gereformeerd leven in nederland

25 juli 2014

De gewoonste zaak van de wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

‘Wereldwijd groeit de gewone kerk’, kopt het Nederlands Dagblad op woensdag 16 juli 2014.
Daaronder staat een verhaal dat werd geschreven door Jos Strengholt, priester te Caïro.

Strengholt reageert op berichtgeving over 7keer7, een initiatief dat ook al op deze internetpagina becommentarieerd is[1]. De verleiding is groot om lange citaten uit het artikel te geven. Die verleiding weersta ik. Graag houd ik het bij het volgende.
“Wereldwijd is de gewone, ouderwetse kerk helemaal niet op z’n retour”.
En:
“Wereldwijd groeit de institutionele kerk als kool – de kerk die gelovig is, die de orthodoxe geloofsinhoud verkondigt, die gastvrij is, armen helpt, verdrukten bijstaat, die voor gezinnen zorgt en voor daklozen.
O ja, dat is ook de kerk die zich tegen abortus verzet, en die niet akkoord gaat met het idee van het homohuwelijk, dat ook”.
En:
“Vreemd genoeg groeide die slechte, onhandige, zondige kerk eeuwenlang onstuimig. Eeuwenlang hebben mensen zich, ondanks de zwarte randjes aan de kerk, blij en tevreden gevoeld binnen die gemeenschap, want het is hun eigen gemeenschap, met alle fouten die daarbij horen”.
En:
“We hebben een Bijbel, een traditie, een geschiedenis, dogma’s, een wereldwijde gemeenschap van het geloof en we hebben een drie-enige God. Die vraagt van ons bovenal dat we Hem trouw zijn.
Door de kerk-zoals-die-is te verwerpen, doen we dat wellicht impliciet ook wel met de Heer, die zijn kerk twintig eeuwen lang leidde en vulde met zichzelf, en die deze kerk gebruikte om mensen tot zich te trekken”[2].

Over het artikel van Strengholt zou veel te schrijven zijn.
Maar wat mij er vooral in treft is, om het zo maar uit te drukken, het gewone in de gewone kerk.
En wat is dan dan precies?
Het komt mij voor dat dat per land en per bevolkingsgroep verschilt.
Maar met de gewone kerk is niks mis. En met gewoontes in de kerk ook niet.

Dat blijkt trouwens ook uit Gods Woord.

In verband daarmee wijs ik vandaag op Handelingen 17.

In Handelingen 17 kunnen wij onder meer lezen: “En Paulus ging, zoals hij gewoon was, daar binnen en behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de Schriften, door aanhalingen uitleggende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, die Jezus, die ik (zeide hij) u predik”[3].
Paulus heeft, in de tijd van Handelingen 17, dus de gewoonte om naar de synagoge te gaan.
Paulus bevindt zich in Thessalonica, de voornaamste zeehaven en de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië[4]. Daar ontstaat al snel een nieuwe gewoonte. Paulus preekt er vier weken achter elkaar. Alsof hij er de plaatselijke predikant is, zeg maar. Hoe zijn zijn preken opgebouwd? Antwoord: volgens een stramien dat wij vandaag ook nog wel kennen. Hij houdt christocentrische preken, waarin hij ook bewijst dat de Here daar in de Oudtestamentische tijd al naar toe heeft gewerkt. Zulke preken zijn, om kort te gaan, de gewoonste zaak van de wereld.

Paulus sluit ook op andere wijze aan bij plaatselijke zeden en gewoontes.
Leest u maar verder in Handelingen 17: “En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft”[5].
De Atheners in Handelingen 18 willen alles afdekken. Ze wensen voor zichzelf te garanderen dat zij geen enkele godheid vergeten. Welnu, bij die – overigens nogal merkwaardige! – gewoonte sluit Paulus graag aan.
En wat predikt hij dan? Antwoord: hij proclameert het evangelie van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Met andere woorden: Paulus begint bij Genesis 1. Paulus pakt de zaak nuchter aan. Hij begint bij het begin.

Mijn conclusie is even eenvoudig als voor de hand liggend: de kerk moet zich niet dol laten draaien door allerlei buurthuis-achtige activiteiten als inloopochtenden, themamiddagen en andere zaken die de lokale gezamenlijkheid bevorderen. Nee, het is niet zo dat zulke bezigheden in de kerk geheel en al verboden zijn. Sterker nog: het helpen van armen en verdrukten is een kernactiviteit van de kerk.
Maar in de gemeenschap van Gods kinderen genieten wij eerst en vooral van datgene wat in de kerk gewoon is: de kracht van Gods blijde Boodschap. Dat is, wat je noemt, het wonder van het gewone.

Noten:
[1] Zie mijn artikel “7keer7”, hier gepubliceerd op 11 juli 2014. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/07/11/7keer7/ .
[2] Jos Strengholt, “Wereldwijd groeit de gewone kerk”. In: Nederlands Dagblad (woensdag 16 juli 2014), p. 8. Zie ook: Jos Strengholt, “7keer7 zet kerk op het verkeerde spoor”. In: katern PuntKomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad (vrijdag 18 juli 2014), p. 9.  Ook te vinden op www.digibron.nl . De weblog van Strengholt is te vinden op http://www.strengholt.blogspot.nl/ .
[3] Handelingen 17:2 en 3.
[4] Handelingen 17:1: “En hun weg nemende over Amfípolis en Apollónia, kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was”. Zie hierover ook de webversie van de Studiebijbel.
[5] Handelingen 17:22, 23, 24 en 25.

Blog op WordPress.com.