gereformeerd leven in nederland

9 augustus 2019

Evangelie tegen een donkere achtergrond

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Zaterdag 3 augustus 2019: het is de dag van de Canal Parade in de Neêrlandse hoofdstad[1]. Bijkans gans Amsterdam lijkt vol enthousiasme. Wat? Het applaus ruist over de lage landen!
Kleine lokale LHBT stichtingen, landelijke LHBT belangen verenigingen, gay-horeca, roze netwerken van multinationals en banken, roze overheidsinstellingen, politieke partijen, ministeries en (media)bedrijven – zij allen tonen hun sympathie.

Een commentator van het Nederlands Dagblad typeert de situatie onder meer als volgt: “Vandaag is de wereld van ons. Met dat gevoel zijn tienduizenden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vandaag in Amsterdam. Vandaag zijn ze niet de uitzondering, die blikken op zich gericht voelen – oordelend, meewarig, soms dreigend. Ze zijn niet het probleem, waarop ze aangesproken worden en waarvoor beleid moet worden bedacht. Vandaag zijn zij normaal. Onder elkaar. Samen. Zichzelf”[2].
Men vindt het heerlijk om zichzelf te zijn!

In El Paso, Texas USA, komen in de afgelopen weekwisseling minstens twintig mensen om als iemand in en bij een supermarkt begint te schieten.
In Dayton, Ohio USA, komen in de afgelopen weekwisseling negen mensen om als iemand bij een bar begint te schieten[3].

Waren die schutters ook zichzelf?
Eén ding is zeker: zij deden het allemaal zelf.
Echter – zij vonden het vast niet prettig om zichzelf te zijn.

Je moet jezelf zijn, zeggen de mensen. Dat nu is, goed beschouwd, een sprookje.
De werkelijkheid staat in Romeinen 3: “Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open ​graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol ​vervloeking​ en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen”[4].

Paulus schrijft het bovenstaande aan christenen in Rome. Maar wat hij noteert, heeft hij niet helemaal zelf bedacht. Hij heeft zijn gedachten van David geleend. Want David zegt in Psalm 14:
“Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven;
er is niemand die goeddoet,
zelfs niet één.
Hebben zij dan geen kennis, allen die ​onrecht​ bedrijven,
die mijn volk opeten alsof zij brood aten?
Zij roepen de HEERE niet aan”[5].

Natuurlijk – er zijn ook mensen die netjes leven. Er zijn mensen die nog nooit een vlieg hebben gedaan.
Maar de zonde is in mensenlevens ingebakken.
Om met de Nederlandse Geloofsbelijdenis te spreken: “Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde zich over heel het menselijk geslacht heeft verbreid. Zij is een verdorvenheid van de hele natuur en een erfelijk kwaad, waarmee zelfs de kleine kinderen in de moederschoot besmet zijn. Zij is namelijk de wortel waaruit allerlei zonden in de mens voortkomen. Daarom is ze zó gruwelijk en afzichtelijk voor God, dat zij reden genoeg is om het menselijk geslacht te veroordelen. Zelfs door de doop is zij niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron”[6].

Zo staat het er voor met de mensen op aarde.
Ja, ook met de mensen van 2019.

Als mensen echt zichzelf zijn, zullen ze volstrekt dominant wezen.
Heeft u een diepgewortelde hekel aan de Canal Parade in Amsterdam, omdat daar dingen gebeuren waarmee God niet geëerd wordt? De mensen willen u ’t liefst doodzwijgen! En als blikken konden doden…

En ja, met echte wapens kun je mensen metterdaad om het leven brengen. Zoals daar in Texas. Zoals daar in Ohio.
Wat ook de precieze motivaties voor die schietpartijen geweest zijn, duidelijk is wel dat in het leven van de schutters de zon niet scheen.

Ook in deze mistroostige omstandigheden kan Gods Woord spreken. De Blijde Boodschap dient te worden verkondigd. Het Evangelie moet worden geproclameerd.

Wat is er nodig in Amsterdam…?
In El Paso..?
In Dayton…?
En bij ons…?
Wij behoren dóór te lezen in Romeinen 3: “Maar nu is zonder de wet ​gerechtigheid​ van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk ​gerechtigheid​ van God door het geloof in ​Jezus​ ​Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn ​genade, door de verlossing in ​Christus​ ​Jezus”[7].

Daar staan bijzondere woorden: “tot allen en over allen die geloven”.
Tot alle gelovigen – dat wil zeggen: de vrijspraak van schuld door het geloof komt naar Gods kinderen toe. Dat geloof wordt hen gegeven. Zij krijgen het geloof, om zo te zeggen, op een presenteerblaadje aangeboden. Ziet u Gods uitverkiezing aan de horizon schemeren?
Over alle gelovigen – dat wil zeggen: de vrijspraak van schuld door het geloof overkoepelt het leven. Het hele bestaan wordt erdoor getekend. Het leven krijgt een andere kleur en ontvangt een ander perspectief. Gelovigen gaan het leven van een heel andere kant bekijken.

Mensen worden vrijgesproken van schuld. Mensen uit alle tijden. Mensen van allerlei komaf. Mensen uit allerlei plaatsen op de wereld.
De rechtsvervolging is ten einde. De deur van de rechtbank gaat dicht.
Die magnifieke vrijspraak komt niet uit de lucht vallen. In het Oude Testament wordt die al aangekondigd. Toegegeven – de ene keer gebeurt dat wat explicieter dan de andere keer, maar toch.
Het geloof in de schitterende kracht van het verlossingswerk van Jezus Christus, de Heiland – dat is voldoende. In Amsterdam, in El Paso, in Dayton en overal ter wereld.

