gereformeerd leven in nederland

10 december 2018

Titus 2 en meervoudige religiositeit

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Hoe herken je christenen in deze wereld?
Zij hebben geen etiket op. Zij hebben geen bijzondere kleding aan; behalve op zondag.
Toch zijn ze, als het goed is, herkenbaar. Volgens Titus 2, althans.

Christenen praten op een manier die bij het Evangelie past.
Oudere mannen moeten beheerst zijn. Bezonnen. Wijs en verstandig, vanuit het geloof. En zuiver in de geloofsleer[1].
Oudere vrouwen moeten jonge vrouwen leren wat goed is. Zij moeten bovendien trouw zijn in het huishouden. Zeg maar gewoon: ze moeten de boel netjes voor elkaar hebben.
Jongere mannen moeten de kunst van ouderen afkijken.
Zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, rechtvaardigheid, godsvrucht – het komt in Titus 2 allemaal langs[2].

Het is de bedoeling dat christenen op die manier leven “terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, ​Jezus​ ​Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle ​wetteloosheid​ en voor Zichzelf een eigen volk zou ​reinigen, ijverig in goede werken”[3].

Het Evangelie van Pasen en het blijde bericht van de wederkomst van de Heiland worden in één adem genoemd. Het Paasevangelie, Christus’ wederkomst en onze levensstijl zijn sterk aan elkaar verbonden!

Het is van enig belang om dat te benadrukken.

Onlangs werden resultaten bekend van het onderzoek ‘Meervoudig religieus: Spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders’.
Het Reformatorisch Dagblad meldde op woensdag 5 december: “Na het combineren van christendom en boeddhisme komt het mengen van christendom en jodendom het vaakst voor. Het christelijk geloof blijft vaak de boventoon voeren, omdat dit in veel gevallen de oorspronkelijke religie van mensen is.
Het gebeurt ook dat elementen van de islam worden overgenomen of dat moslims onderdelen van andere godsdiensten overnemen. Het kan daarbij gaan om rituelen of praktijken, zoals mediteren of vasten, maar ook om directe betrokkenheid bij een gemeenschap of het ervaren van emoties. Ongeveer 7 procent van de bevolking combineert christendom en islam”[4].

Dat klinkt allemaal oecumenisch. Of op z’n minst vredelievend. Aantrekkelijk misschien ook – u kunt overal een beetje meedoen en meepraten. Daar wordt uw leven rijker van, zeggen de mensen.

Uit Gods Woord leren wij echter dat de Here Jezus Christus ons vrijgekocht heeft. Hij heeft meer dan Zijn rijkdom gegeven. Zijn leven namelijk. En Hij komt terug om al Zijn kinderen te verzamelen en hen mee te nemen naar Zijn woonplaats, de hemel.
Verlossing van de zonde – dat is de meest structurele hulp die er geboden wordt. Voor die verlossing kunnen wij niet zelf zorgen. Wij kunnen voor onze verlossing geen eigen bijdrage leveren. We kunnen niks betalen. Lichamelijke of geestelijke inspanningen helpen niet.
Het christelijk geloof is daarin uniek. Het is daarom, goed beschouwd, mijlenver van andere godsdiensten verwijderd.

Er staat nog meer in Titus 2.
Namelijk dit.
De Heiland heeft ons vrijgekocht van alle wetteloosheid.
Thans hebben westerlingen van 2018 wellicht de neiging om te gaan protesteren. Als je niet christelijk bent, of niet christelijk doet, wil dat toch niet meteen zeggen dat je wettelóós bent?
In het citaat staat een vorm van het Griekse woord anomos.
Een uitlegger schrijft over dat Griekse woord: “In het Oude Testament duidt ‘wetteloos’ op het overtreden van Gods Wet; daarmee is het vrijwel synoniem met goddeloos. Een ‘wetteloze’ stoort zich niet aan Gods geboden en leeft naar eigen maatstaven. We vinden dit vooral in Psalmen, als de schrijver treurt over wie Gods Wet overtreden, en Spreuken, die ons vermanen dat nu juist niet te doen. En bij de profeten, vooral Jesaja en Ezechiël, die veel hebben te vertellen over de wetteloosheid van het volk die zal leiden tot de ballingschap. In het Nieuwe Testament komt het begrip slechts beperkt voor, maar ook daar vooral voor overtreders van Gods Wet. Soms slaat het echter op heidenen. Niet zozeer omdat zij Gods Wet overtreden, maar omdat zij die niet ‘bezitten’”[5].
Welnu, wij zijn het eigendom van de Here Jezus Christus, onze Heiland.
Daarom bezitten wij nu ook de wetten die Hij gegeven heeft.
Dus is wetteloosheid ongerijmd. Die kan in de kerk niet meer aan de orde zijn. Dan wordt het doen van goede werken ons handelsmerk!

