gereformeerd leven in nederland

1 juni 2022

Exclusief voor de kerk!

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

De Heilige Geest van God gaat altijd met ons mee. Hij woont in ons hart. Daar stuurt Hij ons leven aan. Hij is een exclusief geschenk voor de kerk. Door God Zelf geschonken.
Wat is het voornaamste werk van de Heilige Geest? Antwoord: troosten.
Leest u maar mee in Johannes 14.
“Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”[1].

Er gaat dus een Trooster met ons mee. Dat is prachtig nieuws. In onze wereld is namelijk te allen tijde een trooster nodig.

Laten wij elkaar wijzen op Psalm 69. David roept het uit:
“Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak;
ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet,
op troosters, maar ik heb ze niet gevonden”.
Psalm 69 is een afwisseling van pleidooien en klachten. De dichter roept zijn God op tot actie. David kan zichzelf niet meer redden. Hij is ernstig verzwakt. Zijn vijanden keuren hem geen blik waardig. Het enige wat hem toegeschoven wordt is giftig eten en zure drank. Zo gebeurt dat met Christus, onze Heiland ook. Dat lezen we in Mattheüs 27: “En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent, gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken”.
David geeft zijn leven over aan God.
Dat moeten wij ook doen. Wat dat betreft is er in 2022 nog niets veranderd. Bij tijd en wijle zitten wij stampvol met vragen. Waarom gaat het zoáls het gaat? Kan dat niet anders?
Laten wij bedenken dat Jezus Christus ons heeft getoond wat volledige overgave is. Dat lukt ons niet. Maar Hij heeft al onze zonden gedragen. Daarvan wil de Trooster ons iedere dag overtuigen![2]

Laten wij elkaar ook attenderen op Prediker 4. Daar worden we geconfronteerd met de keiharde realiteit van deze wereld: “Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster”.
De NOS beschreef onlangs de verdrietige werkelijkheid van 2022: “Voor het eerst in de geschiedenis zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Nieuwe golven van geweld en conflicten hebben het cijfer de afgelopen tijd volgens de VN tot een ‘bizarre mijlpaal’ gebracht”.
Wat een droefenis!
Wat kunnen gewone kerkmensen bij al die immense problemen doen? Antwoord: zij kunnen bidden. Zij kunnen zich wenden tot de almachtige God van deze wereld. Dat dringende advies geeft de Prediker in hoofdstuk 12 ook: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”.
Vrees God: dat is een passend devies voor alle wereldburgers.
En natuurlijk is er ook dat oordeel dat God gaat vellen. Maar daarvoor hoeven door God gekochte mensen niet bang te zijn. Daarvan wil de Trooster ons iedere dag overtuigen![3]

Nahum is een profeet die voorspelt dat God voor altijd een einde maakt aan de macht van goddeloze mensen. Mensen die God negeren zullen merken dat hun heerserszucht wordt gebroken door de God van hemel en aarde. Nahum heeft een boodschap voor Ninevé: “Ik zal weerzinwekkende dingen op u werpen, u te schande maken en u te kijk zetten. Dan zal het gebeuren dat allen die u zien, bij u vandaan zullen vluchten en zeggen: Ninevé is verwoest! Wie zal haar zijn medeleven betuigen? Waar zal ik troosters voor u zoeken?”.
Ach nee, met het zoeken van troosters voor Ninevé kan men wel ophouden. Dat wordt niets meer[4].

Gods volk – dat heeft een Trooster. Ja, een Trooster met een hoofdletter T. Dat is ook vandaag een blijde Boodschap. Door God gekochte mensen hebben hun Trooster altijd bij zich. Tot in eeuwigheid, zegt Johannes 14. De Heilige Geest vertelt ons dat we geen vrees voor het oordeel hoeven hebben.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis staat: “De gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkoren engelen, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen”.
Daar werkt de Trooster naar toe.
Daar ligt de bedoeling van Zijn dagelijks werk in ons.
Daarvan wil de Trooster ons iedere dag overtuigen!

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Johannes 14:15-17.
[2] In deze alinea citeer ik Psalm 69:21, Mattheüs 27:33,34.
[3] In deze alinea citeer ik Prediker 4:1, Prediker 12:13,14. Verder citeer ik van https://nos.nl/artikel/2429880-voor-het-eerst-meer-dan-100-miljoen-mensen-op-de-vlucht ; geraadpleegd op dinsdag 24 mei 2022.
[4] In deze alinea citeer ik Nahum 3:6,7.