Dat geloof glinstert en schittert des te mooier tegen de donkere achtergrond van zonde in de catacomben van het hart en duisternis in menselijke zielen.
Er zijn tegenwoordig heel wat genootschappen die zich ‘kerk’ noemen alwaar men zonde en duisternis het liefst een beetje verdonkeremaant.
Echter – steeds weer is daar die weerbarstige werkelijkheid. Laten we elkaar maar recht in de ogen kijken, en zonde en donkerheid vooral niet negeren.
Wie zich realiseert hoe armoedig mensen ten diepste zijn, beseft te meer hoe dankbaar hij mag wezen voor het feit van zijn redding!

Noten:
[1] De internetpagina van de Canal Parade is te vinden op https://pride.amsterdam/events/canal-parade-2019/ ; geraadpleegd op maandag 5 augustus 2019.
[2] “Een warm bad” – commentaar van Wim Houtman in: Nederlands Dagblad, zaterdag 3 augustus 2019, p. 3.
[3] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.telegraaf.nl/nieuws/587609633/9-doden-en-26-gewonden-bij-schietpartij-in-ohio en https://www.telegraaf.nl/nieuws/1017741188/zeker-20-doden-bij-bloedbad-el-paso ; geraadpleegd op maandag 5 augustus 2019.
[4] Romeinen 3:12-16.
[5] Psalm 14:3 en 4.
[6] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 15.
[7] Romeinen 3:21-24.

26 juni 2019

Gendergolf

De genderideologie verslaat haar tienduizenden. “Er waart een spook door Europa”, schreef iemand.
Welnee, wierp iemand anders tegen, “er bestaat helemaal geen gender-ideologie. Dat is een verzinsel van de kerk om haar eigen pedofilie-schandalen toe te dekken”[1].
Dat is wel heel kort door de bocht!

Hoe dat zij: Nederland staat bol van gender.
En zelfs ministers houden zich ermee bezig. Het volgende bericht in het Reformatorisch Dagblad getuigt ervan.
“Vier onderwijskoepels hebben een brandbrief geschreven naar minister Van Engelshoven van Onderwijs. Ze vinden dat de bewindsvrouw zich niet moet bemoeien met de inhoud van schoolboeken en van de historische canon van Nederland.
Aanleiding voor de brief, die woensdag werd verstuurd, is het onderzoek dat de bewindsvrouw momenteel laat verrichten naar stereotypen in lesmateriaal. Van Engelshoven vindt dat in leermiddelen teveel wordt uitgegaan van de gebruikelijke rolpatronen van vaders en moeders. In schoolboeken zouden ook paren van gelijk geslacht en andere samenlevingsvormen vaker een plaats moeten krijgen”[2].

Dat krijg je ervan als alle mensen zo nodig gelijk moeten zijn.
Dat krijg je ervan als verschillen in geslacht zo snel mogelijk onder het vloerkleed geveegd moeten worden.
Dat krijg je ervan als je de onderscheiden gaven die God aan mannen en vrouwen geeft hardnekkig blijft miskennen.

In De Waarheidsvriend werd in april 2018 geschreven: “Het is allemaal het resultaat van een agressieve en steeds meer succesvolle diversiteitsagenda in de westerse wereld. De genderideologie krijgt langzaam maar zeker handen en voeten in de samenleving. Weinig mensen realiseren zich dat het genderdenken top-down wordt aangestuurd door de Verenigde Naties, de Europese Unie en nationale regeringen, wereldwijd. De gevolgen daarvan zijn verstrekkend en nauwelijks te onderschatten. De kerngedachte is: we moeten af van het plaatje dat je als jongen of meisje wordt geboren, dat man en vrouw elkaar voor het leven trouw beloven en een gezin stichten. Dat mag dan al eeuwenlang normaal zijn, vandaag geldt het als een idéé: iets wat tussen je oren zit en hoort bij opvattingen van vroeger”.
En:
“De lhbti-beweging wil dat we gaan geloven dat je je geslacht zelf kiest (lhbti staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (…). Niet biologische kenmerken maar gevoelens bepalen je sekse. Deze ontdek je dus gaandeweg en ze kan ook wisselen. Volgens deze ideologie is het discriminerend om te zeggen dat heteroseksualiteit de norm is – diversiteit is de standaard”.
Al met al wordt het leven er niet eenvoudiger op.
“De diversiteitsideologie zal hoe dan ook psychisch sporen trekken. Als je identiteit als jongen of meisje geen natuurlijk gegeven is, heb je als tiener een nauwelijks begaanbaar pad voor de boeg. De puberteit krijgt er twee vragen bij: voel ik me man – of toch vrouw? En: val ik op een vrouw – of toch op een man? Voor de crises die je als tiener wachten, kun je bang zijn. Het is bekend dat lhbt’ers meer zelfmoordpogingen ondernemen dan hetero’s.
Allerlei ingewikkelde relaties die alles met de seksuele revolutie van doen hebben, maken het leven niet eenvoudiger: echtscheiding, buitenechtelijk geboren kinderen, alleenstaande opvoeders, de afwezigheid van de vader – met de nodige gevolgen voor de prestaties van kinderen, criminaliteit en exploderende kosten van de staat. George Orwell had het in 1984 nog niet bedacht”[3].

Laat het duidelijk wezen: gender is – zeker in de politiek – geen kwestie van vandaag of gisteren.
In 1985 werd tijdens een grote wereldvrouwenconferentie de genderpolitiek ontwikkeld.
Tien jaar later – in 1995 – kwam er een actieplatform.
Ook in kerkelijke organisaties speelt gender al heel lang een rol.
In een verslag van een landelijke vergadering van de Evangelische Kerk van Westfalen van 2004 staat met verwijzing naar besluiten van de landelijke vergadering in 1993/1994 vermeld: “Het doel van gelijkstelling tussen man en vrouw moet in de toekomst in alle projecten, voorstellen en beslissingen geldend gemaakt worden”[4].
Gender is, wat je noemt, in de mode. Maar het is een zaak die al decennia lang aan de orde is.
Trouwens, in Nederland kenden wij reeds in de jaren ’70 van de vorige eeuw de dolle mina’s; zij maakten zich druk om gelijkberechtiging van man en vrouw[5].
De genderideologie komt heus niet uit de lucht vallen!