Dan zijn we zelfs ijverig in goede werken, schrijft Paulus aan Titus.
En misschien denkt een enkeling in 2018 wel: ‘Het is al zo’n hectische tijd. Komt deze drukdoenerigheid er nu ook nog bij?’.
Laten wij niet vergeten dat de Heiland voor ons geleden heeft om voor Zichzelf een eigen volk te ​reinigen. Ziet u dat? Hij doet het Zelf. Hijzelf legt ons leven op een nieuwe koers!

Nee, die reiniging is geen gelukkige combinatie van componenten uit – pak ‘m beet – drie of vier godsdiensten.
Sommige mensen denken geluk af te kunnen dwingen door de juiste mix van godsdienst, meditatie, rust en persoonlijke emotie.
De onderzoekster die de hierboven gememoreerde research deed, zegt: “Sommige mensen ervaren onvrede over hun kerk. Over de nadruk op zonden, dogma’s en dat je moet geloven, terwijl emotionele betrokkenheid voor hen veel belangrijker is”.
En:
“Multireligieuzen vormen geen groep, maar zijn een verzameling van losse individuen. Tegelijkertijd is er een sterk verlangen naar gemeenschapszin”[6].
Flexibel geloven, heet zoiets vandaag de dag.

Gereformeerde mensen mogen het zeggen: als er Iemand bij onze levens betrokken is, dan is het onze Heiland wel. Hij heeft Zich aan Zijn kinderen verbonden. Jawel, met een eeuwig verbond. Een verbond tot voorbij Christus’ wederkomst dus. Een verbond tot in de hemel.
Daar is heus geen mooie menselijke mix voor nodig!

Noten:
[1] Zie de onlineversie van de Studiebijbel; woordstudie hugiainontas (= gezond zijn).
[2] Zie Titus 2:1-12.
[3] Titus 2:13 en 14.
[4] “Kwart Nederlanders combineert verschillende godsdiensten”. In: Reformatorisch Dagblad, woensdag 5 december 2018, p. 15.
[5] Geciteerd van https://broedersinchristus.nl/bijbelse-woorden-anomos-wetteloos ; geraadpleegd op donderdag 6 december 2018.
[6] De onderzoekster in kwestie is Joantine Berghuijs. De resultaten van haar onderzoek staan in: “Meervoudig religieus: spirituele openheid en creativiteit onder Nederlanders”. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018. – 308 p. Zie ook https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/okt-dec/181112-vu-onderzoeker-joantine-berghuijs-publiceert-nieuwe-boek-meervoudig-religieus.aspx ; geraadpleegd op donderdag 6 december 2018.

29 oktober 2018

Hittebestendig

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde onlangs een rapport over religie.
“Daaruit blijkt”, zo meldde het Nederlands Dagblad, “dat meer dan de helft van de Nederlanders zich niet meer wil associëren met een religieuze groepering. Volgens het CBS is dat voor het eerst”[1].

Natuurlijk werd dat rapport onmiddellijk uitgebreid becommentarieerd.

Professor dr. H.A. Bakker – hoogleraar geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam – zei: “Ongebonden spiritualiteit is alive and kicking. Ik merk het ook zelf. Ik kom telkens mensen tegen die meer willen weten over zingeving. Soms gaan ze zelfs het evangelie lezen. Dan denk ik: hoe is het mogelijk?!”.

Mensen die Gods blijde Boodschap gaan lezen, en daar serieuze belangstelling voor hebben: dat is prachtig!

Echter: Bijbellezen is niet vrijblijvend. Zo van: er zit best wel wat in. Of: het is een goed voorbeeld voor ons.

Denkt u in dit verband maar aan 1 Corinthiërs 3.
Daar schrijft de apostel Paulus: “Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen”[2].

In 1 Corinthiërs 3 is er brand.
En niet zo’n klein beetje ook.

Wij zullen, naar het mij voorkomt, niet moeten vergeten dat Paulus zijn brief aan de kerk in Corinthe schrijft. In dit hoofdstuk waarschuwt hij de kerk voor verdeeldheid. Uiteraard wil dat niet zeggen dat individuele leden zich niets van Paulus’ woorden aan hoeven te trekken. Maar Bijbellezers moeten, als zij 1 Corinthiërs 3 opslaan, eerst en vooral alle leden van de kerk voor ogen hebben.

In de kerkelijke gemeente doen wij, als het goed is, allemaal mee met het opbouwwerk.
We nemen allemaal ons bouwmateriaal mee.
De vraag is of dat materiaal hittebestendig is.

Het is goed mogelijk dat iemands werk verbrandt.
Stel je voor – heel uw levenswerk vernietigd! Van onwaarde bevonden! En u had er wel zo veel voor gedaan!

