gereformeerd leven in nederland

14 juni 2021

Religie en geweld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

De filosoof Hans Achterhuis probeert de wereld te begrijpen. Eén van de vragen die hij heeft is deze: waarom leidt religie zo vaak tot geweld? Op zaterdag 5 juni 2021 zegt Achterhuis tegen een journalist van het Nederlands Dagblad: “Ik denk dat elke religie van meet af aan de mogelijkheid biedt tot geweld. Vaak gebeurt er niets, maar soms komt het er dus uit. Ik zou daarom zeggen: pas op voor bepaalde situaties. Laat religie zich bijvoorbeeld niet met macht verbinden, want dan ontstaat de verleiding het geloof met geweld op te leggen. Ik blijf het daarom lastig vinden dat de drie monotheïstische religies de absolute waarheid claimen. Ik respecteer dat zeer, maar ik denk dat je de waarheid ook kunt claimen zonder deze met geweld op te leggen”1.

De Bijbel is Gods Woord. Dat is de absolute waarheid. Hans Achterhuis vindt dat lastig. Waarom vindt hij dat lastig? Omdat, zegt hij, een absolute waarheid soms met geweld wordt opgelegd.
Het is wel te begrijpen dat Achterhuis dat vervelend vindt.
Wie wil er met geweld geconfronteerd worden? Niemand natuurlijk. Maar waarom is er dan zoveel gewelddadigheid om ons heen? Antwoord: omdat mensen macht willen hebben over elkaar.
In de Bijbel openbaart God Zich als de almachtige Heerser van hemel en aarde. Mensen worden opgeroepen om Hem te aanbidden. Mensen behoren Zijn almacht altijd en overal te eerbiedigen. Echter – heel vaak gebeurt dat niet. In die situatie gaan mensen over elkaar heersen. God raakt binnen de kortste keren uit het zicht.
Wat is de diepste oorzaak van deze wantoestand?
In Genesis 4 wordt het duidelijk. Daar zegt de Here tegen Kaïn: “Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen”2. Daar staat het: “Als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit”. De zonde is invloedrijk. De bestuurder van die zonde heeft heel veel macht. De duivel is grijpgraag. Als het maar enigszins kan pakt hij de mensen vast, en stuurt hen de verkeerde kant uit. Bij die duivel zit het probleem!

Hans Achterhuis publiceerde enkele maanden geleden het boek ‘Geloof in geweld’3. Daarin suggereert hij dat Jezus, vlak voor het laatste avondmaal, aan geweld gedacht heeft. In het Nederlands Dagblad oreert de filosoof: “Ik heb altijd vragen gehad, hoe het nu zat met het laatste avondmaal, want in korte tijd gebeurt er heel veel. Een boek van Paul Verhoeven [een bekende filmregisseur die ook een boek over Jezus schreef, BdR] heeft me hierbij geholpen. Hij schrijft: als de leerlingen van Jezus een man met een kruik moeten volgen op weg naar de locatie van het laatste avondmaal, gaat dat waarschijnlijk om een geheime locatie. Verzetsgroepen werken vaak op die manier. Daarnaast zegt Jezus dat zijn leerlingen een zwaard moeten kopen. Toch is er uiteindelijk niets gebeurd en wordt Jezus verraden. Dat maakt het voor christenen veel gemakkelijker om op de vreedzame uitspraken van Jezus terug te vallen; voor moslims is dat veel lastiger”.

Het verhaal dat Jezus vlak voor Zijn dood aan geweld heeft gedacht, is weinig succesvolle onzin. In Johannes 6 trekt Jezus zich juist terug om te voorkomen dat de situatie rond Zijn persoon escaleert: “Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen”4.
Jezus zelf zegt in Johannes 18: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier”5. Het is dus beslist geen aardse kwestie.
Paulus schrijft aan Timotheüs, in 1 Timotheüs 6: “Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus”6. Er moet gestreden worden tot de Heiland terug komt op de wolken. Niet met legers, tanks of ander materieel. Wijsgeer Hans Achterhuis, en wij allen, kunnen het dus weten: de vestiging van des Heilands koninkrijk is geen kwestie van gezagsondermijning, corruptie of guerrilla.

