gereformeerd leven in nederland

15 augustus 2022

Terugblik op Pride Amsterdam

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Wat is vrijheid? Dat is de situatie waarin wij vrij zijn om te doen wat wij willen. Wij zijn vrij om te zijn wie wij willen zijn.
Dat is de norm van Nederland, anno 2022.
Die norm kwam heel duidelijk naar voren in Pride Amsterdam, een evenement dat met name bedoeld is om de aandacht te vestigen op de LHBTI-gemeenschap. Samen moeten wij, zo predikte men, van het leven een feest maken. Het evenement duurde van 30 juli tot en met 7 augustus. Thema: My Gender, My Pride.
Op een website staat geschreven: “Iedereen moet zich vrij voelen om zichzelf te kunnen zijn, zonder opgelegde norm van buitenaf. De realiteit is helaas anders en onze emancipatie vaak nog verre van voltooid. Ook in Nederland worden er nog dagelijks mensen gediscrimineerd en in elkaar geslagen om wie ze zijn of van wie ze houden. Afgelopen decennia stond onze strijd vooral in het teken van ‘mogen houden van wie we willen’ en het is tijd om de focus te verbreden naar het ‘mogen zijn hoe we ons voelen’. Met andere woorden tijd om aandacht te besteden aan de diversiteit aan genderidentiteiten en ons zelfbeschikkingsrecht. We hebben het recht om af te wijken van de norm en de sekse die we bij geboorte hebben gekregen”.
Vandaag is vrijheid dus: mogen zijn hoe we ons voelen.
Ziet u de goddeloosheid? Voelt u de diep geseculariseerde sfeer?[1].

Wat is echte vrijheid?
Een Gereformeerd mens zegt: leven met God levert ultieme vrijheid op. Zijn wet maakt werkelijk gelukkig.
Als God die wet geeft, begint Hij ook met vrijheid.
In Exodus 20: “Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft”.
En in Deuteronomium 5 nog een keer. Daar wordt sterk benadrukt dat Gods wet een Verbondszaak is: “Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: Luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur (ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op). Hij zei: Ik ben de Heere, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft”.
In Gods wet gaat het over vader en moeder.
Er wordt uitgegaan van een christelijk gezinsleven. Exodus 20 leert ons: “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft”. In Deuteronomium 5 staat het zo: “Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere, uw God, u geeft”.
De Israëlieten zijn door krachtig ingrijpen vanuit de hemel uit de slavernij bevrijd. De almachtige God heeft Israël als Verbondspartner gekozen. Wat is de bedoeling van dat verbond? 1. God geeft prachtige beloften, voor nu en voor de toekomst. 2. De Here stelt ook een eis. Hij wijst de weg naar de toekomst: u bent verplicht om op de door Mij aangewezen route te blijven.
Dat is de norm die de Here geeft.
Dat is echte vrijheidsbeleving[2].

Echte vrijheidsbeleving? Voor het gevoel van velen past dat niet bij een verplichting. Dat past niet bij een eis. Dat past niet bij geluk, en niet bij vrede. Zo gaat dat met zondige mensen. Zodra zij tot iets verplicht worden gaan zij dwars doen. Feit is echter dat al die dwarsigheid niet het gewenste geluk oplevert. Ach, wel voor eventjes. Maar voor permanent geluk moeten we toch buiten onszelf wezen. Daarvoor moeten we bij de Here, bij onze goede God zijn.

Met het bovenstaande in het achterhoofd blikken wij een ogenblik terug op de Canal Parade die op zaterdag 7 augustus te Amsterdam gehouden werd. Tachtig boten voeren op de Amsterdamse wateren.
En daarbij gold: hoe gekker hoe mooier. Hoe extravaganter, hoe beter. Hoe buitensporiger, hoe fijner. Het moest allemaal, zo leek het, zo ver mogelijk buiten de kaders wezen.
Eenzelfde mechanisme zien we bij festivals en carnavalsfeesten. Het motto lijkt te wezen: stap uit uw eigen comfortzone en doe eens lekker gek; zorg voor uw eigen geluk, want iemand anders doet het niet. Zulk geluk is natuurlijk maar tijdelijk. Maar ach, iets is beter dan niets.
Het was een groots feest.
Zelfs koning Willem Alexander en koningin Maxima betuigden hun steun!
Maar ’t feest was kortstondig. Van zeer voorbijgaande aard. Dat wel[3].

Is schrijver dezes nu een sfeerbederver? Dat is geenszins de bedoeling.
Is schrijver dezes nu kampioen-vrijheid-beperken? Zeker niet.
Maar we moeten er niet omheen draaien dat de LHBTI-gemeenschap meestentijds geluk zoekt dat het stempel van voorlopigheid draagt.
Dat is armelijk. Dat is simpelweg schamel en schriel.
Want de God van de Bijbel biedt permanent geluk aan.
Maar dat is dan wel geluk binnen het Verbond. Dat wel.