Die uitslaande brand van 1 Corinthiërs 3 is, zo op het eerste oog, eigenlijk reuze bedreigend. Vindt u ook niet?
Bij nader inzien valt het met de dreiging echter mee. Want Paulus schrijft ook: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de ​Geest van God​ in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is ​heilig, en deze tempel bent u”[3].
De Heilige Geest is present. Laat ik het zo mogen zeggen: de brandweer is in de kerk aanwezig; en dus brandt de kerk nooit af.

Maar de Geest ontsteekt wel een vuur. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis zeggen wij: “Hij zal Zich openbaren als Rechter over levenden en doden, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren”[4].
De Heilige Geest laat de wereld gecontroleerd uitbranden. Op de smeulende puinhopen komt iets nieuws. Iets prachtigs. Iets heerlijks.

En wat gebeurt er met al die ongebonden spiritualiteit die alive and kicking is? Het zal allemaal wel springlevend wezen, maar met het meeste daarvan is het gauw afgelopen.
Nee, wij kunnen niet in de harten kijken. En dat is ook nergens voor nodig. Dat kan de Here God vele malen beter dan wij. Maar het is onontkoombaar: de meeste spiritualiteit is zweverig en vluchtig.
Velen houden er een tamelijk los-vast geestelijk leven op na. Een intuïtieve levensstijl, heet dat vandaag de dag.
Ongebonden spiritualiteit: dat is eigenlijk gewoon een hele rij follies.
Weet u wat een folly is? Het is een gekkigheid. Het is een bouwsel dat geen enkele zin heeft. Een prettig soort bouwkitsch. Vermaak-architectuur, zogezegd[5].
Welnu – de God van hemel en aarde verzekert ons dat alle zinloze bouwsels van de aarde zullen worden weggebrand.

Intussen heeft de kerk een grote verantwoordelijkheid.
Als er gemeenteopbouw plaatsvindt, moet er degelijk bouwmateriaal worden gebruikt.
Zeg maar: overeenkomstig de Goddelijke regelgeving.
In Europa geldt veelal de CE-markering. Als dat op een bepaald product staat, betekent het: dit product is in overeenstemming met de Europese regelgeving; het is ‘Conformité Européenne’[6].
De wet- en regelgeving van God is bekend. De Goddelijke hoofdregel staat ook in 1 Corinthiërs 3. Het is deze: “Overeenkomstig de ​genade​ van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is ​Jezus​ ​Christus”[7].
Als we, door Gods onmetelijke macht, allemaal meemetselen wordt de kerk een schitterend gebouw. Een gebouw dat glanst in stad en landelijk gebied.

Onze Here Jezus Christus is het Hoofd van de kerk.
En Psalm 97 zingt het ons al voor:
“Zijn troon staat vast en hecht,
gegrond op heilig recht
en op gerechtigheid”[8].
Door Hem en met Hem is de kerk hittebestendig, en dus voluit toekomstbestendig!

Noten:
[1] ‘Ik dacht dat we al lang onder de 50 procent zaten’. In: Nederlands Dagblad, dinsdag 23 oktober 2018, p. 1.
[2] 1 Corinthiërs 3:12-15.
[3] 1 Corinthiërs 3:16 en 17.
[4] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.
[5] Zie hiervoor ook https://www.encyclo.nl/begrip/Folly ; geraadpleegd op woensdag 24 oktober 2018.
[6] Zie hierover bijvoorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/CE-markering ; geraadpleegd op woensdag 24 oktober 2018.
[7] 1 Corinthiërs 3:10 en 11.
[8] Dit zijn de laatste regels van Psalm 97:1; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

17 oktober 2018

Echte reliprofs

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

“Reli-ondernemer, laat je houvast los”.
Aldus een kop in de editie van het Nederlands Dagblad die verscheen op vrijdag 12 oktober 2018.

Over die reli-ondernemer verscheen onlangs een boek[1].
Het ND besteedde er in een artikel aandacht aan.
Daarin stond onder meer te lezen: “Niet alle geïnterviewden zijn zelf ondernemer. Dominee Jos Douma is gewoon gemeentepredikant die als missie heeft om mensen bij Jezus te brengen. Dat klinkt niet direct als een verdienmodel, maar Douma hanteert daarbij wel een ondernemende mentaliteit. Hij roept collega’s op om proactief iets van hun werk te maken, in plaats van het schaap met de vijf poten te zijn dat de kerkenraad graag ziet. De dominee van de toekomst is volgens hem een ondernemer.
Ondernemen op de religieuze markt vraagt om er vol voor te gaan, zegt rouwadviseur Heleen Litmaath: ‘Drijf jezelf tot het uiterste, laat je houvast los, neem een enkeltje vrij reizen met alleen je bezieling in je bagage’. De successen komen niet vanzelf, het is een zoektocht”[2].