Terug naar Genesis 4.
De zonde ligt als een belager aan de deur. De zonde staat, om zo te zeggen, klaar om mensen te bespringen. In datzelfde hoofdstuk zien we de gevolgen van de zonde: Kaïn valt zijn broer Abel aan en doodt hem.
Geweld zit niet alleen in religie. De kiem ervan zit in alle mensen. Dat was in Genesis 4 al zo. En dat zal altijd zo blijven.
Maar de God van alle genade zit daar iets tegenover. Meer precies: Hij zet daar Iemand tegenover: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”7. Als er Iemand is geweest die met grof geweld te maken kreeg, dan was Hij het wel. Maar midden in dat geweld betaalde Hij voor al onze zonden. Om het met de Heidelbergse Catechismus te zeggen: “Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven”8.
Dat is niet te begrijpen.
Dat is niet te beredeneren, hoe graag Hans Achterhuis – en vele anderen – dat ook willen.
Maar ja, het geloof is – zo leren we in Hebreeën 11 – dan ook “een bewijs van de zaken die men niet ziet”9.

Noten:
1 ‘Geweld zit in mensen, maar het zit ook van meet af aan in religie’. In: Zondag, bijlage bij het Nederlands Dagblad, zaterdag 5 juni 2021, p. 4, 5 en 6.
2 Genesis 4:6 en 7.
3 De gegevens van dat boek zijn: Hans Achterhuis, “Geloof in geweld”. – Rotterdam: Uitgeverij Lemniscaat, 2021. – 472 p.
4 Johannes 6:15.
5 Johannes 18:36.
6 1 Timotheüs 6:12, 13 en 14.
7 Johannes 3:16.
8 Heidelbergse Catechismus – Zondag 1, antwoord 1.
9 Hebreeën 11:1 b.

2 februari 2021

Ont-aard

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

‘De grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’. Dat constateerde de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag in haar onderzoeksverslag dat de veelzeggende titel ‘Ongekend onrecht’ draagt[1].
De rechtsstaat? Wat is dat eigenlijk?
Voor de duidelijkheid zet schrijver dezes drie begrippen onder elkaar.
* Politiestaat: een staat waarin de overheid doet wat zij wil. De overheid houdt zich niet aan regels en kan bijvoorbeeld bepaalde burgers privileges geven
* Totalitaire staat: de overheid zich met alles en iedereen. De overheid heeft heel veel macht. De burger heeft geen privacy. Kritiek wordt zo snel mogelijk weggemoffeld.
* En dan is er die rechtsstaat: “een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid”[2].
Het is duidelijk dat in de afgelopen tijd door allerlei relschoppers tegen die rechtsstaat is aangeschopt. Dat gebeurde mede in verband met de avondklok, dat is genoegzaam bekend.

Dat alles brengt ons vandaag bij woorden uit Psalm 11:
“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald!
Wat kan de rechtvaardige dan doen?
De HEERE is in Zijn heilig paleis,
de troon van de HEERE staat in de hemel;
Zijn ogen doorzien,
Zijn blikken beproeven de mensenkinderen”[3].

De psalm heeft een inzet die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: wie veiligheid zoekt moet bij de Here wezen.
In de omgeving van de psalmist zijn mensen zeggen: ‘Vlucht naar de bergen! Zorg dat je zo hoog mogelijk komt en onbereikbaar bent! Onschuldige mensen worden zonder pardon neergeschoten. Wat kunnen eerlijke mensen nog doen als criminelen zoveel macht blijken te hebben?’.
De schrijver van dit kerklied heeft het antwoord: de Here overziet het slagveld van de wereld. Hij doorziet wat er geschiedt en wat de grote lijn in de gebeurtenissen is.
Hij test de mensen. Hij stelt hen op de proef. Mensen die geweld gebruiken en goddeloosheid praktiseren haat Hij. Zulke mensen staan diametraal tegenover Hem. Want Hij is rechtvaardig.
En het moet voor mensen die Hem in hun leven eren volkomen duidelijk wezen: er komt een glorieus moment dat zij hun Heer en Redder recht in Zijn gezicht kunnen kijken!

Een exegeet noteert bij deze psalm: “Voor de gelovigen in onze tijd is het soms nodig om te vluchten, en soms is het nodig op de plaats waar we zijn, te blijven. Gelukkig kunnen we nog vaak een beroep doen op ordeningen in de maatschappij, maar wat moeten we als de fundamenten wankelen? Een gelovige is gelukkig nooit geheel afhankelijk van de omstandigheden, maar weet dat God boven alles staat. De samenlevingen in onze tijd worden steeds internationaler en gedogen steeds meer uiteenlopende gedragingen. Wat zijn dan de fundamenten in onze maatschappij en waarop zijn ze gebaseerd? Wat is de houding van christenen tegenover deze pluriforme maatschappij? Wat vraagt het geloof in God van ons? Hoe kunnen wij bijdragen aan een ‘rechtvaardige’ samenleving?
In de situatie (…) waar mensen geen onderscheid kunnen maken tussen vriend en vijand, kan God dat wel. Hij ziet datgene wat verborgen is en beloont de oprechte en rechtvaardige mensen, terwijl de goddelozen en liefhebbers van geweld ten onder gaan. De dichter sluit af met de belofte dat oprechte mensen God zullen zien, woorden die Jezus ook aanhaalt in Mattheüs 5:8. Het herstel van de gemeenschap met God heeft te maken met een oprecht hart”[4].