Is schrijver dezes een homohater? Welnee, allesbehalve dat.
Maar laten wij, Godsdienstig en gelovig als wij zijn, niet net doen alsof onze neus bloedt.
Want dat enorme feest te Amsterdam – naar verluidt kwamen er honderdduizenden mensen op af – is ten diepste één groot protest. Dat had, zei de jury, nog wel wat nadrukkelijker mogen worden getoond.
“Een jury, bestaande uit onder anderen zangeres Willeke Alberti en nieuwslezeres Simone Weimans, beoordeelden de boten voor de categorieën vormgeving, boodschap en thema van de Pride. Juryvoorzitter Cornald Maas zag dat het met de inhoudelijke boodschap van de boten wel goed zat, “maar er waren weinig boten die het thema op een activistische manier verbeelden. We hadden iets meer vindingrijkheid verwacht”.
Het moet allemaal dus nog demonstratiever. Nog uitdagender. Nog provocerender.
Nog duidelijker tegen Gods Woord in![4]

Laat het die LHBTIQ+-schreeuwers maar duidelijk worden: hun geluk is maar tijdelijk.
Gelovige kerkmensen zijn beter af.
Eindeloos veel beter.

Noten:
[1] Geciteerd van https://pride.amsterdam/thema/ ; geraadpleegd op maandag 8 augustus 2022.
[2] In deze alinea citeer ik achtereenvolgens Exodus 20:2, Deuteronomium 5:1-6, Exodus 20:12 en Deuteronomium 5:16.
[3] Op https://www.gettyimages.nl/fotos/canal-parade zijn foto’s te zien van zo’n Canal Parade. Geraadpleegd op maandag 8 augustus 2022.
[4] In deze alinea citeer ik van https://www.nu.nl/pride/6216336/blijdschap-om-foutloze-feestelijke-terugkeer-van-canal-parade-in-amsterdam.html ; geraadpleegd op maandag 8 augustus 2022.

5 april 2022

De betekenis van vasten

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Men kan zonder bezwaar zeggen dat Jesaja 58 een actueel Schriftgedeelte is. Leest u maar mee. Is niet dit het vasten dat ik verkies “dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heere zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;  als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn”.
Als vanzelf gaan onze gedachten naar vluchtelingen uit Oekraïne, uit Afghanistan en Syrië. Hen helpen vanuit eigen overvloed – dat is vasten zoals dat bedoeld is.
Trouwens, we hebben in Nederland niet voor niets een minister voor armoedebeleid.
Jesaja 58 biedt de broeders diakenen van 2022 een goed fundament voor hun omvangrijke werk![1]

Waarom spreekt Jesaja de profetie over het vasten uit?
Israël praktiseert het vasten. Maar dat is een liturgische vorm die er inderdaad voor de vorm is.
Zeker, men houdt zich keurig aan de regels van het vasten. Maar daarnaast wordt het personeel afgebeuld. Ruzies en vetes zijn aan de orde van de dag. Godvrezend leven? Ach, zo belangrijk is dat eigenlijk niet. Het lijkt zelfs wel of God het niet ziet…

Daar reageert de hemelse Heer op.
Daar spreekt Jesaja over.
God zegt: ‘Echt vasten is: jezelf wat minder toe-eigenen ten gunste van je naasten’. Oftewel: ‘Echt vasten is: anderen in jouw welvaart laten delen’.
Jesaja wil maar zeggen: vasten is prima, maar als daaromheen Gods geboden met voeten worden getreden kun je dat vasten maar beter nalaten!

In Jesaja 58 gaat het over eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid op basis van het Woord van God.
De profeet Ezechiël spreekt daar ook over. In hoofdstuk 18 namelijk: “Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en recht en gerechtigheid doet – hij eet geen offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het huis van Israël, onteert de vrouw van zijn naaste niet, heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw, buit niemand uit, geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug, maakt geen roofgoed buit, geeft de hongerige zijn brood, bedekt de naakte met kleding, leent niet uit tegen rente en neemt geen winst, keert zijn hand af van onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij geschillen tussen de een en de ander, gaat in Mijn verordeningen en neemt Mijn bepalingen in acht door betrouwbaar te handelen – die rechtvaardige zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere Heere”.
Als wij spreken over vasten, mogen we gerust zeggen: vasten – dat is in ieder geval: leven naar de Tien Woorden van Gods verbond!  
Laten wij, nu het daarom gaat, elkaar ook attenderen op Mattheüs 25. Daar zegt Jezus: “Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”. Gastvrijheid en gulheid tonen wij dus namens Christus. Gastvrijheid en gulheid is een deel van onze voorbereiding op het leven in ons eigenlijke vaderland: de hemel waar onze God woont[2].

Men kan ook op onverantwoorde wijze met Jesaja 58 aan de haal gaan.  
Dat bleek wel op de dag na de inauguratie van de Amerikaanse president Biden. Op woensdag 3 februari 2021 werd daarover in het Reformatorisch Dagblad geschreven: “Biden mag binnen zijn partij als gematigd te boek staan, als het gaat om emancipatie van lhbt’ers staat hij zeker al zo’n tien jaar op het standpunt dat de wet hun geen strobreed in de weg mag leggen om te leven naar hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Dat dit zijn diepe overtuiging is, bleek ook tijdens de bidstond in de National Cathedral in Washington D.C. die traditioneel op de dag na de inauguratie wordt gehouden. Op verzoek van Biden verzorgden twee voorgangers die bekend staan als transgenders een deel van de dienst. Paula Stone Williams, predikant van de Left Hand Church in Longmond (Colorado) deed de Schriftlezing uit Jesaja 58:6-12. Barbara Satin, pastoraal werker bij de National LGBTQ Task Force in Minneapolis, sprak een gebed uit. Voor deze keus kreeg Biden veel lof uit de lhbt-gemeenschap in de VS”.
De keuze van president Biden was duidelijk. De keuze van de Schriftlezing doet vermoeden dat men Jesaja’s woorden over hulp aan minder bedeelden gaarne toepaste op mensen met een homoseksuele geaardheid…[3]

De God van hemel en aarde stelt in Jesaja 58 een indringende vraag. Namelijk deze: “Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt?”. Met andere woorden: wie wil vasten moet met de Here leven. En laten wij er maar niet omheen draaien: als het zondebesef wegsijpelt, seculariseren we snel.
Jesaja 58 prent het ons daarentegen weer in: toon liefde voor God en voor je naaste!

