk een soort commune. Miljoenen gebruikers hebben hun computers aan elkaar gekoppeld. In een gezamenlijk logboek houdt iedereen bij wie welk bedrag overmaakt naar wie. Weg met de banken en de overheden, was het idee. De technologie achter de bitcoin, de blockchain, staat tot nu toe als een huis. Maar de kracht van het systeem is tegelijk zijn zwakte: er ligt geen fundering onder en er staat geen leiding boven”.

De vraag is: wat voegt een bitcoin eigenlijk toe? Er zijn toch al genoeg betaalmiddelen?
Een econoom van de ING-bank zegt: “Het probleem met een bubbel is dat het ooit omdraait. (…) Het kan zijn dat iemand verkoopt om de winst te innen. Dan daalt de prijs even en wil plotseling iedereen naar de uitgang, wil niemand kopen en gaat de prijs onderuit. Dat kan volgende week gebeuren of over tien jaar. En of het dan naar 1000 of 100 of 10 of 1 dollar gaat, durf ik niet te zeggen”.
Met andere woorden: de waarde van de bitcoin staat of valt met het vertrouwen in andere mensen.
Nu geldt dat laatste natuurlijk ook als je met euro’s of dollars betaalt. Maar het blijft een opmerkelijk feit: de bitcoin bestaat alleen maar op internet.

Iemand schreef: “Het zou getuigen van een ‘vroeger was alles beter’-mentaliteit om de bitcoin per definitie af te doen als kwaadaardig. De techniek erachter biedt immers nuttige perspectieven. Wel is het de vraag of cryptovaluta het beste in de mens naar boven haalt. Geld wordt al sinds mensenheugenis verward met geluk, maar bitcoinspeculanten lijken hier extra gevoelig voor. De hele manie rondom de digitale munt heeft veel weg van een dans om het gouden kalf”[1].

Dat gouden kalf komen we tegen in Exodus 32.
De Here zegt: de Israëlieten “zijn al snel afgeweken van de ​weg​ die Ik hun geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor neer, ​offeren​ eraan en zeggen: Dit zijn uw ​goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben”[2].
De schrijver van hierboven: massa’s mensen koesteren de gedachte dat je met veel geld het geluk in huis kunt halen.

Kopen en verkopen, waarom doen we dat eigenlijk?
Wat is uiteindelijk ons doel?
Laten we elkaar wijzen op Mattheüs 25. Meer precies: op de gelijkenis over de wijze en de dwaze maagden.
U weet wel: “Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze ​lampen​ gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten”[3]. Het verhaal is bekend: de dwaze maagden komen er niet meer in.
Kopen en verkopen: dat doen we met het oog op de toegang tot Gods Koninkrijk.

Natuurlijk kunnen we zeggen: hoor eens, dat koninkrijk van God is ook schimmig. Net als de bitcoin. Het koninkrijk der hemelen zien wij niet. En de bitcoin zien wij ook niet. De bitcoin bestaat, omdat mensen er in geloven. En in de kerk zitten mensen die in God geloven,

Toch is er een groot verschil.
De bitcoin werd voor het eerst beschreven in 1998, een jaar of twintig geleden dus. De echte start van de bitcoin ligt in 2009[4].
De God van hemel en aarde heeft Zich gedurende de hele wereldgeschiedenis bewezen. De God van het verbond overziet heel de wereldhistorie. Wij belijden de voorzienigheid.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis formuleert het zo: “Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, als wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan gebeuren, maar dat alles ons alleen overkomt door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl Hij zó over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd — want die zijn alle geteld — en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze Vader (…). Hierop stellen wij ons vertrouwen, omdat wij weten dat Hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt en zij ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden”[5].
In feite geldt dus: bitcoinbubbel versus onze belijdenis.

De bitcoin is geen levensovertuiging.
Het enige wat men koopt en verkoopt is: menselijk vertrouwen.

Kopen en verkopen – daarover wordt ook in Openbaring 13 gesproken.
Leest u maar mee: “…en het beest maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig”[6].
Het dragen van het teken van het beest garandeert dat je handel kunt drijven.
Er is wijsheid nodig om de activiteit van het beest te kunnen onderscheiden. Je moet je verstand gebruiken. Simpel gezegd: je moet kunnen rekenen.

Maar daarmee houdt het niet op.
Want na Openbaring 13 komt Openbaring 14: “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem honderdvierenveertigduizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven”.
Gods uitverkorenen hebben dus ook een teken ontvangen.
De wereld wordt in twee kampen verdeeld. En als je nauwkeurig kijkt, kun je precies zien bij welk kamp de mensen horen.
In Openbaring 14 staat: “Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam”[7].
De wijze maagden in Openbaring 14 zijn gekocht. Uit zichzelf zijn ze echt niet zo keurig en netjes. Maar het Lam maakt hen onberispelijk.

Nu werp ik nog even een schuine blik op de bitcoin.
Dat is een uitvinding van mensen. En laten we maar eerlijk wezen: achter die bitcoin zit een knap staaltje computertechniek.
Maar kinderen van God mogen het stellig weten: de waarde van de bitcoin is minimaal vergeleken bij de heerlijkheid die het Lam van God bewerkt!

Noten:
[1] J.W. Hengstmengel, “De dans om het gouden kalf”. In: Puntkomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, dinsdag 19 december 2017, p. 7.
[2] Exodus 32:8.
[3] Mattheüs 25:5-10.
[4] Zie hierover https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin ; geraadpleegd op donderdag 21 december 2017.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 13.
[6] Openbaring 13:17 en 18.
[7] Openbaring 14:4.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.