Die woorden uit Mattheüs 5 zijn wel bekend: “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien”[5].
Rein van hart, dat wil zeggen: oprecht, helemaal toegewijd aan de Here. Rein van hart, dat betekent: vol verwachting om God te zien. De hemelse Heer en alle reinen van hart kunnen elkaar blijmoedig in de ogen kijken!

Die geloofswetenschap helpt ons om de actualiteit rustig te bezien. Wat is de stand van zaken in onze maatschappij?

Een redacteur van het Nederlands Dagblad publiceerde op woensdag 27 januari jongstleden de navolgende column:
“Land van duizend meningen,
ook nu alles ontwricht is,
met z’n allen naar de stad
als verder alles dicht is.
Het land waar niemand zich laat gaan,
maar wat ze nu verzinnen,
mondkapjes, een avondklok,
regels die ons niet zinnen.
Het land wars van betutteling,
geen uniform is heilig,
de stenen gaan door het station,
auto’s staan nergens veilig.
Het land vol groepen van protest,
maar ook van taart en bloemen,
het land vol van verdraagzaamheid,
van onvrede benoemen.
Zeventien miljoen mensen
op dat hele kleine stukje aarde,
het kan nog lang onrustig zijn
en soms kan het ontaarden”[6].
Inderdaad: het kan totaal ont-aarden. En dat doet het ook. Dat zien we als we ons realiseren hoe God het door Hem geschapene in Genesis 2 bezag: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag”[7].
Op sensatie beluste burgers proberen soms de fundamenten onder de rechtsstaat weg te trekken. Dynamische jongeren proberen bij tijd en wijle op hun manier de Nederlandse samenleving enerverend, ja zinderend te maken; ten koste van medemensen en hun eigendommen – dat wel.
En toch dankt de hemelse God, die vanuit de hemel het aardse gewoel beziet, Zijn schepping niet af. Een wonder is het, een regelrecht wonder!
Ja, die dichter van Psalm 11 heeft gelijk. Als wij bij onze God kunnen schuilen, waarom zoeken wij dan elders nog onderdak?

Noten:
[1] Zie https://www.tweedekamer.nl/nieuws/persberichten/grondbeginselen-rechtstaat-geschonden ; geraadpleegd op woensdag 27 januari 2021.
[2] Zie https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/wat-is-een-rechtsstaat/ ; geraadpleegd op woensdag 27 januari 2021.
[3] Psalm 11:3 en 4.
[4] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Psalm 11:4-7.
[5] Mattheüs 5:5-8.
[6] Wim Houtman, “Nieuwe berijming” – column in: Nederlands Dagblad, woensdag 27 januari 2021, p. 12.
[7] Genesis 1:31.

1 februari 2021

Hartenkreet in Psalm 10

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

“Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!”.
Deze hartenkreet komt uit Psalm 10[1].
Het lijkt wel of dat in en voor deze tijd opgeschreven is. Relschoppers bekogelden ziekenhuizen met stenen. Voor ziekenhuispersoneel werd de situatie gevaarlijk. Er werden extra beveiligers ingezet.
Burgemeesters wilden het geen burgeroorlog noemen. Want dan zouden allerlei situaties alleen maar verder escaleren. Intussen was de lucht wel bezwangerd van agressie en vernieling.
Het verstand van de relschoppers leek bijkans uitgeschakeld. Het doel der vernielers leek te zijn: zorgen dat er tijdens deze saaie periode in ons eigen bestaan iets spannends te beleven valt.

In die omstandigheden blijkt de emotie van Psalm 10 heel passend.