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Jesaja 58:7-10.
[2] In deze alinea citeer ik Ezechiël 18:5-9 en Mattheüs 25:34-40.
[3] In deze alinea citeer ik uit: Wim Kranendonk, “Liberale agenda Biden hoeft niet te verbazen”. In: Reformatorisch Dagblad, woensdag 3 februari 2021, p. 14.

1 april 2022

Genderideologie

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De genderideologie verslaat zijn tienduizenden. Als de premier van Hongarije LHBTI-ers lijkt te discrimineren springt minister-president Rutte verontwaardigd op. In Amerika behoort een arts aan geslachtsverandering mee te werken, meent president Biden. Ook in Canada worden op hoog niveau discussies over dit onderwerp gevoerd.
Op dit gebied moeten we overigens helder onderscheiden. Er is genderdysforie: het ongemak dat men soms voelt met een lichamelijk geslacht. En genderideologie: “Het biologisch geslacht heeft in de genderideologie (…) geen betekenis voor je identiteit. De mens wordt een maakbaar product en de afstand tussen de schepping/natuur wordt groter. Wat je als mens voelt en wilt, is het uitgangspunt en de biologische waarheid. Goed is wat goed voelt. Waarheid is wat mensen zelf vinden”[1].

Gevoel en emotie staan in onze wereld voorop. Men moet voortdurend antwoord geven op de vraag: wie wil ik zijn? Bij de beantwoording van die vraag gaat men uit van het adagium: u bent goed zoals u bent. Maar daarop is wel het een en ander af te dingen. Denkt u maar aan de woorden die Jezus in Mattheüs 15 spreekt: “Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet”.
Wij zijn helemaal niet goed zoals wij zijn![2]

Soms wijst men op Jesaja 56: “Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft, niet zeggen: De Heere heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom”. En vervolgens zegt men: kijk eens, als iemand – geslachtelijk bezien – bijzonder is, telt hij of zij echt wel mee bij God. Gemakshalve vergeet men er dan bij te vertellen dat in Jesaja 56 ook staat: “En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om Hem te dienen en om de Naam van de Heere lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken”. Jesaja spreekt dus ook over echte bekering[3].

Het gaat er in Gods Woord niet in de eerste plaats om hoe wij ons voelen. Het gaat er ook niet om wat wij van onszelf vinden. Laten wij elkaar in dit verband wijzen op Deuteronomium 22: “De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de Heere, uw God, een gruwel”.
In Mattheüs 19 benadrukt Jezus dan ook het verschil tussen man en vrouw, en het belang van de eenheid in het huwelijk. Als volgt: “En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft, en gezegd heeft: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees? Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden”.
De kernvraag in ons leven hoort dus te zijn: hoe heeft de Here ons gemaakt? Vanuit de beantwoording van die vraag behoren wij de taak te verrichten die God ons geeft[4].

De apostel Paulus zit in 1 Corinthiërs 11 op dezelfde lijn. Daar schrijft hij onder meer: “Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen. Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God”.
Die lijn tekent de apostel ook uit voor Timotheüs. In 1 Timotheüs 2 namelijk: “Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn”.
Scheppingsorde: dat is een oud, maar zeker nog actueel begrip![5]

Er is meer.

Gereformeerden eerbiedigen hun Heer. Zij stemmen in met de wet van God. Het eerste gebod daarvan luidt: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Dat betekent in ieder geval dat Hij het over ons leven te zeggen heeft. En dus ook over de keuze die Hij maakte om ons mannen of vrouwen te laten zijn. Hij zorgt ervoor dat zowel mannen als vrouwen de gaven en mogelijkheden krijgen die bij hun geslacht horen.
Onze God neemt altijd de juiste beslissingen. Zijn keuzes moeten wij respecteren!

In de Heidelbergse Catechismus leren we dat het zesde gebod – ‘U zult niet doodslaan’ – onder meer betekent: “Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven”. Met een geslachtsveranderende behandeling kwetsen we het lichaam van de betrokkene. Dat mag de bedoeling niet zijn. Het is niet zo vreemd dat artsen allerlei medicatie moeten geven om die geslachtsverandering in stand te houden[6].

Er is ook het negende gebod: ‘U zult geen vals getuigenis spreken’. Laat het helder zijn: er wringt wat als wij zeggen een vrouw te zijn terwijl wij als man geboren zijn. Er schuurt ook wat als wij zeggen een man te zijn terwijl wij als vrouw geboren zijn.
Gelovige mensen die, zoals dat heet, moeite hebben met het vinden van hun identiteit mogen beseffen: mijn identiteit ligt in Christus. Hij verlost ons uit alle nood. Niet meteen, wellicht. Niet gisteren, vandaag of morgen. Misschien duurt de verlossing van sommige problemen wel tot na ons sterven. Maar het is zeker: die verlossing komt!