Hebben Gereformeerden een antwoord op de gendergolf?
Laten wij enkele Schriftgegevens memoreren.

In Genesis 1 lezen we: “En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”[6].
Mannelijk en vrouwelijk – zo staat het er. Zo ontwierp Hij dat. Mannen en vrouwen kunnen de almachtige God op deze aarde representeren. Meer geslachten heeft Hij blijkbaar niet nodig. Is het niet wonderlijk?
Mensen om ons heen noemen die verdeling in mannen en vrouwen de binaire opvatting[7]. Mensen in de kerk bewonderen Gods werk!

In Numeri 1 telt men het aantal mannen dat geschikt is voor de vervulling van militaire taken: “Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Het gaat om ieder in Israël die met het ​leger​ uittrekt, van twintig jaar oud en daarboven. Die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers, u en ​Aäron”[8].
De vrouwen blijven in het gezin. Zij hebben hun eigen zorgtaken.

In Numeri 3 blijkt dat het priesterambt aan mannen voorbehouden is: “Maar ​Aäron​ en zijn zonen moet u opdragen dat zij hun priesterambt waarnemen. En de onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden”[9].

In Spreuken 4 en volgende blijkt dat de vader in een gezin een grote rol speelt in de opvoeding van kinderen:
“Luister, ​kinderen, naar de vermaning van je vader
en sla er acht op om inzicht te leren kennen,
want ik geef jullie een goede les:
verlaat mijn onderricht niet!”[10].

Ieder die, op basis van Gods Woord, meent te weten dat het enige recht van de vrouw het aanrecht is toont daarmee expliciet aan dat hij of zij achtereenvolgens onwelwillend, ondeskundig en tamelijk sullig is.
Natuurlijk – vrouwen hebben ook een taak in de opvoeding van hun zonen en dochters:
“Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht
en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet”[11].
Maar in Spreuken 31 komen we een zakenvrouw tegen[12]. En in Handelingen 16 ontmoeten we nog een zakenvrouw[13][14].

Laten we ons niet vergissen: de gendergolf staat diametraal tegenover het christelijk geloof.
Minister Van Engelshoven vindt, als het hierom gaat, de christelijke wereld pal tegenover zich. Want de normen en waarden van Gods Woord worden door haar met voeten getreden.

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.trouw.nl/home/nederland-gaat-ten-onder-aan-gender-ideologie-~ab3b66aa/ ; geraadpleegd op vrijdag 21 juni 2019.
[2] “Brandbrief onderwijskoepels over inhoud schoolboeken”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 20 juni 2019, p. 7.
[3] Geciteerd uit: De Waarheidsvriend, 26 april 2018, p. 6-9. Ook te vinden via https://dewaarheidsvriend.nl/ .
[4] Geciteerd van https://bijbelenonderwijs.nl/bijbel-en-onderwijs/gender-mainstreaming/ ; geraadpleegd op vrijdag 21 juni 2019.
[5] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Dolle_Mina ; geraadpleegd op vrijdag 21 juni 2019.
[6] Genesis 1:27.
[7] Zie http://www.toetsalles.nl/htmldoc/gender.ha2.htm ; geraadpleegd op vrijdag 21 juni 2019.
[8] Numeri 1:2 en 3.
[9] Numeri 3:10.
[10] Spreuken 4:1.
[11] Spreuken 6:20.
[12] Spreuken 31:10 en volgende.
[13] Handelingen 16:14.
[14] In het bovenstaande gebruik ik onder meer https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/177893-een-christelijke-kijk-op-alternatieve-genderidentiteiten.html ; geraadpleegd op vrijdag 21 juni 2019,

15 mei 2019

Gods Woord en LHBT

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Gereformeerde mensen weten het: de Here kijkt door ons heen![1]
Hij weet precies wat ons bezig houdt. Hij weet welke kant het met ons op gaat.
Psalm 139 zegt het zo:
“Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij”[2].

Aan die grootsheid zijn wij, om zo te zeggen, gewend in de kerk. Meer precies: wij realiseren ons dat dit alles nimmer zullen doorzien. Altijd kijken wij, als kleine mensjes, tegen de Here op. Wij kijken omhoog. Wij knipperen tegen het scherpe licht.
En diep in ons hart beseffen wij het: aan het analyseren van deze situatie komen wij op deze aarde nimmer toe. Dat wordt nooit wat. Dat is iets wat pas in de hemel aan de orde komt. En dan is die analyse niet meer nodig…

En één ding weten gelovige mensen zeker: onze identiteit ligt eerst en vooral in Christus.
Wij worden, schrijft Paulus in Romeinen 3, “om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus[3].

Paulus vraagt in Romeinen 6: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?”[4]. Paulus stelt in Romeinen 6: “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere”[5].

Petrus schrijft in 1 Petrus 5: “Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent”[6].
In Christus Jezus vinden we onze bescherming.
Onze afscherming ook – wij worden niet zomaar omver geblazen door allerlei beweringen en stellingen die de wereld ons in de oren toetert. Paulus schrijft aan de christenen in Efeze: “Neem bovenal het ​schild​ van het geloof op, waarmee u alle vurige ​pijlen​ van de boze zult kunnen uitblussen”[7].

Dat pantser hebben we in deze wereld hard nodig.
Men dringt allerlei onchristelijke gedachtegangen aan ons op. Men leeft goddeloos.
Dat is met name te zien in het domein van de seksualiteit en op het terrein van de LHBT.

Die sfeer staat, in het algemeen genomen, ver van Gereformeerde mensen af.
Maar er zijn momenten waarop we toch met de invloed ervan te maken krijgen.