Ondernemers hebben financieel geen houvast, dat klopt.
Maar reli-ondernemers zouden minstens één houvast moeten hebben: Gods Woord.
In het ND kunnen we lezen: “De behoefte aan zingeving blijft, en dat vraagt om nieuwe vormen en om ondernemende mensen. En dus zie je reliprofs met een scala aan bezigheden: coach van geestelijk verzorgers, adviseur zingeving voor bedrijven, zen-docent, werkgelukmedewerker of voorganger bij uitvaarten. Wie de stap naar het reli-ondernemerschap zet, moet kunnen omgaan met onzekerheden: krijg ik wel genoeg opdrachtgevers? Wat als ik ziek word? En gaan God en geld verdienen eigenlijk wel samen?”.
Dat klinkt allemaal heel redelijk. Maar laten we ‘t zuiver stellen: wie de zin van het leven wil zien moet eerst en vooral in Gods Woord te rade gaan. Paulus noteert het in Romeinen 10 zonder omwegen: “Als u met uw mond de Heere ​Jezus​ belijdt en met uw ​hart​ gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”[3].
Wie dat naspreekt is pas echt een reliprof.

Het is een zaak van spreken vanuit het geloof.
Wij moeten niet beginnen bij onze beleving. Niet bij onze gevoelens. Niet bij onze pijn. Niet bij onze depressiviteit. Niet bij onze eenzaamheid.
Al dat gevoel mag er best zijn; en ’t is er ook. Voor die emoties is veel ruimte.
Maar ons uitgangspunt moet wezen: Gods plan met ons was er eerder. Met andere woorden: Hij is altijd vóór ons aan.
Een Belgische kerkrechtdeskundige zei eens: “Een voorwerp is niet alleen maar een voorwerp. Daarin kan een ongelooflijke ziel zitten. Uiteindelijk hangen wij aan elkaar van betekenis die we zelf geven, in interactie misschien met een grote Betekenis die er ergens is. Het bestaan van betekenis en dat wij betekenis kunnen geven, is een geweldig mysterie”[4].
Gereformeerden weten echter: God geeft ons bestaan betekenis; dat doen wij zelf niet.

Intussen komen predikanten, ouderlingen, diakenen en reliprofs in de praktijk allerlei zingevingsvragen tegen.
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind mijn werk leuk, maar presteer al jaren onder mijn niveau. Ik heb leuk werk, daarom ben ik er ook blijven hangen. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik wil. Mét dat al is mijn cv niet zo best. Daarom is het moeilijk om wat anders te vinden. Ondertussen ben ik al in de 30; als ik nog wat wil…’.
U voelt wel – daaronder liggen de vragen:
* welke kant moet het met mijn leven op?
en:
* wat wil ik eigenlijk bereiken?
Misschien heeft de spreker van hierboven in het verleden wat weinig lef getoond. Hij was wellicht onvoldoende carrièrebewust bezig. Hij heeft misschien verkeerde keuzes gemaakt.
Wat zegt men in een dergelijke situatie?

Nogmaals citeer ik Romeinen 10: “Als u met uw mond de Heere ​Jezus​ belijdt en met uw ​hart​ gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”.
Die cursief gezette woorden drukken het ons op het hart: de Heiland heeft voor onze zonden betaald.
Laat ik het nog eens zeggen met woorden uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes: “Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. Mijn ​kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, ​Jezus​ ​Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze ​zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de ​zonden van de hele wereld”[5].
Daarom, ja daarom mag de spreker van hierboven zijn leven in handen van de Heiland leggen. En dat mogen wij allemaal doen.
Dan mogen wij weten:
* er is vergeving voor al onze zonden en tekortkomingen
* er is een toekomst; op aarde, maar zeker ook in de hemel!
De Here Jezus Christus leidt ons daar naar toe.

Dat geeft rust.
Ook in de situatie waarop je op jouw leven terugkijkt en mompelt: ik heb er tot nog toe weinig van gemaakt…
Want de Heiland heeft de leiding in ons leven.
We mogen Hem dienen, met de gaven die wij hebben – dankbaar en blij.
Op welk niveau zij zich ook bevinden, gelovige mensen mogen blijven zeggen: de Heiland maakt wat van ons leven!

“Reli-ondernemer, laat je houvast los”.
Aldus een pakkende kop in het Nederlands Dagblad.
Ach – predikanten, ouderlingen, diakenen alsmede loslopende reliprofs mogen, wat schrijver dezes betreft, alles los laten.
Als zij Gods Woord maar stevig vasthouden.
Als zij alleen maar slappe verhalen debiteren, zijn sprekers en luisteraars verloren.
Totaal verloren.

Echte reliprofs doen Gods Woord open!