Wij kennen ook het tiende gebod: ‘U zult niet begeren’. Dat betekent onder meer: u zult geen ander lichaam begeren. En meer positief, in de woorden van de Heidelbergse Catechismus: “Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken”.
Het welzijn in en met ons lichaam is niet het belangrijkste van ons leven. Het gaat om het leven met Jezus Christus en Zijn Heilige Geest![7]

Wellicht zijn er mensen die denken: dit hele verhaal is mooi voor kerkmensen; maar wat moeten mensen uit de wereld ermee? Laten we elkaar wijzen op Prediker 12: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen”. Gods geboden hebben een enorme meerwaarde voor alle wereldburgers.
De genderideologie pepert het ons in: wees jezelf! Maar als we dat doen, moeten we onszelf redden. En dat wordt nooit wat[8][9].

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik van https://www.bureau-groen.nl/2018/06/steeds-meer-lhbtqi-rijp-2/ ; geraadpleegd op zaterdag 26 maart 2022.
[2] In deze alinea citeer ik Mattheüs 15:19,20.
[3] In deze alinea citeer ik Jesaja 56:3 en Jesaja 56:7,8.
[4] In deze alinea citeer ik Deuteronomium 22:5 en Mattheüs 19:4,5,6.
[5] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 11:9-12 en 1 Timotheüs 2:9,10.
[6] In deze alinea citeer ik uit de Heidelbergse Catechismus uit Zondag 44, antwoord 115.
[7] In deze alinea citeer ik uit de Heidelbergse Catechismus. Het zijn woorden uit Zondag 40, antwoord 105.
[8] In deze alinea citeer ik Prediker 12:13.
[9] In dit artikel gebruik ik: ds. C. Sonnevelt, “Gendertheorie in Bijbels licht”. In: Nader Bekeken, jaargang 29 nr 2 (februari 2022), p. 52-55. Dominee Sonnevelt is momenteel predikant van de Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam. 

Materiaal uit dit artikel zal gebruikt worden in de rubriek ‘Persschouw’ van het Gereformeerd familieblad De Bazuin, editie 16-05 (mei 2022).

23 februari 2022

Politici en pastoraat

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

Mogen Gereformeerde mensen Gods Woord nog helemaal naspreken? Mogen zij nog Hem nog in alles volgen?
Wij zijn geneigd om te zeggen: ‘Natuurlijk mag dat! En zeker in Nederland’.
Die uitroep is wat te enthousiast. Aan die vrijheid wordt geknabbeld. Op hoog niveau, ook nog.   

Ten bewijze daarvan staan hieronder een tweetal citaten uit een interview in het Nederlands Dagblad:
1.
“Minderjarigen moeten volgens een Kamermeerderheid worden beschermd tegen ‘homogenezing’, én tegen gesprekken om de seksuele gerichtheid te onderdrukken.
D66-Kamerlid Jeanet van der Laan: ‘Als je de keuzevrijheid van het individu beschadigt, houdt vrijheid van godsdienst voor mij op’
Het liefst hadden de initiatiefnemers van het voorstel om ‘homogenezing’ strafbaar te stellen, dit bij zowel minderjarigen als volwassenen verboden. ‘Daar hebben we echt lang over nagedacht’, zegt D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. Toch richt het nieuwe wetsvoorstel zich vooral op conversietherapie – zoals ‘homogenezing’ ook wel wordt genoemd – bij minderjarigen”[1].
2.
[Vraag] “Stel: een zeventienjarige homo praat met de dominee. Die zegt: “Ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat je een relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht”. Mag die dominee dat straks niet meer zeggen?
[Antwoord]: ‘Pastorale gesprekken zouden wel onder dit verbod kunnen vallen, ja.’”.  

Kan een homoseksuele geaardheid genezen worden? Het is zeer de vraag of dat mogelijk is. Uit een bekende internetencyclopedie leren we: “Er bestaat geen betrouwbaar bewijs dat iemands seksuele geaardheid kan worden veranderd en medische instituten waarschuwen dat homogenezingspraktijken ineffectief en potentieel schadelijk zijn. Medische, wetenschappelijke en overheidsorganisaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit over de geldigheid, effectiviteit en ethiek van conversietherapieën”.
In Duitsland is homogenezing sinds december 2019 verboden.
Het bovenstaande is, wat schrijver dezes betreft, wel helder[2].

Meer zorg baart dat zinnetje: ‘Pastorale gesprekken zouden wel onder dit verbod kunnen vallen’. Die woorden staan niet op zichzelf. We hoeven slechts de namen van dominee Kort en de Finse politica Päivi Räsänen te noemen. Dan realiseren we ons dat de christelijke visie op het praktiseren van een homoseksuele geaardheid onder druk staat. Er komt misschien een moment dat een predikant niet meer mag zeggen: ‘Ik denk niet dat het Gods bedoeling is dat je een relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht’.
Komt er een moment dat de inhoud van pastorale gesprekken niet meer vrij is? Meer precies: komt er een moment dat de inhoud van pastorale gesprekken niet altijd meer in alles op Gods Woord gebaseerd mag wezen?[3]