De NOS berichtte onlangs: “Het hoofdpodium van Paradiso heeft zaterdagavond plaatsgemaakt voor een catwalk. Voor het vijfde jaar op rij staat Superball op het programma, een internationale wedstrijd voor dragqueens. ‘Acht Europese draghouses strijden tegen elkaar in de rondes lip sync, dance off en catwalk’, vertelt organisator Peter van Vught. De winnende dames gaan er vandoor met een eretitel, een award en waardebonnen voor make-up”.
En voor alle duidelijkheid: “Een draghouse bestaat uit een dragmoeder die dragkinderen onder haar hoede heeft genomen. ‘Het is soms moeilijk om in je eentje je eerste stappen te zetten als dragqueen’, legt Ma’MaQueen uit. ‘Als je bijvoorbeeld voor het eerst als man een BH gaat kopen, is het fijn als er iemand met je mee gaat. Maar dragmoeders helpen ook met make-up en kleding’” [8].

Bent u daar nog?

Laat ik bij het bovenstaande twee opmerkingen maken.
1.
Een dragqueen is iemand in die in zijn/haar gedrag op humoristische wijze een discussie op gang wil brengen over mannen- en vrouwenrollen[9].
2.
Het gaat in dit alles vooral om een ‘zoektocht naar identiteit’. “Als man zijn er strikte gendernormen waar je je aan moet houden. Je hoort je niet vrouwelijk te kleden of vrouwelijk te gedragen. Ik voelde me daar jarenlang heel beperkt door”.
In het bovenstaande voelt de spreker zich als persoon niet compleet.

Gelovigen leven in Christus.
Zij leven met een pantser om zich heen. Gods kinderen zijn niet aaibaar en onaantastbaar.
Dat geldt voor al Gods kinderen.

Dat geldt zeker ook voor onze broeders en zusters die te kampen hebben met gevoelens in de LHBT-sfeer. Laten we hun strijd in dit leven overigens niet onderschatten!
Maar ook zij mogen weten dat zij in Christus zijn. Ook zij hebben gaven die zij in de kerk mogen inzetten. Ook zij hebben denkkracht en daadkracht.
En natuurlijk blijven er dan vragen over. Zoals:
* Moet ik mijn hele leven alleen blijven?
* Wat vraagt de Here van mij, in mijn bijzondere omstandigheden?
* Heb ik bijzondere gaven?
* De Here heeft mij geschapen, met gevoelens en al; hoe moet ik Hem met die gevoelens eren?
Hoe dat alles – ook deze broeders en zusters mogen leven en werken in de kerk.
Ook voor hen geldt:
“U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij”.
Voor dat woord ‘insluiten’ mogen wij ook lezen: ‘gebonden aan’. Met andere woorden: de Heiland heeft Zich ook aan deze broeders en zusters verbonden. De God van hemel en aarde heeft een verbond met hen gesloten. Daarom mogen ook deze broeders en zusters tegen zichzelf zeggen: ik sta er niet alleen voor; ik voel Zijn hand dagelijks op mijn hoofd!

Laten we wel wezen: in dit leven voelt niemand zich helemaal compleet. Maar de Here zegt tegen de Bijbellezers van 2019, in Colossenzen 2: “En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht”[10].
Alle gelovige kinderen hebben toegang tot de Goddelijke volheid[11]!

Iemand zei: “Toen ik in Rotterdam ging studeren, kwam ik in aanraking met drag. Het is voor mij een zoektocht naar mijn eigen identiteit. Ik weet nu waar ik ben en waar ik voor sta. Dat had ik zonder drag nooit gehad”[12].
Daarachter ligt een wereld waarin vrijwel alles met humor aangepakt wordt. Maar dat betreft dan wel humor waarbij men zichzelf permanent lijkt te overschreeuwen. Men suggereert: pak het leven maar een beetje losjes aan; en wees vooral jezelf.
In de kerk gaat het anders.
Daar gaan we zingen. Misschien maar heel zacht en een beetje onzeker. Maar toch…
“Ik loof het wonderbaar beleid
waarmee U mij hebt toebereid”[13].

Noten:
[1] De afkorting LHBT, die onder meer in de titel van dit artikel wordt gebruikt, is de afkorting van: lesbienne, homo, biseksueel, transgender. Men komt ook wel de afkorting LHBTI tegen. De I staat voor intersekseconditie; mannelijke en vrouwelijke kenmerken zijn verenigd in één persoon.
[2] Psalm 139:4, 5 en 6.
[3] Romeinen 3:24.
[4] Romeinen 6:3.
[5] Romeinen 6:11.
[6] 1 Petrus 5:14.
[7] Efeziërs 6:16.
[8] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2284174-dansende-diva-s-in-paradiso-drag-is-meer-dan-een-man-met-een-pruik-op.html ; geraadpleegd op maandag 13 mei 2019.
[9] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ik-wil-laten-zien-dat-lhbt-ers-een-verrijking-zijn-voor-de-kerk~be3031b0/ ; geraadpleegd op maandag 13 mei 2019.
[10] Colossenzen 2:10.
[11] Zie hierover de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Colossenzen 2:10.[12] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2284174-dansende-diva-s-in-paradiso-drag-is-meer-dan-een-man-met-een-pruik-op.html ; geraadpleegd op maandag 13 mei 2019.
[13] Dit zijn de eerste twee regels van Psalm 139:6; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

10 januari 2019

Ophef omtrent een manifest

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De Nashville-verklaring – alle kranten staan er vol van[1].
In dat manifest worden homoseksuele relaties heel duidelijk afgewezen. Alleen al het feit dat dat zo is, naar het schijnt, voor de media een goede reden geweest om er bovenop te springen.