Noten:
[1] De gegevens van dat boek zijn: Greco Idema en Elze Riemer, “De reli-ondernemer. Gids voor een heilzame business”. – Heeswijk: Berne Media, 2018. – 160 p.
[2] “Reli-ondernemer, laat je houvast los”. In: Gulliver, bijlage bij het Nederlands Dagblad, vrijdag 12 oktober 2018, p. 10.
[3] Romeinen 10:9.
[4] Geciteerd van https://degrotevragen.nl/zingeving/zin-van-ons-leven/ . De woorden werden gesproken door professor Torfs, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven.
[5] 1 Johannes 1:10-2:2.

15 juni 2018

Stevig Evangelie

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Laat de kerk ontspannen onderzoek doen naar de groter wordende plaats van religie en spiritualiteit buiten de kerkmuren. De kerk moet haar eigen vormen en opvattingen niet krampachtig aanpassen, maar blijven geloven in de eeuwenoude tradities.

Aldus mevrouw dominee Epema[1].
De dominee is gepromoveerd op de theorieën van een Canadese filosoof.
Die filosoof heet Charles Taylor.

Die Canadese geleerde zegt: er zijn twee tegenpolen:
* klassiek geloof in God
* modern atheïsme.

Maar er is meer.
Een geleerde theoloog legde de denkbeelden van Taylor nader uit: “Wie gelooft, is zich altijd bewust van de mogelijkheid om niet te geloven en wordt daardoor beïnvloed. Wie atheïst is, kan zich niet werkelijk onttrekken aan de optie dat je ook zou kunnen geloven. In dat spanningsveld ontstaat een waaier aan mengvormen tussen klassiek godsgeloof en modern atheïsme. Tegelijk worden die twee polen in hun zuivere vorm zwakker”[2].

Er is één troost: de gerichtheid op het hogere is een menselijke eigenschap, zegt meneer Taylor. Dus: mensen zullen altijd omhoog blijven kijken.

Nu kun je natuurlijk omhoog kijken.
Maar de vraag is natuurlijk: wat verwacht je dan eigenlijk?
Wat geloof je eigenlijk?
En van wie/Wie verwacht je het?
Kortom: wat stelt het geloof inhoudelijk nog voor?
Dominee Epema zegt: “Mijn punt is dat er momenteel door kerken veel energie wordt gestoken in aantrekkelijke vormen en een aansprekende presentatie, terwijl er te weinig gebeurt met de vraag wat de transformaties die Taylor beschrijft, betekenen voor de inhoud van het geloof. Het gesprek over de inhoud zou in de kerk meer gevoerd moeten worden, ook met mensen buiten de kerkmuren. Volgens mij is het mooie van deze tijd dat mensen openstaan voor dit gesprek”.

Dus:
* bijna iedereen doet verwoede pogingen om de kerk aantrekkelijk te maken
* heel weinig mensen praten vandaag over de inhoud van hun geloof.

Als ik dit alles lees, kom ik uit bij Colossenzen 4.
Daar schrijft de apostel Paulus onder meer dit: “Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden”[3].

De brief is gericht aan christenen in Colosse, een stad in Turkije, ongeveer honderdzestig kilometer ten oosten van Efeze.
Paulus kent die christenen alleen maar van horen zeggen. Hij is er zelf niet geweest.

Paulus maakt zich zorgen over opvattingen die in de gemeente in Colosse worden verkondigd.
Daarom legt hij in het eerste deel het Evangelie van Jezus Christus en onze verlossing nog eens uit.
Hij is onze Schepper. Hij heeft een gemeente in Colosse. Een gemeente van mensen die verlost zijn van schuld. De zonde is in de kerk geen overheersende factor meer. En Paulus waarschuwt: laat niemand u van dat Evangelie af brengen! De christenen in Colosse, de Colossenzen moeten zich niet laten ompraten door allerlei filosofen en geleerd klinkende mensen die het beter lijken te weten.

Maar het is wel belangrijk om wijs en vriendelijk om te gaan met mensen die geen lid van de kerk zijn.
Wat de Colossenzen zeggen, moet welgevallig zijn. Het Evangelie mag op een prettige wijze worden ‘opgediend’. Opgepast dus voor lompheid. En voor tactloos gepraat. En voor onbehouwen gedoe. Dat past niet in de kerk.
De gesproken woorden moeten met zout smakelijk gemaakt worden. Dat betekent: geef God de belangrijkste plaats in uw leven. Leg maar uit dat het leven pas echt op smaak wordt gebracht met de troost van het Evangelie, zoals dat in de Bijbel staat.

Het is goed om te weten wat de diepste drijfveren zijn van de mensen om ons heen. Ook zij hebben hun principes en motieven.

Als u die kent, kunt u duidelijk aangeven wat de verschillen liggen.
Als u die kent, kunt u laten zien dat u bij de keuzes die u maakt wordt aangestuurd door de Heilige Geest van God. Door Zijn kracht slaagt u er steeds beter in om uw zondige aarde naar de achtergrond te duwen.