De dichter van Psalm 10 roept het uit: Here, waar bent U nou? Ik heb U zeer dringend nodig. Nu!’.
De dichter van Psalm 10 zit in dezelfde sfeer als de maker van Psalm 7: laat die mensen toch zelf vallen in de kuil die ze voor een ander gegraven hebben! U weet wel:
“Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven,
maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft”[2].
Goddeloze mensen scheppen op over wat zij hebben bereikt. En God? Nu, dat is simpel: de machtige God is er volgens die mensen niet. Het zijn criminele burgers uit dezelfde categorie als de mensen uit Psalm 14:
“Er is geen God.
Zij handelen verderfelijk,
bedrijven gruwelijke daden;
er is niemand die goeddoet”[3].
De goddelozen doen maar wat. Veel diepgaande gedachten zijn er niet. Behalve dan misschien: ‘Samen staan we sterk; ons kan niets gebeuren!’. Misdaad, leugen en bedrog zijn aan de orde van de dag. De apostel Paulus omschrijft zulk een denkwereld treffend in Romeinen 3: “Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen”[4].
Ze lokken onschuldige mensen in de val. Het zijn net leeuwen – klaar voor de sprong. Of hyena’s: vreten wat je kunt, zo snel mogelijk; en dan weer wegwezen. En God? Nou ja – God ziet het niet eens. Denken zij. Die gedachte is trouwens van alle tijden. De schrijver van Psalm 94 heeft het er ook over:
“De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen
en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet”[5].
De dichter van Psalm 10 doet een uiterste poging om God in actie te laten komen. ‘Dit kan toch niet zo? Here, doe er wat aan! Mensen in nood vertrouwen u. Mensen die in de ellende zitten worden toch door U geholpen? Nou dan! Zorg ervoor dat die goddelozen stoppen met hun destructieve activiteiten!’.
Waarom richt de dichter van Psalm 10 zijn smeekbede aan de God van hemel en aarde? Antwoord: omdat hij er vast van overtuigd is dat God voor eeuwig Koning is. Hij weet het heel zeker: God luistert naar alle gebeden. God redt de mensen uit alle nood. God komt óp voor mensen die niet meer verder kunnen. Er komt een moment dat die goddelozen er achter zullen komen: bedreigingen aan zwakke mensen hebben geen zin; want de hoge God is veel sterker!
Onze God is Koning. Hij torent boven relschoppers uit!

Zelfs mensen die van God noch gebod willen weten kunnen daar uiteindelijk niet omheen. Koning Nebukadnezar noteert bijvoorbeeld in Daniël 4, nadat hij zijn tweede droom heeft gehad: “Hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! Zijn Koninkrijk is een eeuwig Koninkrijk en Zijn heerschappij is van generatie op generatie”[6]. Koning Darius zegt in Daniël 6, als Daniël en zijn vrienden uit de leeuwenkuil gekomen zijn: “Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde”[7].
Daarom kunnen wij grif beamen wat Paulus schrijft in een brief aan Timotheüs: “De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”[8].

De dichter van Psalm 10 leert ons bidden voor land en volk. Dat lijkt onbegonnen werk. Want die dichter loopt rond in de meest goddeloze bende die men zich voorstellen kan.
De toestand in Nederland is in deze tijd bij tijd en wijle maar weinig beter.
De kerk kan zomaar denken: zouden al onze vurige gebeden wel helpen? Of ook: wordt het wel beter van al dat smeken? Als kerkmensen zulke vragen hebben, moeten zij maar een voorbeeld nemen aan de componist van Psalm 10. De dichter van die Psalm roept naar de hemel: ‘Here, toe nou toch!!’. Maar hij proclameert ook: ‘Mijn God is Koning. Voor eeuwig!’.
De Here is Koning. Dat is een kernzaak uit het Evangelie van God. Ook in 2021.

Noten:
[1] Psalm 10:2.
[2] Psalm 7:16.
[3] Psalm 14:1.
[4] Romeinen 3:14-18.
[5] Psalm 94:6 en 7.
[6] Daniël 4:3.
[7] Daniël 6:27.
[8] 1 Timotheüs 1:17.

29 januari 2021

Genezend Evangelie

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

“Gewelddadige uren na ingaan avondklok”, “Geëmotioneerde burgemeester Eindhoven: We zijn zo op weg naar burgeroorlog”, “Ziekenhuis Enschede geschokt nadat het doelwit werd van relschoppers”. De koppen op de internetpagina van de NOS spraken afgelopen maandag boekdelen[1].