23 mei 2022

De ijdelheid overwonnen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Terwijl wij door het leven wandelen, mogen wij weten: de God van alle genade neemt ons mee naar de voleinding van de wereld. Laat ons werk in de kerk intussen maar zo zijn, dat de adventsgemeente – de vergadering van Gods kinderen die Jezus Christus op aarde terug verwacht – steeds beter in beeld komt.
In dat kader besteden we in dit artikel aan de laatste woorden van de Prediker: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad”[1].

Sommigen zeggen: het leven is volstrekt vruchteloos. Zij worden pessimist of nihilist. Er is niets dat werkelijk zin heeft. Anderen zeggen: we leven hier en nu, wij gaan ervan genieten.  
Prediker stuurt ons echter een andere kant op. Hij is een onderwijzer die wijsheid doorgeeft. Het kerkvolk krijgt, om zo te zeggen, les van hem: ‘zó moet u tegen het leven aankijken’. Zijn onderwijs vat hij samen in aansprekende spreuken. De lessen van Prediker prikkelen. Als vanzelf gaan we hoe en waar zijn onderwijs in de huidige wereld van toepassing zijn.
De lessen van Prediker gaan, als wij ze goed bestuderen, deel uitmaken van ons leven in kerk en maatschappij. We dragen ze mee. En wij benutten ze waar dat kan. Ja, dat is het allerbeste wat wij kunnen doen. Want die levenslessen zijn afkomstig van de goede Herder. In Prediker 12 staat het onomwonden: “De woorden (…) zijn gegeven door één Herder”.
Studeren is mooi. Dat kan ook vermoeiend zijn. Ja, dat ook. Maar als het onderwijs van de goede Herder komt, is het lespakket wel van hemelse kwaliteit![2]

Waar zien wij dat aan? Antwoord: wij worden metterdaad op de hemel gewezen. En op het einde van de dingen, bovendien. De Christelijke Gereformeerde predikant J. Jonkman omschreef het eens zo: “Gelovigen weten van de zonde en het oordeel van God over de zonde. Ze weten ook, dat het gericht verlossing zal brengen. God zal recht verschaffen. In het eindgericht wordt de ijdelheid van alle dingen voor de gelovigen voor eeuwig en altijd weggedaan. Het gericht betekent voor de gelovigen het definitieve einde van alle ijdelheid. Zo gezien eindigt Prediker geweldig positief”[3].

Zeker, in dit leven zijn heel veel dingen zinloos.
Wat komen wij boven deze situatie uit? Antwoord: door ons geloof in God.
Om met de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 1 te spreken: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven”.
Zonder geloof gaat het leven inderdaad als een nachtkaars uit.
Dan leef je zonder God.
Dan is er geen hoop meer.
Dan wandelen de mensen, in de woorden van Efeziërs 4, als de heidenen “in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart”[4].

De opstanding van de Heiland geeft zin aan onze arbeid. Zo staat dat in 1 Corinthiërs 15. U weet wel: “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere”.
De hierboven al geciteerde dominee Jonkman schrijft: “In Christus hebben we eeuwig leven. In Christus zijn onze werken blijvend. In deze spanning op aarde kunnen we gerust en vertrouwend leven en al onze arbeid verrichten. In deze spanning vervallen we niet tot pessimisme en somberheid, tot nihilisme en oppervlakkigheid, maar Christus zet deze spanning om in een overvloedig bezig zijn in Zijn werk, altijd en overal. En dan hebben we aan de ijdelheid ten diepste geen boodschap meer.
Christus en de gemeenschap met Hem: overwinning van de ijdelheid!”.