Dat levert stevigheid op.
Denkt u maar aan een omvangrijke boom. Een plataan bijvoorbeeld. Zo’n boom met een hele brede kruin, van een metertje of acht[4].
Paulus denkt blijkbaar ook aan zo’n boom. Want hij schrijft: “Zoals u dan ​Christus​ ​Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging”[5].
Kortom:
wie goed geworteld is, waait niet bij de eerste windvlaag om;
wie stevig staat is niet meteen bang als het in of rond de kerk stormt.

Die Canadese filosoof, de heer Charles Taylor, constateert dat er een waaier aan mengvormen tussen klassiek godsgeloof en modern atheïsme is.
Dat klinkt heel sjiek.
Maar in feite is er maar één vraag die er toe doet: bent u voor of tegen Christus?
Paulus schrijft in Colossenzen 4: “Bid​ meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van ​Christus​ te spreken”[6].
Paulus schrijft dus over één deur. Niet over twee of drie.
Paulus over het geheimenis van Christus. Daar is er echt maar één van.
Het is derhalve niet zo dat Christus via vele ongedachte wegen te bereiken is!

Wie met buitenstaanders spreekt, hoeft niet bang te zijn dat hij er meteen minder Gereformeerd om wordt.
En wie door de Heilige Geest wordt aangestuurd, zal in een dergelijk gesprek ook zeker wel de goede woorden vinden.

Maar Paulus schrijft in Colossenzen 4 wel: wees overvloedig, met dankzegging. Met andere woorden: breng de Here dank voor de mogelijkheden die Hij geeft, en houdt steeds contact met Hem.
Laten wij dat gebed nooit vergeten!

Noten:
[1] “Laat kerk over inhoud in gesprek gaan”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 31 mei 2018, p. 12.
[2] Ad de Bruijne, “Zinnig rechtzinnig” – column. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 10 maart 2018, p. 17.
[3] Colossenzen 4:5 en 6.
[4] Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Plataan ; geraadpleegd op maandag 4 juni 2018.
[5] Colossenzen 4:6 en 7.
[6] Colossenzen 4:3.

29 januari 2018

Wees trouw in het geloof

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

Kent u de columnist en essayist Stephan Sanders?[1]
Stephan rekent zich tot degenen die in Jezus geloven.
Maar Stephan heeft, naar het lijkt, een knipperlichtrelatie met Hem.

Op de website van het dagblad Trouw kwam ik een artikel van Stephan tegen, dat gedateerd is op woensdag 17 januari 2018.
U moet weten: de columnist is nu een paar jaar aan het proefgeloven. Als jongen kwam hij wel in de kerk. Vervolgens veertig jaar in het geheel niet. En nu weer wel.

Ter oriëntatie geef ik een drietal citaten.

1.
“Als de postkoets. Zo voorbij is voor veel mensen religie, zeker de christelijke. Voor Zen en Boeddha willen ze nog wel een uitzondering maken. Vooral voor die beeldjes, zo leuk in de vensterbank”.
2.
“Het leven als de TGV: Amsterdam-Lyon in 5.43 uur. De weilanden, huizen en akkers flitsen aan je voorbij, en zo hoort dat ook te gaan met het verleden. Dat is van vroeger, zie hoe het landschap zich verdikt tot een streep; als de streep die je door het geloof hebt gehaald. Het blijft opmerkelijk, dat zo’n persoonlijke breuk meteen wordt gezien als algemeen geldig; dat niet alleen deze Nederlander afstand nam van zijn geloof, maar dat door hem en met hem en in hem heel de wereld dat deed – althans, het moderne, flitsende deel. Het vooruitgeschoven deel. Nederland.
Een halve eeuw geleden was dit een belangrijk deel van de Nederlandse identiteit: het geloof in God.
Nu geloof je als echte Nederlander heilig in Zwarte Piet”.
3.
“…Dit voortsnellende idee, dat religie toch ‘niet meer van deze tijd is’, alsof je het hebt over je eerste Nokia-mobieltje dat je bent kwijtgeraakt; ik hoor er altijd weer van op. Hoeveel vooruitgang is er de laatste tijd eigenlijk geboekt met de liefde, de vergeving; met broederschap, kunst in het algemeen en de dood in het bijzonder? We mogen dan steeds sneller gaan en harder, maar waarnaartoe? Of zelfs: waartoe? Zeer oude vragen, en toch altijd hyper-actueel.
Ik zelf heb, zoals u inmiddels weet, een forse radiostilte ingelast in mijn geloofsleven. Als jongen wel naar de kerk, toen meer dan veertig jaar niet, en nu alsnog. En overtuigder dan ooit, waarschijnlijk omdat ik alles opnieuw moest ontdekken, en nu ook pas zie wat toen voor mij verborgen bleef. Sommige boeken moet je ook niet op je dertiende willen lezen, die zijn te complex en jij bent te veel puber.
Ik wens iedereen zo’n nieuwe of hernieuwde kennismaking toe. De bozen en de gefrustreerden, die jaar in jaar uit hun geloofswrok met zich meetorsen. De nieuwkomers, die denken dat het niets is ‘voor ons soort weldenkende mensen’. En de gelovigen, die het stiekem een sleur is geworden.
Start of restart: klinkt dat bijdetijds genoeg?”[2].