Ook op Urk was er veel geweld. Wat is de oorzaak?
“’De geschiedenis herhaalt zich constant in Urk’, zegt de Belgische journalist Matthias Declercq. Hij woonde een half jaar op Urk bij een orthodox protestants gezin en schreef het boek De ontdekking van Urk. ‘Als je Urkers inperkt in hun vrijheid komen ze fel in opstand’.
Ook historicus Eva Vriend kent de geschiedenis van Urk. ‘Die loopt parallel met die van dorpen als Volendam en Spakenburg. Het zijn vissersdorpen waarvan het bestaansrecht werd ontnomen door de inpoldering van de Zuiderzee’.
Veel dorpen aan de Zuiderzee, zo ook het eilandje Urk, waren sterk afhankelijk van de visvangst. Toen Urk werd ingepolderd werd het dorp amper meegenomen in de planning voor de polder. Het vissersdorp werd inclusief haar inwoners als een probleem gezien door de overheid”[2].     

Toch waren de berichten over Urk, wat schrijver dezes betreft, uiterst pijnlijk.
Urk heeft altijd bekend gestaan als een christelijk dorp. En ja, er wonen daar heus heel veel diepgelovige mensen. Maar er is ook een groep die gewelddadige activiteiten ontwikkelt waarvan men zeggen kan: Amsterdam is er niks bij.

Wat is in dit alles het grondprobleem? Antwoord: ondermijning en ontkenning van gezag.
De eerste vraag is of men het gezag van Jezus Christus, de Heiland, wel erkent. Over dat gezag gaat het in Marcus 1: “En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?”[3].
Die vragen komen op als Jezus een bezetene genezen heeft. Wat hield die bezetenheid in? Er woonden duivels in de geest van de man die genezen werd. Het waren er mogelijk meerdere. Want er wordt een meervoud gebruikt: “Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten?”. Zij kunnen echter ook wel met één mond spreken: “Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God”[4].  
Hier staat de satan, de tegenstander van God, tegenover de almachtige Heerser van hemel en aarde!
In de genezing van de bezetene laat Jezus zien dat er genezing is. De kapotte wereld wordt weer geheeld door de Heiland.

Laten we ‘t maar eerlijk zeggen: het valt in Marcus 1 behoorlijk tegen met het geloof. Er worden vragen gesteld. Wie is die Man? Kennen we ‘m ergens van? Waar haalt Hij Zijn kracht en mogelijkheden vandaan?
Dat stellen van vragen kunnen wij in deze tijd ook heel goed. Is dat coronavirus nu echt veel erger dan de gewone griep? Is het geen tijdverspilling om een hele dag (!) met name te discussiëren over de instelling van een avondklok, om vervolgens het aanvangstijdstip van die avondklok wel een halfuur (!) te verplaatsen? Was het instellen van die avondklok nu echt nodig? Enzovoort. En misschien hebben we ook wel andere vragen. Wat hebben we aan het geloof in 2021? Is het nu ook echt nodig om kerkdiensten te blijven beleggen, of kunnen we ook wel een tijdje zonder die bijeenkomsten? U kunt er vast nog wel een paar bedenken.
In die situatie zegt de Here Jezus Christus: mensen, kijk maar naar Mijn kracht. Verkijk u niet op het virus. Onderwerp u aan Mijn gezag!

Als wij dat alles overzien komt ook Mattheüs 22 aan bod: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten”[5].
De liefde voor God – die volledig gezag over Zijn volk heeft – en de liefde voor alle mensen in onze omgeving zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Geweld en brand passen daar op geen enkele manier bij.     

Misschien zegt men wel: ‘Wij moeten gewelddadig optreden. Anders worden wij niet gezien en gehoord. Nu gebéurt er tenminste wat!’.
Laten wij echter deze les uit Marcus 1 leren: de Here Jezus Christus is machtiger dan wie of wat dan ook in deze samenleving; Hij heeft de leiding in ons aller leven. Dat maakt het leven meer ontspannen. Dat maakt het leven een stuk rustiger. Als er al ingegrepen moet worden, dan zal de Heer van hemel en aarde dat Zelf wel doen. En wij mogen ervan overtuigd zijn: onze sterke God kan dat prima alleen af!    
Daarom schrijft Paulus in Romeinen 12 en 13: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen”[6].    

In Marcus 1 lezen we: “En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea”[7]. Er werd over dat genezingswonder gepraat. Het was het gesprek van de dag. Dat was het begin: het Evangelie van Jezus’ genezende kracht verspreidde zich door het land en gaat nog altijd door de wereld.
De blijde Boodschap van Jezus Christus heeft ook Nederland bereikt. Het klinkt op Urk. En in Eindhoven. En in Enschede. En op vele, vele andere plaatsen. Nog altijd klinken Jezus’ liefdevolle bevelen. Met kracht en met gezag. Zijn genezende Evangelie gaat ver, mijlen ver uit boven de kracht van een zogenaamd zelfredzaam volk dat relletjes schopt en het recht in eigen hand neemt.