Het lijkt niet onmogelijk dat de stellingname van D66-kamerlid mevrouw Van der Laan tamelijk verstrekkende gevolgen heeft.
Waarom?
In de Heidelbergse Catechismus belijden wij: God wil “dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken”. Alle kerkmensen moeten dus veranderd worden!
De Catechismus gaat nog verder: “Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken”.
Christenen moeten dus bidden om verandering.  
Laten wij ons eens voorstellen dat wij vijf of tien jaar verder zijn. Mogen wij dan nog wel om verandering van ons leven bidden? Of wordt ons dan, bijna in het voorbijgaan, verweten dat wij de keuzevrijheid van het individu beschadigen?[4]

‘Ach’, zegt iemand misschien, ‘die weblogschrijver ziet het allemaal te zwart. Zover komt het niet. Het loopt allemaal niet zo’n vaart. Er is toch godsdienstvrijheid? Nou dan!’. Laten wij maar hopen dat het allemaal nog wat meevalt. Laten er maar voor ijveren dat de maatschappij ook voor door Christus gekochte kinderen open blijft!
Maar als pastorale gesprekken door politici beïnvloed kunnen worden, dan moeten gelovige volgelingen van Christus met aardig wat scenario’s rekening gaan houden.

Christenen zullen het bidden in ieder geval nooit moeten verleren.
De apostel Paulus schrijft in Philippenzen 4: “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft”.
En de apostel Jacobus schrijft in hoofdstuk 5 van zijn algemene brief: “Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”[5].
De God van hemel en aarde kan aan aan de gebeden van zijn kinderen een enorme kracht geven! Natuurlijk, als wij een gebed uitspreken voelen wij ons soms machteloos. Misschien komt de gedachte op dat onze gebeden bij tijd en wijle weinig meer dan ritueeltjes zijn. Maar laten wij ons niet vergissen: onze gebeden worden krachtig gemaakt. De Heilige Geest pleit voor ons. Dat doet Hij met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die Geestkracht is voor mensen niet te volgen.  Maar Geestelijke energie is onzegbaar groot!   

Laten wij er maar niet omheen draaien: wij hebben niets te vrezen. De God van hemel en aarde beschermt Hoogstpersoonlijk Zijn bevolking.
Laten wij de woorden van David in Psalm 18 maar tot de onze maken:
“De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting”[6].

Noten:
[1] De citaten komen uit: “Ook de dominee moet bij ‘homotherapie’ oppassen”. In: Nederlands Dagblad, dinsdag 15 februari 2022, p. 3.
[2] In deze alinea wordt geciteerd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Homogenezing ; geraadpleegd op dinsdag 15 februari 2022.
[3] Zie voor de kwesties rond dominee Kort en mevrouw Räsänen mijn artikel ‘Proclameer het Woord’, hier gepubliceerd op dinsdag 8 februari 2022. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2022/02/08/ .
[4] De woorden uit de Heidelbergse Catechismus zijn te vinden in Zondag 44, antwoord 115.
[5] In deze alinea citeer ik Philippenzen 4:12,13 en Jacobus 5:16-18. Ook gebruik ik Romeinen 8:26.
[6] Psalm 18:3.

Een bewerking van dit artikel zal, als alles volgens plan verloopt, het Voorwoord (‘Allereerst’) zijn in het Gereformeerd familieblad De Bazuin 16-03 (maart 2022).

17 januari 2022

Homoseksualiteit in kerk en wereld

“Je kunt homo’s in de kerk niet langer laten wachten”.
Dat is in het Nederlands Dagblad de kop boven een artikel over een besluit van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Utrecht Noord-West.
De samenvatting aan het begin van het artikel luidt: “De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Utrecht-Noord-West maakt van het inzegenen van een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht officieel beleid. De Utrechtse kerk wijkt hiermee af van het landelijke standpunt, maar mensen nog langer laten wachten op duidelijkheid is geen optie”.
Even verderop in het artikel lezen we: wij bekeken “vooral wat hierover in de Bijbel staat. Maar daar kwamen we niet uit, want je kunt op basis hiervan zowel voor als tegen zijn. Daarom werd het in gesprekken over een andere boeg gegooid: de gemeente is op zoek gegaan naar wat de Bijbel over het vormen van een gemeenschap zegt. ‘Dan lees je heel duidelijk dat God zijn Geest aan iedereen heeft geschonken, dus aan homo’s en hetero’s”.

In het Nederlands Dagblad lezen we ook: “In 2018 nam Jan-Peter Kruiger, destijds predikant van de gemeente al een ondubbelzinnig standpunt in. ‘De hoofdlijn van de Bijbel is dat seks binnen het huwelijk thuishoort. Alle seks buiten het huwelijk is gedoe. Dus, homo’s moeten trouwen’, zei hij tijdens een debatavond van het platform NieuwLicht in Ede. Hij nam daarmee min of meer stelling tegen het status quo in het kerkverband. Dit is in principe nog altijd dat een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht wordt afgewezen. In concrete gevallen mag hier echter wel ‘pastoraal’ mee worden omgegaan”.

Niet ieder lid van de gemeente is nu voorstander van zo’n homohuwelijk. “Dat hoeft ook niet, we hebben ook mensen met een homoseksuele geaardheid in de kerk die zeggen: ik zie geen ruimte voor een relatie”.

Uit alles blijkt dat GKv Utrecht Noord-West het wachten zat is. Er moet, meent men, duidelijkheid geschapen worden[1].   