Prediker 12 leert de mensen: vrees God en onderhoud Zijn geboden. Als het goed is zijn we daarmee voortdurend bezig terwijl we samen met God door de wereld wandelen, op weg naar het einde van de tijd. Onderweg mogen we, ten aanhoren van ieder die het horen wil, getuigen van de hoop die we hebben.
Over dat getuigen schrijft dominee G.W.S. Mulder, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk, in een recent nummer van De Banier, het partijblad van de Staatkundig Gereformeerde partij. Als volgt.
“Wat is eigenlijk een getuigenis? Het is niet een persoonlijk gevoel of een eigen mening. Een getuigenis is een bevestiging van de waarheid. Denk bijvoorbeeld aan iemand die getuige is van een incident op straat. Deze persoon kan de werkelijke toedracht bevestigen. Een getuigenis is dus ook niet iets waarmee je je buiten de orde plaatst. Integendeel!
Het is eigenlijk een opmerkelijke gedachte: dat een getuigenis er niet zo toe doet. Het maakt duidelijk dat in onze samenleving het waarheidsbegrip problematisch is geworden. Het huidige genderdebat laat zien hoe deze crisis de mensen ontwricht tot in hun persoonlijke identiteit. Wie in onze tijd de waarheid wil bevestigen, zal met beleid te werk moeten gaan en standvastig moeten zijn.
Bevestigen van de waarheid is meer nodig dan ooit. Laten SGP’ers zeggen hoe het is. Leven in het licht van de Bijbel geeft de helderste en meest realistische kijk op de werkelijkheid. God is onze Schepper en de Onderhouder van ons leven. Wij geven Hem niet de erkentenis die hem toekomt en overtreden Zijn geboden. Maar in Zijn goedheid draagt en verdraagt Hij ons en onze werkelijkheid. Elke dag bevestigt Hij dit. Daarom schamen wij ons niet voor het Bijbelse getuigenis: ‘Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen’ (Prediker 12:13)”.
Daar zeggen we graag ‘Amen’ op![5][6]

Noten:
[1] Prediker 12:13,14.
[2] In deze alinea gebruikte ik Prediker 12:8-12.
[3] Dit citaat komt uit: J. Jonkman, “IJdelheid II”. In: De Wekker, jg. 100 nr 41, vrijdag 19 juli 1991, p. 341,342. Ook verderop in dit artikel maak ik gebruik van deze publicatie.
[4] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 1:18-21 en Efeziërs 4:17,18.
[5] In deze alinea citeer ik: ds. G.W.S. Mulder, “Getuige”. In: De Banier, mei 2022, p. 3.
[6] Dit artikel werd geschreven als voorbereiding op een vergadering van de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Op woensdagavond 25 mei 2022 zal een vergadering worden gehouden waar Prediker 11 en 12 zullen worden bestudeerd.

18 mei 2022

Adventsgemeente in beeld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal”.
Die woorden staan in Prediker 11.

Raadselachtige woorden zijn het. Wat betekenen ze?
De Engelse baptistenpredikant Charles Spurgeon (1834-1892) zei eens in een preek: “Enige van de mooiste dingen die in de hemel worden opgetekend, zijn de dingen die in ons hart aanwezig zijn, maar die wij, door gebrek aan kracht, niet ter hand kunnen nemen. Het is iets groots altijd een werk voor ogen te hebben dat je noodzaakt op je tenen te gaan staan om het te bereiken, totdat je het ten slotte verkrijgt, en je dan uitstrekt naar iets dat nog buiten je bereik ligt. Ik denk graag aan David, die neerzat voor de Heere en nadacht over het cederen huis, dat hem niet werd toegestaan te bouwen. De sterke jongeman zal veel plannen hebben die hem door het hoofd gaan, en hij zal zo lang hij nog jong is niet in staat zijn die te verwezenlijken, maar zij zullen hem zo dikwijls voor ogen zweven dat hij ten slotte moed zal grijpen. Schaam je niet, mijn beste jonge vriend. Doe alles wat je kunt, maar wijd al wat je hebt aan God”.
Kortom – ga de wereld maar ontdekken.
Laten wij met een gerust hart werken aan verwezenlijking van onze dromen.
Maar laten wij vooral ons leven aan God wijden[1].

“Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden”. Dat advies laat aan duidelijkheid weinig te wensen over.
Soms lijkt het net alsof ons werk nogal nutteloos is. Niets is echter minder waar. Als wij in ons leven wandelen met God mogen we zeggen dat onze activiteiten in Gods raadsplan passen. Hij zorgt ervoor dat wij de mogelijkheden krijgen om Hem te dienen. En Hij geeft ons vervolgens ook de verantwoordelijkheid om de geboden mogelijkheden te benutten.
Het woord van de Prediker past wonderwel op het werk van de oudtestamentische profeten. Neem bijvoorbeeld Jesaja. In hoofdstuk 53 heeft hij gezegd: “Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?”. Jesaja gaf woorden van zijn Opdrachtgever door. Hij wist niet hoe de toekomst eruit zou zien. Maar hij wist wel: ‘Ik spreek de waarheid. Want God zegt het Zelf!’.
Ook vandaag mogen we zeggen: we krijgen van God de energie om de dingen te doen die in Zijn plan passen. De Heilige Geest geeft ons de gelegenheid om in Gods dienst te staan. Kijk niet in eerste instantie naar de wereld om u heen en alle moeilijkheden die zich daar zoal voordoen. Richt u zoveel mogelijk op de Here![2]