Noten:
[1] Geraadpleegd op maandag 25 januari 2021.
[2] Geciteerd van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2365839-waarom-is-er-zo-vaak-onrust-op-urk-er-is-hier-jarenlang-weggekeken.html ; geraadpleegd op maandag 25 januari 2021.
[3] Marcus 1:27.
[4] Marcus 1:24.
[5] Mattheüs 22:37-40.
[6] Romeinen 12:18-13:2.
[7] Marcus 1:28.

25 september 2019

Verlos ons van de boze

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Op woensdag 18 september 2019 – vandaag precies een week geleden – werd Derk Wiersum doodgeschoten. Dat gebeurde bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Wiersum was een bekende strafrechtadvocaat. Wiersum “richtte zich de laatste jaren vooral op zware en georganiseerde criminaliteit en stond kroongetuige Nabil B. bij in de zaak tegen Ridouan Taghi”[1].

Wiersum laat een echtgenote en twee kinderen achter.
Wat een leed voor dat gezin!
Ongeveer heel Nederland schoot overeind. En terecht.
Maar laten wij eerst vaststellen dat een man en vader om het leven werd gebracht. In een paar seconden kwam een groot verdriet in het leven van zijn naasten.

In dergelijke omstandigheden komt Johannes 11 heel dichtbij. Jezus zegt daar: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?”[2].
Wij leven mee met de naasten van de omgebrachte advocaat.
Maar daarnaast is er ook de oproep: vertrouw in deze verdorven maatschappij toch op Jezus Christus, de Heiland! Of ook: laat tot u doordringen dat de wereld zwart wordt als u het reddingswerk van Jezus Christus miskent!
Dat
is het belangrijkste in situaties als deze.
Wij moeten ons wenden tot God, de Schepper en Onderhouder van deze wereld.
Wij moeten er bij de Here op aandringen: “En ​vergeef​ ons onze ​zonden, want ook wij ​vergeven​ aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”[3].
Die bede moet de prioriteit van de kerk zijn, en eigenlijk van heel Nederland en de wereld.
Die woorden moeten voorin onze mond liggen.

Een aanslag op de rechtsstaat!, schreeuwt bijkans iedereen. En ja, dat is waar. Maar laten wij wel wezen: in Nederland worden in onze tijd aan de lopende band aanslagen op de rechtsstaat gepleegd.
Op Twitter schreef iemand terecht: “Het is walgelijk wat #DerkWiersum is overkomen, ik leef mee met zijn familie en nabestaanden. Maar wat mij wel stoort: is zijn leven meer waard, dan van alle anderen die geliquideerd zijn, dat we nu ineens ‘wakker worden’ in een andere wereld? Die andere wereld was er al”[4].
Er zit geen rem meer op!, constateren de mensen als zij een blik op onze maatschappij werpen. En ook dat is waar. Sterker nog: Nederland is een narcostaat. Er worden drugs doorgevoerd; op dat gebied zijn wij Nummer Eén in de wereld. Er worden drugs geproduceerd. Het is een ‘industrie’ waarin miljarden omgaan. En nee, dat alles geschiedt niet in een andere wereld; het vindt plaats in onze maatschappij.
Bovendien: liquidaties worden vandaag de dag soms uitgevoerd door jeugdigen van 16 of 17 jaar. Door jonge jongens die zichzelf, via de drugs, in moeilijkheden hebben gebracht. En als zij eenmaal in de handel zitten kunnen zij niet meer terug…

Aldus bezien moet er in de komende jaren veel aandacht zijn voor jongeren en hun noden.
En zeker ook voor Gereformeerde jongeren.
En voor de gezinnen die midden in een zondige wereld staan.

Prediker 11 en 12 krijgen opeens een nieuwe actualiteit: “Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw ​hart​ vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw ​hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wrevel uit uw ​hart, en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in”[5].
Die nieuwe actualiteit is: sta samen met God in de werkelijkheid van 2019. Zoek niet naar een andere werkelijkheid – in de drugswereld bijvoorbeeld – want dat is een nep-realiteit.