Over dit besluit is veel te zeggen. Dat zal hieronder blijken.

Het is, wat schrijver dezes betreft, niet verwonderlijk dat geconstateerd wordt dat de Heilige Geest van God ook woont in de harten van mensen met een homoseksuele geaardheid. Dat staat buiten kijf.
Het hebben van een homoseksuele geaardheid is het probleem niet. Het is de overtuiging van de schrijver van dit artikel dat God het huwelijk tussen twee mensen met een homoseksuele geaardheid verbiedt.

Dat kunnen wij bijvoorbeeld zien in Genesis 19. Uit dat hoofdstuk citeren we enkele verzen.
“Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad! Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur”.
Dat is een deel van de geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra. Het lijkt wel of de God van het verbond wil zeggen: zonden zijn ernstig, maar ontucht is echt het toppunt van verdorvenheid![2]

Ook in Richteren 19 lezen we over ontucht. In dat hoofdstuk willen mannen seksuele handelingen verrichten met een man die op doorreis is. Wederom een citaat: “En hij bracht hem zijn huis binnen en gaf de ezels voer. En nadat zij hun voeten gewassen hadden, aten en dronken zij. Terwijl zij hun hart vrolijk maakten, zie, toen omsingelden de mannen van de stad, verdorven lieden, het huis en bonsden op de deur. En zij spraken de oude man, de heer des huizes, aan en zeiden: Breng de man die in uw huis gekomen is, naar buiten, zodat wij gemeenschap met hem kunnen hebben. Maar de man, de heer des huizes, ging naar buiten, naar hen toe, en zei tegen hen: Nee, mijn broeders, doe toch geen kwaad, nu deze man in mijn huis gekomen is. Bega zo’n dwaasheid niet. Zie, mijn dochter, een maagd, en zijn bijvrouw, die zal ik wel naar buiten brengen. Verkracht die dan maar en doe met hen wat goed is in uw ogen. Maar doe deze man die dwaasheid niet aan. De mannen wilden echter niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar naar buiten, naar hen toe. Vervolgens hadden zij gemeenschap met haar en deden zij de hele nacht met haar wat zij wilden, tot ’s morgens toe. En bij het aanbreken van de dageraad lieten zij haar gaan. Toen het ochtend werd, kwam de vrouw terug en viel neer voor de ingang van het huis van de man, waar haar heer verbleef, en lag daar totdat het licht werd”.
Ontucht leidt niet zelden tot een escalatie van geweld![3]

In Romeinen 1 gaat het over mensen die, vanwege hun zondige levenswijze, door God zijn “overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen”. 
Conclusie: mensen die er een tegennatuurlijke manier van doen op na houden, worden door God losgelaten![4]

In 1 Corinthiërs 6 is de apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, ook heel duidelijk: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven”[5].

Tenslotte: in 1 Timotheüs 1 schrijft Paulus “dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is”.
Men zou zeggen: veel duidelijker kan het niet![6]
 
Het is daarnaast van groot belang om te beseffen dat er een satanische geest van ontucht en zonde over de wereld gaat.

Het homohuwelijk is wereldwijd in bespreking. Men praat erover in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. En in Finland. In Zwitserland kan vanaf 1 juli 2022 een homohuwelijk worden gesloten. In Australië kon dat al vanaf 2017.
Men kan dus niet spreken van een Nederlands probleem.
Wij moeten denken in de sfeer van Efeziërs 6: “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden”.
Gods kinderen zijn, om zo te zeggen, Gods instrumentarium in een zware geestelijke strijd. Het is niet simpelweg zo dat er op dit punt verschillende interpretaties van Gods Woord bestaan. Nee, dit betreft een cruciale zaak. Want als Gods tegenstander het huwelijk de wereld uit kan werken heeft hij een belangrijke slag gewonnen. Het is van groot belang om, zeker op dit punt, aan Gods Woord vast te houden[7].

Die zware geestelijke strijd woedt al jaren. In 2012 stond in het Reformatorisch Dagblad een bericht over het debat met betrekking tot het homohuwelijk zoals men dat in Engeland voert. Er stond: “Kranten als The Times, The Independent en The Huffington Post plaatsten de afgelopen dagen over het onderwerp koppen als ‘Voorstanders homohuwelijk  lijken op Derde Rijk’, ‘Homohuwelijk kan Groot-Brittannië veranderen in nazi-Duitsland’ en ‘Campagne homohuwelijk? Eerste stap naar Derde Rijk’”.
Die benaming ‘Derde Rijk’ slaat op de dictatuur van Adolf Hitler in Duitsland, in de vorige eeuw. Zulke krantenkoppen zetten de zaak uiteraard op scherp!
De conclusie is schier onontkoombaar: de satan probeert de kerk uit te putten. Het is niet moeilijk om de sfeer te tekenen waarin de duivel denkt: ‘Ga nou overstag, dan wordt alles zoveel makkelijker’, ‘Stem in met het homohuwelijk; dat ziet er sociaal uit’, ‘Ga maar akkoord met het homohuwelijk, daar wordt de wereld veel vriendelijker van’[8].