Dit alles zo zijnde is het niet zo dat wij altijd vrede hebben met onszelf. De omstandigheden in ons leven hebben natuurlijk wel invloed op onze ‘kerkelijke productiviteit’.
Zegt u nou zelf: we willen in de kerk vaak zoveel méér doen.
Maar daarvoor ontbreekt niet zelden de tijd.
Soms is er misschien ook wat te weinig energie.
Bij dat alles komt nog dat er bij tijd en wijle ziekte is: bij onszelf, in het gezin of in de familie. De zorg die daarom heen zit kost ook tijd, en niet zo’n klein beetje ook.
Laten we dergelijke dingen maar zo snel mogelijk loslaten. De Here zegt: de dingen die u moet doen, gebeuren op Mijn tijd. Hij leidt ons op de weg die Hij creëerde. En als het goed is wandelen wij met Hem door het leven, in het tempo dat Hij aangeeft. 

Terwijl wij door het leven wandelen, mogen wij weten: de God van alle genade neemt ons mee naar de voleinding van de wereld. In hoofdstuk 3 heeft de Prediker gezegd: “Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden”. God geeft ons Geestelijk inzicht, opdat wij altijd attent kunnen wezen op Zijn terugkomst.
Ds. M.J.C. Blok schreef in verband met Prediker 11 eens: “De verbinding van alpha en omega (…), ligt in dit heden, waar een adventsgemeente met haar kinderen haar ambt bedient in vreugde”.
Laat ons werk in de kerk maar zo zijn, dat die adventsgemeente – de vergadering van Gods kinderen die alles van Hem verwacht – steeds beter in beeld komt![3][4]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Prediker 11:1,2. Verder citeer ik uit: C.H. Spurgeon, “12 preken voor jongeren” (uit 1868). Geciteerd via: Reformatorisch Dagblad, 22 juli 2021, p. 3.
[2] In deze alinea gebruik ik: ds. A. van Voorden, “Morgenstond” – in: Criterium (educatief blad voor school en gezin) jg. 50, nr 1 (maart 2021), p. 3. Uit Gods Woord citeer ik Jesaja 53:1.
[3] In deze alinea citeer ik uit Gods Woord Prediker 3:11. Verder citeer ik uit: Ds. M.J.C. Blok, “Het boek Prediker: de kerk onder het kruis”. – Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland. – tweede druk, 1980. – p. 60.
[4] Dit artikel werd geschreven als voorbereiding op een vergadering van de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Op woensdagavond 25 mei 2022 zal een vergadering worden gehouden waar Prediker 11 en 12 zullen worden bestudeerd.

9 mei 2022

Geborgen bij God

“Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een muur, een slang zal hem bijten. Wie stenen lostrekt, zal daardoor bezeerd worden. Wie hout klooft, zal daardoor gevaar lopen. Als het ijzer bot wordt en iemand slijpt de snede niet, dan moet hij meer kracht zetten. Het voornaamste om te slagen is wijsheid. Als de slang vóór de bezwering bijt, heeft de meesterbezweerder geen nut”.
Dat noteert de Prediker in hoofdstuk 10[1].

Prediker maant, zo schrijft een Gereformeerde dominee, “tot voorzichtige bedachtzaamheid. Hij veronderstelt daarbij, dat de kerkmens bereid is risico’s te aanvaarden. Er moet iets gebeuren, en juist de trouwe tempelganger zal hiervan overtuigd zijn. Het is de eer van de dienst des Heeren, dat hij de nodige risico’s meebrengt, en het is de eer van trouwe kerkmensen, dat ze deze risico’s aanvaarden. Het gaat om voorzichtigheid en om trouw aan de tempel, niet het ene ten koste van het andere”[2].

Wat bedoelt die dominee?
En wat wil de Prediker aanduiden?
Wees actief, zegt hij.
Wees bedachtzaam.
Neem gerust risico’s.
Maar wees ook een beetje argeloos. Enigszins naïef, zogezegd.
Wij komen, om zo te zeggen, in de sfeer van Mattheüs 10: “Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven”.
Er zitten twee kanten aan onze activiteit.
Wij moeten ons oefenen in bezonnenheid: wat doen we wel? En wat niet? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Wij hoeven echter niet te vrezen voor schade. Wij zijn immers in Gods hand?