Tot zover de citaten.

Hoe staat het nu eigenlijk met het geloof van deze columnist? Dat valt, wat mij betreft, niet precies te zeggen. Maar één ding is zeker: ik gun hem een levend geloof. En een heerlijk perspectief op de eeuwigheid!
Daarbij denk ik aan Johannes 14: “Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf”[3].

Laten wij bij dit alles niet vergeten dat er, op de keper beschouwd, een levensgroot verschil is tussen religie en geloof. Ik zet de beide begrippen even onder elkaar:
Religie:
“Onder religie (religare, Latijn voor verbinden) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan. In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een meer algemene vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven in relatie tot óf een macht…”[4].
Geloof:
“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet”[5].
Het geloof geeft vaste grond onder de voeten. Religie zet de mensen slechts op drijfzand.

Stephan verbaast zich erover dat het christelijk geloof in Nederland zo snel werd weggezet en afgedankt. En inderdaad, dat is opmerkelijk.
Het is, meen ik, ten diepste alleen verklaarbaar als wij ons realiseren dat er een geest van dwaling heerst.
In 1 Johannes 4 wordt er als volgt over geschreven: “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de ​Geest van God​ kennen: elke geest die belijdt dat ​Jezus​ ​Christus​ in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat ​Jezus​ ​Christus​ in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de ​antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is”[6].
En:
“Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling”[7].

Stephan Sanders noteert: “Sommige boeken moet je ook niet op je dertiende willen lezen, die zijn te complex en jij bent te veel puber”.
Maar nu staan de zaken dus anders.
Als ik het goed begrijp, heeft het sterven van Stephans’ moeder daarbij als katalysator gewerkt[8].
Dat lijkt mij een attentiesein voor jongeren, inclusief pubers. En ook voor ouderen trouwens. Dat attentiesein wijst ons onder meer op het volgende:
* er komen momenten waarop de Here in ons leven ingrijpt
* er gebeuren soms dingen die ons aan het denken zetten
* wees trouw in de dienst aan de Here
* dan gaan je gedachten altijd de goede richting uit
* dan is er altijd uitzicht!

Stephan Sanders wil graag bij de tijd zijn. Hij schrijft over start en restart. Het ontbreekt er nog maar net aan dat hij op de resetknop heeft gedrukt.
Ik zou willen uitroepen: met Gods Woord ben je immer en altijd eigentijds. Dat Woord geeft rust.
Ook voor gelovigen van 2018 geldt dat woord uit Openbaring 2: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de ​kroon​ van het leven geven”[9].

Noten:
[1] Zie voor meer informatie over Stephan Sanders https://nl.wikipedia.org/wiki/Stephan_Sanders ; geraadpleegd op zaterdag 20 januari 2018.
[2] Geciteerd via https://www.trouw.nl/ ; geraadpleegd op zaterdag 20 januari 2018.
[3] Johannes 14:11.
[4] Geciteerd van http://www.encyclo.nl/begrip/religie ; geraadpleegd op zaterdag 20 januari 2018.
[5] Hebreeën 11:1.
[6] 1 Johannes 4:1, 2 en 3.
[7] 1 Johannes 4:6.
[8] Citaat van https://visie.eo.nl/2016/12/stephan-sanders-probeerde-voor-een-jaar-de-kerk-uit/ : “Het geloof was er gewoon niet bij Sanders. Maar alles werd anders na het overlijden van zijn moeder, vertelt hij. ‘Die uitvaart, dat moet je de katholieken meegeven, dat kunnen ze ontzettend goed. In die tijd heb ik voorzichtig het idee toegelaten dat het geloof niet krankzinnig is’. Om het een kans te geven besloot hij een jaar geleden om wekelijks naar de kerk te gaan”.
[9] Openbaring 2:10 b.

7 juni 2017

Gods Geest zal ons onderwijzen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Niet zo lang geleden – het was op woensdagavond 17 mei – woonde ik het kennisonderzoek bij dat een aantal belijdeniscatechisanten van De Gereformeerde Kerk Groningen moest ondergaan.
Even waande ik mij terug in het jaar 1981. Ik besefte weer hoe spannend ik dat kennisonderzoek toen vond.