De felheid waarmee dat geschiedde, doet de schrijver van deze weblog denken aan Efeziërs 6: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van ​het kwaad​ in de hemelse gewesten”[2].
Wij zullen ons moeten realiseren dat er een strijd gaande is tussen God en de duivel. De uitslag van die strijd staat bij voorbaat vast. Maar toch!

Schrijver dezes staat achter de strekking van de verklaring.
Zeker – sommige zaken zijn in de verklaring ongelukkig geformuleerd.
Zeker – het manifest had aan kracht gewonnen als die hier en daar wat pastoraler van toon was geweest.
Maar wij hoeven er niet omheen te draaien: in het document worden aloude christelijke standpunten omtrent huwelijk en gezin verwoord. Het is ten enenmale onduidelijk waarom die standpunten eensklaps zouden moeten veranderen.

Daarbij is het belangrijk om te zeggen dat in de kerk mensen met een homoseksuele geaardheid niet worden afgedankt en afgescheept.
Zeker niet!
Nee, zij worden niet de deur uitgestuurd.

Men zegt dat homoseksualiteit te genezen zou zijn. Schrijver dezes is geen medicus. Maar eerlijk is eerlijk: hij gelooft niet dat dat waar is.

Hoe dat alles zij – mensen die, op grond van Gods Woord, menen dat een relatie tussen homoseksuele mannen of vrouwen niet toegestaan is worden anno 2019 verontwaardigd aangekeken. Dat is een stap terug in de tijd, zegt men.
Zou het kunnen zijn dat Nederland, op bepaalde punten althans, eigenlijk niet zo erg tolerant is? Het is maar een vraag.

Intussen is het nu eens te meer duidelijk wat de open zenuw is van Nederland: relaties.
Zodra het over relaties gaat, staan we op scherp.
En laten we het maar ronduit zeggen: dat is helemaal geen wonder. Het aantal echtscheidingen is groot, vandaag de dag. In gezinnen en families zijn niet zelden allerlei blokkades in relaties. Als de term ‘seksueel misbruik’ valt, is de wereld alert. Wie niet weet wat ‘metoo’ beduidt, heeft de afgelopen tijd onder een steen geleefd.

Wat moet de kerk in 2019 doen?
Zij mag en moet zeggen: in deze tijd vol relatieproblemen is er Eén die niets liever doet dan liefde uitdelen: de God van hemel en aarde.
Kom maar bij Hem!
En: zoek op deze aarde maar christenen op die dat Evangelie bij de voortduur willen laten zien en horen. En klem u maar aan hen vast.

De God van hemel en aarde deelt liefde uit. Bij bakken tegelijk.
In Hebreeën 4 staat een tekst waarin dat op prachtige wijze naar voren wordt gebracht. Het is deze: “Want wij hebben geen ​Hogepriester​ Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder ​zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ verkrijgen en ​genade​ vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”[3].

Die Hogepriester heeft voor al onze zonden betaald. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. De rekening van onze schuld is voldaan.
God zond Zijn Zoon, om ons te verlossen uit de macht van de zonde, en uit de macht van de duivel.
Nu worden kinderen van God nooit meer op hun zonden afgerekend!

En besef het maar –
de Zoon van God, onze Heiland, weet precies wat wij hier op aarde doormaken.
Hij weet precies dat de intenties van de ondertekenaars met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel goed waren, maar dat de boodschap helemaal verkeerd bij de wereld overkwam.
Hij weet precies hoe moeilijk het soms kan zijn om altijd te beginnen bij Gods liefde en genegenheid voor elkaar.
Hij weet precies hoe moeilijk het kan wezen om die liefde op goede en tactvolle wijze te verwoorden.
Hij weet precies hoe ingewikkeld het soms is om uit te leggen dat God liefde is, maar dat God tegelijkertijd ook dingen verbiedt.
Hij weet precies dat kinderen van God heel Gods Woord recht willen doen. Ook als het gaat om geboden en verboden die in deze tijd niet zo goed in de markt liggen.

De Hebreeënschrijver wenkt ons enthousiast en Geestdriftig: kom maar bij Vader.
De Hebreeënschrijver wenkt ons enthousiast en Geestdriftig: kom maar bij de Zoon.
De Hebreeënschrijver wenkt ons enthousiast en Geestdriftig: kom maar naar de troon.

Die troon heeft in Hebreeën 4 een naam.
Dat is merkwaardig.
Een troon, dat zit je op. En als het een grote troon is, zit je erin.

Maar op deze troon zit een naambordje. ‘Troon van de genade’, staat erop.
Ja, christenen hebben genade nodig; en speciaal nu. Want de intenties van veel christenen – Gereformeerden incluis – worden soms totaal verkeerd begrepen. En anderen willen ze misschien ook niet meer begrijpen. Vanwege gebeurtenissen in het verleden, bijvoorbeeld. En misschien ook om heel veel andere redenen.

Ja, op deze troon zit een naambordje: ‘Troon van de genade’.
Dat betekent: God wil onze zonden vergeven als we die aan Hem belijden.
Jezus Christus, onze Heiland, zegt: Ik heb voor de zonden betaald; Ik maak mijn kinderen schoon.
Jezus Christus, onze Heiland, zegt: Ik maak mijn volk, tegen alle verwachtingen in, geschikt om in de hemel te wonen.

Ja, op die troon zit een naambordje. ‘Troon van de genade’ staat er op. Eeuw in, eeuw uit. En er is niemand, helemaal niemand, die er in slaagt om dat bordje van de troon af te schroeven.
Zo wordt gelovige kinderen van God de weg gewezen. Bij die troon moet je wezen.
Nee, niet bij mevrouw Van Engelshoven, de minister voor onderwijs, cultuur en wetenschap.
Nee, ook niet bij koning Willem-Alexander.
Kinderen van God mogen, in vreugde en in nood, op audiëntie komen bij de Koning van hemel en aarde. Nee, die audiëntie behoeft niet van tevoren in drievoud te worden aangevraagd.
Daarom wenkt de Hebreeënschrijver ons Geestdriftig: kom maar naar de troon.
Nu, omdat het onbegrip zo groot is en de discussies zo fel.
Nu, omdat u – vanwege alle commotie – misschien niet meer zo goed weet wat u moet zeggen tegen uw broeders en zusters met een homoseksuele geaardheid.
Nu, omdat de kerk zo snel van de wereld vervreemdt.