Dat laatste zal overigens niet het geval zijn.
Op vrijdag 7 januari meldde het Reformatorisch Dagblad: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft donderdag een zaak van een homoactivist tegen een christelijk bakkersechtpaar niet-ontvankelijk verklaard. Dat meldden Britse media. Homoactivist Gareth Lee probeerde in 2014 bij een Noord-Iers bakkerskoppel een taart te bestellen met daarop de tekst ”Steun het homohuwelijk”. Het stel weigerde, waarop Lee naar de rechter stapte. Aanvankelijk kreeg hij gelijk, maar het hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk draaide dat terug. Daarna werd de zaak doorverwezen naar het EHRM”. Dat Europese hof verklaarde de zaak nu onontvankelijk. ‘U moet’, zo werd aan de aanklager duidelijk gemaakt, ‘aankloppen bij binnenlandse rechtbanken’.
Hoe lang duurt het nog voordat een christelijke bakker verplicht kan worden een taart te bakken met de tekst: Homohuwelijken moeten worden aangemoedigd…?
Dat homohuwelijk zien we op heel veel plekken terug![9].   

En laten wij vooral niet denken dat het homohuwelijk ‘een laatste stap’ is. Dat is niet zo. In maart 2013 stond reeds in het Reformatorisch Dagblad te lezen: “Het is ‘onvermijdelijk’  dat over een aantal jaren de mogelijkheid gecreëerd zal worden dat drie of bijvoorbeeld vier personen met elkaar in het huwelijk treden. Dat zegt voormalig D66-Kamerlid Dittrich in een video-interview met het Franse onlinehomomagazine Yagg. Hij gaat ervan uit dat een groepshuwelijk er in de westerse landen zeker gaat komen, maar verwacht dat het vele jaren van maatschappelijk en politiek debat zal vergen voor het daadwerkelijk zover is”.
Er komt vast nog meer aan[10].

Tenslotte nog dit.
Het is beslist niet de bedoeling om mensen met een homoseksuele geaardheid af te schrijven. Allesbehalve dat!
Maar wij moeten, als het over homoseksualiteit gaat, Gods Woord wel laten spreken. Ook in 2022.

Noten:
[1] In dit artikel wordt gebruik gemaakt van en geciteerd uit: “Je kunt homo’s in de kerk niet langer laten wachten”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 6 januari 2022, p. 3.
[2] In deze alinea citeer ik Genesis 19:4-10.
[3] In deze alinea citeer ik Richteren 19:21-26.
[4] In deze alinea citeer ik Romeinen 1:24b-28.
[5] 1 Corinthiërs 6:9, 10.
[6] In deze alinea citeer 1 Timotheüs 1:9b-11.
[7] In deze alinea citeer ik Efeziërs 6:10-13.
[8] In deze alinea citeer ik uit: “Toon homodebat moet anders”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 11 oktober 2012, p. 2.
[9] In deze alinea citeer ik uit: “Aanklager ‘weigerbakker’ vangt bot bij Europees Hof”. In: Reformatorisch Dagblad, vrijdag 7 januari 2022, p. 13.
[10] In deze alinea citeer ik uit: “Dittrich: straks huwelijk voor drie”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 14 maart 2013, p. 5. 

27 september 2021

Onder een vergrootglas

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Het reformatorisch onderwijs wordt scherp in de gaten gehouden.
De NOS meldde op vrijdag 17 september 2021: “Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de gereformeerde scholengemeenschap Gomarus. De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden vanwege hun seksuele geaardheid. Ouders van leerlingen met een homoseksuele relatie werden hierover ingelicht door de school. Dat was vastgelegd in het reglement van de scholengemeenschap, zegt een woordvoerder van de Inspectie tegen persbureau ANP. Ouders van leerlingen met een heteroseksuele relatie werden niet actief ingelicht door de scholen. In een recent onderzoek concludeerde de Inspectie dat niet alle leerlingen zich veilig voelen op de scholen, en dat daar verandering in moet komen. In 2022 doet de Inspectie opnieuw onderzoek”1.

Wat is het probleem?
“Oud-leerlingen van de middelbare school zeggen in de krant dat ze door de leiding zijn gedwongen hun homoseksuele gevoelens ‘op te biechten’ aan hun ouders, ook als ze daar nog niet aan toe waren. Als ze weigerden, dan vertelde de schoolleiding het zelf aan de ouders”2.

De vraag is natuurlijk of het bovenstaande de werkelijkheid volledig weergeeft.
Die vraag is gewettigd.
Als de media allerlei zaken onder de loep nemen worden situaties namelijk al gauw tot een karikatuur van de realiteit. De kwestie wordt onder een vergrootglas gelegd. De zaak wordt vertekend.

Uiteraard mogen wij het probleem niet bagatelliseren.
Dat doen wij ook niet.
Laten we het maar ronduit zeggen: wij behoren mensen met een homofiele geaardheid te accepteren. De Here kent de mannen en vrouwen die zo’n geaardheid hebben. Psalm 139 geldt ook voor hen:
“Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij”.
Het moet echter volkomen duidelijk zijn en blijven: het praktiseren van een homofiele geaardheid heeft God streng verboden.
Denkt u, als het hierom gaat, bijvoorbeeld maar aan Romeinen 1. De mensen die Gods waarheid ontkennen en negeren “heeft God in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen”.
Denkt u in dezen ook maar aan 1 Timotheüs 1. De wet is niet bestemd voor rechtvaardigen, “maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is”.
Kerkmensen van 2021 moeten het vasthouden: Gods Woord gaat boven de volksopinie!3