Natuurlijk, de werkelijkheid is hard.
En ja, massa’s mensen zijn ook hard.
Maar in die wereld wordt een keuze voor God gevraagd. Die keuze is om twee redenen nodig.
In de eerste plaats is de tijd van jeugd en jong zijn relatief kort. Opeens ben je 25. Op zekere dag ben je 30. Opeens is de jeugdigheid er van af…
In de tweede plaats heb je, ook als jongere, geen vat op het leven. De dingen lopen nooit helemaal als gepland.
In die omstandigheden zegt God: Ik blijf bij je. En: Ik ben voor eeuwig te vertrouwen!

Prediker heeft in hoofdstuk 7 al een wijze raad gegeven: “Wees niet al te ​rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven vóór uw tijd?”[6].
Houdt eerst en vooral contact met God. Dat lijkt bekrompen. Maar uiteindelijk geeft het ruimte in je leven!

En trouwens, in Prediker 10 merkt de schrijver op: “De dwaas gebruikt veel woorden, maar de mens weet niet wat er gebeuren zal. Wat er na hem zal gebeuren, wie zal het hem bekendmaken?”[7].
Er is geen mens die in de toekomst kan kijken. Misschien droom je van een carrière. Of gewoon van huisje-boompje-beestje. Over zulke dingen wordt in onze wereld heel wat afgepraat.
Gereformeerde mensen, jongeren incluis, zullen zich moeten blijven realiseren dat God hun leven in Zijn handen heeft. Het gaat niet om onze eigen handigheid. Het draait in het leven niet om persoonlijke alertheid. De kern van succes ligt niet in verbale of schriftelijke kwaliteiten. Het centrale punt moet wezen: “Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen”[8].

Laten we elkaar nog één keer op Spreuken 11 en 12 wijzen. “Doe het kwade weg uit uw lichaam”. Veel duidelijker kan het niet. De boodschap is duidelijk: blijf van de drugs af!
En verder?
De titel boven dit artikel moet onze voortdurende bede zijn!

Noten:
[1] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2302238-wie-was-de-geliquideerde-advocaat-derk-wiersum.html ; geraadpleegd op donderdag 19 september 2019.
[2] Johannes 11:25 en 26.
[3] Lucas 11:4.
[4] Geciteerd van @PeschiNijs; geraadpleegd op donderdag 19 september 2019.
[5] Prediker 11:9-12:1 a.
[6] Prediker 7:16 en 17.
[7] Prediker 10:14.
[8] Prediker 12:13.

9 augustus 2019

Evangelie tegen een donkere achtergrond

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Zaterdag 3 augustus 2019: het is de dag van de Canal Parade in de Neêrlandse hoofdstad[1]. Bijkans gans Amsterdam lijkt vol enthousiasme. Wat? Het applaus ruist over de lage landen!
Kleine lokale LHBT stichtingen, landelijke LHBT belangen verenigingen, gay-horeca, roze netwerken van multinationals en banken, roze overheidsinstellingen, politieke partijen, ministeries en (media)bedrijven – zij allen tonen hun sympathie.

Een commentator van het Nederlands Dagblad typeert de situatie onder meer als volgt: “Vandaag is de wereld van ons. Met dat gevoel zijn tienduizenden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vandaag in Amsterdam. Vandaag zijn ze niet de uitzondering, die blikken op zich gericht voelen – oordelend, meewarig, soms dreigend. Ze zijn niet het probleem, waarop ze aangesproken worden en waarvoor beleid moet worden bedacht. Vandaag zijn zij normaal. Onder elkaar. Samen. Zichzelf”[2].
Men vindt het heerlijk om zichzelf te zijn!

In El Paso, Texas USA, komen in de afgelopen weekwisseling minstens twintig mensen om als iemand in en bij een supermarkt begint te schieten.
In Dayton, Ohio USA, komen in de afgelopen weekwisseling negen mensen om als iemand bij een bar begint te schieten[3].

Waren die schutters ook zichzelf?
Eén ding is zeker: zij deden het allemaal zelf.
Echter – zij vonden het vast niet prettig om zichzelf te zijn.

Je moet jezelf zijn, zeggen de mensen. Dat nu is, goed beschouwd, een sprookje.
De werkelijkheid staat in Romeinen 3: “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open ​graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol ​vervloeking​ en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen”[4].

Paulus schrijft het bovenstaande aan christenen in Rome. Maar wat hij noteert, heeft hij niet helemaal zelf bedacht. Hij heeft zijn gedachten van David geleend. Want David zegt in Psalm 14:
“Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;
er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.
Hebben zij dan geen kennis, allen die ​onrecht​ bedrijven,
die mijn volk opeten alsof zij brood aten?
Zij roepen de HEERE niet aan”[5].