Ja, op die troon zit dat naambordje. ‘Troon van de genade’, staat er op te lezen.
En de Hebreeënschrijver noteert nog wat onder dat bordje: ‘hier wordt u geholpen op het juiste tijdstip’.
Nee, onze God zegt niet: Ik zal de zaak nog eens bekijken.
Nee, onze God zegt niet: Ik zal binnenkort een onderzoek starten.
Nee, onze God zegt: Ik help u; en wel onmiddellijk.

Ga dus vooral naar de troon van de genade.
Want daar is troost.
Voor ons allemaal!

Noten:
[1] Zie voor de tekst van de verklaring https://nashvilleverklaring.nl/nashvilleverklaring-nl/ . Zie voor nadere uitleg https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring ; geraadpleegd op woensdag 9 januari 2019.
[2] Efeziërs 6:12.
[3] Hebreeën 4:15 en 16.

1 mei 2017

Duel om diversiteit

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

Nederland moet, naar men zegt, beter leren omgaan met diversiteit. Met verschillen dus. Met verscheidenheid.

Dat klinkt prachtig. Dat ruikt naar tolerantie. En naar verdraagzaamheid.
Heerlijk toch?

Maar nee, zo simpel ligt dat niet.
Leest u maar even mee in het volgende bericht.
“De Tweede Kamer wil dat het kabinet scholen voortaan bestraft als die hun leerlingen niet voorlichten over verschillen in seksuele voorkeur. Ook moet het kabinet lessen over homo-acceptatie in het mbo verplichten.
Een op de vijf basis- en middelbare scholen schenkt nu nog geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dat sinds 2012 wel verplicht is. SP’er Jasper van Dijk wil dat het kabinet ‘niet aarzelt’ scholen die dat blijven verzuimen een boete of bijvoorbeeld toezicht op te leggen. Hij kreeg dinsdag bijval van een Kamermeerderheid. Datzelfde gold voor Van Dijks voorstel om voorlichting over homo-acceptatie ook op het mbo in het vervolg verplicht te stellen. Nu lichten nog maar drie van de vijf ROC’s hun leerlingen voor over seksuele diversiteit en weerbaarheid”[1].

Daar valt het woord ‘acceptatie’.
Dat is, in dit verband althans, een misleidend woord.
Hieronder zal alras blijken waarom.

Eerst citeer ik enkele zinnen uit een bericht over een brief van COC Nederland. Voor de goede orde: dat is de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit[2].
“COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en D66. Daarin dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s)”.
En:
“Het COC bepleit in de brief aan de informateur (…) dat het nieuwe kabinet LHBTI-acceptatie bevordert in biculturele en religieuze kringen, in de zorg, de sport, op de werkvloer, op lokaal niveau en in het asielbeleid”[3].

LHBT’s moeten onder meer in religieuze kringen geaccepteerd worden.
Ook in de kerk dus.
En de vraag komt op: gebeurt dat dan niet? Worden homo’s en lesbiennes niet geaccepteerd?
Antwoord: jawel, die worden wel in de kerk geaccepteerd.
Maar waarom, zo luidt de voor de hand liggende vraag, maakt men zich er dan zo druk over?
Antwoord: omdat acceptatie in de ogen van de wereld betekent dat LHBT’s hun geaardheid ook mogen praktiseren. Ze mogen samenwonen. Ze mogen een huwelijk sluiten. En het precies dát wat God verboden heeft.
Het is dat wat de wereld dwars zit. Op dat punt moeten kerkmensen heropgevoed worden. Zij moeten, zoals dat heet, ruimdenkender worden.

In al dat ijverig streven naar acceptatie van LHBT’s zit, wat mij betreft, iets eenzijdigs.
Want er zijn ook wel andere groepen in de maatschappij waar men wat meer aandacht zou kunnen besteden. Aan armen bijvoorbeeld. Of aan zieken. Of aan mensen met een fysieke of mentale beperking.

Wat zien we in al die drukte rond LHBT’s gebeuren?
Men verwijdert zich van Gods Woord. Dat is de kernkwestie!

Laten wij het nog maar eens benadrukken: homo’s en lesbiennes zijn welkom in de kerk. Velen beseffen dat deze broeders en zusters het zwaar hebben. Velen realiseren zich dat zij een stekend verdriet met zich mee dragen.
Nee, mensen met een heteroseksuele geaardheid kunnen zich nooit helemaal inleven in homo’s. Daarom zijn die broeders en zusters niet zelden enigszins eenzaam in de kerk.
Homoseksualiteit is een gevolg van de gebrokenheid van deze wereld. En wij weten: aan die gebrokenheid ligt de zonde ten grondslag[4].

De geaardheid van homo’s en lesbiennes kan in de kerk worden geaccepteerd. Ook voor hen geldt Psalm 139:
“HEERE, U doorgrondt en kent mij.
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij”[5].
Homo’s en lesbiennes worden bij de God van het verbond niet bij voorbaat afgewezen. Ook zij zijn welkom voor Zijn troon!

Een jongeman met een homoseksuele geaardheid zei niet zo lang geleden: “Ik weet dat een relatie niet volgens de Bijbel is, maar het gaat wel enorm tegen mezelf in. Ik wil ook graag liefhebben en geliefd worden”[6].
Dat is heel goed te begrijpen. En dat is ook heel moeilijk; laten wij daar maar niet omheen draaien.
Toch past hier een relativerende noot. Namelijk deze: wij hebben allen met beperkingen te maken. En soms ook met heel ingrijpende beperkingen. In ons aller leven is niet alles mogelijk; of: niet meer mogelijk. Wij hebben allen te maken met teleurstellingen, met pijn, met verdriet. Waar het om gaat, is het antwoord op de vraag: leven wij naar Gods wil, voor Zijn aangezicht?