Als het gaat om discriminatie vanwege de seksuele geaardheid, speelt in onze tijd de term ‘sociale veiligheid’ een niet te onderschatten rol.
Dr. C.S.L. Janse – eertijds hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad – heeft dat onlangs aangewezen. In het RD schreef hij: “In het gangbare vormingsmodel gaat het erom dat jongeren ruimte moeten hebben om hun eigen weg te vinden en hun eigen keuzes te maken. Daarbij moeten liberale waarden van vrijheid en gelijkheid aan hen worden voorgehouden. Zoals gelijkheid van man en vrouw, van homo’s en hetero’s. Inmiddels ook keuzevrijheid wat betreft gender.
Op een christelijke school die die naam met recht draagt gaat het om heel wat anders. Daar gaat het om een vorming binnen de kaders van Gods geboden. Om een internalisering, een innerlijke verankering daarvan. ‘Dit is de weg, wandel daarin’ -Jesaja 30:21-. Dan is niet het belangrijkste om helemaal jezelf te kunnen zijn, maar om door genade van een Ander te worden.
Je hoeft je echter niet te verbazen wanneer de buitenwereld vindt dat op zo’n school de sociale veiligheid van bepaalde groepen leerlingen in het geding is. Wanneer scholen geen eigen toelatingsbeleid meer mogen hanteren, zullen die groepen alleen maar groter worden.
Met de term sociale veiligheid vindt ook een bepaalde framing plaats. Sociale veiligheid, wie kan daar tegen zijn?! Tegelijkertijd is dit een begrip waar veel onder te brengen is. Zeker als men er de nadruk op legt dat leerlingen zich veilig moeten voelen. Dan vindt er een sterke subjectivering plaats”4.

Daar valt het woord ‘framing’.
Dat is het gebruik van specifieke taal om de juiste emoties op te wekken en wereldbeelden op te roepen, waardoor de gebrachte boodschap een bepaalde ‘kleur’ krijgt.
Dr. Janse heeft gelijk: sociale veiligheid kan van alles gaan betekenen. Voor men ’t weet geeft men er een eigen betekenis aan. Als wij ons niet vergissen gebeurt dat regelmatig in de situatie van de scholengemeenschap Gomarus!

Dr. Janse wijst op Jesaja 30.
Wat staat er in dat Schriftgedeelte?
In Jesaja 30 is het eerste: Egypte kan Israël niet redden. Gods volk zal, als het er op aan komt, helemaal niets aan Egypte hebben. Dus: vertrouw niet op de Egyptische farao!
In Jesaja 30 is het tweede: de Here voorspelt dat Israël niet naar Hem zal luisteren. Het volk heeft, kort gezegd, geen boodschap aan de Verbondsgod. Men heeft alle vertrouwen op de eigen militaire kracht. Daarom gaat Israël eraan! Slechts een paar mensen zullen in leven blijven…
In Jesaja 30 is het derde: de Here gaat er, ofschoon geen enkele Israëliet dat verdiend heeft, toch wat aan doen. Er zullen, dankzij het Goddelijk ingrijpen, mensen komen die zeggen: blijf op de goede weg. Oftewel: blijf op de route die de Verbondsgod wijst! Het is de Here Zelf die mensen vervolgens de juiste kant op stuurt.
En de oproep van Jesaja 30 – waarmee dr. Janse vast en zeker instemt – is duidelijk: Gods kinderen van alle tijden en in alle plaatsen moeten de door de Verbondsgod gewezen richting kiezen!

Laten wij teruggaan naar het begin van dit artikel.
Het reformatorisch onderwijs wordt scherp in de gaten gehouden.
En laten wij maar eerlijk wezen: eigenlijk zijn al Gods kinderen in beeld, waar zij zich in onze maatschappij ook bevinden.
Als het gaat over LHBTI en aanverwante thema’s zullen wij goed moeten onderscheiden waarop het aankomt. Dat bleek hierboven al.
Intussen zijn wij goedsmoeds onderweg. Dag aan dag. God leidt ons naar Zijn toekomst. Daarover gaat het in Jesaja 30 ook. Jesaja ziet een heel verre toekomst. En wij mogen meekijken: “Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen”. Die situatieschets doet ontegenzeglijk denken aan het nieuwe Jeruzalem, in Openbaring 21: “En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp”.
Naar dat licht gaan wij toe.
Er zijn heel wat wereldburgers die telkens weer proberen dat licht uit te doen. Dat zal hen niet lukken. Onze God geeft Zijn kinderen een scherpe blik. Karikaturen schuiven zij aan de kant. Gods kinderen volharden in het geloof.
Wij gaan op het licht af!5

Noten:
1 Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2398187-strafrechtelijk-onderzoek-naar-discriminatie-om-geaardheid-op-gomarus-scholen ; geraadpleegd op maandag 20 september 2021.
2 Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2374335-kamer-boos-over-school-die-leerlingen-dwong-uit-de-kast-te-komen-zeer-onveilig ; geraadpleegd op maandag 20 september 2021.
3 In deze alinea citeer ik Psalm 139:2-6, Romeinen 1:24-28 en 1 Timotheüs 1:9-11.
4 C.S.L. Janse, “Sociale veiligheid bedreiging voor reformatorisch onderwijs”. In: Accent, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, zaterdag 18 september 2021, p. 5 [rubriek: Toegespitst].
5 In deze alinea citeer ik Jesaja 30:26 en Openbaring 21:23.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.