Die opstelling is in onze tijd belangrijk.
Radio, televisie en sociale media geven ons alle gelegenheid om onze ongezouten mening binnen de kortste keren wereldkundig te maken. In zo’n maatschappij moeten wij selectief leren luisteren. En wij mogen gerust zeggen: dit of dat hoef ik niet te horen; daar heb ik geen belang bij.
In een relatief welvarende samenleving hebben we heel veel vrijheid. We kunnen in een opwelling allerlei ondoordachte dingen doen. In het Nederland van 2022 zien wij voor onze ogen waar dat toe leiden kan: seksueel grensoverschrijdend gedrag, scheldpartijen, steekpartijen, brandstichting, handel in drugs… En er is nog heel veel meer. Wij kunnen er dagelijks van alles over horen.
In de situatie van dit moment is het goed om Prediker 10 in het geheugen te houden: wees bezonnen in een bedreigende wereld, maar weet u geborgen bij God.

Prediker 10 geeft een kenschets waarin wij zonder moeite iets herkennen van het Nederland in 2022: “Door grote luiheid zakt het gebinte ineen. Door slapheid van handen gaat het huis lekken. Men richt maaltijden aan om te lachen, wijn verblijdt de levenden, en het geld verantwoordt alles”.
Toegegeven – met die luiheid valt het vaak mee.
Maar die slapheid? Die herkennen we wel. Het oplossen van heel wat problemen wordt vooruitgeschoven. Hieronder staan er drie.
* De aardbevingsschade in Groningen – wat heeft het lang geduurd voordat er voor dat probleem echte aandacht was! En hoe is het nu?
* De toeslagenaffaire. Daar is, vooral sinds 2017, ruime aandacht voor. Maar men krijgt bepaald niet de indruk dat er voortvarend aan oplossingen wordt gewerkt.
* De wapens van de Nederlandse defensie zijn verouderd; nu er elders in Europa oorlog is worden we daar op pijnlijke wijze mee geconfronteerd.
Tekent het bovenstaande niet de sfeer in Nederland in onze tijd? Men palavert eindeloos, maar laat – in het algemeen gesproken – weinig daadkracht zien.
Waar gaat het vandaag om?
Om het grote genieten, om culinaire geneugten. En om geld – ‘het kan altijd nog een ton beter’[3].

Hierboven kwam al het woord ‘defensie’ voorbij.
Wij weten het allemaal: Europa is momenteel een continent waarop een oorlog wordt gevoerd. Eén man – de Russische president Poetin – ontregelt zo ongeveer een heel continent. En de ganse wereld bemoeit zich ermee.
Voor Poetin is het vandaag, maandag 9 mei 2022, een speciale dag.
Een Belgische journalist schrijft in een analyse: “De wereld kijkt bezorgd uit naar maandag 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning herdenkt op nazi-Duitsland in 1945. Natuurlijk zal president Poetin de oorlog in Oekraïne opnieuw voorstellen als het actuele gevecht tegen nazisme. Of hij de feestdag ook aangrijpt om de strijd nog te laten escaleren, dat is vooralsnog voer voor speculatie. Eén ding is zeker: het is te vroeg voor Poetin om victorie te kraaien”
Zijn oordeel is nuchter: “De waarheid is dat we niet weten wat Moskou van plan is. De meest realistische en rationele veronderstelling is dat 9 mei een moment van extreem-nationalistisch machtsvertoon wordt, zoals andere jaren. Er zullen militaire parades zijn in 28 Russische steden en mogelijk ook in de Oekraïense stad Marioepol, en Poetin zal ongetwijfeld het Westen retorisch keihard onder vuur nemen. Maar of 9 mei als datum ook echt bepalend zal zijn voor de strategische keuzes van Rusland, dat is veel minder waarschijnlijk. En het scenario van kernbommen op westerse doelwitten mag je zonder meer klasseren als platte propaganda”.
Te midden van die strijd zoeken Gereformeerden elkaar op.
Ook op deze zogeheten Dag van de Overwinning.
Jazeker, zij weten dat de Prediker heeft opgeschreven: “Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de arme wordt veracht en zijn woorden worden door niemand gehoord”. Zij weten echter ook dat de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 15 heeft genoteerd: “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere”. Daar gaat het Gereformeerden om. Daar gaat het bij al Gods kinderen om. Dat kan Vladimir Vladimirovitsj Poetin niet veranderen[4].