Wie met God wandelt, mag gerust zeggen dat hij de moeite waard is. De jongeman van hierboven is daar ook achter gekomen: “Ik heb geleerd een gezonde zelfwaardering te hebben. Het is belangrijk dat ik goed voor mezelf zorg, m’n huis opgeruimd houd, een lekker kopje koffie zet en daarvan geniet en mezelf af en toe een schouderklopje geef. Dat helpt me om in balans te zijn”.
Natuurlijk – in zekere zin doordrenkt homoseksualiteit het leven. Maar de aanwezigheid van homoseksualiteit houdt niet automatisch in dat dat het leven ook beheerst!

Homoseksualiteit is een beproeving – jazeker. En het kan bij tijden zelfs een zware kwelling wezen. Maar dit aardse leven is slechts tijdelijk. Gelovige kinderen van God bereiden zich voor op eeuwige vreugde!

Intussen moeten wij ons niet verkijken op het begrip ‘acceptatie’ zoals dat in onze wereld aan ons gepresenteerd wordt.
In de christelijke lesmethode ‘Homo in de klas’ wordt er – zeer terecht – nadruk op gelegd dat de sfeer in de klas veilig moet wezen. Het woord ‘homo’ mag geen scheldwoord zijn.
Maar wij moeten niet uit het oog verliezen dat ‘homo-acceptatie’ in de wereld eigenlijk betekent: als homo’s met elkaar bed gaan, moet dat kunnen; en ook: als een homo-stel kinderen wil krijgen, kan men daar redelijkerwijs geen bezwaar tegen hebben.
Dat verbiedt de Here echter.
Hij gruwt er van!
Denkt u maar aan de straf die Sodom en Gomorra krijgen. Dat waren steden waarin gemeenschap tussen mannen heel gewoon was[7].

De intensieve actie rond de zogeheten emancipatie van homo’s en lesbiennes staat in het kader van de verachting van Gods Woord. Aan de handhaving van Gods wet laat men zich weinig – en meestal niets – gelegen liggen.
En nu het hierom gaat, haal ik nogmaals Psalm 139 naar voren.

In die psalm gaat het over de almacht van God in de schepping van de mens. Hij doorgrondt hen overal en altijd. Op ieder moment van de dag is Zijn verbondstrouw te zien.
Maar die psalm heeft ook een donkere kant. Ik citeer:
“Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten,
walgen van wie tegen U opstaan?
Ik haat hen met een volkomen haat,
mijn eigen vijanden zijn het.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg”[8].
Psalm 139 stelt ons voor de keus. Voor of tegen Christus!

In de gepassioneerde strijd – zeg maar: het duel vanwege de diversiteit – teneinde homo’s en lesbiennes op de maatschappelijke ladder naar boven te laten klauteren, verscherpt zich de antithese!

Noten:
[1] “Kamer: straf school zonder homo-les”. In: Nederlands Dagblad, woensdag 12 april 2017, p. 3.
[2] Zie voor meer informatie over deze vereniging https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Vereniging_tot_Integratie_van_Homoseksualiteit_COC ; geraadpleegd op woensdag 12 april 2017.
[3] Geciteerd van https://www.coc.nl/veiligheid-2/coc-stuurt-brief-aan-informateur-schippers ; geraadpleegd op woensdag 12 april 2017.
[4] Zie: Michiel Bakker, “Tranen na de coming-out van je kind”. In: PuntKomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, donderdag 23 maart 2017, p. 4.
[5] Psalm 139:1 b-6.
[6] Zie: Michiel Bakker,  “Het zwijgen doorbroken”. In: PuntKomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, maandag 20 maart 2017, p. 2 en 3.
[7] Genesis 19:5: “Zij – dat zijn de mannen van de stad –  riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben”.
[8] Psalm 139:21-24.

21 oktober 2016

Homo’s aan het Heilig Avondmaal

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

In Gods Woord wordt duidelijk gemaakt dat een man en vrouw samen een huwelijk kunnen sluiten[1].
Denkt u bijvoorbeeld maar aan Spreuken 5:
“Uw bron zij gezegend,
verheug u over de vrouw uwer jeugd:
een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree;
laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken”[2].

Nu is er tegenwoordig veel te doen over mannen met een homoseksuele geaardheid die trouwen of samenwonen.
Dat heeft de Here expliciet verboden. Wij kunnen dat in Leviticus 18 lezen: “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”[3].

Ben ik nu een homohater?
Driewerf neen!
Opzettelijk schreef ik hierboven niet over homo’s die trouwen. Nee, ik schreef over mannen met een homoseksuele geaardheid die trouwen of samenwonen. Die mannen respecteer ik. Ik communiceer met hen op de manier waarop ikzelf tegemoet getreden wens te worden.
Ik spreek slechts Gods Woord na. Dat Woord is voor mij het einde van alle tegenspraak. En daarom moet ik zeggen: mannen met een homofiele geaardheid mogen niet trouwen of samenwonen.

Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad: “Homo’s die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, leven in zonde en mogen dus niet meedoen aan het ‘heilig avondmaal’. Het was lange tijd de visie binnen orthodox-christelijke kerken. Deelname aan deze ‘maaltijd van de Heer’, door Jezus ingesteld vlak voordat Hij stierf aan het kruis, is een intiem moment. Een gelovige voelt zich erdoor verbonden met zijn Heer. Van de avondmaalganger wordt verwacht dat die zijn eigen zondigheid onder ogen ziet, verlossing zoekt in Christus en met zijn zonden wil breken. Een homoseksuele relatie wordt in deze benadering gezien als een zonde waarvan de gelovige moet willen afzien.
Onder orthodoxe protestanten is een kentering gaande, blijkt uit gesprekken met vrijgemaakten, Nederlands-gereformeerden, christelijk-gereformeerden en zogeheten gereformeerde-bonders binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dominees en andere leiders van deze kerkelijke gemeenten bevestigen dat leden met een homoseksuele relatie steeds vaker worden toegelaten tot het avondmaal, maar niet op grote schaal”[4].

Vanwaar die verandering?
Waar vindt die kentering zijn oorzaak?

Men zegt: wij moeten deze broeders pastoraal benaderen.

De voorzitter van een kerkenraad van een GKv/NGK-gemeente zegt: “Wij kijken of er bij homo’s met een relatie een beweging is naar Christus toe, of van Christus af. Als zij van harte begeren Jezus te volgen, vinden wij het pastoraal onverantwoord hun brood en wijn te onthouden.’ Hij wijst erop dat zijn gemeente de man-vrouwrelatie ‘zoals God die volgens de Bijbel heeft bedoeld’ als uitgangspunt handhaaft”.

Een Gereformeerd-vrijgemaakte predikant meent “dat de relatie tussen een man en een vrouw de norm is. Hij bestudeerde de Bijbelteksten over homoseksualiteit en liet meewegen dat de Bijbel niks zegt over relaties tussen homo’s van liefde en trouw, en kwam ‘voorlopig’ tot de conclusie dat de Bijbel geen duidelijke ruimte geeft voor homorelaties. Als een homo samenwoont, is dat nog geen reden deze persoon van de avondmaalstafel weg te houden, vindt de predikant, inmiddels missionair actief in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Het gesprek tussen de leiding van de gemeente, de kerkenraad, en homo is bepalend voor deelname aan het avondmaal, ‘vanuit de gezamenlijke band met Jezus Christus’”[5].

Wat zien u en ik hier?
Antwoord: als de intentie is om Jezus Christus te volgen, kan er worden deelgenomen aan het Heilig Avondmaal.
Of ook: als er een beweging naar Jezus toe te zien is, kan deelname worden toegestaan.

Dat alles verbaast mij.

Weliswaar staat in het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal dat wij er vast van verzekerd mogen zijn “dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen, dat God ons in genade aanneemt en ons waardig keurt aan deze hemelse spijs en drank deel te hebben”.
Dat gelezen hebbende kan men zeggen: als dit zo is, kunnen samenwonende en getrouwde homo’s meedoen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Zij hebben hun geaardheid nu eenmaal. Daar kunnen zij niets aan doen.

Maar er gaat in dat formulier nog wel iets aan vooraf. Er staat: “Maar wij hebben door de genade van de Heilige Geest over deze zonden van harte berouw. Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven”[6].
En daarom vraag ik:
* waar is de strijd gebleven?
* waarom merk ik zo weinig van dat gevecht?
Laat ik het voor de duidelijkheid maar eens kort door de bocht zeggen: als ik het goed begrijp heeft men de strijd opgegeven.

Er wordt gezegd: wij willen broeders met een homoseksuele geaardheid pastoraal benaderen.
Pastoraal benaderen – dat betekent, als u het mij vraagt: wij geven de schapen van Gods kudde goede voeding. Oftewel: wij brengen die schapen op de velden die de Here aanwijst. De velden van Psalm 23:
“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil”[7].
Maar die pastorale benadering lijkt tegenwoordig bij heel wat kerkleiders wat anders in te houden. Namelijk iets als het onderstaande:
* de Here verbiedt in Zijn Woord het trouwen en samenwonen van homo’s
* maar anno 2016 prevaleert liefde tussen mensen boven Gods geboden
* daarom moeten homostellen aan het Avondmaal kunnen gaan.
Persoonlijk word ik van zo’n uitgangspunt een beetje verdrietig. Want per saldo betekent dat dat Gods geboden omzichtig maar beslist aan de kant worden geschoven om zonden meer ruimte te geven.

Misschien gaan sommige kerkleiders nu hun wenkbrauwen fronsen.
Wellicht zeggen zij: luister beste blogger; het uitgangspunt blijft het huwelijk, de trouw tussen man en vrouw. Dat zal waar wezen. Maar intussen worden eerst Gods geboden overtreden; en daarna wordt het Avondmaal ontheiligd.
In het Nederlands Dagblad stond: homo’s die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, leven in zonde en mogen dus niet meedoen aan het ‘heilig avondmaal’; zie hierboven. Zou het toevallig wezen dat die term heilig avondmaal tussen hoge komma’s staat?

Misschien roept iemand: die blogger walst over gevoelens heen.
Wellicht schreeuwt een ander: ziet u wel, die schrijver heeft geen greintje respect voor homo’s!
Laten we samen nogmaals vaststellen dat niet waar is.
In 1 Petrus 2 lees ik echter wel: “Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer”[8].
Is het niet opvallend dat het respect voor elkaar en de eer van God in één adem worden genoemd?
Wie Gods eer werkelijk wil zoeken moet zonden benoemen, en daar niet omheen draaien!

Noten:
[1] In het onderstaande gebruik ik onder meer https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/bijbel-over-homoseksualiteit/ ; geraadpleegd op maandag 10 oktober 2016.
[2] Spreuken 5:18 en 19.
[3] Leviticus 18:22.
[4] “Homostellen vaker welkom aan het avondmaal”. In: NDZeven, bijlage bij het Nederlands Dagblad, zaterdag 8 oktober 2016, p. 8 en 9.
[5] De betreffende predikant is M.A. van Leeuwen.
[6] Gereformeerd Kerkboek, p. 523.
[7] Psalm 23:1, 2 en 3 (onberijmd).
[8] 1 Petrus 2:17.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.