Toen het onderzoek was afgelopen werd er onder meer gezegd: welkom in de strijd.

Beide jonge kerkmensen beleden afgelopen zondag – Eerste Pinksterdag – in het openbaar hun geloof.
Dat is een wonder.
Een groot wonder.

Immers, die openbare geloofsbelijdenis werd afgelegd in een tijd waarin de religies ons zogezegd om de oren vliegen.

In een krant zegt iemand: “Ik vind de islam een raadsel, maar dat geldt voor meer dingen. Mensen zijn gemaakt om God te kennen. Wij zijn ongeneeslijk religieus. Zo kan ik de islam verklaren: het is een zoektocht naar God”.
En:
“Je kunt daarentegen de islam zien als een godsdienst die goed bij ons mensen past: de regels zijn duidelijk, er wordt haarfijn uitgelegd wat je van God moet doen”[1].
Dat lezende vraag ik mij af: moeten wij niet gewoon zeggen dat de islam in feite een afgoderij is? Nee, daarmee zijn moskeebezoekers niet afgeschreven; er zitten vast aardige mensen tussen. Maar laten we niet net doen alsof christenen en moslims eendrachtig naar Jezus kunnen kijken.

Op 23 mei jongstleden werd de glossy Mix gepresenteerd.
Flexibel geloven – daar gaat het in die glossy over.
Een bijbehorende website verkondigt: “Boeddha, Maria, een huisaltaar, gebedsvlaggetjes, een meditatiehoekje en een menora. Bij steeds meer Nederlanders zijn ze naast elkaar in huis te vinden.
De grenzen tussen religies vervagen, we willen ons niet meer binden aan één traditie en omarmen vele religieuze stromingen. We denken en doen ‘én-én’. We maken onze eigen MiX”.
Voor wie is MiX bedoeld?
“MiX is een eenmalige glossy voor een waaier aan nieuwsgierige, (zelf)bewuste zinzoekers van alle kleuren, leeftijden en achtergronden”[2][3].

Welkom in de strijd…
Dat is mooi gezegd.
Maar kunnen we wel overeind blijven als we zoveel godsdiensten om de oren gesmeten krijgen?

Toch wel.

Maar hoe dan?
Laten wij elkaar wijzen op woorden uit Johannes 14: “Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Vrede​ laat Ik u, Mijn ​vrede​ geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw ​hart​ niet in beroering raken en niet bevreesd worden”[4].

Die woorden richt Christus aan het adres van Zijn discipelen. En via die leerlingen spreekt Hij ook tegen Zijn kerk.
Wat de kerkmensen in eerste instantie niet in zich opgenomen hebben, komt later weer in het geheugen terug. De Heilige Geest zorgt ervoor dat het, om zo te zeggen, weer in het brein opduikt.

Jezus Christus zegt er wat bij: “Mijn vrede geef Ik u”.
De vrede van de wereld bestaat, bijvoorbeeld, uit het samen naar Jezus kijken. Maar de vrede waar de Heiland het over heeft betekent het einde van innerlijke deining, consternatie en onzekerheid. En daarbij komt een garantie: Vader is aanwezig. Het gebeurt nooit dat Hij even weg is.

In Johannes 14 bereidt Jezus Christus de discipelen voor op het naderende afscheid.
En inderdaad – de Heiland is nu niet meer op aarde.
Maar dat betekent voor de kerk niet dat zij nu enigszins sullig opereert in een onafzienbare leegte. Het betekent niet dat de kerk nu simpelweg iets over de Bijbel zegt, en daarmee uit. Nee, de kerk verkondigt troost. Troost van Vaderlijke presentie. Troost, omdat de Heilige Geest zich in de harten van Zijn kinderen heeft gezeteld.
En ja, dat geldt ook voor die belijdeniscatechisanten van hierboven.

Wat zullen die jonge mensen veel lezen!
Wat zullen die jonge gelovigen met ontzaglijk veel mensen contact maken in het leven!
Wat komen wij allen veel moeilijke dingen tegen in het leven!
Laten wij daarbij het volgende bedenken:
* belijdenis doen is niet zeggen: ik blijf bij de Heiland
* belijdenis doen is wel zeggen: de Heiland blijft bij mij. Door Zijn Heilige Geest!

Noten:
[1] “De spiegel die moslims aan christen voorhouden” – interview met professor Bernhard Reitsma. In: Gulliver, bijlage bij het Nederlands Dagblad, vrijdag 19 mei 2017, p. 6 en 7.
[2] Geciteerd van http://www.mix-glossy.nl/ ; geraadpleegd op vrijdag 19 mei 2017.
[3] De glossy werd uitgegeven door Amsterdam University Press te Amsterdam. – 80 p. De redactie werd gevormd door professor dr. Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en André van der Braak, hoogleraar Boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
[4] Johannes 14:26 en 27.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.