Bij oppervlakkige beschouwing verschillen gelovigen en ongelovigen niet zoveel van elkaar.
Maar dat is gezichtsbedrog.
Want gelovigen zijn in dienst van hun Heer.
Zij zijn gekocht door hun Heiland.
Zij zijn in Zijn hand.
Zij zijn getroost omdat zij weten: wij zijn in Gods hand – voor altijd![5]

Noten:
[1] Prediker 10:8-11.
[2] Ds. M.J.C. Blok, “Het boek Prediker: de kerk onder het kruis”. – Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in Nederland. – tweede druk, 1980. – p. 56,57.
[3] In deze alinea citeer ik Prediker 10:18,19. Verder gebruik ik https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/gaswinning/tijdlijn/ , https://www.nu.nl/economie/6102039/tijdlijn-toeslagenaffaire-van-harde-aanpak-naar-kwijtschelden-schulden.html en https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5294112/defensie-oorlog-materieel-personeel-verdedigen-navo ; geraadpleegd op woensdag 4 mei 2022.
[4] In deze alinea citeer ik van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/05/06/op-9-mei-de-dag-van-de-overwinning-zijn-er-voorlopig-vooral-ve/ ; geraadpleegd op zondag 8 mei 2022; de analyse is van Bert De Vroey, journalist bij VRT NWS. Uit Gods Woord citeer ik 1 Corinthiërs 15:57,58.
[5] Dit artikel werd geschreven als voorbereiding op een vergadering van de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Op woensdagavond 11 mei 2022 zal een vergadering worden gehouden waar Prediker 10:4-20 wordt bestudeerd.

19 april 2022

Blijdschap en wijsheid

Genot is in onze maatschappij vandaag het hoogste goed.
‘Je moet wel genieten hoor!’.
‘Geniet er maar van zolang het kan!’.
Zo zeggen de mensen dat.
Dergelijk hedonisme is Gereformeerden vreemd. Wat niet wil zeggen dat genieten geheel verboden is. De Prediker heeft het er in hoofdstuk 9 over: “Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf, waar u naartoe gaat”.
De Prediker schrijft dus: ‘Laat uw kleding te allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken’. Een hersteld hervormde predikant noteert daar onder meer bij: “Zeker, er is dus overal een tijd voor. Ook een tijd om te wenen en te kermen. Maar temidden daarvan, van de moeite en het verdriet, is de oproep van de Prediker onder meer: laat uw klederen te allen tijd – in goede en in kwade dagen – wit zijn; het goede dat de Heere ons geeft, mag niet verborgen blijven in ons leven”.
Genieten is echter niet het hoogste niveau dat men in deze wereld bereiken kan. Het is niet het beste dat er in deze wereld te krijgen is. Kerkmensen weten beter. Want in Psalm 63 zingen zij:
“Uw liefde is het hoogste goed
dat U, o God, mij hebt gegeven,
uw trouw is beter dan het leven,
U bent het die mij juichen doet”.
Het gaat ten diepste niet om aardse genegenheid. Het gaat om Goddelijke liefde.
Het culminatiepunt daarvan hebben we tijdens de Paasdagen weer gezien. Op Golgotha proclameert Jezus Christus: “Het is volbracht!”. Hij staat op uit de dood en opent zo voor al Zijn kinderen de weg naar de hemel![1]

In de Heidelbergse Catechismus leren we: onze Here Jezus Christus is ons door God geschonken “tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing”. Die wijsheid is hard nodig ook!
Want, zo merkt de Prediker op, “een dode vlieg doet de zalf van de zalfbereider stinkend gisten. Zo doet ook een kleine dwaasheid met kostbare wijsheid en eer. Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand, maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand”[2].
Dat statement brengt ons, naar wij mogen hopen, tot enige bescheidenheid. Immers – hoe vaak roepen wij niet iets geks? Wat zeggen wij vaak dingen die we beter niet hadden kunnen zeggen! Wat zeggen wij vaak woorden die helemaal verkeerd worden opgevat!
We mogen Psalm 141 gerust wat vaker zingen:
“Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen”
En opnieuw komt Pasen in beeld. Laten wij het zeggen met woorden uit een formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal: uit de instelling “van het heilig avondmaal van onze Here Jezus Christus leren wij, dat Hij ons geloof richt op zijn volkomen offer, eenmaal aan het kruis gebracht, als de enige grond van ons heil”.
Als onze woorden tekort schieten mogen wij pleiten op Christus’ werk![3]