Natuurlijk – er zijn ook mensen die netjes leven. Er zijn mensen die nog nooit een vlieg hebben gedaan.
Maar de zonde is in mensenlevens ingebakken.
Om met de Nederlandse Geloofsbelijdenis te spreken: “Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Daarom is ze zó gruwelijk en afzichtelijk voor God, dat zij reden genoeg is om het menselijk geslacht te veroordelen. Zelfs door de doop is zij niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron”[6].

Zo staat het er voor met de mensen op aarde.
Ja, ook met de mensen van 2019.

Als mensen echt zichzelf zijn, zullen ze volstrekt dominant wezen.
Heeft u een diepgewortelde hekel aan de Canal Parade in Amsterdam, omdat daar dingen gebeuren waarmee God niet geëerd wordt? De mensen willen u ’t liefst doodzwijgen! En als blikken konden doden…

En ja, met echte wapens kun je mensen metterdaad om het leven brengen. Zoals daar in Texas. Zoals daar in Ohio.
Wat ook de precieze motivaties voor die schietpartijen geweest zijn, duidelijk is wel dat in het leven van de schutters de zon niet scheen.

Ook in deze mistroostige omstandigheden kan Gods Woord spreken. De Blijde Boodschap dient te worden verkondigd. Het Evangelie moet worden geproclameerd.

Wat is er nodig in Amsterdam…?
In El Paso..?
In Dayton…?
En bij ons…?
Wij behoren dóór te lezen in Romeinen 3: “Maar nu is zonder de wet ​gerechtigheid​ van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk ​gerechtigheid​ van God door het geloof in ​Jezus​ ​Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus”[7].

Daar staan bijzondere woorden: “tot allen en over allen die geloven”.
Tot alle gelovigen – dat wil zeggen: de vrijspraak van schuld door het geloof komt naar Gods kinderen toe. Dat geloof wordt hen gegeven. Zij krijgen het geloof, om zo te zeggen, op een presenteerblaadje aangeboden. Ziet u Gods uitverkiezing aan de horizon schemeren?
Over alle gelovigen – dat wil zeggen: de vrijspraak van schuld door het geloof overkoepelt het leven. Het hele bestaan wordt erdoor getekend. Het leven krijgt een andere kleur en ontvangt een ander perspectief. Gelovigen gaan het leven van een heel andere kant bekijken.

Mensen worden vrijgesproken van schuld. Mensen uit alle tijden. Mensen van allerlei komaf. Mensen uit allerlei plaatsen op de wereld.
De rechtsvervolging is ten einde. De deur van de rechtbank gaat dicht.
Die magnifieke vrijspraak komt niet uit de lucht vallen. In het Oude Testament wordt die al aangekondigd. Toegegeven – de ene keer gebeurt dat wat explicieter dan de andere keer, maar toch.
Het geloof in de schitterende kracht van het verlossingswerk van Jezus Christus, de Heiland – dat is voldoende. In Amsterdam, in El Paso, in Dayton en overal ter wereld.

Dat geloof glinstert en schittert des te mooier tegen de donkere achtergrond van zonde in de catacomben van het hart en duisternis in menselijke zielen.
Er zijn tegenwoordig heel wat genootschappen die zich ‘kerk’ noemen alwaar men zonde en duisternis het liefst een beetje verdonkeremaant.
Echter – steeds weer is daar die weerbarstige werkelijkheid. Laten we elkaar maar recht in de ogen kijken, en zonde en donkerheid vooral niet negeren.
Wie zich realiseert hoe armoedig mensen ten diepste zijn, beseft te meer hoe dankbaar hij mag wezen voor het feit van zijn redding!

Noten:
[1] De internetpagina van de Canal Parade is te vinden op https://pride.amsterdam/events/canal-parade-2019/ ; geraadpleegd op maandag 5 augustus 2019.
[2] “Een warm bad” – commentaar van Wim Houtman in: Nederlands Dagblad, zaterdag 3 augustus 2019, p. 3.
[3] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.telegraaf.nl/nieuws/587609633/9-doden-en-26-gewonden-bij-schietpartij-in-ohio en https://www.telegraaf.nl/nieuws/1017741188/zeker-20-doden-bij-bloedbad-el-paso ; geraadpleegd op maandag 5 augustus 2019.
[4] Romeinen 3:12-16.
[5] Psalm 14:3 en 4.
[6] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15.
[7] Romeinen 3:21-24.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.