“Wijsheid is beter dan wapentuig, maar één zondaar bederft veel goeds”, zegt de Prediker. Daar weten wij ook anno Domini 2022 wel het een en ander van. Vladimir Poetin stapelt kwaad op kwaad. Zijn poging om de gang der geschiedenis te corrigeren levert veel, heel veel bloedvergieten op.
De hervormde dominee en RD-columnist J. Belder wijst op dat woord ‘Eén zondaar bederft veel goeds’ en vervolgens op de wantoestanden die de Russische president aanricht. De predikant schrijft dan: “In het rumoer der volken klinken Jezus’ naderende voetstappen. Hoelang wordt dat al niet gezegd?! Verwachten of verlangen? Beide! Nuchter en waakzaam zijn, en de Heere tegemoetzien met brandend hart en ondertussen doen wat je hand vindt om te doen”.
Dat zijn, wat ons betreft, ware woorden.
Begrijpen we de impliciete oproep van de Prediker? Laat de zonde niet over ons heersen![4]

Gebruik de wijsheid die u hebt, zegt Prediker. In het graf is die niet meer nodig.
Waar vinden we de echte wijsheid? Antwoord: bij onze Here Jezus Christus.
En waar begint die echte wijsheid?
De dichter van Psalm 111 zingt het ons voor:
“’t Begin van ware wijsheid is
– zo leert ons Gods getuigenis –
de HERE als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen”[5][6].

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Prediker 9:7-10 en Johannes 19:30. En uit het Gereformeerd Kerkboek-1986: Psalm 63:2. De bedoelde hersteld hervormde dominee is ds. A.I. Kazen; ik citeer uit de meditatie ‘‘Laat Uw Klederen Te Allen Tijd Wit Zijn…’. In: Zicht op de kerk, donderdag 12 augustus 2021, p. 3.
[2] In deze alinea citeer ik uit Gods Woord Prediker 10:1,2. En uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 6, antwoord 18.
[3] In deze alinea citeer ik Psalm 141:3 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986. Het citaat uit het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal staat op pagina 525 van het Gereformeerd Kerkboek-1986.
[4] In deze alinea citeer ik Prediker 9:18. Verder citeer ik ds. J. Belder, “Verlangen” – column in: Reformatorisch Dagblad, maandag 21 maart 2022, p. 25.
[5] Psalm 111:6 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[6] Dit artikel werd geschreven als voorbereiding op een Bijbelstudieavond. De mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen besprak afgelopen woensdagavond, 13 april 2022, Prediker 9:1-10:3.

30 maart 2022

Wijsheid maakt het leven mooier

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

De titel van dit artikel spreekt, naar wij mogen aannemen, boekdelen. Wie geniet van de wijsheid die God geeft weet het: ons bestaan wordt evenwichtiger.
Vanwege die wijsheid houden wijze mensen zich bijvoorbeeld aan de regels die de overheid stelt. Waarom? Omdat God hen dat gebiedt.
En daarmee komen wij bij de belangrijkste kwestie die in ons doen en laten aan de orde wezen moet: Hij is de Gezaghebbende in ons leven. Hij voert ons aan Zijn hand naar een toekomst met Hem.
Wie dat belijdt, gaat altijd de goede richting uit.

Het is goed om dat helder te hebben.
Wijze mensen weten wat zij behoren te doen, en wanneer het daarvoor de tijd is.
Wijsheid hebben we in deze wereld hard nodig.
Immers – voor we ’t weten krijgen wij te maken met tegenspoed.
Naast die tegenspoed is er ook de onzekerheid: wat zal de toekomst ons brengen?
Eén ding is zeker: iedereen ziet op een door de Here bepaald moment de dood in de ogen. Er is niemand die aan die dood ontkomt.

Het leven is vol raadsels. De zonde is overal en nergens. Boosheid, korte lontjes, miscommunicatie en onwil zijn overal.
Maar voor Gods kinderen is er, ondanks dat alles, troost.
De Prediker omschrijft die troost in hoofdstuk 8 als volgt.
“Hoewel een zondaar honderdmaal kwaaddoet, verlengt God zijn dagen. Toch weet ik dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen. Maar de goddeloze zal het niet goed gaan en hij zal zijn dagen niet verlengen. Hij zal zijn als een schaduw, want hij vreest niet voor Gods aangezicht. Er is iets vluchtigs wat op de aarde plaatsvindt: er zijn rechtvaardigen die het vergaat naar het werk van de goddelozen, en er zijn goddelozen die het vergaat naar het werk van de rechtvaardigen. Ik zeg dat ook dit vluchtig is. Daarom prees ik de blijdschap, omdat de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten, te drinken en zich te verblijden. Dat zal hem immers vergezellen bij zijn zwoegen, de dagen van zijn leven die God hem geeft onder de zon. Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of ’s nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken”[1].

De zondaar zondigt heel zijn leven. Alle dagen borrelen er weer verkeerde gedachten op. Alle dagen doen wij dingen verkeerd. De zonde zit er bij ons ingebakken. En nee, wegpoetsen kan niet meer.
En toch laat God die zondaren verder leven.
Hij zegt niet: ‘Ik maak er een eind aan. Weg ermee’.
Hij zegt niet: ‘Ik wil niet langer tegen deze ellende aan kijken’.
Nee, Hij laat zondaren in leven.
Goddelozen moeten rekenen op eeuwige pijn. Hun bestaan wordt echt een hel!
Godvrezende mensen kunnen echter rekenen op een heerlijke verlenging van hun bestaan. Het wordt perfect. Het wordt hemels!

Gods Woord tekent, als het hierom gaat, grootse perspectieven.
Laten wij elkaar wijzen op Psalm 37: “Wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten”.
En op Spreuken 1: “Maar wie naar Mij luistert, zal veilig wonen, hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad”.
En op Jesaja 3. Daar krijgt de profeet de navolgende instructie van zijn Opdrachtgever: “Zeg de rechtvaardige dat het hem goed zal gaan, dat hij de vrucht van zijn daden zal eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht vergaan, want wat zijn handen verdienen, zal hem aangedaan worden”.
Rechtvaardigen komen in het bezit van de hele aarde. Dat is warempel geen vierkante centimeter-werk…
Het is bovendien bijna onvoorstelbaar dat wij geen angst meer zullen kennen. Dat moet wel werk van Gods Heilige Geest zijn.
Er gebeuren magnifieke dingen: de oppermachtige God draait er niet omheen![2]

Maar is dit alles niet wat al te groots? Is dit niet wat al te fantastisch en fenomenaal?
Immers – heel vaak lijkt het zo anders te gaan.
Dan vergaat het rechtvaardigen niet best.
Dan lijkt het wel alsof het de mensen zonder God altijd voor de wind gaat.
Zijn onderdrukking en zonde lonend? Soms lijkt dat zo.
En toch is het niet waar. Op de keper beschouwd is dat op deze aarde een uiterst merkwaardig raadsel!
Intussen is echter één ding volkomen zeker: Gods kinderen weten dat zo’n situatie maar tijdelijk is. Zoiets houdt zomaar weer op. Opeens zijn de omstandigheden in een oogwenk totaal anders. De wereldgeschiedenis kent onverwachte wendingen!

Wat is de conclusie van Prediker 8?
Mensen kunnen onderscheiden wat wijsheid en wat dwaasheid is.
Mensen kunnen echter niet precies uitleggen wat God nu precies aan het doen is.
Wijsheid is ongrijpbaar.
Mensen moeten in God hun Meerdere erkennen. Hij is echt de Gezaghebbende. Het lijdt geen twijfel: Hij maakt alles goed!
Laten we elkaar in dat verband attenderen op woorden die de apostel Paulus aan de christenen in Rome schreef. In hoofdstuk 8: “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden”. En in hoofdstuk 11: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen”[3].

Wie wijsheid van God ontvangen heeft en zichzelf verder ontwikkelt, kan gaandeweg wat meer ontspannen gaan leven. Om met Prediker 8 te spreken: “De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”.
In het leven kunnen allerlei kleine en grote gebeurtenissen spanning opleveren. Maar wie die spanning bij de Here neerlegt, slaagt erin om het leven wat zonniger in te zien.
Laten wij daar ons best daar maar voor doen![4][5]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik Prediker 8:12-17.
[2] In deze alinea citeer en/of gebruik ik Psalm 37:9, Spreuken 1:33 en Jesaja 3:10.
[3] In deze alinea citeer ik Romeinen 8:18 en Romeinen 11:33-36.
[4] In deze alinea citeer ik Prediker 8:1 b.
[5] In dit artikel wordt geschreven over Prediker 8. De keuze daarvoor hangt samen met het feit dat de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen vanavond, woensdag 30 maart 2022, bijeen hoopt te komen om een bespreking aan dat Schriftgedeelte te wijden.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.